1. (Bu) Kitâb`ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şübhesiz ki biz, sana bu Kitâb`ı hak ile indirdik; öyle ise (sen de) dinde O`na (karşı)ihlâslı (samîmî) bir kimse olarak Allah`a kulluk et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dikkat edin! Hâlis (gerçek) din, ancak Allah`ındır. Ondan başkasını (kendisine)dostlar edinenler ise: `(Biz) onlara, sâdece bizi Allah`a (daha fazla) yakınlaştırsınlar diyetapıyoruz` (derler). Şübhesiz ki Allah, ihtilâfa düşmekte oldukları şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Doğrusu Allah, yalancı ve azılı kâfir olan kimseyi hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer Allah bir evlâd edinmek isteseydi, yaratmakta olduklarından dilediğini seçerdi; O(bundan) pek münezzehtir. O, Vâhid (bir olan), Kahhâr (herşeyden en üstün) olan Allah`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökleri ve yeri hak ile (yerli yerinde) yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine sarar; gündüzü de gecenin üzerine sarar; güneşi ve ayı da (emrine) boyun eğdirmiştir. Herbiri belirli bir vakte (kıyâmete) kadar akıp gider. Dikkat edin! O, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan)dır, Gaffâr (çok bağışlayan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O,) sizi tek bir nefisten (Âdem`den) yarattı, sonra eşini (Havvâ`yı) ondan kıldı; ve sizin için sağmal hayvanlardan (erkek ve dişi) sekiz eş (ni`met olarak) indirdi. Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa (geçirerek) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni`metleri veren)dir; mülk (umûmen) O`nundur. O`ndan başka ilâh yoktur. Öyle ise (haktan) nasıl çevriliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer inkâr ederseniz, hiç şübhesiz ki Allah size muhtaç değildir; bununla berâber kulları için küfre râzı olmaz. Yok eğer şükrederseniz, sizin için buna râzı olur. Bir günahkâr başkasının günâhını yüklenmez.Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir; o zaman, yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Çünki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana bir zarar dokunduğu zaman, O`na (samîmâne) yönelen bir kimse olarak Rabbisine duâ eder; sonra (Allah) kendi tarafından ona bir ni`met verdiğinde, daha önce O`na duâ etmekte olduğunu unutur da, (insanları) O`nun yolundan saptırmak için Allah`a ortaklar koşar. De ki: `Küfrünle biraz eğlenedur! Çünki sen Cehennem ehlindensin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa gece saatlerinde secde eden ve ayakta duran (samîmi bir mü`min) olarak ibâdet eden, âhiret (azâbın)dan sakınan ve Rabbisinin rahmetini uman o kimse (kâfir olan kimse gibi) midir? De ki: `Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak (selîm) akıl sâhibleri ibret alır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Tarafımdan kullarıma) de ki: `(Rabbiniz buyuruyor ki:) Ey îmân eden kullarım! Rabbinizden sakının! Bu dünyada iyilik edenlere, (âhirette de) iyilik (Cennet) vardır. Çünki Allah`ın arzı geniştir. (O gün) ancak, sabredenlere mükâfâtları hesabsız olarak verilecektir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: `Şübhesiz ki ben, dinde O`na (karşı) ihlâslı(samîmî) bir kimse olarak Allah`a kulluk etmekle emrolundum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. `Ve (teblîğ ettiğim herşeye) teslîm olanların ilki olmakla emrolundum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. De ki: `Doğrusu ben, Rabbime isyân edersem, (dehşeti pek) büyük bir günün azâbından korkarım.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: `(Ben,) Allah`a dînimde O`na (karşı) ihlâslı (samîmî) bir kimse olarak ibâdet ederim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. `Artık (siz) O`ndan başka neye isterseniz tapın!` De ki: `Asıl hüsrâna uğrayanlar, kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini hüsrâna uğratanlardır.` Dikkat edin! İşte o apaçık hüsran budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar için, üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da (ateşten) tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Öyle ise benden sakının! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Tâğuttan (Allah`ın yerine tutulan şeylerden), onlara kulluk etmekten kaçınıp Allah`a yönelenlere gelince, onlar için büyük bir müjde vardır! Öyle ise kullarımı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar ki, sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah`ın kendilerine hidâyet verdiği kimselerdir ve işte onlar, (gerçek) akıl sâhiblerinin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O hâlde üzerine azab sözü hak olmuş kimseyi, (ve) bu sebeble o ateşte bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat Rablerinden sakınanlara gelince, onlar için köşkler, onların da üstlerinde binâ edilmiş (daha yüksek) köşkler vardır ki altlarından ırmaklar akar. (Bu,) Allah`ın va`didir. Allahva`dinden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Görmedin mi? Şübhesiz ki Allah, gökten bir su indirdi de, onu yerdeki kaynaklara koydu; sonra onunla renkleri muhtelif ekinler çıkarıyor; sonra kurur da onu sararmış görürsün; sonra da onu bir çöp yapıyor. Şübhe yok ki bunda (selîm) akıl sâhibleri için gerçekten bir nasîhat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O hâlde Allah`ın, kalbini İslâm`a açıp da, Rabbisinden bir nûr (bir hidâyet) üzere olan o kimse (küfründeki inadından dolayı kalbi mühürlenen kimse gibi) midir? Öyleyse Allah`ın zikrinden kalbleri katılaşmış olanların vay hâline! İşte onlar apaçık bir dalâlet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, sözün en güzelini, (âyetleri) birbirine benzeyen ve (hakikatleri) tekrarlanan bir kitab hâlinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir! Sonra derileri de, kalbleri de Allah`ın zikrine yumuşar! İşte bu (kitab) Allah`ın hidâyetidir; onunla (hikmetine binâen kendi lütfundan) dilediğini hidâyete erdirir. Allah, kimi de (kendi isyânındaki ısrârı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek olan yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O hâlde kıyâmet günü, yüzü ile azâbın kötüsünden (onun şiddetinden) korun(maya çalış)an kimse (azabdan emîn olan kimse gibi) midir? Ve zâlimlere: `Tadın, kazanmaktaolduklarınızı(n vebâlini)!` denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan öncekiler (peygamberlerini) yalanladı da hatırlarına gelmeyen bir yerden azab kendilerine geliverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Böylece Allah, onlara dünya hayâtında rezilliği tattırdı. Elbette âhiret azâbı ise, daha büyüktür. Keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. And olsun ki, bu Kur`ân`da, insanlar için her çeşit misâlden getirdik; tâ ki ibret alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hiçbir eğriliği bulunmayan Arabca bir Kur`ân olarak (indirdik); tâ ki sakınsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah (saltanatında hiçbir ortağı olmadığına dâir), üzerinde (hak sâhibi olduklarından) birbirleriyle çekişip duran ortaklar bulunan bir adam (bir köle) ile, sâdece bir kişiye âid olan bir adamı (bir köleyi) misâl getirdi. (Bu ikisi) misâlce bir olurlar mı? Hamd, Allah`a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz sen de ölecek olan bir kimsesin, onlar da ölecek olan kimselerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra muhakkak siz, kıyâmet günü Rabbinizin huzûrunda birbirinizden da`vâcı olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Artık Allah hakkında yalan söyleyenden ve kendisine geldiği zaman doğruyu yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Kâfirlere Cehennemde bir yer mi yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğruyu getirene (peygambere) ve onu tasdîk edene gelince; işte onlar gerçekten takvâ sâhibleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar için Rableri katında istedikleri herşey vardır. İşte iyilik edenlerin mükâfâtı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tâ ki, Allah onların yaptıklarının en kötüsünü (dahi) örtsün ve onlara mükâfâtlarını, yapmakta olduklarının daha güzeliyle (fazlasıyla) ihsân etsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah kuluna kâfî değil midir? Bir de seni O`ndan başkalarıyla korkutuyorlar.Hâlbuki Allah, kimi (isyânındaki inadından dolayı) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah kimi de (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirirse, onu da dalâlete düşürecek hiçbir kimse yoktur. Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) intikam sâhibi değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. And olsun ki, eğer onlara: `Gökleri ve yeri kim yarattı?` diye sorsan, mutlaka: `Allah!` diyeceklerdir. De ki: `Söyleyin bana! Allah`dan başka (kendisine) yalvarmaktaolduklarınız, eğer Allah bana bir zarar vermek istese, onlar, O`nun vereceği zararı giderebilecek olan şeyler midir? Yâhut beni bir rahmete mazhar etmek istese, onlar O`nun rahmetini tutabilecek olan şeyler midir?` De ki: `Allah bana yeter! Tevekkül edenler, ancak O`na tevekkül eder.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) De ki: `Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; doğrusu ben de (onu) yapan bir kimseyim. Kendisini rezîl edecek bir azâbın kime geleceğini ve devamlı bir azâbın kimin üzerine ineceğini artık ileride bileceksiniz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) De ki: `Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; doğrusu ben de (onu) yapan bir kimseyim. Kendisini rezîl edecek bir azâbın kime geleceğini ve devamlı bir azâbın kimin üzerine ineceğini artık ileride bileceksiniz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Ey Resûlüm!) Şübhesiz ki biz sana Kitâb`ı, insanlar için hak ile indirdik. O hâlde kim hidâyete ererse, artık kendi lehinedir. Kim de dalâlete düşerse, ancak kendi aleyhine olarak sapmış olur. Çünki sen, onların üzerine vekil değilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, ölümleri ânında nefisleri(n ruhlarını) alır. Ölmeyenleri ise uykularında (bir nevi` ölüme mahkûm eder). Böylece, üzerlerine ölümle hüküm verdiği kimseleri(n ruhlarını)tutar; diğerlerini ise, belirli bir vakte (öleceği zamâna) kadar salıverir. Şübhesiz ki bunda, ibret alacak bir kavim için nice deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa Allah`dan başka şefâatçiler mi edindiler? De ki: `(O putlar) hiçbir şeye sâhib olamazlar ve akıl erdiremezlerse de mi (onları şefâatçi edineceksiniz)?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. De ki: `Şefâat tamâmen Allah`a âiddir. Göklerin ve yerin mülkü, O`nundur. Sonra ancak O`na döndürüleceksiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Hem Allah tek olarak anıldığı zaman, âhirete îmân etmeyenlerin kalbleri daralır! Ama O`ndan başkaları anıldığı zaman, hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: `Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah`ım! Hakkında ihtilâfa düşegeldikleri şeyler husûsunda kullarının arasında ancak sen hüküm vereceksin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla berâber bir misli daha gerçekten zulmedenlerin olsa, kıyâmet günü azâbın kötülüğünden (kurtulmak için) onu fedâ ederlerdi. Artık Allah tarafından, hiç hesâba katmakta olmadıkları şeyler (Cehennem azâbı) onlara görünmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve kazandıkları şeylerin (günahların) kötülükleri onlara görünmüş ve kendisiyle alay etmekte oldukları şey (azab) onları kuşatmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Fakat insana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır; sonra kendisine tarafımızdan bir ni`met verdiğimiz zaman: `(Bu) bana ancak (bendeki) bir bilgi sâyesinde verildi` der. Hayır! O (kendilerine verdiğimiz ni`metler) bir imtihandır; fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak ki onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi; ama kazanageldikleri şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonunda kazandıkları şeylerin (günahların) kötülükleri kendilerine isâbet etti. Bunlardan zulmedenlerin de kazandıkları şeylerin kötülükleri yakında kendilerine isâbet edecektir ve onlar (Allah`ı) âciz bırakıcı kimseler değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hem bilmediler mi ki, şübhesiz Allah, dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine)daraltır. Doğrusu bunda, îmân edecek bir kavim için nice deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. De ki: `Ey nefisleri aleyhine (günah işlemekle ömürlerini) isrâf eden kullarım!(Günahlara bulaştık diye) Allah`ın rahmetinden ümid kesmeyin! Şübhesiz ki Allah, bütün günahları bağışlar!` Doğrusu, Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (kullarına çok merhamet eden)ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Öyle ise, size o azabın gelmesinden önce Rabbinize yönelin ve O`na teslîm olun; sonra yardım olunmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz farkında bile değilken, o azabın size ansızın gelmesinden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur`ân`a) tâbi` olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Tâ ki bir nefis: `Allah hakkında işlediğim kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana! Gerçekten (ben) alay edenlerdendim` demesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-58) Yâhut: `Doğrusu Allah beni hidâyete erdirmiş olsaydı, elbette (ben de) takvâ sâhiblerinden olurdum` demesi(nden) yâhut azâbı gördüğü zaman: `Keşke benim için gerçekten bir kere daha (dünyaya dönüş) olsaydı da iyilik edenlerden olsaydım!` demesi(nden evvel Kur`ân`a tâbi` olun)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-58) Yâhut: `Doğrusu Allah beni hidâyete erdirmiş olsaydı, elbette (ben de) takvâ sâhiblerinden olurdum` demesi(nden) yâhut azâbı gördüğü zaman: `Keşke benim için gerçekten bir kere daha (dünyaya dönüş) olsaydı da iyilik edenlerden olsaydım!` demesi(nden evvel Kur`ân`a tâbi` olun)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Ona denilecek ki:) `Hayır! Şübhesiz sana âyetlerim gelmişti de, onları yalanladın; büyüklük tasladın ve kâfirlerden oldun!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Ey Resûlüm!) Allah hakkında yalan söyleyenleri kıyâmet günü görürsün ki, yüzleri siyahlaşmıştır! Büyüklük taslayanlar için Cehennemde bir yer mi yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Allah (günahlardan) sakınanları ise, kurtuluş vesîleleri (olan sâlih amelleri)sebebiyle (kendi lütfundan) kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz, onlar mahzun da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah herşeyin yaratıcısıdır ve O, herşeye vekîldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Göklerin ve yerin anahtarları O`nundur. Allah`ın âyetlerini inkâr edenlere gelince, işte onlar hüsrâna uğrayanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: `Şimdi bana, Allah`dan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey câhiller!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (Habîbim, yâ Muhammed!) Celâlim hakkı için, sana ve senden önceki(peygamber)lere şöyle vahyedildi: `And olsun ki, (sen de) eğer (Allah`a) ortak koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrâna uğrayanlardan olursun!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır! Öyle ise sâdece Allah`a kulluk et ve şükredenlerden ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hâlbuki (o kullar) Allah`ı şânının hakkıyla takdîr edemediler (tanıyamadılar, lâyıkıyla kulluk edemediler). Fakat kıyâmet günü, yer tamâmen O`nun avucunda (mülkü ve tasarrufunda)dır; gökler de O`nun sağ eliyle (kudretiyle) dürülmüşlerdir. O, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve sûra (birinci olarak) üfürülmüştür de Allah`ın dilediğinden başka göklerde kim var, yerde kim varsa ölmüştür. Sonra ona bir daha üfürülmüştür; bir de bakarsın ki onlar ayaktadırlar (etrâfa) bakınıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve yer, Rabbisinin nûru ile parlamış; kitab (amel defteri ortaya) konulmuş, peygamberler ve şâhidler (hafaza melekleri) getirilmiş ve onların (kulların) aralarında hak ile hüküm verilmiştir; onlar haksızlığa da uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Herkese yaptığı(nın karşılığı) tam olarak verilmiştir; Çünki O (Allah), (onların)yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnkâr edenler zümer hâlinde (bölük bölük) Cehenneme sürülmüşlerdir. Nihâyet oraya vardıklarında, kapıları açılır ve bekçileri onlara: `Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşmaktan korkutan peygamberler gelmedi mi?` der.(Onlar:) `Evet (geldi)! Lâkin kâfirler üzerine azab sözü hak olmuştur!` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Onlara:) `İçinde ebediyen kalıcı kimseler olarak Cehennemin kapılarından girin!` denilir. Artık kibirlenenlerin yeri ne fenâdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Rablerinden sakınanlar da bölük bölük Cennete sevk edilmişlerdir. Nihâyet oraya vardıkları zaman, kapıları açılmıştır ve bekçileri onlara: `Selâm size; tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya girin!` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunun üzerine (onlar da): `Hamd, O Allah`a mahsustur ki, va`dini bize doğru çıkardı ve bizi bu yere vâris kıldı, Cennetten istediğimiz yerde otururuz` derler. Artık (sâlih)amel işleyenlerin mükâfâtı ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Melekleri de arşın etrâfını (tavaf eden) kuşatıcılar olarak, Rablerine hamd ile (O`nu)tesbîh ediyorlar görürsün. Artık (mahlûkatın) aralarında hak ile hüküm verilmiş ve: `Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur!` denilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster