1. Ey Peygamber! Allah`dan sakın; kâfirlere ve münâfıklara itâat etme! Şübhe yok ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Rabbinden sana vahyedilene tâbi` ol! Şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O hâlde Allah`a tevekkül et! Çünki vekîl olarak Allah yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, bir adamın içinde iki kalb kılmadı. Ve kendilerine zıhâr yaptığınız zevcelerinizi, analarınız saymadı. Evlâdlıklarınızı da öz oğullarınız (gibi) kılmadı. Bunlar sizin ağızlarınızdaki sözünüzdür. Hâlbuki Allah, hakkı söyler ve doğru yola O hidâyet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları (evlâdlıklarınızı kendi) babalarına nisbet ederek çağırın! Bu, Allah katında daha doğrudur. Şâyet babalarını bilmiyorsanız, o takdirde (bilin ki onlar) sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla berâber, hakkında hatâ ettiğiniz şey husûsunda size bir günah yoktur. Fakat kalblerinizin kasdettiğinde (günah) vardır. Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber, mü`minlere kendi nefislerinden daha evlâdır; zevceleri de onların analarıdır. Akrabâlar ise, Allah`ın Kitâbı`nda birbirlerine (mîras husûsunda, diğer)mü`minlerden ve Muhâcirlerden daha lâyıktırlar; ancak dostlarınıza bir iyilik (vasiyet)yapmanız müstesnâ. Bunlar kitabda yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani (tebliğ vazîfelerini yerine getirmeleri için) o peygamberlerden de sağlam sözlerini almıştık; senden de ve Nûh, İbrâhîm, Mûsâ ve Meryemoğlu Îsâ`dan da. Ve onlardan pek sağlam bir söz aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Tâ ki (Rabbin) o doğru kimselere (peygamberlere) doğruluklarından (yaptıkları tebliğ hakkında) sorsun! Kâfirler için ise (pek) elemli bir azab hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey îmân edenler! Allah`ın size olan ni`metini hatırlayın; o vakit (Hendek Harbinde)size ordular gelmişti de, onların üzerine bir rüzgâr ve kendilerini görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ise, ne yaparsanız hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani (onlar) size, üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi ve o vakit, gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı ve Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte orada mü`minler imtihân edilmiş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O zaman münâfıklarla kalblerinde bir hastalık (i`tikad zayıflığı) bulunanlar ise: `Allah ve Resûlü bize sâdece boş bir va`dde bulunmuş!` diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yine o vakit onlardan (o münâfıklardan) bir tâife: `Ey Yesrib (Medîne) halkı!(Burada) sizin için duracak yer yok, hemen dönün!` demişti. Onlardan bir fırka da: `Gerçekten evlerimiz açık (korunmaya muhtaç)tır` diyerek peygamberden izin istiyordu. Hâlbuki o (evleri) açık değildi. Sâdece kaçmak istiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hem (Medîne`nin) etrâfından üzerlerine girilseydi de sonra kendilerinden (o münâfıklardan) fitne (çıkarmaları, dinden çıkmaları) istenseydi, mutlaka bunu yaparlardı ve bunda fazla gecikmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hâlbuki daha önce onlar, arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dâir Allah`a söz vermişlerdi. Allah`a verilen söz ise mes`ûliyetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ey Resûlüm!) De ki: `Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size aslâ fayda vermez. Şâyet (kaçarsanız), o takdirde (dünyada) ancak pek az faydalandırılırsınız!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. De ki: `Eğer size bir kötülük istese veya size bir rahmet dilese, sizi Allah`dan koruyacak kim olabilir?` Hâlbuki (onlar) kendilerine Allah`dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, içinizden (savaştan) alıkoyanları ve kardeşlerine: `Bize gelin!` diyenleri şübhesiz ki biliyor. Zâten (onlar) savaşa ancak pek az gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Hem gelseler dahi) size karşı pek cimri olarak (gelirler). Fakat korku(lu bir hâl)geldiği zaman, onları, üzerine ölüm (baygınlığı) çökmüş kimse gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün! Korku (hâli) geçtiği zaman ise, hayra (o ganîmete) karşı hırslı kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar (gerçekte) îmân etmemişlerdir; bunun üzerine Allah, amellerini boşa çıkarmıştır. Bu ise, Allah`a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Onlar korkaklıklarından dolayı düşman) toplulukların (Medîne`den) gitmediklerini sanıyorlar. Ve eğer o ahzâb (o topluluklar, tekrar) gelecek olsalar, arzû ederler ki, doğrusu kendileri keşke çölde yaşayan kimseler olarak bedevî Arablar içinde bulunsalar da sizin haberlerinizi (Medîne tarafından gelenlere) sorsalar! Zâten içinizde (kalacak) olsalardı, ancak pek az savaşırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. And olsun ki sizin için, Allah`a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah`ı çok zikreden kimseler için Allah`ın Resûlünde güzel bir örnek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Mü`minler ise (düşman) topluluklarını görünce: `Bu Allah`ın ve Resûlünün bize va`d ettiği şeydir; Allah ve Resûlü doğru söylemiştir!` dediler. Ve (bu vâ`d olundukları şeyi görmeleri) onları ancak îmanca ve teslîmiyetçe artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Mü`minlerden öyle erler vardır ki, (o gün) Allah`a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehîd oldu), kimi de (şehîd olmayı) bekliyor! Fakat(onlar) hiçbir şekilde (verdikleri sözü) değiştirmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Tâ ki Allah, doğru kimseleri sadâkatleriyle mükâfâtlandırsın, münâfıklara da dilerse azâb etsin, yâhut (tevbe ederlerse) tevbelerini kabûl etsin! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hâlbuki Allah, inkâr edenleri (kendi) öfkeleriyle geri çevirdi; hiçbir hayra (zafere)eremediler. Allah ise, savaşta (galip gelmeleri için) mü`minlere yetti. Çünki Allah, Kavî (pek kuvvetli)dir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve (Allah), ehl-i kitabdan, onlara (o müşrik ordularına) yardım edenleri (Kureyza yahudilerini), kalelerinden indirdi ve kalblerine korku düşürdü; bir tâifeyi öldürüyordunuz, bir tâifeyi de esir alıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve (Allah) onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız biryere (Hayber`e) sizi vâris kıldı. Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Peygamber! Zevcelerine, de ki: `Eğer dünya hayâtını ve süsünü istiyorsanız, öyleyse gelin size boşama bedeli vereyim ve sizi güzelce bir bırakmayla salıvereyim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. `Yok eğer (siz), Allah`ı, Resûlünü ve âhiret yurdunu istiyorsanız, hiç şübhesiz ki Allah, içinizden iyilik edenlere (pek) büyük bir mükâfât hazırlamıştır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey Peygamber hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, ona azab iki kat artırılır. Bu ise, Allah`a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat içinizden kim, Allah`a ve Resûlüne itâat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfâtını iki kat veririz ve (Cennette) onun için (çok) hoş bir rızık hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey Peygamber hanımları! (Siz,) kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz; eğer(Allah`dan) sakınıyorsanız, o hâlde (yabancı erkeklerle konuşurken) konuşmayı yumuşak(bir edâ ile) yapmayın ki kalbinde bir hastalık bulunan kimse tamah etmesin; ve (bir şey söyleyeceğinizde ciddiyetle) güzel bir söz söyleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hem evlerinizde (vakarınızla) oturun ve evvelki câhiliye devri (kadınlarının) açılıp saçılması gibi, ziynetlerinizi ızhâr etmeyin; namazı hakkıyla edâ edin; zekâtı verin; Allah`a ve Resûlüne itâat edin! Ey Ehl-i Beyt! Allah (bu emirleriyle), sizden ancak kiri (günâhı)gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hem evlerinizde Allah`ın âyetlerinden ve hikmetten (size) okunanları düşünün! Şübhesiz Allah, Latîf (bütün incelikleri bilen)dir, Habîr (her hâlinizden haberdâr olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Muhakkak ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü`min erkekler ve mü`min kadınlar, itâatkâr erkekler ve itâatkâr kadınlar, sâdık erkekler ve sâdık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah`a) gönülden bağlı (mütevâzi) olan erkekler ve(Allah`a) gönülden bağlı (mütevâzi) olan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını)koruyan kadınlar, Allah`ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; (işte) Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hem Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, artık ne mü`min bir erkek, ne de mü`min bir kadın için (o hükme muhâlif) işlerinde kendilerine (başka bir yolu) seçme hakkı yoktur! Ve her kim Allah`a ve Resûlüne isyân ederse, artık muhakkak ki apaçık bir sapıklık ile dalâlete düşmüş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hani (sen), kendisine hem Allah`ın ni`met verdiği, hem de senin ni`met verdiğin kimseye (Zeyd`e): `Zevceni üzerinde (nikâhında) tut ve Allah`dan sakın!` diyordun; Allah`ın, kendisini ortaya çıkarıcı olduğu şeyi ise, içinde gizliyordun ve insanlardan çekiniyordun.Hâlbuki Allah, kendisinden çekinmene daha lâyıktır. Buna rağmen Zeyd (kendisini fazîlet cihetiyle ona koca olarak denk görmediğinden) ondan ihtiyâcı (olan boşamasını) yerine getirince, onu sana (biz) nikâhladık; tâ ki, kendi(zevce)lerinden alâka(larını) kestikleri zaman evlâdlıklarının zevceleri (ile evlenmeleri husûsu)nda mü`minlere bir zorluk olmasın! Ve Allah`ın emri, (böylece) yerine getirilmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah`ın, kendisi için takdîr ettiği bir şey(i yerine getirmek)te Peygambere herhangi bir zorluk yoktur. Bundan önce gelip geçen (peygamber)ler içinde Allah`ın kanûnu (böyle)dir. Allah`ın emri ise, mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onlar (o peygamberlerdir) ki, Allah`ın (vahyen) gönderdiklerini teblîğ ederler ve O`ndan korkarlar; hem Allah`dan başka, kimseden korkmazlar. Hesab görücü olarak da Allah yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir; fakat Allah`ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise, herşeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey îmân edenler! Allah`ı çokça zikredin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve O`nu sabah-akşam (beş vakit namazda) tesbîh edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, sizi karanlıklardan nûra çıkarmak için üzerinize rahmet edendir; melekleri de(sizin için mağfiret diler)! Çünki (O,) mü`minlere karşı çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O`na kavuşacakları gün (Allah`ın) onlara tahiyyesi (iltifâtı) `selâm`dır. Ve onlar için (çok) güzel bir mükâfât (Cennet) hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey Peygamber! Şübhesiz ki biz seni (insanların hâllerine) bir şâhid, bir müjdeci ve(aynı zamanda) bir korkutucu olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve Allah`a (yine) O`nun izni ile (çağıran) bir da`vetçi ve (umum kâinâtı)nûrlandıran bir kandil olarak (gönderdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve Allah`dan kendileri için gerçekten (pek) büyük bir lütuf olduğunu mü`minlere müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kâfirlere ve münâfıklara ise itâat etme; ve onların eziyetlerini bırak (aldırma)! Allah`a tevekkül et! Çünki Allah, (sana) vekîl olarak yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey îmân edenler! Mü`min kadınları nikâh eder de sonra kendilerine dokunmanızdan önce onları boşarsanız, bu durumda sizin için onların üzerinde sayacağınız bir iddet (süresi bekletme hakkınız) yoktur. Hemen onları (mehirlerinin yarısıyla) faydalandırın ve onları güzelce bir bırakmayla (incitmeden) güzellikle salıverin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey Peygamber! Şübhesiz ki biz, mehirlerini verdi ğin zevcelerini ve Allah`ın sana ganîmet olarak verdiklerinden sâhib olduğun câriyeleri, hem se ninle berâber hicret eden amca nın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyze lerinin kızlarını (istersen nikâhlamayı)sana helâl kıldık. Bir de mü`min bir kadın kendini peygambere (meh rini istemeden) hîbe ederse, eğer peygamber (de) onu nikâhlamak isterse, diğer mü`minlere değil, sâde ce sana mahsus olmak üzere (onu mehirsiz olarak helâl kıldık)!(Biz,) zevceleri ve sâhib oldukları câriyeleri hakkında on lara (o mü`min lere) neyi farz kıldığımızı muhakkak ki bilmişizdir. Tâ ki sana bir zorluk olma sın! Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan (zevcelerinden) dilediğini (sırasından) geri bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu (kendi irâdenle onları taltîf etmen), onların gözleri aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin, kendilerine verdiklerin ile hoşnûd olmalarına daha elverişlidir. Allah ise, sizin kalblerinizde olanı bilir. Çünki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Halîm (cezâlandırmakta acele etmeyen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bundan sonra güzellikleri hoşuna bile gitse; (artık başka) kadınlar ve bunları başka zevcelerle değiştirmek sana helâl olmaz; ancak sâhib olduğun câriyeler müstesnâ. Ve Allah, herşeyi hakkıyla gözetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey îmân edenler! Vaktini gözetleyici kimseler olmadan, yemeğe sizin için da`vet yapılmadıkça peygamberin evlerine girmeyin! Fakat çağrıldı ğınız zaman, artık girin; yemeği yiyince de dağılın; sohbete dalıcı kimseler de olmayın!Çünki bu hâliniz, pey gambere eziyet veriyor, fakat (o) sizden utanıyor. Allah ise hak(kı söylemek)ten çekinmez. Hem on lardan (peygamberin zevcelerinden) bir şey iste diğiniz zaman, artık kendilerinden bir perde ar kasından isteyin! Bu, hem sizin kalbleriniz için, hem de onların kalbleri için daha temizdir. Çünki sizin için, Allah`ın Resûlünü incitme niz ve kendisinden sonra onun zevcelerini ni kâhlamanız ebediyen (câiz) olmaz. Çünki bu, Al lah katında (pek) büyük(bir günah)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Eğer bir şeyi açıklasanız da o nu gizleseniz de (fark etmez); hiç şüb hesiz ki Allah, herşeyi hak kıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlara (peygamberin zevcelerine), ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendi kadınları (Müslüman kadınlar) ve ne de sâhib oldukları köleleri hakkında bir günah yoktur (bunlarla perdesiz görüşüp konuşabilirler). (Ey peygamber zevceleri!) Bununla berâber Allah`dan sakının! Şübhesiz Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şübhesiz ki Allah ve Resûlüne o eziyet edenler yok mu, Allah onlara hem dünyada hem âhirette lâ`net etmiş ve onlar için (pek) aşağılayıcı bir azab hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Mü`min erkeklere ve mü`min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler ise, bu takdirde gerçekten bir iftirâ ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü`minlerin kadınlarına söyle, (başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde) dış örtülerinden (çarşaflarından bir kısmıyla) üzerlerini örtsünler! Bu, onların (iffetli olarak) tanınıp da rahatsız edilmemeleri için daha yakındır(daha elverişlidir). Allah ise, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Celâlim hakkı için, eğer münâfıklar ve kalblerinde bir hastalık bulunanlar ve Medîne`de yalan haber yayanlar (yahudiler, bu yaptıklarından) vazgeçmezlerse, seni onlara mutlaka musallat ederiz; sonra orada (Medîne`de) ancak pek az (bir süre) sana komşu kalabilirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bu tip kimseler Allah`ın rahmetinden yoksun olduklarından, görüldükleri yerde yakalanacaklar ve mutlak bir ölümle öldürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bundan önce gelip geçen (ümmet)ler hakkında Allah`ın kanûnu (böyle)dir. Ve Allah`ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İnsanlar, sana kıyametin saatini soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet pek yakında kopacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şübhesiz ki Allah kâfirlere lâ`net etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (Onlar) orada ebedî olarak kalıcıdırlar. (O gün kendilerine) ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O gün, yüzleri ateş içinde çevrilirken: `Eyvah bize! Keşke Allah`a itâat etseydik, peygambere de itâat etseydik!` diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ve: `Rabbimiz! Gerçekten biz, reislerimize ve büyüklerimize uyduk da (onlar) bizi(hak) yoldan saptırdılar` diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. `Rabbimiz! Onlara azabdan iki kat ver ve onlara büyük bir lâ`netle lâ`net et!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey îmân edenler! (Siz de vaktiyle) Mûsâ`ya eziyet eden kimseler gibi olmayın; nihâyet Allah onu, söyledikleri şeyden temize çıkarmıştı. Çünki (o,) Allah katında şerefli (bir kul) idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey îmân edenler! Allah`dan sakının ve doğru söz söyleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ki (Allah), size işlerinizi düzeltsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın! Ve kim Allah`a ve Resûlüne itâat ederse, o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Muhakkak ki biz emâneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de (onlar) onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular; insan ise onu yükleniverdi. Doğrusu o çok zâlim, çok câhildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Bu emâneti insana verdi) ki Allah, münâfık erkekler ve münâfık kadınlara, müşrik erkekler ve müşrik kadınlara (o emânete hâinlik etmeleri sebebiyle) azâb etsin; ve Allah, mü`min erkeklerin ve mü`min kadınların tevbelerini kabûl etsin! Çünki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster