1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ayn, Sin, Kaf. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan Allah, sana ve senden önceki peygamberlere böyle vahyeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O, yücedir, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Neredeyse gökler onların Allah’a ortak koşmaları karşısında tepelerinden çatlayacaklar. Melekler, Rab’lerini hamd ile tesbih ederler, yerdekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilinki Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’tan başka dostlar edinenleri Allah gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey Muhammed! Şehirlerin anası Mekke’de ve onun çevresinde bulunanları uyarman; hakkında asla şüphe olmayan toplanma gününe karşı korkutman için sana Arapça bir Kur’an vahyettik. O gün insanların bir kısmı cennete, bir kısmı da çılgın alevli cehenneme girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah dilemiş olsaydı, onları bir tek ümmet yapardı. O dilediğine rahmetini kavuşturur. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar (veli)mi edindiler? Halbuki dost (veli) yalnız Allah’tır. O ölüleri diriltir ve O’nun gücü herşeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Görüş ayrılığına düştüğünüz herhangi bir meselede hüküm vermek Allah’a aittir. İşte bu, benim Rabb’im olan Allah’tır. O’na dayandım, O’na yöneldim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu düzen içinde çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O herşeyi işitir, görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Göklerin ve yerin anahtarları Allah’ındır. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, dinden Nuh’a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimiz ’Allah’ın dinini hayata egemen kılın ve bu konuda görüş ayrılığına düşmeyin’ direktifini sizin için bir hayat düsturu olarak öngördü. Fakat kendilerini çağırdığın bu düstur Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süre için Rabb’inin verilmiş sözü olmasaydı, aralarında hemen hükmedilirdi. Onlardan sonra Kitab’a varis kılınanlar da ondan kuşku duymaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Ben Allah’ın indirdiği her Kitab’a inandım; aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabb’imiz, sizin de Rabb’inizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak birşey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüşte O’nadır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İnsanlar Allah’ın çağrısını kabul ettikten sonra, Allah’ın dini hakkında tartışanların delilleri, Rab’leri yanında batıldır. Onların aleyhine bir gazab ve çetin bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçeği taşıyan kitabı ve adalet ölçüsünü hak olarak indiren Allah’tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati yakındır![520] Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O’na inanmayanlar çabucak gelmesini isterler. İman edenler ise ondan korku ile titrerler. Ve O’nun hakkın kendisi olduğunu bilirler. Dikkat edin kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah kullarına lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, galibtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ahiret kazancı isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz; fakat onun ahirette bir payı bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa, Allah’ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara kanun kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabı erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yaptıkları işler başlarına inerken zalimlerin, korkudan titrediklerini görürsün. Utanıp iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rab’lerinin yanında onlara diledikleri herşey vardır. İşte büyük lütuf budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «Ben sizden buna karşı yakınlara sevgiden başka bir ücret istemem.» Kim güzel bir amel işlerse onun güzelliğini arttırırız. Doğrusu Allah bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa «Allah’a yalan uydurdu» mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbine mührü basar; batılı mahveder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah, iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince onlara da çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azarlardı. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarından haberdardır, onları görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsanların umutsuzluğa düşmelerinin ardından yağmuru indiren ve rahmetini yayan Allah’tır. O, gerçek dosttur, övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökleri, yer ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O’nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kaadirdir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yeryüzünde O’nu aciz bırakamazsınız. Allah’tan başka bir dostunuz da yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun ayetlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah dilerse rüzgarı durdurur, gemiler denizin yüzünde durakalır. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yahut yaptıkları yüzünden gemileri helak eder. Bir çoğunu da affeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimidir. İnanıp Rabb’lerine güvenenler için Allah’ın yanında bulunanlar daha iyi ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman da affederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rabb’lerinin çağrısına gelirler, namaz kılarlar. Onların işleri aralarında danışma (İstişare) iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, yardımlaşarak kendilerini savunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükafatı Allah’a aittir. Doğrusu Allah zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulüm gördükten sonra hakkını alan kimselerin aleyhine bir yol yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İnsanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır. İşte can yakıcı azap bunlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Fakat kim sabreder kendisine yapılan kötülüğü affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Geri dönecek bir yol var mı?» dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. «İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır» derler. Bakın, gerçekten zalimler sürekli bir azap içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların, Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları yoktur. Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir kurtuluş yolu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah’tan, geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce, Rabb’inizin çağrısına uyun. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak bir yer bulamazsınız, inkar da edemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Eğer yüz çevirirlerse üzülme; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ancak elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman görürsün ki insan gerçekten pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuğu, dilediğine de erkek çocuğu verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yahut hem kız hem erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır yapar. O herşeyi bilendir, herşeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasında konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O, yücedir ve her yaptığı yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böylece sana da emrimizle Kur’an’ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu (Kitab’ı), bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi, onunla hidayete iletiyoruz. Ve şüphesiz ki sen, doğru yola götürüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi Allah’ın yoluna. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster