1. Hâ mim Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Ayın sin kâf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O aziz ve hakim olan Allâh, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde bulunan herşey O’nundur. O, yücedir, uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler; yerdekiler için de mağfiret dilerler. İyi bil ki Allâh, işte çok bağışlayan, çok esirgeyen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O’ndan başka veliler edinenleri Allâh kollamaktadır. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz sana böyle Arapça bir Kur’ân vahyettik ki Anakent (Mekke’y)i ve çevresinde bulunanları ikaz edip; (vukuunda) asla kuşku bulunmayan toplanma gününe karşı uyarasın. (O gün), bir bölük cennette, bir bölük ateştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allâh dileseydi, onları bir tek millet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere gelince: Onların ne velisi ne de yardımcısı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa Allah’tan başka veliler mi edindiler? Veli yalnız Allah’tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a âittir. İşte Rabbim Allâh budur. O’na dayandım, O’na yöneldim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O) Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendinizden çiftler, hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Bu (düzen içi)nde sizi üretiyor. O’na benzer hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı açar ve kısar. O, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O size, dinden Nûh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya tavsiye ettiğimizi şeri’at (hukuk düzeni) yaptı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat kendilerini çağırdığın (bu) esas, Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allâh dilediğini kendisine seçer ve iyi niyyetle yöneleni kendisine iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir)di. Onlardan sonra Kitaba vâris kılınanlar ondan, kuşku veren bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bundan dolayı sen (Hakka) çağır ve emrolunduğun gibi doğru ol; onların keyiflerine uyma ve de ki: "Ben Allâh’ın indirdiği her Kitaba inandım ve aranızda adâlet yapmakla emrolundum. Allâh bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim eylemlerimiz bize, sizin eylemleriniz size âittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma nedeni yoktur. Allâh aramızı bulur, (yahut: Allâh bizi bir araya toplar), dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Kamu tarafından) Kabul edildikten sonra, hâlâ Allâh(ın dini hakkın)da tartışanların delilleri, Rableri yanında bâtıldır. Üzerlerine bir gazab ve onlara şiddetli bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allâh’tır ki gerçeği içeren Kitabı ve (adâlet) ölçü(sün)ü indirdi. Ne bilirsin, belki o sâ’at yakındır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona inanmayanlar, onun çabuk gelmesini isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bil ki, o sâ’at hakkında tartışanlar, uzak bir sapıklık içine düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allâh kullarına lutufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, gâliptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kim âhiret ekinini istiyorsa onun ekinini artırırız; kim dünyâ ekinini istiyorsa ona da dünyâdan bir şey veririz. Fakat onun âhirette bir nasibi olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa onların, kendilerine, Allâh’ın izin vermediği dini koyan ortaklar mı var? Eğer (bir süre fırsat verilmesi hakkında) karar olmasaydı derhal aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir)di. Kuşkusuz zâlimler için acı bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaptıkları işler başlarına inerken zâlimlerin, korkudan titrediklerini görürsün. Fakat inanıp iyi işler yapanlar cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lutuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allâh’ın, inanan ve iyi işler yapan kullarını müjdelediği (büyük lutuf). De ki: "Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ancak (Allah’a) yaklaşmayı arzu ediyorum." Kim bir iyilik yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allâh bağışlayan, (iyiliğe) karşılık verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa: "Allah’a yalan uydurdu" mu diyorlar? Öyle bir durumda Allâh, dilese senin kalbine mühür basar; bâtılı mahveder, hakkı sözleriyle yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O’dur ki kullarından tevbeyi kabul eder, kötülüklerden geçer ve yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnanan ve iyi işler yapanların dileklerini kabul eder; lutuf ve kereminden onlara, daha fazlasını da verir. Kâfirlere gelince, onlara da çetin bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allâh kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azarlardı. Fakat (O rızkı) dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü O, kullarını(n her halini) haber alandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O’dur ki (kulları) umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir, rahmetini yayar. O velidir, övülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökleri, yeri ve bunların içine yaydığı canlıları yaratması da O’nun âyetlerinden (birliğinin ve kudretinin işâretlerinden)dir. O, dilediği zaman onları toplamağa da kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı (işler) yüzündendir. (Allâh, hatâlarınızın) Birçoğunu da affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Siz, yeryüzünde O(nun cezâsı)na engel olamazsınız. Sizin Allah’tan başka ne bir veliniz, ne de bir yardımcınız vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler O’nun âyetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dilerse rüzgârı durdurur, (gemiler denizin) sırtında durakalır. Kuşkusuz bunda sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yahut yaptıkları (işler) yüzünden gemileri(n içindekileri) helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ki âyetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size verilen şeyler, dünyâ hayâtının geçimidir. İnanıp Rablerine dayananlar için Allâh’ın yanında bulunan ödül ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar büyük günâhlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman da onlar, affederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rablerinin çağrısına gelirler, namazı kılarlar. İşleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kötülüğün cezâsı, yine onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükâfâtı Allah’a âittir. Doğrusu O, zâlimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kim zulme uğradıktan sonra kendini savunursa öylelerinin aleyhine bir yol yoktur (onlar kınanmaz ve cezâlandırılmazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak şunlar aleyhine yol vardır ki, insanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere saldırırlar. İşte böylelerine acı bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allâh kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun, Allah’tan sonra bir velisi yoktur. Zâlimlerin, azâbı gördükleri zaman: "Geri dönecek bir yol var mı?" dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yine onları görürsün: Aşağılıktan başlarını öne eğmiş vaziyette ateşe sunulurlarken göz ucuyla gizli gizli bakarlar. İnananlar da: "İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyâmet günü hem kendilerini, hem âilelerini ziyan edenlerdir. Bakın, gerçekten zâlimler sürekli bir azâb içindedirler" demişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların, Allah’tan başka kendilerine yardım edecek velileri yoktur. Allâh kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir (kurtuluş) yol(u) yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah’tan, geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbiniz(in çağrısı)na uyun. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var; ne de (yaptıklarınızı) inkâra çâre. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eğer yüz çevirirlerse (üzülme); biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, yalnız duyurmaktır. Biz insana, bizden bir rahmet taddırdığımız zaman ona sevinir. Ama ellerinin (yapıp) öne sürdüğü işlerden dolayı başlarına bir kötülük gelirse, insan hemen nankör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerin ve yerin mülkü Allâh’ındır. (O) Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yahut onları çift yapar: Hem dişi, hem erkek (verir). Dilediğini de kısır yapar. O (herşeyi) bilendir, (herşeye) gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allâh bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle (kulunun kalbine dilediği düşünceyi doğurarak), yahut perde arkasından konuşur; yahut izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. O, yücedir, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte sana da böyle emrimizden bir ruh (gönüllere can veren bir söz) vahyettik. Sen Kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, doğru yola ilettiğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz sen, doğru yola götürüyorsun: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sâhibi Allâh’ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah’a varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster