1. Elif. Lâm. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıvereceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim cihad ederse kendi öz nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz ki Allah bütün âlemlerden müstağnidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip sâlih ameller işleyenlerin kötülüklerini elbette örteriz ve onları yaptıklarının daha güzeli ile mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi sana ortak koşman için seni zorlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır, yaptıklarınızı size bir bir haber veririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip de sâlih amel işleyenleri, andolsun ki sâlihlerin arasına sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan kimi vardır ki: "Allah’a inandık. " derler. Fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratıldığı zaman, insanların ezâsını Allah’ın azâbı gibi tutarlar. Rabbinizden bir yardım gelecek olursa, andolsun ki: "Biz de sizinle beraberdik!" derler. Allah herkesin kalbinde olanları daha iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah hiç şüphesiz ki iman edenleri de bilir, münâfıkları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kâfirler iman edenlere: "Bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz yüklenelim. " derler. Oysa onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekten onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar kendi yüklerini, kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun ki biz Nuh’u kavmine gönderdik, aralarında dokuzyüzelli yıl kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrahim’i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: "Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Siz Allah’ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah’ı bırakıp da taptıklarınız şeyler size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, O’na kulluk edin, O’na şükredin. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer siz yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber’e düşen, yalnız açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmediler mi, Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra onu nasıl iâde ediyor? Şüphesiz ki bu Allah’a pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah’ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın! İşte Allah, ahiret hayatını da (aynı şekilde) yaratacaktır. Gerçekten Allah’ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz ne yeryüzünde ne de gökte O’nu âciz bırakamazsınız. Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler; işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminin İbrahim’e cevabı sadece: "Onu öldürün, ya da ateşte yakın!" demelerinden ibaret oldu. Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Dedi ki: "Siz dünya hayatında birbirinizle dost olduğunuz için, Allah’ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Fakat (o putlara tapmanız dünyada aranızda bir sevgi husule gelmesine sebep olsa bile) daha sonra kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize lânet edecektir. Barınacağınız yer ise ateştir, hiçbir yardımcınız da yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine Lut ona iman etti. (İbrahim): "Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Çünkü O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz de ona İshak ve (onun oğlu) Yakub’u verdik; ve onun neslinden gelenler arasında peygamberliği ve vahyi devam ettirdik; üstelik ona ödülünü daha bu dünyada vermeye (başladık); hiç şüphe yok ki o, ahirette de iyiler arasındaki yerini alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lut’u da gönderdik. O kavmine şöyle demişti: "Doğrusu siz, daha önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda edepsizce şeyler yapmıyor musunuz?" Kavminin cevabı: "Doğru sözlü isen, bize Allah’ın azabını getir. " demek oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dedi ki: "Ey Rabbim! Fesatçı bir kavme karşı bana yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Vaktaki elçilerimiz İbrahim’e (oğlu olacağına dair) müjde ile geldiklerinde: "Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz, çünkü oranın halkı zâlim oldular. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (İbrahim): "Amma orada Lut var!" dedi. Şöyle cevap verdiler: "Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve âilesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesnâ. O, (azapta) kalacaklar arasındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lut’a gelince, Lut onlar hakkında tasalandı, tâkatten düştü. Ona: "Korkma, tasalanma! Çünkü biz seni de âileni de kurtaracağız. Yalnız karın müstesna. O, (azapta) kalacaklar arasındadır. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Biz bu memleket halkının üzerine, yoldan çıkmaları sebebiyle gökten feci bir azap indireceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki biz aklını kullanacak kimseler için orada apaçık bir âyet (ibret nişanesi) bırakmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki: "Ey Kavmim! Allah’a kulluk edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Fakat onu yalanladılar. Derken kendilerini müthiş bir sarsıntı yakalayıverdi, yurtlarında dizüstü çökekaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âd ve Semud’u da helâk ettik. Bu, oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip, onları doğru yoldan çıkardı. Halbuki kendileri bunu anlayacak durumda idiler, (bakıp ibret alabilirlerdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kârun’u, Firavun’u ve Hâmân’ı da (helâk ettik). Andolsun ki Musa onlara apaçık delillerle geldi, onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar, oysa onlar öne geçebilecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz onların her birini günahı ile yakaladık. Kiminin tepesine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir ses, bir çığlık yakalayıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Onlara Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Halbuki eğer bilseler, evlerin en çürüğü en dayanıksızı örümcek yuvasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, onların kendisinden başka ne gibi şeylere tapındıklarını şüphesiz ki bilir. O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte misaller. . . Biz onları insanlar için getiriyoruz. Âlim olanlardan başkası onları anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz ki bunda müminler için bir âyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Resulüm! Kitap’tan sana vahyedileni oku ve namaz kıl! Şüphesiz ki namaz insanı her türlü hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Zikrullah elbette en büyük (ibadet)tir. Allah yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Zulmedenleri hariç ehli kitap ile ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da sizin ilâhınız da birdir. Ve biz yalnız O’na teslim olmuşuzdur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Resulüm! İşte biz böylece sana Kitab’ı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Bunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Resulüm! Sen bu Kur’an’dan önce bir kitaptan okumuş ve elinde de yazmış değildin. Öyle olsaydı, bâtıl söz söyleyenler elbette şüphelenirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kur’an kendilerine ilim verilen insanların kalplerinde parıldayan apaşikâr âyetlerdir. Zâlimlerden başkası âyetlerimizi inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve derler ki: "Rabbinden ona âyetler (mucizeler) indirmeli değil miydi?" De ki: "O âyetler (mucizeler) ancak Allah katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan Kitab’ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Şüphesiz ki iman eden bir kavim için bunda rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: "Benimle sizin aranızda şâhit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanı bilir. Bâtıla inanan ve Allah’ı inkâr edenler; işte onlar hüsrana uğrayanların tâ kendileridir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir müddet olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Andolsun ki o, kendileri farkında olmadıkları bir sırada ansızın gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlar senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki cehennem kâfirleri mutlaka kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O gün azap onları üstlerinden, ayaklarının altından saracak ve Allah: "Tadın yaptıklarınızın azabını!" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey iman eden kullarım! Benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız oraya gidip) yalnız bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her insan ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edip sâlih amel işleyenleri elbette altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerinde yerleştiririz. Çalışanların ücreti ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar ki sabrederler ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlılar vardır ki, rızıklarını elde edemezler. Sizin de onların da rızkınızı Allah veriyor. O işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ay’ı musahhar kılan kimdir?" diye sorsan, şüphesiz ki: "Allah’tır!" diyecekler. O halde nasıl çevrilip döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah, kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Andolsun ki onlara: "Gökten su indirip de onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?" diye sorsan, şüphesiz ki: "Allah!" diyecekler. De ki: "Hamd Allah’a mahsustur. " Onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilmiş olsalardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız O’na has kılarak Allah’a yalvarırlar. Fakat kendilerini karaya çıkararak kurtarınca, bir bakarsın ki hemen şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkâr etsinler ve sefa sürsünler bakalım! Yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke’yi güven verici bir harem yaptığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ bâtıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah’a karşı yalan uydurandan veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zâlim kim vardır? Cehennemde kâfirlere barınacak yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim uğrumuzda bizim için mücahede edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster