1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar sadece, inandık demeleriyle bırakılacaklarını ve imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz kendilerinden öncekileri de sınadık. Allah, böylece kimlerin imanında gerçek, kimlerin sahte ve yalancı olduklarını dener ve onları ayırdeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa kötülük edenler, sanırlarmı ki bizden kurtulacaklar. Ne tuhaf, düşünüp ne kötü hükme varıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa, hiç şüphesiz Allah’ın tesbit ettiği süresi yaklaşarak gelmektedir. O herşeyi işiten ve herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O halde kim, Allah yolunda üstün gayret gösterirse, bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış olur. Çünkü Allah ne kullarına, ne de başka yarattıklarına muhtaç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, biz onların kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının en güzeline göre mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz insana yapacağı hayırlı işlerden biri olarak, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik; ama buna rağmen, eğer onlar körü körüne herhangi bir şeyi bana ortak koşmanı isterlerse, onlara uyma. Çünkü, hepiniz sonunda dönüp bana geleceksiniz, o zaman hayatta iken yapmış olduğunuz herşeyi, iyi ve kötü yönleriyle gözünüzün önüne sereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip doğru ve yararlı işler yapmış olanlara gelince, onları cennete ve salih kişiler arasına yerleştireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan öyleleri var ki, "Allah’a iman ettik!" derler; ama Allah yolunda bir sıkıntıya uğrarlarsa, insanlardan çektikleri eziyeti, Allah’tan gelen ceza gibi görürler. Rabbinden inananlara bir yardım gelince de, "Aslında biz, her zaman sizinle beraberiz" derler. Allah bütün yaratılmışların kalplerindekini, en iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Evet, elbette Allah inananları da bilir, iki yüzlüleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, her zaman olduğu gibi inananlara, "Gelin bizim yaşantı biçimimize uyun, günahlarınız bizim boynumuza!" derler. Halbuki onlar, bu şekilde yanılttıkları kimselerin, hiçbir günahını yüklenemezler. Dikkat edin, onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte, saptırdıkları kimselerin günah yüklerini de taşımak zorunda kalacaklardır ve tüm temelsiz uydurup durdukları şeylerden de hesaba çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz çok zaman önce, Nuh’u kendi kavmine göndermiştik ve Nuh onlar arasında dokuzyüzelli yıl geçirmişti. Sonra onlar, yaratılış gayeleri dışında yaşamaya devam ederlerken, tufan onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz Nuh’u ve O’nunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu hatırlayıp ders almaları için, bütün insanlığa bir ibret kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Allah’a kulluk edin ve hayatınızı Allah’ın kitabına göre yaşayın. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır!" diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve devamla "Siz Allah’ı bırakıp cansız putlara tapıyorsunuz ve böylece yalanlar uydurup durmaktasınız. Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka tapmakta olduklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah katında arayın, yalnızca O’na kulluk edin, O’na şükredin, çünkü sonunda yine O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve eğer beni yalanlarsanız bilin ki, başka toplumlar da sizden önce, Allah’ın peygamberlerini yalanladılar. Elçiye düşen, sadece kendisine emanet edilen mesajı, apaçık bir şekilde iletmektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Peki o hakkı inkâr edenler, Allah’ın hayatı ilkin nasıl yoktan var ettiğini, sonra O’nu nasıl tekrar yenilediğini anlamazlar mı? Şüphe yok ki, bu Allah için kolay bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Yeryüzünü dolaşın ve Allah’ın nasıl yaratmaya başladığını bakın görün. İşte Allah bundan sonra, aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Çünkü Allah herşeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dilediğine azap verir, dilediğine merhamet eder. Hepiniz sonunda O’na çevrilip götürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin ne yerde, ne gökte Allah’ın azabından kurtulup kaçacağınız bir yer yoktur. Sizin için Allah’ın dışında, O’ndan gelecek felaketlere karşı, sizi koruyacak herhangi bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkâr edenler, benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlara öteki dünyada da can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "O’nu öldürün veya yakın!" ama Allah, O’nu ateşten korudu. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Siz Allah’ı bırakıp, dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olsun diye, putları ilahlar edindiniz. Daha sonra kıyamet gününde, birbirinizi tanımaz hale gelerek ve her biriniz diğerine lanet okuyarak, varıp barınacağınız cehenneme düşeceksiniz ve sizin için orada yardımcılardan bir kimse de bulunmayacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Allah’ın rızasını kazanma uğruna ben, Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür, O’na dayanan zelil olmaz, O herşeyi yerli yerince yapandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İbrahim’e İshak’ı, ve İshak’ın oğlu Ya’kub’u bahşettik. O’nun soyundan layık gördüklerimize, peygamberlik ve kitap verdik. O’nu bu dünyada mükafatlandırdık, öteki dünyada da mutlaka dürüst ve erdemli kimselerden olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Siz kesinlikle dünyada daha önce hiç kimsenin yapmadığı, iğrenç şeyler yapıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Eğer doğrulardan isen, haydi Allah’ın azabını getir!" demek oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Ey Rabbim! Bozgunculuk ve yozlaşmaya yol açan bu topluma karşı, bana yardım et!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Biz şu şehrin halkını helak edeceğiz, çünkü onlar yaratılış gayesi dışında hareket etmektedirler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Kimin orada olduğunu biz daha iyi biliyoruz. O’nu ve karısı dışındaki, bütün aile afradını kesinlikle kurtaracağız. Karısı ise, geride bırakılanlar arasında yer alıp, helak edilenlerden olacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Bizden dolayı korkma, tasalanma, o günahkarlar bize ulaşamazlar, biz seni ve aileni kurtaracağız, ancak karın geride azap içinde kalacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak biz, bu yörenin halkına işledikleri bütün kötülükler ve yoldan çıkmaları yüzünden, gökten azap indireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten de biz o toplumun şehirlerinden geriye, aklını kullananlar için, apaçık işaretler ve alametler bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Ey halkım!" diye seslendi. "Yalnız Allah’a kulluk edin ve ahiret günündeki mutluluğa umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük işlemeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Fakat halkı O’nu yalanladı. Bu yüzden onları bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında, cansız bir şekilde serilip kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âd ve Semûd toplumlarını helak ettiğimiz bölgelerde kalıntı ve harabeleriyle size apaçık gözükmektedir. Şeytan onlara yapıp ettiklerini güzel gösterip, böylece onları doğru yoldan alıkoymuştu. Halbuki kendileri de az çok gözü açık uyanık kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kârûn’u, Firavun’u ve Hâmân’ı da helak etmiştik. Gerçekten Musa onlara, apaçık delillerle geldi. Fakat onlar, yeryüzünde büyüklük tasladılar ve O’nu reddettiler. Halbuki Allah’ı aciz bırakacak ve inecek azabın önüne geçebilecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Çünkü onlardan herbirini, günahlarından dolayı yakalayıverdik. Kiminin tepesine taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de sularda boğduk. Allah onlara haksızlık yapıyor değildi, fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyor ve yaradılış gayesi dışında yaşıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’tan başka dost ve yardımcı edinip onlara bağlananlar, kendisine bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en çürük ve zayıfı örümcek evidir, keşke bunu bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kuşkusuz Allah, insanların kendisini bırakıp ta, yalvardıkları şeylerin, yani düzmece ilahların ne olduğunu çok iyi bilir. Gücüne erişilemeyen güç sahibi O’dur, yaptığı herşeyi yerli yerince yapan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte biz insanların önüne bu örnekleri koyuyoruz, ama onların gerçek anlamını bilenlerden başkası düşünüp anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah gökleri ve yeri boşu boşuna değil uyumlu, dengeli ve düzenli ve gerçek biçimde yaratmıştır. Şüphesiz bunda inananlar için alınacak dersler ve ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kitaptan sana vahyedileni oku ve insanlara ulaştır. Namazında dikkatli ve devamlı ol, çünkü namaz insanı çirkin işlerden, vahiy ve ona teslim olan akla aykırı her türlü şeyden alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah ne işlerseniz hepsini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Bize indirilene inandığımız gibi, size indirilmiş olana da inanıyoruz. Çünkü bizim ilahımız ile sizin ilahınız tek ve aynıdır ve biz hepimiz O’na teslim olmuşuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ey Muhammed! Bu kitabı sana, öncekileri tasdik eder şekilde indirdik. Daha evvel kendilerine kitap verdiklerimiz de O’na inanırlar. Şu Mekkeli’lerden de O’na inananlar vardır. Ayetlerimizi gerçekleri inkâr edenler dışında, hiç kimse bile bile reddetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ey peygamber! Sen, bu Kur’an sana gelmezden önce hiç kitap okumazdın ve ellerinle de yazı yazar birisi değildin. Öyle olsaydı, batıl şeylere kapılanlar, mutlaka şüpheye düşerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hayır, bu Kur’ân kendilerine gerçek vahiy bilgisi verilenlerin göğüslerinde ışıldayan, açık açık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak yaratılış gayesi dışına çıkanlar inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Mucizeler ancak Allah katındandır, ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hayret doğrusu! Kendilerine okunup duran bu kitabı, sana indirmemiz onlara yetmez mi? Şüphesiz O’nda iman eden bir toplum için, hem rahmet, hem de öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Benimle sizin aranızda, şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan herşeyi bilir. Geçersiz ve uydurma şeylere inananlara ve Allah’ı inkâr edenlere gelince, işte gerçek zarar eden onlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azabın hemen inmesini isterler. Eğer belirlenmiş bir vakti olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada, o azap kendilerine ansızın gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Evet, senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar, aceleye gerek yok. Halbuki cehennem, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenleri o gün kıskıvrak kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Yaptıklarınızın cezasını tadın!" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey iman eden kullarım! Benim yarattığım yeryüzü alabildiğine geniştir. Sadece bana kulluk edin, yani bulunduğunuz memlekette, bana kulluk etme imkanınız olmazsa, rahatça kulluk edebileceğiniz bir memlekete göçün gidin ve orada bana kulluğunuzu sürdürerek ömür tüketin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her can ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edip doğru ve yararlı işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız, iyi ve yararlı işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O mü’minler ki, her türlü acıya katlanıp zorluklara göğüs gererler ve Rablerine güvenip dayanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlılar vardır ki, rızkını biriktirip yanında taşımıyor. Çünkü sizin de, onların da rızkını Allah veriyor. O’dur herşeyi bilen ve işiten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı sizin yararınıza kim boyun eğdirdi?" diye sorsan, "Allah’tır" derler. O halde ne diye O’na kulluktan dönüp, uydurma şeylere kapılıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah, kullarından dilediğinin rızkını bollaştırır, dilediğine ise yeterince verir. Şüphe yok ki, Allah herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Kim gökten suyu indirip te, ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan "Allah’tır" derler. De ki, "Eksiksiz tüm övgüler Allah’a mahsustur." Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, işte asıl hayat odur, keşke bu gerçeği bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bir gemiye bindikleri zaman ve kendilerini tehlikede gördükleri sırada, içten bir inançla, yalnız Allah’a yalvarıp yakarırlar, sağ salim karaya çıkar çıkmaz da, bazı düzmece ilahları, O’na ortak koşmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ki, şimdilik kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve şu geçici dünya hayatından zevk alsınlar bakalım, fakat yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Görmediler mi, çevrelerindeki insanlar kapılıp, öldürülüp, malları yağma edilirken, biz yaşadıkları Mekke’yi, emniyet içinde yüzdürüyoruz? Hâlâ geçersiz ve anlamsız şeylere inanmaya devam edip, Allah’ın nimetini inkâr mı edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine gerçekleri içeren Kur’ân gelince, onu yalanlayandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Cehennemde Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlere yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ama davamız uğrunda, üstün gayret gösterenleri, bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Şüphesiz Allah, iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster