1. Elif - Lâm - Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar, «inandık» demeleriyle kendi hallerine terkedileceklerini, çetin sınavlardan geçirilmiyecek lerini mi sanırlar ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. And olsun ki onlardan öncekilerini de çetin sınavlardan geçirmişizdir. Allah, elbette doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa o çeşitli kötülükleri İşleyenler bizi (âciz bırakıp) geçeceklerini mi sanırlar ? Hükmettikleri şey ne kötü ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umarsa, elbette Allah’ın belirlediği ecel gelecektir. Allah işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim (Allah yolunda, Allah sözü daha yüce olsun diye) cihâd ederse, o gerçekten kendi lehine cihâd etmiş olur. Çünkü Allah elbette âlemlerden müstağnidir (hiç kimsenin cihâd etmesine ihtiyacı yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanların şüphesiz ki kötülüklerini (tevbeleri sebebiyle affedip) örter ve temizleriz ve yaptıklarını en güzeliyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana, ana babasına iyi davranmasını, güzellikle muamele etmesini tavsiye ettik. (Bununla beraber) onlar, hakkında bilgin olmadığı bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşıp ağırlıklarını koymaya çalışırlarsa, o zaman onlara itaat etme; dönüşünüz ancak banadır; yapageldiklerinizi size bir bir haber veririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dosdoğru imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanları elbette iyi-yararlı kişilerin arasına yerleştireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan öyleleri de var ki, «Allah’a imân ettik» derler. (Ama) Allah yolunda bir eziyete uğrarlarsa, insanların ezâ-cefâsını Allah’ın azabı gibi sayarlar ve eğer Rabbından bir yardım gelirse, «biz elbette sizinle beraberdik» derler. Allah, âlemlerin (bütün insanların) göğüslerinde olanı (doğruluğu, yalan ve ikiyüzlülüğü, inkâr ve sapıklığı) en iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve and olsun ki, Allah, imân edenleri de bilir, ikiyüzlü dönekleri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnkâr edenler, imân edenlere derler ki: «Siz bizim yolumuza uyun, kusur ve günahlarınızı yüklenelim». Halbuki onların kusur ve günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar şüphen olmasın ki yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. And olsun ki onlar kendi (günah) ağırlıklarını ve kendi ağırlıklarıyla beraber ağırlıklar yüklenecekler ve uydurup ortaya attıkları iftiradan Kıyamet gününde mutlaka sorulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. And olsun ki, Nuh’u kendi milletine (uyarıcı peygamber olarak) gönderdik. Aralarında —elli yılı müstesna— bin yıl durdu. (Sonuç alamayınca) onlar zâlimler iken tufan kendilerini yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bu olayı bütün milletlere ibret ve öğüt kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrahim’i de (uyarıcı olarak gönderdik). Hani bir vakit O, milletine demişti ki: «Allah’a ibâdet edin ve O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sizler Allah’ı bırakıp da birtakım putlara tapıyorsunuz ve durmadan yalan uydurup söylüyorsunuz. Şüphesiz ki Allah’tan başka taptığınız şeylerin size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah yanında arayın. O’na ibâdet edin, O’na şükredin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer siz (Peygamber’i) yalanlarsanız, gerçekten sizden önceki birçok ümmetler de (kendilerine gönderilen peygamberleri) yalanlamışlardı. Peygamber’e gereken, ancak açık tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmediler mi ki, Allah, yaratmaya nasıl başlıyor sonra onu (öldürüp) tekrar geri çeviriyor; elbetteki bu Allah’a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey Peygamber !) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın, (Allah’ın) yaratmaya nasıl başladığına dikkatle bakın. Sonra da Âhiret’te (tekrar) yaratmayı (öylece) başlatıp meydana getirecektir. Şüphesiz ki Allah’ın kudreti her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dilediğine azâb eder, dilediğine merhamette bulunur ve ancak O’na çevrileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve siz ne yeryüzünde, ne de gökte (Allah’ı) âciz bırakacak değilsiniz. Sizin için Allah’tan başka ne bir yakın dost, ne de bir yardımcı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler var ya, işte onlar rahmetimden ümit kesmişlerdir ve onlar için elem verici bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (İbrâhim Peygamber’in putları kırıp kavmini Hakka’ çağrısına) onların cevabı sadece şöyle demeleri oldu : «İbrahim’i ya öldürün, ya da ateşte yakın.» Ama Allah O’nu ateşten (salimen) kurtardı. Bunda elbette dosdoğru inanan bir millet için öğütler, ibretler ve belgeler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İbrâhim ise (onlara) şöyle dedi:«Siz elbette Allah’ı bırakıp Dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olsun diye putları (tanrılar) edindiniz. Ama bunun sonrası (ne olacak bilir misiniz ?) Kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkâr eder ve birbirinizi lanetlersiniz. Varıp eyleşeceğiniz yer ise Cehennem’dir ve sizin için (orada) yardımcılardan bir kimse de bulunmayacaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu açıklama ve uyarı üzerine Lût O’na imân etti (inandığını tekrarladı) ve İbrâhim de. «ben Rabbıma (O’nun emri uyarınca) hicret ediyorum. Şüphesiz ki Rabbim cok üstün, çok güçlü ve yegâne hikmet sahibidir,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz O’na İshâk ve Yâkub’u (bir teselli ve takviye olarak) ihsan ettik ; O’nun soyundan (lâyık gördüklerimize) peygamberlik ve kitap verdik ; hem O’nun ecrini Dünya’da kendisine lütfettik, şüphesiz ki O, Âhiret’te de iyi-yararlı kişilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lût’u da (uyarıcı peygamber olarak kendi kavmine gönderdik). Hani bir vakit o, kavmine dedi ki: «Şüphesiz ki milletlerden hiçbirinin sizden önce işlemediği çok çirkin bir hayâsızlığa doğru (durmadan) gidiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sizler gerçekten erkeklere (cinsel sapıklar olarak) gidiyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda çirkin şeyler yapıyorsunuz öyle mi ?» Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demeleri oldu : «Eğer doğrulardan isen bize (o tehdîd edip durduğun) Allah’ın azabını getir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Lût da: «Ey Rabbim !» dedi, «ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardımda bulun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne vakit ki elçilerimiz İbrahim’e müjde ile geldiler, «doğrusu biz şu kasaba halkını yok edeceğiz ! Çünkü halkı zulüm (ve azgınlığı) sanat edinmişlerdir,» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bunun üzerine) İbrâhim, «o kasabada Lût bulunuyor» dedi. Elçiler, «biz kasabada olanları çok iyi biliyoruz; karısı dışında Lût’u da aile efradını da mutlaka kurtaracağız. Karısına gelince, o, geride kalan (sapıklardan biridir» diye cevap verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lût’a gelince, onların geliş sebebinden üzülüp fenalaştı ; eli kolu bağlanıp (göğsü) daraldı. Elçiler, «korkma ve üzülme ; biz mutlaka seni de, aile efradını da kurtaracağız, ancak eşini değil, o geride kalan (sapık ahlâksızlardandır!» dediler (de ona güven verdiler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. «Şüphen olmasın ki, biz bu kasaba halkı üzerine, yaptıkları çok çirkin ahlâksızlıktan dolayı gökten azâb indireceğiz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. And olsun ki biz, aklını kullanan bir millet için bu kasabada açık belge(ler) geriye bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen’e de kardeşleri Şuâyb’ı (uyarıcı peygamber) gönderdik ; «ey kavmim» dedi, «Allah’a tapın, Âhiret gününe (oradaki mutluluğa) umut bağlayın ve sakın yeryüzünde fesâd çıkararak ortalığı karıştırmayın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Buna karşı onu yalanladılar. O sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi, derken kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âd ve Semûd’u da yok ettik. Gerçekten onların oturduğu yerlerin kalıntıları size açık ve ortadadır. Şeytan, onlara amellerini süslemişti de böylece onları (doğru) yoldan alıkoymuştu. Halbuki kendileri (az-çok) gözü açık kimseler idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Karun’u, Fir’avn’ı ve Hâmân’ı da (inkâr ve azgınlıkları yüzünden) yok ettik. Sânım hakkı için Musâ onlara acık belgelerle (susturucu) mu’cizelerle geldi; fakat onlar, yeryüzünde büyüklük tasladılar (Hakk’ı kabul etmediler ve ona boyun eğmeyi gururlarına yediremediler). Halbuki (Allah’ı âciz bırakacak ve inecek azâbın) önüne geçebilecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunlardan her birini günahı sebebiyle yakaladık : Kiminin üzerine şiddetli kasırga gönderip taş yağmuruna uğrattık ; kimini korkunç bir gürültü yakalayıp sarıverdi; kimini yere geçirdik ; kimini de (denizde) boğduk. Allah onlara zulmeder olmadı, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’ı bırakıp başka başka dostlar, sahipler edinenlerin misali, kendine yuva edinen örümceğin haline benzer ve gerçekten evlerin en hafif ve dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Bunu bir bilselerdi!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şüphesiz ki Allah, onların kendisinden başka nelere taptıklarını bilir. O, çok üstündür, çok güçlüdür, yegâne hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz, işte bu misalleri insanlar için (gerçeği daha iyi anlasınlar diye) getiriyoruz. Bunları ancak ilim adamları düşünüp akleder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah, gökleri ve yeri hakk ile (uyumlu, dengeli ve düzenli ölçüde ve plânda) yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda inananlar için acık belge ve delil vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Ey Peygamber!) Kitaptan sana vahyedileni oku; namazı kılmaya devam et; çünkü namaz cidden ahlâk dışı davranışlardan, (dine, akla ve sahîh örfe ters düşen) uygunsuz şeyden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette cok büyüktür! Allah, neler İşlediklerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kitap Ehli olan (Yahudî ve Hıristiyan)larla —içlerinden zulmedenler dışında— ancak en güzel yoldan mücâdele edin. Deyin ki: «Bize indirilene de, size indirilene de inandık ; bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir ve biz ancak O’na teslimizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte (ey Peygamber!) Sana böyle bir kitap indirdik. Kendilerine (daha önce) kitap verdiklerimizden gerçekçi ilim adamları) O’na inanırlar. Bunlar (putperest Araplar)dan da O’na inanan kimseler vardır. Bizim âyetlerimizi ancak inâdçı kâfirler inkâr eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Ey Peygamber!) Sen bundan önce bir kitaptan okur değildin ve elinle de yazı yazar değildin ; öyle olsaydın bâtılı savunanlar şüpheye düşerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bilâkis Kur’ân, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde ışıl ışıl ışıldayan açık âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi ancak inâdçı zâlimler İnkâr eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Dediler ki: O’na (Muhammed’e) Rabbından birtakım mu’cizeler (veya başka başka âyetler de) indirilseydi ya ? De ki: Âyetler, mu’cizeler ancak Allah’ın yanındadır. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bizim sana indirdiğimiz Kitab’ın onlara karşı okunması kendilerine yetmiyor mu ? Şüphesiz ki bunda imân eden bir millete rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: Aramızda şâhid olarak Allah yeter; O göklerde ve yerde olanları bilir. Bâtıla inananlar ve Allah’ı inkâr edenler var ya, işte onlar zarara uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azâbın hemen İnmesini isterler. Eğer belirlenmiş bir vakit olmasaydı, azâb onlara hemen gelirdi ve elbette farkına varmadıkları halde (bir gün) azâb kendilerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Senden azâbın acele gelmesini istiyorlar, (aceleye gerek yok). Cehennem zaten kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O gündeki azâb, onları hem üstlerinden, hem ayaklarının altından çevirip kaplayacak ve «yaptıklarınıza karşılık (azabı) tadın !» denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey imân eden kullarım! Elbette benim (size hazırladığım) yeryüzü geniştir ve ancak bana ibâdet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanları gerçekten altlarından ırmaklar akan içinde devamlı kalacakları Cennet’in yüksek (hoş manzaralı) kısımlarına yerleştireceğiz. (İyi-yararlı) amelde bulunanların mükâfatı ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar (Dünya’da hem küfrün saldırısına, hem ibâdetin devamına) sabredip Rablarına güvenir ve dayanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hayvanlardan nicesi var ki, kendi rızıklarını (sağlayıp) taşıyamazlar. Allah onlara da rızık veriyor, size de. O, işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlara, «gökleri ve yeri kim yaratmıştır; Güneş’i ve Ay’ı belli ölçü ve düzende tutup buyruk altına kim almıştır?» diye sorsan, «Allah...» diyecekler. O halde (Hak’tan) nasıl çevriliyorlar?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah, rızkı kullarından dilediğine genişletir, hem de kısıp daraltır. Şüphesiz ki Allah herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Yine onlara: «Kim gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir ?» diye sorsan, «Allah...» derler. De ki: Hamd Allah’a mahsustur (övülmeğe hep O lâyıktır). Ne var ki (insanların) çoğu bunu akletmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu Dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise gerçek hayatın kendisidir. Bunu bir bilselerdi!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri zaman, dini dindarlığı Allah’a has kılarak samimiyetle O’na duâ edip yalvarırlar. Kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın onlar (Allah’a) ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Böylece kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler ve bir süre yararlanıp geçinsinler ; ileride (bunun nasıl bir kötülük ve şuursuzluk olduğunu) bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Görmediler mi ki, çevrelerindeki ve civarlarındaki insanlar kapılıp (malları) yağma edilirken, biz (Mekke’yi) güven verici bir Harem yaptık. Onlar hâlâ batıla inanıyor, Allah’ın nîmetini inkâr mı ediyorlar ?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah’a karşı yakışıksız isnadda bulunup yalan uyduran veya hakk (olan Kur’ân ve Peygamber) kendisine gelince O’nu yalan sayandan daha zâlim kim vardır? Cehennem’de kâfirlere bir konak yok mudur?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim hoşnudluğumuz doğrultusunda mücâdele edenleri elbette yollarımıza iletiriz. Şüphesiz ,ki Allah iyiliği, güzelliği huy edinenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster