1. Tâ, Sin, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar apaçık bildiren kitabın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sana Mûsa ile Fir’avun’un kıssasından bihakkın peyderpey okuyacağız, imân edenler olan bir kavim için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphe yok ki, F’iravun o yerde yükseldi ve ahalisini bölük bölük etti, onlardan bir tâifeyi zayıf düşürmek istiyordu. Oğullarını boğazlıyordu, kadınlarını da berhayat bırakıyordu. Muhakkak ki o müfsitlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz de o yerde zayıf düşürülmeleri istenilen kimselere lütfetmek ve onları ileri gelenler kılmak ve onları (o yere) varisler kılmak diledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve yeryüzünde onlara kudret vermek ve Fir’avun ile Haman’a ve ordularına onlardan kaçındıkları şeyi (bizler) göstermek istedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Mûsa’nın validesine de ilham ettik ki: «O’nu emzir, O’nun üzerine korkunca da O’nu denize bırak ve korkma ve mahzun olma, şüphe yok ki, Biz O’nu sana geri döndüreceğiz ve O’nu peygamberlerden kılacağız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık O’nu Fir’avun’un adamları bulup aldılar, tâ ki, kendileri için bir düşman ve bir üzüntü olsun. Şüphe yok ki Fir’avun ile Haman ve orduları, hata eden kimseler olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve Fir’avun’un refikası dedi ki: «Benim için ve senin için bir göz aydınlığı. Bunu öldürmeyiniz. Umulur ki bize faideli olacaktır veya O’nu oğul ediniriz.» Onlar ise farkında olamıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Mûsa’nın validesinin kalbi bomboş olarak sabahladı. Eğer inananlardan olsun diye O’nun kalbine bir rabıta vermese idik az kaldı onu açığa vuracaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve kızkardeşine dedi ki: «Onun izini takib et.» Artık o da onu uzaktan bakıp gördü. Onlar ise farkında değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve önceden onun için süt anaları men etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi) dedi ki: «Size bir hane halkını göstereyim mi ki, O’nu sizin için güzelce korurlar ve onlar O’nun için hayırhâh bulunurlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık O’nu validesine döndürdük ki, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın ve bilmiş olsun ki, Allah’ın vaadi şüphe yok ki haktır, velâkin onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Vaktâ ki Mûsa, yiğitlik çağına erdi ve olgunlaştı, O’na hüküm ve ilim verdik ve işte muhsin olanları böylece mükâfaatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve ahalisinin gaflette bulundukları bir vakitte şehre girdi, orada birbiriyle mukatelede bulunan iki erkek buldu. Bu biri kendi kabilesinden idi ve öbürü de düşmanından idi. Kendisinin kabilesinden olan düşmanından olana karşı ondan yardım diledi. Mûsa da ona bir yumruk vurdu, artık onun işini bitirmiş oldu. Dedi ki: «Bu şeytanın işindendir. Şüphe yok ki o şaşırtıcı, apaçık bir düşmandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dedi ki: «Yarabbi! Ben şüphe yok ki, nefsime zulmettim, artık bana mağfiret buyur.» Bunun üzerine ona mağfiret buyurdu. Muhakkak ki, çok bağışlayan, çok merhamet buyuran O’dur, O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Dedi ki: «Yarabbi! Bana in’amın hakkı için artık ben mücrimler için asla arka olamam.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Derken şehirde korkarak, intizar ederek sabahladı. Bir de gördü ki, kendisinden dünkü gün imdat isteyen yine (kendisine feryat ediyor, kendisinden imdat bekliyor). Mûsa ona dedi ki: «Şüphe yok sen elbette apaçık bir azgınsın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Vaktâ ki, her ikisinin de düşmanı olan kimseyi yakalamak istedi. (O yardım isteyen) Dedi ki: «Mûsa! Beni öldürmek mi istiyorsun? Nasıl ki, dünkü günde bir şahsı öldürmüştün. Sen yerde başka değil, zorba olmak istiyorsun ve sen muslihlerden olmak istemiyorsun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şehrin uzak tarafından bir şahıs koşarak geldi, dedi ki: «Ya Mûsa! İleri gelenler seni öldürmek için senin hakkında müşaverede bulunuyorlar, hemen çık (git). Şüphe yok ki, ben senin için hayırhâh olanlardanım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bunun üzerine (Hazreti Mûsa da) oradan korkar ve gözetir olarak çıktı. «Yarabbi! beni o zalimlerden olan kavimden necâta erdir» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Vaktâ ki, Medyen tarafına yöneldi, dedi ki: «Rabbimin beni düz bir yola erdirmesi umulur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Vaktâ ki, Medyen suyuna vardı, üzerinde nâstan bir cemaat buldu ki, (hayvanlarına) su veriyorlardı ve onların gerisinde iki kadın buldu ki, (koyunlarını) geri tutuyorlardı. Dedi ki: «Nedir, ikinizin hali?» Dediler ki: «Çobanlar (suvarıp) geri dönünceye kadar suvarmayız. Babamız ise büyük bir ihtiyardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine ikisi için suvarıverdi, sonra gölgeye çekildi de dedi ki: «Yarabbi! şüphe yok ki, bana indirdiğin hayırdan dolayı ben fakirim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derken ona, o iki (kadın)dan biri, utanır bir halde yürüyerek geldi, «Muhakkak babam seni çağırıyor, bizim için sulayıvermiş olduğunun ücretini sana ödemek için» deyiverdi. Vaktâ ki (Hazreti Mûsa da) ona geldi ve ona kıssayı hikaye etti. (O zât da) dedi ki: «Korkma, o zalimler olan kavimden necâta ermiş oldun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ikiden biri dedi ki: «Ey pederim! Onu ücretle (çoban) tut. Şüphe yok ki, tuttuğun ecirlerin en hayırlısı, odur, kuvvetlidir, emindir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Dedi ki: «Ben muhakkak istiyorum, bana sekiz sene ecirlik etmek üzere bu iki kızımdan birini sana nikah edeyim. Şayet kendiliğinden on (yıla) tamamlar isen o da kendi tarafındandır ve ben sana güçlük vermek istemem, inşaallah beni sâlihlerden bulacaksın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Hazreti Mûsa da) dedi ki: «Bu (taahhüd) benimle senin aramızdadır. Ki müddetten hangisini ödersem artık benim üzerime bir husumet yoktur. Allah da dediğimiz şey üzerine vekildir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Vaktâ ki, Mûsa o müddeti bitirdi ve ailesiyle yola çıktı. Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine dedi ki: «Durunuz, ben şüphe yok ki bir ateş gördüm, olabilir ki, ondan size bir haber getiririm veya o ateşten bir parça, umulur ki ısınırsınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Vaktâ ki ona vardı, o mübarek kıt’adaki vadinin sağ tarafından ağaçtan nidâ olundu ki, «Ya Mûsa! Şüphe yok ki, âlemlerin Rabbi olan Allah Ben’im, Ben.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Ve asanı bırak.» Vaktâ ki, onu sanki yılan imiş gibi deprenir gördü, arkasına dönerek kaçtı ve (asayı) takib etmedi. Buyuruldu ki: «Ya Mûsa! Beri gel ve korkma. Şüphe yok ki, sen ziyâdece emniyette olanlardansın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Elini yakanın içine sok, bembeyaz bir halde âfetsiz olarak çıkıversin ve korkudan kanadını kendine yapıştır. İşte bu ikisi Rabbin tarafından Firavun’a ve cemiyetine karşı iki kahir hüccettir. Şüphe yok ki onlar fâsıklar olan bir kavim oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: «Yarabbi! Muhakkak ben, onlardan bir şahsı öldürdüm, artık korkarım ki, beni öldürürler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. «Ve kardeşim Harun ise o lisanen benden daha fasihtir. İmdi onu da benimle beraber beni tasdik eder bir muin olarak gönder. Şüphe yok ki, ben, beni tekzîp edeceklerinden korkarım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Buyurdu ki: «Senin pazunu kardeşin ile kuvvetlendireceğiz ve sizin için âyetlerimizle bir satvet vereceğiz ki, artık size erişemiyeceklerdir. İkiniz de ve size tâbi olanlar da elbette galip olanlardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Vaktâ ki, Mûsa onlara bizim gayet açık açık âyetlerimizle geldi, dediler ki: «Bu başka değil, ancak uydurulmuş bir sihirdir ve biz bunu evvelki atalarımızdan işitmedik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Mûsa da dedi ki: «Rabbim, kendi nezdinde kimin hidâyet ile geldiğini ve yurdun akibetinin kimin için olacağını daha iyi bilendir. Şüphe yok ki zalimler, felâh bulamazlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Fir’avun da dedi ki: «Ey Eşraf! Ben sizin için benden başka bir tanrı bilmiş değilim, haydi ey Haman! Benim için çamurun üzerine ateş yak (tuğla yap) hemen benim için bir köşk yapıver. Umulur ki, ben Mûsa’nın ilâhına muttali olurum ve şüphe yok ki, ben O’nu (Musa’yı) yalancılardan sanıyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve o da (Fir’avun da) askerleri de yeryüzünde haksız yere kibirlendiler ve sandılar ki, onlar Bize döndürülmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onu da, askerlerini de yakaladık, onları hemen denize atıverdik. Artık bak ki, zalimlerin akibeti nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve onları ateşe dâvet eder ön ayaklar kıldık, yevm-i Kıyamette ise yardım olunmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve onlara bu dünyada bir lânet tâbi kıldık, Kıyamet gününde ise onlar çok çirkin kimselerdendirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Celâlim hakkı için evvelki asırlardakileri helâk ettikten sonra nâs için kalp gözleri ve bir hidâyet ve bir rahmet olmak üzere Mûsa’ya kitap verdik. Gerek ki, düşünürler (diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve Mûsa’ya emri vahy ettiğimiz zaman sen (Tûr’un) batı tarafında değildin ve sen müşahede edenlerden de olmadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Velâkin Biz nice ümmetler vücuda getirdik. Onların üzerlerine ömürleri uzadı ve sen Medyen ahalisi arasında ikamet edip de onların üzerlerine âyetlerimizi okumuş olmadın, velâkin Biz peygamberler gönderir olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve sen Tûr cânibinde bulunmuş olmadın, o vakit ki, Biz nidâ ettik. Velâkin Rabbinden bir rahmet olarak (seni de peygamber gönderdik) tâ ki, senden evvel kendilerine bir nezir gelmemiş olan bir kavmi sen inzar edesin. Olabilir ki, onlar güzelce düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve eğer kendi elleriyle takdim ettikleri (günahları) sebebiyle kendilerine bir musibet isabet edip de, «Ey Rabbimiz! Bize bir resûl göndermeli değil mi idin ki, artık âyetlerine tâbi olup da mü’minlerden olsa idik» diyecek olmasalardı (onlara resûl gönderilmezdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Vaktâ ki, onlara tarafımızdan hak geldi, dediler ki: «Mûsa’ya verilenin misli (buna da) verilmeli değil mi idi?» Evvelce Mûsa’ya verilmiş olanı da inkâr etmiş olmadılar mı? Dediler ki: «İki sihir, birbirine yardım ettiler» ve dediler ki: «Biz şüphe yok hepsini de münkirleriz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: «Allah tarafından bir kitap getiriniz ki, o, ikisinden daha doğru olsun da ona tâbi olayım. Eğer (zû’munuzca) doğru sözlü kimseler iseniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık senin bu teklifine icabet etmezlerse bil ki, onlar ancak kendi hevâlarına tâbi olmaktadırlar. Ve kimdir daha sapık o kimseden ki, Allah tarafından bir delil olmaksızın kendi hevâsına tâbi olur. Muhakkak ki, Allah zalimler olan kavme hidâyet etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kasem olsun ki, onlar için belki düşünürler diye sözü birbiri ardınca irâd ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bundan evvel kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler ki, onlar buna imân ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve onlara karşı tilâvet edildiği zaman dediler ki: «Buna biz imân ettik. Şüphe yok ki, bu Rabbimizden (gelen hak) bir kitaptır. Şüphe yok ki, biz bundan evvel müslümanlar olmuştuk.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte onlar ki, sabrettikleri sebebiyle mükâfaatları kendilerine iki defa verilecektir. Ve onlar fenalığı güzellikle bertaraf ederler ve kendilerini merzûk ettiğimiz şeyden infakta bulunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve onlar, lüzumsuz bir söz işitince ondan yüz çevirirler ve derler ki: «Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Üzerinize selâm. Biz cahilleri aramayız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Şüphe yok ki, sen sevdiğini hidâyete erdiremezsin. Ve Allah dilediğini hidâyete erdirir ve o, hidâyete erecekleri daha ziyâde bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve dediler ki: «Eğer seninle beraber hüdaya (İslâm’a) tâbi olursak yerimizden hemen çıkarılırız. Biz onlar için bir emniyetli Harem’i metin bir mekân kılmadık mı ki, her şeyin semereleri Bizim tarafımızdan bir rızk olmak üzere onun için toplanır. Fakat onların ekserisi bilmezler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve bir nice kasabayı da helâke uğrattık ki, (ahalisi) maişetlerinin çokluğuyla şımarmış idi. İşte şu onların konaklarıdır ki, onlardan sonra pek azı müstesna (kimseye) ikametgâh olmadı ve Bizler varisler olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ve Rabbin kasabaları ihlâk eder olmadı, onların ana merkezlerine bir peygamber gönderip de onlara âyetlerimizi tilâvet eder oluncaya değin ve Biz ahalisi zalimler olan kasabalardan başkasını helâk edici olmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve size herhangi bir şeyden verilmiş ise ancak dünya hayatına ait meta’dan ve onun ziynetinden ibarettir. İnd-i ilâhide olan ise daha hayırlıdır ve daha bakidir. Artık akıl erdiremez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ya kendisine güzel bir vaad ile vaadde bulunmuş olduğumuz, sonra da ona (o vaad edilene) erecek olan kimse kendisini dünya hayatının metaıyla mütemetti kıldığımız, sonra da kendisini Kıyamet gününde (ateşe) hazırlandırılmışlardan olan kimse gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve o gün ki, onlara nidâ eder de der ki, «Nerede o şeriklerim ki, siz zu’m eder olmuştunuz!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Üzerlerine söz hak olanlar diyeceklerdir ki: «Ey Rabbimiz! Şunlar kendilerini sapıttırmış olduğumuz kimselerdir. Biz onları kendi sapıttığımız gibi sapıttırdık (onlardan) uzaklaştık. Sana iltica ederiz. Onlar bize tapar olmadılar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ve denilmiş (olacak)dır ki, «Ortaklarınızı çağırınız». Artık onları çağırmış olacaklardır. Fakat kendilerine icabet etmiş olmayacaklardır ve azabı görmüş olacaklardır. Eğer onlar hidâyete ermiş olsalar idi (böyle muazzep olmazlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve o gün onlara nidâ edecek de diyecektir ki: «Gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Artık o gün haberler onlara karşı kör (hâfi) kesilmiş olacaktır. Onlar birbirine de soruşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Amma tevbe eden ve imân edip sâlih amelde bulunan ise felâha ermişlerden olmasını umabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer, onlar için ise muhayyerlik yoktur. Allah onların şerik koştuklarından münezzehtir, mütealîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve Rabbin onların sinelerinin neler sakladığını ve neler ilan ettiklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ve Allah, O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. Hamd önce de ve ahirette de O’nun içindir. Ve hüküm O’na mahsustur ve O’na döndürüleceksinizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. De ki: «Haber veriniz, eğer Allah geceyi Kıyamet gününe kadar üzerinize daimi kılacak olsa Allah’tan başka tanrı kimdir ki, size bir ziya getiriversin. Hâlâ işitmeyecek misiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. De ki: «Söyle, eğer Allah sizin üzerinize gündüzü daimi kılacak olsa Allah’tan başka hangi mabuttur ki, size kendisinden istirahat edecek olduğunuz bir geceyi getiriverir. Hâlâ görmüyor musunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve O’nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü kıldı. Tâ ki sakin olasınız ve O’nun fazlından dileyesiniz ve umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve o gün ki, onlara nidâ edecek de, «Nerede zû’m eder olduğunuz şeriklerim?» diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ve her ümmetten bir şahit çıkarmış, «Artık delillerinizi getiriniz!» demiş olacağız. Binaenaleyh bileceklerdir ki, şüphe yok hak Allah içindir ve onlardan iftira eder oldukları şey gaip olup gitmiş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Şüphe yok ki Karun, Mûsa’nın kavminden bulunmuştu. Fakat onlara karşı haddi tecavüz etti ve ona hazinelerden öylesini vermiş idik ki, onun anahtarları muhakkak kuvvetli, büyük bir cemaate ağır geliyordu. O vakit kavmi ona dedi ki: «Şımarma! Şüphe yok ki Allah şımarık olanları sevmez.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. «Ve Allah’ın sana verdiğinde, ahiret yurdunu araştır ve dünyada olan nâsibini de unutma ve Allah sana ihsan ettiği gibi ihsanda bulun ve yeryüzünde fesat arama. Şüphe yok ki, Allah müfsitleri sevmez.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Dedi ki: «Bu, ancak bende olan ilim sebebiyle bana verilmiştir. O bilmedi mi ki, Allah ondan evvelki nesillerden daha kuvvetli ve daha ziyâde cemiyetli kimseleri helâk etmiştir ve mücrimler günahlarından sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Derken kavmine karşı ziynetiyle çıkıverdi. Dünya hayatını isteyenler dedi ki: «Keşke Karun’a verilmiş olan şeyin misli, bizim için de verilmiş olsa. Şüphe yok ki, o pek büyük bir baht sahibidir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise dedi ki: «Yazıklar olsun size! Allah’ın sevabı, imân eden ve sâlih amelde bulunanlar için daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler kavuşurlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Derken onu konağı ile beraber yere geçirdik. Ve ona Allah’dan başka yardım eder bir cemaat bulunmadı ve kendisine yardım edeceklerden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve dünkü gün onun mekanını temenni edenler, ertesi sabah diyorlardı ki: «Vay sana! Şüphe yok ki, Allah kullarından dilediğine rızkı yayıyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lûtfetmese idi elbette bizi de batırmıştı. Ay! Muhakkak ki, kâfir olanlar felâha eremezler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İşte ahiret yurdu, Biz onu yeryüzünde ne ululanmak ve ne de fesat çıkarmak istemeyen kimselere veririz ve akibet muttakîler içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her kim güzellik ile gelirse onun için ondan daha hayırlısı vardır. Her kim de kötülük ile gelirse artık o kötülük yapanlar da başkasıyla değil, ancak o yaptıkları ile cezalandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Muhakkak o zât ki, Senin üzerine Kur’an’ı farz kıldı, elbette seni dönülecek yere iade edecektir. De ki: «Rabbim hidâyetle geleni de ve apaçık bir dalâlette bulunanı da daha iyi bilendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ve sen kendine kitabın gönderileceğini ummuyordun. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (sana gönderilmiş) oldu. Binaenaleyh sakın kâfirlere arka olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve seni Allah’ın âyetlerinden, sana indirildiğinden sonra çevimesinler ve Rabbine dâvet et ve sakın müşriklerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ve Allah ile beraber başka bir tanrıya da ibadet etme. O’ndan başka bir ilâh yoktur. O’nun zâtından başka her şey helâk olucudur ve O’na döndürüleceksinizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster