1. Ha-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu ilahi kelamın indirilişi her işinde mükemmel olan, her şeyi bilen Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O) günahları bağışlayan, kendine yönelenin yönelişini kabul eden, cezalandırması çetin, keremi de sınırsız olandır: O`ndan başka ilah yoktur ve tüm yolların sonu O`na çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah`ın ayetleri konusunda, sadece inkarda direnenler ileri geri konuşurlar. Fakat onların gözde mekanlarında keyif çatmaları seni yanıltmasın: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan önce Nuh kavmi ve peşlerinden gelen tüm kafadarlar da yalanlamıştı; her toplum kendi elçisini yakalayıp ondan kurtulmanın planlarını yapmıştı; batıl uğruna hakikati kendi kendisiyle alt etmeye çalışmak gibi yanlış ve yanıltıcı bir mücadele yöntemini benimsediler. Fakat, sonuçta Ben onları yakaladım: cezalandırma nasıl olurmuş görsünler bakalım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte Rabbinin inkarda direnen kimseler hakkındaki sözü böyle gerçekleşmiştir; elbet onlar ateş yoldaşıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah`ın) hükümranlık makamına (layık bir) sorumluluk taşıyanlar ve O`na yakın olanlar; hamd ile Rablerinin sonsuz yüceliğini dile getirirler, O`na güvenirler ve iman eden (diğer) kimseler için bağışlanma dilerler: "Rabbimiz! Sen her şeyi rahmet ve bilginle kuşatmışsın! Artık tevbe edip Senin yoluna uyanları bağışla ve onları gözleri yuvalarından fırlatan dehşetli ateşin azabından koru!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Rabbimiz! Onları ve onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi ve dürüst olanları güzelliğin merkezi olan cennetlere yerleştir: çünkü Sen, evet Sensin her işinde tek mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve onları tüm kötülüklerden koru! Ki Sen o gün birini kötü duruma düşmekten korursan, bu ona rahmet ettiğin anlamına gelir: bu, evet, en büyük başarı işte budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkarda ısrar edenlere (o gün) şöyle nida edilecektir: "İman etmeye çağırıldığınız halde inkar etmeyi sürdürdüğünüz zaman Allah`ın size olan kahır ve sitemi, sizin (şu an) kendi kendinize olan kahır ve siteminizden daha büyüktür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şöyle karşılık verecekler: "Rabbimiz! Sen bizi iki kez öldürdün, iki kez de dirilttin. İşte artık günahlarımızı itiraf ettik: şimdi bizim için bir çıkış yolu yok mudur?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Onlara şöyle denilecek): "Durum işte böyle(sine vahim)dir: çünkü sadece Allah`a (kulluğa) çağrıldığınız her seferinde inkarı tercih ettiniz; O`na ortak koşulduğunda ise inanıverdiniz. Fakat şimdi hüküm yüceler yücesi, mutlak büyük olan Allah`a aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O`dur size (varlık) delillerini gösteren ve size semadan rızık indiren: Yönünü O`na çevirenlerden başkası bundan ders almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hakikati inkar edenleri ne denli kızdırsa da, siz akideyi yalnız O`na has kılarak saf ve samimi bir inançla sadece Allah`a yalvarın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Zira O, bütün varlık hiyerarşisinin en yücesi olarak hükümranlık makanına kurulmuştur. O Duruşma Günü hakkında uyarmak için kullarından dilediğine kendi katından vahiy indirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün onlardan hiç kimse Allah`tan hiçbir şeyi saklayamadan (gerçek yüzleriyle) ortaya çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O gün herkes kazandığının karşılığını bulur; haksızlığın olmadığı gündür o: çünkü Allah hesabı seri görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve onları yüreklerin sahibini boğarcasına gırtlağa dayanacağı dehşet gününe karşı uyar: o gün zalimler ne samimi bir dost, ne de sözü geçen bir şefaatçi bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, bakışlarda (saklı) ihaneti ve yüreklerin gizlediği şeyleri bilir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ama Allah hükmünde hakkaniyeti gözetir, O`nu bırakıp da yalvarıp yakardıklarıysa hiçbir şey hakkında hüküm veremezler: çünkü sadece Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ve görmezler mi kendilerinden önce geçip gitmiş olanların (feci) akıbetini? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler ve yeryüzünde daha derin izler bırakmıştılar. Buna rağmen Allah günahları sebebiyle onları cezalandırdı ve kendilerini Allah`a karşı koruyacak kimse olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böyle oldu, çünkü elçileri kendilerine hakikatin apaçık belgeleriyle geldiği halde, onlar inkarda direndiler; bunun üzerine Allah da onları cezalandırdı: Zira O güçlüdür, cezası pek çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu Biz Musa`yı, mesajlarımızla ve (sahibinin doğruluğuna şahit olan) apaçık bir belgeyle elçi göndermiştik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Firavun`a, Haman`a ve Karun`a... Fakat onlar "Yalancı sihirbazın teki" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Musa) kendilerine tarafımızdan gönderilmiş malum hakikatlerle gelince, "Onun yanında yer alan mü`minlerin kadınlarını sağ bırakıp oğullarını öldürün!" dediler. Kafirlerin entrikası asla hedefine ulaşamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Firavun "Bana bırakın, Musa`yı ben öldüreyim!" dedi ve ekledi: "O Rabbine yalvara dursun; ama ben asıl onun sizin hayat tarzınızı değiştirmesinden ve ülkede düzenin bozulmasından korkuyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Musa dedi ki: "Ben kibre kapılıp Hesap Günü`ne inanmayan herkesten benim de sizin de Rabbiniz (olan Allah`a) sığınırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Firavun`un yakın çevresinden olup da imanını gizleyen mü`min sırf `Rabbim Allah`tır` dediği için, üstelik size Rabbinizden hakikatin apaçık delillerini getirdiği halde öldürecek misiniz? Kaldı ki, eğer yalancıysa yalanının zararı yalnızca kendisinedir; yok eğer gerçeği söylüyorsa, tehdit ettiklerinin hiç değilse bir kısmı gelip sizi bulacaktır: çünkü Allah yalan dolanla kendini araya veren birini asla hedefe ulaştırmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey kavmim! Bugün iktidar sizin tekelinizde, yeryüzünde ezici güçsünüz; tamam ama, eğer Allah`ın cezasına maruz kalırsak bizi kim kurtaracak?" Firavun dedi ki: "Ben size sadece kendi görüşümü bildiriyorum; ve sizi doğru olan alternatifsiz bir yola yöneltiyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yine iman eden kimse söze girerek dedi ki: "Ey kavmim! İnanın ki ben, şu (inkarda) ittifak etmiş toplulukların helakine benzer bir günün sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. yani Nuh kavminin, Ad ve Semud`un ve onlardan sonrakilerin uğradığı türden bir helakın... Bir de (unutmayın) ki Allah, kullarına haksızlık etmeyi asla istemez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Ey Kavmim! Ben, herkesin birbirinden imdat dilediği o günün aleyhinize sonuçlanmasından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O gün arkanızı dönüp kaçmaya çalışacaksınız, fakat Allah`ın (adaletinden) sizi kurtaracak kimse bulamayacaksınız: zira Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösteren kimse bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Ve doğrusu daha önce Yusuf da size hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişti; ama onun size getirdiklerine karşı sürekli bir şüphe taşıdınız; en sonunda Yusuf ölünce, kalkıp `Allah ondan sonra bir daha elçi göndermeyecek` dediniz!" İşte Allah düştükleri kuşku bataklığında debelenerek kendilerini harcayanları böyle yoldan çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu gibiler kendilerine ulaşmış hiçbir belge ve yetki olmadan Allah`ın ayetleri hakkında ileri geri konuşurlar: (bu) hem Allah katında, hem de iman edenler nezdinde büyük bir bayağılaşmadır: İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve Firavun "Ey Haman!" diye emretti, "Bana görkemli bir kule yap! Belki böylece (amacımı gerçekleştirecek) araçlara ulaşırım; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. gökleri aşacağım araçlara... Böylece Musa`nın ilahına erişebilirim (!). Hoş, ben onun bir yalancı olduğundan kesinlikle eminim ya!" İşte kötü davranışı Firavun`a böylesine güzel göründü ve doğru yoldan alıkonuldu: neticede Firavun`un düzeni, çöküşü (hızlandırmaktan) başka hiçbir işe yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Derken iman eden o kimse, "Ey kavmim!" dedi, "Bana uyun ki ben sizi akl-ı selim yoluna yönelteyim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece kısa vadeli bir hazdır; bir de öteki (hayat) var: kalıcı diyar işte orasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim bir kötülük işlerse, sadece yaptığı kadarıyla cezalandırılır; ama kim de imanlı olarak güzel davranış sergilerse, -erkek ya da kadın fark etmez- işte bu gibiler cennete girecek ve orada haddi hesabı olmayan nimetler ikram edilecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ey kavmim! Nasıl oluyor da ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Siz beni hem Allah`ı inkar etmeye, hem de (tanrısal bir nitelik taşıdığı) hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri O`na ortak koşmaya çağırırken, bense sizleri mutlak üstün ve yüce olup tekrar tekrar bağışlayana çağırıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kesinlikle, sizin beni çağırdığınız şey ne dünyada ve ne de ahirette kendisine çağırılmaya layık bir şey değildir; zaten dönüşümüz de Allah`adır: ve elbet kendini harcayanlar ateşin yoldaşlarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve bir gün gelecek, bu sözlerimi bir bir hatırlayacaksınız. Bense sorumluluğuma ilişkin (hükmü) Allah`a havale ediyorum: çünkü Allah kulların her şeyini görmektedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Derken Allah onu kavminin çirkin tuzaklarından korudu; Firavun ailesinin helaki ise azabın en kötüsüyle oldu: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ateş... Onlar o (ateşe) sabah ve akşam sunulacaklar; ve Son Saat gelip çattığında (Allah şöyle buyuracak): "Firavun ailesine en şiddetli cezayı verin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hani ateşin bağrında karşılıklı tartışırken onları (bir görmelisin): Nitekim zayıflar büyüklük taslayanlara: "Bizim sizin peşinize takıldığımız kesin; şu halde ateşin üzerimizdeki etkisini bir parça olsun hafifletemez misiniz?" diye yalvaracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Büyüklük taslayanlar ise: "İşte hepimiz onun içindeyiz; kesin olan şu ki, Allah kulları arasındaki hükmünü çoktan vermiştir!" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve ateşin içindekiler, cehennemin bekçilerine şu ricada bulunacaklar: "Rabbinize yalvarın da, azabı üzerimizden bir gün olsun hafifletsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (Bekçiler) şöyle cevap verecek: "Elçileriniz size hakikatin apaçık belgeleriyle gelmemişler miydi?" (Berikiler): "Elbette (gelmişti)" diyecekler. (Bekçiler) diyecek ki: "O halde yalvarmaya devam edin! Ama inkarı tabiat edinenlerin yalvarması aldanışı (artırmaktan) başka bir sonuç vermez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphe yok ki Biz rasullerimize ve iman eden kimselere, hem bu dünya hayatında hem de şahitlerin dinleneceği günde (hasımlarına karşı) elbette yardım edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O gün zalimlere mazaretlerinin hiçbir yararı olmayacak; onların payına düşen Allah`ın rahmetinden dışlanmak ve en berbat yurda konmak olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Vaadimiz gereği) vaktiyle Biz Musa`ya rehberliğimizi iletmiş ve İsrailoğullarını ilahi kelama varis kılmıştık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. akletme yetilerini kamil manada kullananlar için bir hidayet ve bir uyarı olarak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şu halde dirençli ol! Zira Allah`ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Hatan için af dile ve akşam sabah hamd ile Rabbinin yüceliğini dile getir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah`ın ayetleri hakkında kendilerine ulaşmış hiçbir belge ve yetki olmadan tartışanlara gelince: onların içinde hiçbir zaman erişip (tatmin) olamayacakları bir büyüklenme tutkusu vardır, başkası değil. Artık sen sadece Allah`a sığın: çünkü O, evet O`dur her şeyi işiten, her şeyi görüp gözeten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Göklerin ve yerin yaratılması elbette insan cinsinin yaratılmasından daha kapsamlı bir hadisedir; lakin insanların çoğu bunun (anlamını) dahi bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Neticede görenle görmeyen bir olmaz; tıpkı iman edip o imana uygun iyilik yapan ile kötülük yapanın bir olmadığı (gibi): Ne kadar da azınız öğüt alıyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İmdi, Son Saat mutlaka gelecektir; bunda kuşku yok: Ama insanların çoğu buna (dahi) inanmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve Rabbiniz şöyle buyurur: "Bana dua edin ki ben de kabul edeyim! Bunu kulluk yapmayı kendisine yediremeyenler, rezil rüsva olarak cehenneme girecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Geceyi sükünet bulasınız diye, gündüzü ise (işlerinizi) göresiniz diye yaratan Allah`tır: çünkü Allah insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir; ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Rabbiniz olan Allah işte böyledir: her şeyi yaratan, kendisinden başka ilah olmayan O`dur: şu halde, nasıl oluyor da böylesine savruluyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte, vaktiyle Allah`ın ayetlerini göz göre göre inkar edenler de tıpkı böyle savrulmuştular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yeryüzünü sizin için bir yerleşim alanı yapan ve gök kubbeyi inşa eden, size şekil verip üstelik şeklinizi de en güzel kılan, dahası sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandıran Allah`tır. Rabbiniz olan Allah işte böyledir: nitekim alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Mutlak diri O, kendisinden başka ilah olmayan O`dur: Artık siz de O`na, adanmış samimi ve saf bir inançla sadece O`na yalvarın! Hamd tümüyle alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. De ki: "Elbet ben, hele de Rabbimden bana hakikatin apaçık delilleri ulaşmışken, Allah`tan başka yalvarıp yakardıklarınıza kulluk etmekten nehyolundum; ve ben kendimi Alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolundum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Sizi önce toprak türünden, sonra bir damlacık hayat suyundan, sonra da döllenmiş yumurta hücresinden yaratan O`dur; sonra bebek olarak meydana gelmenizi (dilemiştir); sonra olgunluk çağına erişmeniz ve ardından da yaşlanmanız için (yasa koymuştur): Ne ki kiminize ölüm daha erken tattırılır, (kiminize) de sonu yasayla belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için (zaman tanınır) ki, belki aklınızı başınıza alırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Hayatı ve ölümü yaratan O`dur: ve O bir işin olmasına hükmettiğinde ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluşum sürecine giriverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Baksana Allah`ın ayetleri hakkında ileri geri konuşan şu tiplere: (tasavvurları) kendilerini hakikatten nasıl da uzaklaştırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar, bu ilahi kelamı ve elçilerimize daha önce gönderdiğimiz mesajları yalanlayan tipler; fakat bu gibiler zamanı gelince (gerçeği) öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İşte o zaman, kendi boyunlarına (geçirdikleri) tasmalar ve (ellerindeki) kelepçelerle sürüklenecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. yürek dağlayan bir (umutsuzluğun) gayyasına... En sonunda ateşi azdıran bir yakıta dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve onlara sorulacak: "Hani, nerede ilahlık yakıştırdığınız varlıklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (İlahlar hiyerarşisinde) Allah`ın astlarından saydığınız?" Onlar şöyle cevap verecekler: "Bizi terk ettiler. İşin doğrusu, daha önceden biz sanki hiçbir şeye yalvarıp yakarmamışız." İşte Allah gerçeği inkar edenleri böyle şaşırtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Bunun nedeni, yeryüzünde hak etmediğiniz halde azıp şımarmanız ve kasıntılık yapmanızdır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Haydi, içinde yerleşip kalmak üzere cehennemin kapılarından girin; doğrusu, küstahça böbürlenenler için orası dehşet bir mekandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şu halde dirençli ol! Zira Allah`ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. İmdi, onlara yönelttiğimiz tehditlerin bir kısmının gerçekleştiğini ister sana gösterelim, isterse senin için ölümü takdir edelim; er geç, onlar Bize döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Doğrusu Biz, senden önce de sayısı belirsiz elçiler göndermiştik; onların kimisinden sana söz ettik, kimisinden sana hiç söz etmedik. Ama şu kesin ki, hiçbir elçi Allah`ın izni olmadan mucizevi bir mesaj getiremez. Nitekim Allah`ın emri geldiği zaman, hak tecelli etmiş olacak; işte o anda ve orada, hayatı anlam ve amacından yoksun bırakanlar hüsrana uğramış bulunacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bir kısmına binmeniz, bir kısmıyla da beslenmeniz için evcil hayvanları emrinize amade kılan (da) Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlardan daha başka alanlarda da yararlanırsınız; onlar aracılığıyla yürekten özlemini çektiğiniz bir ihtiyaca da ulaşırsınız; hem onlarla hem de gemilerle (hayatın) yükünü taşırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. İşte O size (varlık) ayetlerini böyle gösterir; o halde Allah`ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Şimdi onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmezler mir? Onlar berikilerden daha kalabalık, daha güçlü ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı: fakat birikimleri onlara hiçbir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Çünkü onlara elçileri hakikatin apaçık delilleriyle geldiğinde, elde tuttukları bir parça bilgiye güvenip küstahça şımardılar: sonunda alay ede geldikleri gerçek kendilerini çepeçevre kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ve kahredici cezamızı gördükleri zaman "Tek olan Allah`a iman ettik ve O`na ortak koştuğumuz şeylere olan inancımızı reddettik!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Fakat kahredici cezamızı gördükten sonra iman etmeleri, onlara hiçbir yarar sağlamadı. Kulları hakkında geçmişten bugüne Allah`ın uygulaması budur: Nitekim inkarı tabiat edinenler orada ve o anda hüsrana uğradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster