1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitab’a andolsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, katımızda bulunan ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmetle doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, sizden önce gelenlere nice peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bizde bunlardan daha güçlü oları o kavimleri helak ettik. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan elbette «Onları, çok üstün, çok bilen Allah yarattı» diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O; size yeri beşik kılan ve doğru gitmeniz için yeryüzünde size yollar gösterendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat verdik. İşte böyle sizde tekrar diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bütün çiftleri Allah yarattı, size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Böylece onların sırtına binip, üzerlerine yerleşince, Rabbinizin nimetini anarak «Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik» demeniz içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz deyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Böyle iken kafirler Allah’a çocuk isnad ettiler. İnsan gerçekten apaçık nankördür, gerçeği inkar eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Demek Allah, yarattıkları arasından kızları kendisine alıp da oğulları size verdi öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Fakat Rahman olan Allah’a isnad ettiği kız evlat kendilerinden birine müjdelenince, o kimsenin yüzü simsiyah kesilir, öfkesinden yutkunup durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Demek süs içinde yetiştirilerek mücadele gücü olmayanı mı Allah’a isnad ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışını mı gördüler? Onların bu şahidlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Eğer Rahman dilemiş olsaydı biz onlara kulluk etmezdik." Buna dair bir bilgileri yoktur onların. Onlar sadece vehimde bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa bundan önce onlara bir kitab verdik de ona mı sarılıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır! Sadece «Biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Doğrusu biz seninle gönderileni inkar ediyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki; «Ben sizin taptıklarınızdan uzağım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü O, bana doğru yolu gösterecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ve bu tevhid sözünün ardından kalıcı bir söz yaptı ki, insanlar Allah’a dönsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu bunları da, babalarını da kendilerine hak ve hakikatı açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Bu büyüdür biz onu tanımayız.» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Bu Kur’an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliliklerini Biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlar küfürde birleşen bir tek ümmet olmayacak olsaydı, Rahman’ı inkar edenlerin evlerinin tavanları ve üzerine binip çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ve nice süsler verirdik. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçici malından ibarettir. Ahiret nimeti ise, Rabbinin katında, Allah’ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kim Rahman’ın Kur’an’ından yüz çevirirse ona, bir şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O şeytanlar bunları doğru yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. «Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı» der. Meğer ne kötü arkadaşmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İkiniz de zalim olduğunuz için bugün pişman olmanız size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ey Muhammed! Sen mi sağırlara işittireceksin, yahut kör ve apaçık sapıklıkta olanı doğru yola ileteceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Eğer biz seni alıp götürürsek (vefat ettirirsek) onlardan intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut onları tehdit ettiğimiz şeyi sana gösteririz. Bizim onlara gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Zira sen, dosdoğru yoldasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu bu Kur’an sana ve ümmetine bir öğüttür, ondan sorumlu tutulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Biz Rahman olan Allah’tan başka tapılacak tanrılar mı yapmışız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. «Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlara ayetlerimizi getirince, birden bire onlarla alay etmeye koyuldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara biri diğerinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Doğru yola dönmeleri için azaba uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. «Ey büyücü, bizim için Rabb’ine dua et, sende bulunan ahdi hürmetine bizi bağışlamasını dile, artık yola geleceğiz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca sözlerinden dönmeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. «Ey kavmim, Mısır mülkü ve şu altından akıp giden ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ona altın bilezikler verilmeli, yahud yanında kendisiyle beraber yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte Firavun bu şekilde kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, böyle hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Meryemoğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca hemen kavmin yaygarayı bastı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Öyle ya onlar, kavgacı bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer biz dileseydik, sizin yerinize, yeryüzünde melekler yaratırdık da sonra yerinize geçerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun. Doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şeytan sizi bundan alıkoymasın. Çünkü o, sizin için açık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. «Size hikmetle ve ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak üzere geldim. Allah’a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na ibadet edin. İşte bu, doğru bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ama aralarından çıkan gruplar, birbiriyle ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabı karşısında vay o zulmedenlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar illa o saatin kendilerinin hiç farkında olmadıkları bir sırada, ansızın başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O gün takva sahipleri dışında, dost olanlar birbirlerine düşman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Ey kullarım! Bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlar, ayetlerimize inanmış ve müslüman olmuş kullarımdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete giriniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onların önünde altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı herşey var. Ve siz, orada ebedi kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Orada sizin için bol bol meyveler vardır, onlardan yersiniz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Suçlular, cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kendilerinden azab hiç hafiflemeyecektir. Onlar azab içinde ümitsizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendileri zalim idiler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. «Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin!» diye seslenirler. Malik de «Siz böyle kalacaksınız» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa bizim, kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Aksine işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bırak onları, kendilerine söylenen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oyalansınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O’dur. O, hakimdir, alimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin mülkü kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin ilmi de O’nun yanındadır ve siz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’tan başka tanrı diye yalvardıkları şeyler, şefaat gücüne ve yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakka şahidlik edenler bunun dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Andolsun onlara «kendilerini kim yarattı?» diye sorsan, elbette «Allah» Derler. O halde nasıl haktan çeviriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Resulullah’ın «Ya Rabbi! Bunlar inanmayan bir kavimdir» demesini de Allah biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ey Muhammed! Sen şimdilik onlardan yüz çevir ve esenlik dile; yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster