1. Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah`a mahsustur. Hamd, âhirette de O`na mahsustur. Çünki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyorsa, gökten ne iniyor ve onda ne yükseliyorsa, (O)bilir. Ve O, Rahîm (çok merhamet eden)dir, Gafûr (çok bağışlayan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnkâr edenler ise: `Bize kıyâmet gelmez` dedi(ler). De ki: `Hayır! Gaybı hakkıyla bilen Rabbime yemîn ederim ki, (kıyâmet) size mutlaka gelecektir! Ne göklerde, ne de yerde zerre ağırlığınca (bir şey) O`ndan gizli kalmaz; ve ne bundan daha küçük, ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık beyân eden bir kitabda (Levh-i Mahfûz`da) bulunmasın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Tâ ki, îmân edip sâlih ameller işleyenleri mükâfâtlandırsın! İşte onlar var ya, kendileri için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Âyetlerimiz(i ibtâl) husûsunda (güyâ bizi) acze düşürmeye çalışan kimseler olarak(yarışırcasına) uğraşanlara gelince, işte onlar yok mu, kendileri için, en kötüsünden, (pek)elemli bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hâlbuki kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen (Kur`ân`)ın gerçekten hak olduğunu ve Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hamîd (yegâne hamd edilmeye lâyık olan Allah`)ın yoluna hidâyet ettiğini görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Böyleyken, o inkâr edenler (kendi aralarında) dedi(ler) ki: `(Siz) tamâmen (çürüyüp)parça parça dağıldığınız zaman, muhakkak ki sizin, gerçekten (diriltilerek) yeni bir yaratılışta olacağınızı size haber veren bir adamı size gösterelim mi?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (O inkâr edenler yine dediler ki:) `(O kendisi,) Allah`a karşı bir yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var?` (dediler.) Hayır! Âhirete inanmayanlar, azâb içinde ve(haktan) uzak dalâlet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Onlar,) gökten ve yerden önlerinde ne var, arkalarında ne var hiç görmediler mi? Dilersek onları yer(in dibin)e batırırız yâhut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şübhesiz ki bunda, (Allah`a) yönelen her kul için gerçekten bir delil vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Şânım hakkı için, Dâvûd`a tarafımızdan bir üstünlük verdik. `Ey dağlar ve kuşlar! Onunla berâber tesbîh edin!` (dedik). Ve `Geniş zırhlar yap!` diye demiri ona yumuşattık. `Hem dokumasında ölçüyü gözet (güzel ve yeteri kadar yap) ve (ehlinle birlikte) sâlih amel işleyin! Çünki ben ne yaparsanız hakkıyla görenim` (diye vahyettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Şânım hakkı için, Dâvûd`a tarafımızdan bir üstünlük verdik. `Ey dağlar ve kuşlar! Onunla berâber tesbîh edin!` (dedik). Ve `Geniş zırhlar yap!` diye demiri ona yumuşattık. `Hem dokumasında ölçüyü gözet (güzel ve yeteri kadar yap) ve (ehlinle birlikte) sâlih amel işleyin! Çünki ben ne yaparsanız hakkıyla görenim` (diye vahyettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Süleymân`a da rüzgârı (boyun eğdirdik)! (Öyle ki) sabah gidişi bir ay(lık mesâfe), akşam dönüşü de bir ay(lık mesâfe)dir. Ve erimiş bakır menba`ını onun için (sel gibi)akıttık. Rabbisinin izniyle onun önünde çalışan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli ateş azâbından tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O cinnîler) ona saraylardan, timsâllerden (üzerinde nakış ve süsleme bulunan şeylerden), havuzlar gibi (geniş) leğenlerden ve (çok büyük) sâbit kazanlardan (o) ne dilerse yaparlardı. (Onlara buyurduk ki:) `Ey Dâvûd âilesi, şükür için çalışın!` Fakat kullarımdan çokça şükreden azdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Artık onun (Süleymân`ın) ölümüne hükmettiğimiz zaman, onlara (Süleymân`ın)ölümünü ancak asâsından yemekte olan dabbetü`l-arz (bir ağaç kurdu) fark ettirdi. Bunun üzerine (Süleymân) yere yıkılınca, (onun ölümünü ancak bu şekilde anlamalarıyla) cinler için açıkça belli oldu ki, eğer gaybı biliyor olsalardı (o öldüğü hâlde), o aşağılayıcı azâb içinde kalmazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Celâlim hakkı için, Sebe` (kavmi) için oturdukları yerde bir ibret vardı. (Oturdukları yeri) sağdan ve soldan (çevreleyen) iki bahçe (vardı). (Onlara:) `Rabbinizin rızkından yiyin de O`na şükredin! (İşte) hoş bir memleket ve çok bağışlayıcı bir Rab!` (denilmişti.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat (onlar, şükürden) yüz çevirdiler; bu yüzden üzerlerine Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini (de) buruk yemişli, acı ılgınlı ve (içinde) sidir ağacından az bir şey bulunan iki (harab) bahçeye çevirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nankörlük ettiklerinden dolayı onları böyle cezâlandırdık. (Biz,) çok nankörlük edenden başkasını mı cezâlandırırız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hem onlar(ın yurdu) ile kendilerini bereketli kıldığımız memleketler (Şam havâlisi)arasında, (birbirinden rahatça) görünen (mesâfelerde) şehirler meydana getirmiştik ve buralarda (kolayca gidip gelmek üzere) sefer etmeyi takdîr etmiştik. `Oralarda geceleri ve gündüzleri emniyet içinde kimseler olarak seyâhat edin!` (demiştik.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat (onlar:) `Rabbimiz! Seferlerimizin (yolculuk yaptığımız şehirlerin) arasını uzaklaştır!` dediler ve kendilerine zulmettiler; nihâyet onları efsânelere çevirdik ve onları tamâmen parçalanmış olarak darmadağın ettik. Şübhesiz ki bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. And olsun ki İblis, onlar hakkındaki (çoğunu azdırıp, samîmî kulları ise kandıramayacağına dâir) zannını doğru çıkardı da mü`minlerden (ihlâslı olan) bir zümre hâriç, ona uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hâlbuki onun (o İblisin), kendileri üzerinde hiçbir kuvveti yoktu; ancak (biz) âhirete îmân edeni, ondan şübhe içinde olan o kimseden ayıralım diye (ona bu mühleti verdik).Çünki Rabbin, herşeyi (dilediği gibi) hakkıyla muhâfaza edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: `Allah`dan başka (ilâh) zannettiğiniz şeylere yalvarın (bakalım, istediklerinizi size verebilecekler mi?); (onlar) ne göklerde ne de yerde(hayır ve şerden) zerre ağırlığınca (bir şeye) sâhib değildirler; çünki onların bunlarda hiçbir ortaklığı yoktur; ve O`nun (O Rabbin) için, onlardan hiçbir yardımcı yoktur.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve (o gün) O`nun (Allah`ın) huzûrunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefâati fayda vermez. Nihâyet (şefâat edenlerin ve edilenlerin) kalblerinden dehşet giderildiği zaman (birbirlerine): `Rabbiniz ne buyurdu?` derler. (Şefaat edecek olanlar da:) `Hakkı(buyurdu)!` derler. Ve O, Aliyy (pek yüce olan)dır, Kebîr (çok büyük olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: `Sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırıyor?` De ki: `Allah! Öyle ise, doğrusu ya biz ya da siz (iki topluluktan biri) gerçekten bir hidâyet üzerinde veya apaçık bir dalâlet içindedir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. De ki: `(Siz) bizim işlediğimiz günahlardan mes`ûl olmazsınız; ve (biz de) sizin işlemekte olduğunuz (günahlar)dan mes`ûl tutulmayız.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: `Rabbimiz (kıyâmet günü) hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızı hak ile açaçak (hakkımızda hüküm verecek)tir. Çünki O, Fettâh (tam bir adâletle hüküm veren)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. De ki: `O`na (Allah`ın saltanatına) ortak kattıklarınızı bana gösterin! Hâşâ! Bil`akis O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli) olan Allah`dır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Ey Resûlüm!) (Biz) seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bir de `Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, bu va`d (edilen kıyâmet) ne zaman?` diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: `Sizin için va`d edilen öyle bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de öne geçebilirsiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve inkâr edenler dedi ki: `(Biz) ne bu Kur`ân`a, ne de onun önündekilere (ondan önce gelen diğer kitablara) aslâ inanmayız!` Fakat (sen), o zâlimleri Rablerinin huzûrunda durdurulmuş kimseler olduklarında bir görsen! Birbirlerine söz çevirir (aralarında münâkaşa ederler). Zayıf düşürülenler, büyüklük taslayanlara: `Siz olmasaydınız elbette (biz de) mü`min kimseler olurduk` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (O gün) büyüklük taslayanlar, o zayıf düşürülenlere der ki: `Size geldikten sonra sizi hidâyetten biz mi çevirdik? Bil`akis (siz kendiniz) günahkâr kimseler idiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara der ki: `Hayır! Gece gündüz(kurduğunuz) tuzak (bizi hidâyetten çevirdi). Bize Allah`ı inkâr etmemizi ve O`na ortaklar koşmamızı emrederdiniz.` Ve azâbı gördüklerinde, (artık tartışmayı bırakıp içlerindeki)pişmanlığı gizlerler. Artık inkâr edenlerin boyunlarına (demir) halkalar geçiririz. (Onlar)yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezâlandırılacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hem hiçbir memlekete (kendilerine Allah`ın azâbından haber veren) bir korkutucu(peygamber) göndermedik ki, mutlaka oranın ni`met içinde (şımarmış) olanları: `Gerçekten biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz` demiş olmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir de: `Biz mallar ve çocuklar cihetiyle (mü`minlerden) daha fazlayız ve biz azâba uğratılacak kimseler değiliz` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. De ki: `Şübhesiz ki Rabbim, (imtihân için) dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine)daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hâlbuki size katımızda mertebece yakınlık sağlayacak olan ne mallarınız, ne de evlâdlarınızdır; ancak îmân edip sâlih amel işleyen müstesnâ. İşte onlar var ya, kendileri için işledikleri ameller sebebiyle (lütfumuzdan) kat kat mükâfât vardır ve onlar (Cennetteki)yüksek köşklerde emniyet içinde olan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âyetlerimiz(i ibtâl) husûsunda (güyâ bizi) acze düşürmeye çalışan kimseler olarak(yarışırcasına) uğraşanlara gelince, işte onlar (o gün) azâb içinde hazır bulundurulacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. De ki: `Şübhe yok ki Rabbim, kullarından dilediğine rızkı genişletir ve (kimi dilerse de) ona daraltır. Ve (Allah yolunda) her ne şey sarf ettiyseniz, artık O, bunun yerine(başkasını) verir. Çünki O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve o gün (Allah), onları hep berâber bir araya toplar; sonra meleklere: `Bunlar, size mi tapıyorlardı?` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Melekler:) `Seni tenzîh ederiz; bizim velîmiz onlar değil, sensin! Hayır! (Onlar,)cinlere (şeytanlara) tapıyorlardı. Onların çoğu, onlara inanan kimselerdi` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte o gün, bazınız bazınıza ne bir fayda ne de bir zarara mâlik olur! Ve (biz de) o zulmedenlere: `Tadın, kendisini yalanlamakta olduğunuz ateşin azâbını!` deriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Çünki onlara âyetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman: `Bu ancak, atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi çevirmek isteyen bir adamdır` dediler. Bir de: `Bu (Kur`ân), uydurulmuş bir iftirâdan başka bir şey değildir` dediler. İnkâr edenler, kendilerine o hak(Kur`ân) gelince de (onun için): `Bu, ancak apaçık bir sihirdir` dedi(ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Hâlbuki onlara ders alacakları kitablardan vermemiştik ve senden önce kendilerine hiçbir korkutucu göndermemiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bunlardan öncekiler de (peygamberleri) yalanlamıştı; (bunlar, servet ve ömürce)onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmediler; böyle iken peygamberlerimi yalanladılar; ama beni inkâr etmek nasıl olurmuş (gördüler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Ey Resûlüm!) De ki: `Size sâdece tek bir nasîhat edeceğim; şöyle ki: Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz! (Ve anlarsınız ki)arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur; o ancak, (pek) şiddetli bir azâbın öncesinde, sizin için bir korkutucudur.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. De ki: `Sizden bir ücret istemişsem, o hâlde o sizin olsun! Benim ücretim ancak Allah`a âiddir. O ise, herşeye hakkıyla şâhiddir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. De ki: `Şübhesiz Rabbim, hakkı (ortaya) atar (peygamberlerine hakkı indirir). (O,)gaybları (bütün gizlilikleri) çok iyi bilendir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: `Hak geldi; artık bâtıl ne (bir şeyi) ortaya çıkarabilir, ne de geri getirebilir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De ki: `Eğer dalâlete düşersem, o takdirde ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Ama hidâyete ermiş isem, artık (bu da) Rabbimin bana vahyettiği (Kur`ân) sâyesindedir.` Şübhesiz ki O, Semî` (hakkıyla işiten)dir, Karîb (herşeye çok yakın olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Ey Resûlüm!) Hâlbuki (onları mahşer günü) dehşete düştükleri zaman bir görsen; artık (onlar için) kaçış yoktur, çünki (onlar) yakın bir yerden yakalanmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Artık (iş işten geçtikten sonra): `Ona (Muhammed`e) îmân ettik` demişlerdir. Fakat uzak bir yerden (âhiret âleminden, dünyada olması gereken îmânı) elde etmek, onlar için nasıl (mümkün) olur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hâlbuki daha önce onu gerçekten inkâr etmişlerdi. Ve uzak bir yerden gayba (taş)atıyor (bilmeden ileri geri konuşuyor)lardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık, onlarla canlarının çekmekte oldukları şeyler arasına engel konulmuştur. Nitekim daha önce benzerlerine de böyle yapılmıştı. Çünki onlar, (kendilerine) kuşku veren bir şübhe içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster