1. Kitabın indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sâhibi Allâh tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz bu Kitabı sana hak ile indirdik; sen dini yalnız Allâh’a halis kılarak O’na kulluk et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh’ındır. O’ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh’a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer Allâh çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O (bundan münezzehtir) yücedir. O tek ve kahredici Allâh’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine dolar, gündüzü de gecenin üzerine dolar. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki O, aziz ve çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sizi bir tek candan yarattı, sonra ondan eşini meydana getirdi ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi: (Deve, öküz, koyun, keçi.) Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde yaratmadan yaratmaya (aşamadan aşamaya) geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz Allâh budur. Mülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl (O’na kulluktan şirke) çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz Allâh, siz(in imanınız)a muhtaç değildir. Fakat kulları için küfre râzı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizin için ona râzı olur. Hiçbir günâhkâr, diğerinin günâhını çekmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir, (O), size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana bir zarar dokundu mu, hemen içtenlikle Rabbine yönelerek O’na du’â eder. Sonra (Rabbi) ona kendisinden bir ni’met verdi mi; önceden O’na yalvarmakta olduğunu unutur da, O’nun yolundan saptırmak için Allah’a eşler koşmağa başlar. De ki: "Küfrünle azıcık yaşa, sen ateş halkındansın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa o, gece sâ’atlerinde secde ederek, ayakta durarak ibâdet eden, âhiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman gibi midir? De ki: "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Doğrusu ancak sağduyu sâhipleri öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Tarafımdan) De ki: "Ey inanan kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyâ hayâtında güzel davrananlara güzellik vardır. Allâh’ın yeri geniştir. Ancak sabredenlere, ödülleri hesapsız ödenecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Bana dini yalnız Allah’a hâlis kılarak, O’na kulluk etmem emredildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ve bana müslümanların ilki olmam emredildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. De ki: "Ben, Rabbime isyân edersem, büyük bir günün azâbından korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: "Ben, dinimi yalnız Allah’a hâlis kılarak O’na kulluk ediyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Siz de O’ndan başka dilediğinize kulluk edin." De ki: "Ziyana uğrayanlar kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini ziyan edenlerdir. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üstlerinden ateşten gölgeler, altlarından da (ateşten) gölgeler var. İşte Allâh kullarını bu durumdan korkutur. Ey kullarım, benden korkun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tâğût’a kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allâh’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar sağduyu sâhipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üzerine azâb kararı hak olanı mı, sen ateşte bulunanı mı kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat Rablerinden korkanlar için üstüste yapılmış odalar var. Odaların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu, Allâh’ın va’didir. Allâh va’dinden caymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Görmedin mi Allâh gökten bir su indirdi, onu yerin içindeki kaynaklara geçirdi, Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarıyor. Sonra (ekin) kurur, onu sararmış görürsün. Sonra Allâh onu bir çöp yapar. Şüphesiz bunda sağduyu sâhipleri için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allâh’ın, göğsünü İslâm’a açtığı kimse, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allâh’ı anmağa karşı yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allâh, sözün en güzelini, (Kur’ân’ın âyetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri ürperir, sonra derileri ve kalbleri Allâh’ın zikrine yumuşar. İşte bu (Kitap) Allâh’ın rehberidir. Dilediğini bununla doğru yola iletir. Ama Allâh kimi sapıklığında bırakırsa artık ona yol gösteren olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kıyâmet günü, (elleri bağlı olduğu için) yüzüyle o en kötü azâbdan korunmağa çalışan (ile güven içinde bulunan bir olur) mu? (O gün) Zâlimlere: "Kazandığınız(ın tadın)ı tadın!" denmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler de yalanladılar, bundan dolayı hiç farkına varmadıkları bir yönden onlara azâb geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allâh, dünyâ hayâtında onlara rezillik taddırdı. Âhiret azâbı ise daha büyüktür, keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun biz, bu Kur’ân’da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Korunanlar için bunu, pürüzsüz Arapça bir Kur’an olarak (indirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allâh, (ortak koşanla tek Allah’a inananın durumunu anlatmak için) şöyle bir misâl verdi: Birbiriyle çekişen ortaklara bağlı olan bir adam (yani köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adam. Şimdi bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd yalnız Allah’a mahsustur, fakat çokları (yalnız Allah’a tapılacağını) bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra siz, kıyâmet günü, Rabbinizin divânında dâvâlaşacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allâh hakkında yalan uydurandan ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğruyu getirene ve onu doğrulayanlara gelince: İşte korunanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rablerinin yanında onlara, diledikleri her şey var. İşte güzel davrananların mükâfâtı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Böyle olur) Ki Allâh onların yaptıklarının en kötülerini onlardan örtsün ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükâfâtlandırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allâh kuluna kâfi değil mi? Seni O’ndan başkalarıyle korkutuyorlar. Allâh kimi şaşırtırsa artık onu yola getiren olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allâh kime de yol gösterirse; artık onu şaşırtan olmaz. Allâh gâlib ve öç alan değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette "Allâh" derler. De ki: "O halde Allah’tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü, şimdi Allâh, bana bir zarar vermek istese, onlar O’nun vereceği zararı kaldırabilirler mi? Yahut (Allâh) bana bir rahmet (fayda) vermek dilese onlar O’nun rahmetini durdurabilirler mi?" De ki: "Allâh bana yeter. Tevekkül edenler O’na dayanırlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. De ki: "Ey kavmim, durumunuza göre bildiğinizi yapın, ben de (bildiğimi) yapıyorum; yakında bileceksiniz;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Kendisini rezil edecek azâb kime geliyor ve sürekli azâb kimin üzerine konuyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz Kitabı, insanlar için, sana hak ile indirdik. Artık kim doğru yola gelirse kendi yararınadır, kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allâh, ölmekte olan canları alır, ölmeyenleri de uykularında (bedenlerinden alıp kendilerinden geçirir); sonra ölümüne hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de belli bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa Allâh’tan başka şefâ’atçiler mi edindiler? De ki: "Onlar, hiçbir şeye malik olmayan, düşünmeyen şeyler olsalar da mı (onları şefâ’atçi edineceksiniz?)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: "Şefâ’at tamamen Allâh’ındır (yardım ve destek yalnız O’ndandır). Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allâh, tek olarak anıldığı zaman; âhirete inanmayanların kalbleri ürker. Ama O’ndan başka (tanrı)ları da anıldığı zaman, hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: "Allâh’ım, ey gökleri ve yeri yoktan var eden, görülmeyeni ve görüleni bilen! Ancak Sen, ayrılığa düştükleri şeylerde kullarının arasında hükmedersin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Eğer yeryüzünde bulunanların tümü ve onun bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyâmet günü o kötü azâbdan (kurtulmak için) onu mutlaka fidye verirlerdi. (Çünkü) hiç hesab etmedikleri şeyler, Allah’tan karşılarına çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yaptıkları işlerin kötülükleri kendilerine görünmüş ve alay edegeldikleri şey onları kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize du’â eder. Sonra, ona bizden bir ni’met verdiğimiz vakit; "Bu, (benim) bilgi(m) sayesinde bana verildi" der. Hayır, o bir imtihandır, fakat çokları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlardan öncekiler de bunu demişlerdi. Ama kazandıkları şeyler, kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kazandıklarının kötülükleri, sonunda başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlere de yaptıklarının kötülükleri erişecektir. Onlar, buna engel olacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bilmediler mi ki Allâh dilediğine rızkı açar ve kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Tarafımdan onlara) De ki: "Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allâh’ın rahmetinden umut kesmeyin. Allâh bütün günâhları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "Size azâb gelip çatmadan Rabbinize dönün, O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada, size azâb gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (O gün günâhkâr) nefsin şöyle demesinden sakının: "Allâh’ın yanında (O’na kullukta) kusur edişimden dolayı vah (bana). Gerçekten ben alay edenlerdendim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yahut şöyle demesinden: "Allâh bana hidâyet etseydi, elbet ben de (Allâh’ın azâbından) korunanlardan olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yahut azâbı gördüğü zaman: "Keşke benim için bir kez daha (dünyâya dönüş) olsaydı da güzel hareket edenlerden olsaydım!" demesinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Allâh şöyle buyurur): "Hayır, sana âyetlerim geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve nankörlerden oldun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Allah’a yalan uyduranların kıyâmet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Kibirlenenler için cehennemde bir yer yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allâh, korunanları başarılarıyla kurtarır, onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allâh her şeyin yaratıcısıdır, O, her şeyin yöneticisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allâh’ın âyetlerini inkâr edenler, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: "Andolsun, eğer (Allah’a) ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve kaybedenlerden olursun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır, yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Allâh’ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyâmet günü yer, tamamen O’nun avucu içindedir, gökler de sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sûr’a üflenmiş, göklerde ve yerde olanlar (korkudan) bayılmışlar, ancak Allâh’ın dilediği sarsılmamıştır. Sonra ona bir daha üflenmiştir, birden onlar kalkmış, bakıyorlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yer, Rabbinin nuru ile parlamış, Kitâp (ortaya) konmuş, peygamberler ve şâhidler getirilmiş ve aralarında adâletle hükmedilmiştir. Onlara asla haksızlık edilmez Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Herkese yaptığının karşılığı tam verilmiştir. O, onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Nankörler, bölük bölük cehenneme sürülmüşlerdir. Oraya geldikleri zaman, kapıları açılan cehennemin bekçileri onlara şöyle demiştir: "Kendi aranızdan, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi?" "Evet geldi, demişlerdir; ama kâfirlere azâb sözü hak olmuştur (kâfirler azâb hükmünü giymeyi hak etmişlerdir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüş!" denilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rablerinin (azâbından) korunanlar da bölük bölük cennete sevk edilmişlerdir. Kapıları daha önce açılmış bulunan cennete vardıklarında onun bekçileri onlara: "Selâm size,(ne) hoşsunuz, ebedi kalmak üzere buraya girin!" demişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (Cennettekiler de:) "Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah’a hamdolsun. (Allâh için) çalışanların ücreti ne güzeldir!" demişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Meleklerin de Arşın çevresinde dönerek Rablerini övgü ile andıklarını görürsün. İnsanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve: "Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur" denilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster