1. Ha, mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ayn, sin, Kaf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sana ve senden öncekilere, güçlü ve hikmet sahibi Allah işte böyle vahyeder! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa O’nundur. O, yücedir, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökler, üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar... Melekler Rablerini övgüyle tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki kimseler için bağışlanma diliyorlar. İyi bilin ki şüphesiz Allah çok bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O’nun dişinda veliler edinen kimselere gelince, Allah onlar üzerinde gözetleyendir. Sen, onlar üzerinde vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Işte böylece sana, Arapça (anladıkları dilde okunan) bir Kur’an vahyettik ki, kentlerin anasını (başkentleri) ve çevresindeki(kasaba ve köy)leri uyarasın! Ve hiç şüphe olmayan, toplanma gününün dehşetinden onları uyarıp sakındırasın. Bir bölük cennettedir, bir bölük kızgın ateştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah dileseydi elbette onları bir tek millet yapardı. Fakat O, dileyen (çalışarak rahmeti hak eden) kimseyi, rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa onlar, Allah’tan başka koruyucular edinebileceklerini mi sanıyorlar? Hayır, yalnız Allah’tır koruyucu. Yalnız O’dur ölüyü dirilten ve gücü her şeye yeten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse, (ya evrensel birlik beraberlik sağlayın veya) herhangi bir şey hakkında ihtilâfa düştüğünüzde, Allah’ın çözümünü alın. "Sizin de benim de Rabbim olan Allah işte budur! O’na güvenip dayandım. O’na yönelirim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökleri ve yeryüzünü yaratan/var edendir. Size karşı cinsinizden eşler kılmış, hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Sizi, orada/bu sistem içinde çoğaltıyor/üretiyor. O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yeryüzünün anahtarları/yönetimi O’nundur. Rızkı (besinleri yaratmasını) dilediği kimse için genişletip yayar ve (dilediği kimse için) kısar da!.. Şüphesiz O, herşeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O; dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya önerdiğimiz yolu sizin için de yol kıldı/uygun gördü. Şöyle ki: ‘Dini dosdoğru uygulayarak, ayakta tutun. Onun hakkında bölünüp fırkalara ayrılmayın.’ Ancak, onları çağırdığın konu, müşriklere/ortak koşanlara çok ağır gelmiştir! Allah dilediği kimseyi kendisine (elçi) seçer ve kendisine içten yönelen kimseyi de doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onların, ancak kendilerine ilim geldikten sonra gruplara ayrılmaları/ayrılığa düşmeleri; aralarındaki kıskançlık ve çekişme (benlik davası) yüzündendir! Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar erteleme sözü geçmiş olmasaydı, elbette aralarında hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Şüphesiz onların ardından kitaba mirasçı olanlar ise, onun hakkında işkillendiren/kuşkulu bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Işte bunun için sen davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru hareket et! Onların hevalarına/boş arzularına/isteklerine uyma! De ki: "Allah’ın indirdiği/gönderdiği her kitaba inandım! Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum! Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Sizinle aramızda bir çekişme/didişme/benlik davası yok! Allah hepimizi bir araya toplayacaktır ve dönüş O’nun katınadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O’nun kabul edilişinin ardından, Allah hakkında tartışmaya girenlere gelince; onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine bir gazap ve kendilerine şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kitab’ı gerçekle indiren Allah’tır ve mizanı/ölçüyü de!.. Nereden bileceksin belki de saat pek yakındır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona inanmayan kimseler onun çabucak gelmesini isterler. İnanan kimseler ise ondan ürperip korkarlar. Bilirler ki o, şüphesiz gerçektir. Haberiniz olsun saat hakkında tartışıp duran kimseler, elbette uzak bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah kullarına çok lütufkârdır. Dilediğini rızıklandırır. Güçlüdür, üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim ahiret sevabını/menfaatini/ekinini ister ise; onun ekinini/sevabını/menfaatini artırırız. Kim dünya menfaatini/ekinini ister ise; ona da, ondan bir şeyler veririz. Fakat ahirette, onun için başka hiç bir nasip/alacak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onların, dinden kendileri için koydukları kuralları meşru kılan, ortakları mı var, Allah’ın izin vermediği şeyleri! Eğer cezaların ahirete, ayırt edilme gününe bırakılma sözü olmasaydı; aralarında hüküm/karar verilip iş çoktan bitirilirdi. Kuşkusuz zalimler için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O azap zalimlerin yaptıklarından dolayı tepelerine inerken, korkudan titrediklerini görürsün. İnanan ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlar ise, cennet bahçeleri içindedirler. Rableri katında, her ne dilerlerse/isterlerse onlarındır. İşte en büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın, inanan ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara müjdelediği budur! De ki: "Ben bunun karşılığında sizden, kendim için herhangi bir şey/ücret istemiyorum. Yalnız (birbirinize karşı merhametle ve) sevgi(yle davranmanızı!)" Kim bir iyilik üretirse, Biz ondaki iyiliği artırırız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, iyiliğe karşılık verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa onlar; "Yalan düzerek Allah’a iftira etti" mi diyorlar? Allah dilerse (eğer iftira etseydin) senin kalbini durdururdu. Allah bâtılı/yalanı mahveder! Kendi sözleriyle gerçeği yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünde olanı çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve yaptıklarınızı bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Inanıp da faydalı işi en iyi şekilde yapan kimselere cevap verir; onlara lütfundan arttırıp vererek!. İnkârcılara gelince, onlara çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Eğer Allah kulları için rızkı bolca yayıp döşeseydi, mutlaka yeryüzünde azarlardı! Fakat dilediği ölçüyle yaratıyor. Çünkü O; kullarından haberdardır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve o’dur ki, umutlarını kestikten sonra yağmuru indiriyor ve rahmetini yayıyor. O’dur koruyucu dost, çokça övülmeye lâyık olan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O’nun ayetlerindendir; göklerin ve yeryüzünün yaratılması ve bu ikisinin içinde, her canlıdan türetip yayması! O, dilediği zaman hepsini bir araya toplamaya güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Size isabet eden bir musibet, kendi ellerinizin kazandığı yüzündendir! Birçoklarını da affediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Siz yeryüzünde O’nu aciz bırakamazsınız. Sizin, Allah’ın dışında ne bir koruyucu dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Denizde, dağlar gibi akıp gidenler O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dilerse, rüzgârı durdurur da böylece onlar (yelkenli gemiler), denizin üzerinde donmuş gibi kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için, elbette ayetler/işâretler/dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ya da içindekilerin kazandıkları yüzünden çeşitli sebeplerle onları batırır mahveder, birçoğunu da affeder/yaşamasına izin verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyle ki, ayetlerimiz hakkında tartışıp duranlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının geçici geçimliğidir! Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. İman edip ve Rablerine tevekkül edenler/güvenenler içindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınarak uzak duranlardır. Öfkelenip kızdıkları zaman da affedenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar ki; Rableri(nin çağrısına/emrine/sözleri)ne cevap verenler, namazı gereği gibi kılanlar, işleri/yönetimleri aralarında şura/danışma ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, infak edenlerdir/harcayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir zulüm ve haksızlık kendilerine gelip çattığında; yardımlaşarak/birbirlerine arka çıkarak karşı koyanlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kötülük yapan bir kişiye/bir kötülüğün cezası, aynıyla karşılık vermektir (ki onu, o da tatsın ve bir daha yapmasın). Fakat kim affeder ve ıslahı/sulhu/barışı esas alırsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, zalimleri hiç sevmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kim zulme uğramasının ardından kendini savunursa; artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (aleyhlerine) yol aranacak olanlar şu kişilerdir ki; insanlara zulmederler ve yeryüzünde terör saldırılarında bulunurlar! İşte böyleleri için, çok acıklı bir azap vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kim de sabreder ve bağışlarsa; şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Işte (böyle): Allah; kimi (düzelmek istemediği için) sapıklığında bırakırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen! "Geri dönüş için bir yol var mı?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onları görürsün; zilletten başları önlerine düşmüş bir halde, ateşe sunulurlarken gizli gizli göz ucuyla bakarlar! İnanan kimseler dediler ki: "Gerçekten hüsrana uğrayanlar; kendilerini ve (kendilerine uyan) ailelerini, kıyamet günü hüsrana uğratanlardır." Haberiniz olsun; muhakkak ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların Allah’ın dışında, kendilerine yardım edecek koruyucu dostları yoktur. Allah, kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, artık onun için bir yol (kurtuluş) yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Rabbinizin (çağrısına) cevap verin; Allah’tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce!.. O gün sizin için; ne sığınılacak bir yer var, ne de bir reddediş (vardır!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ama onlar yüz çevirirlerse, Biz seni onların üzerine zaten bir bekçi olarak göndermedik! Sana düşen yalnızca duyurmaktır! Gerçekten Biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla sevinç duyar. Ve eğer onlara ellerinin yapıp öne sürdüklerinden dolayı, bir kötülük isabet ederse, o zaman da insan pek nankördür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gökler ve yeryüzünün imparatorluğu Allah’a aittir. Dilediğini yaratır; dilediği kimseye kız çocuklar, dilediği kimseye de erkek çocuklar bağışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ya da onları; erkekler ve kızlar olarak çift yaratır. Dilediğini de kısır kılar. Şüphesiz O; bilendir, gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah’ın kendisiyle konuşması, hiçbir insan için sözkonusu değildir. Ancak (seçtiği peygamberlerinden) vahiy ile, ya da bir perde arkasından veya elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi durumu başka! Şüphesiz O; yücedir, doğru hüküm/karar verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Işte bu şekilde; sana da emrimizden bir ruhu (Kur’an’ı) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun! Ancak Biz onu, bir ışık/bir yol gösterici yaptık; onunla, kullarımızdan dileyen/doğru yol için birşeyler yapan kimseyi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz sen de dosdoğru bir yola götürüyorsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Allah’ın yoluna!.. Göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi kendisine ait olanın yoluna!.. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster