1. Elif, lâm, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa, kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? Ne kadar yanlış hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah`a kavuşmayı uman bilsin ki, Allah`ın belirlediği vakit gelecektir. Allah her şeyi işitir; her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hak uğrunda cihad eden, sadece kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, kimseye muhtaç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip iyi amel işleyenlerin elbette kötülüklerini örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, insana, anne babasına iyilik etmeyi emrettik. Eğer onlar seni, tanrılığı hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya zorlarlarsa, artık bu durumda onlara itaat etme! Dönüşünüz yalnız banadır. Yaptıklarınızı size haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İnanıp iyi amel yapanları kesinlikle iyi kulların arasına koyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan, “Allah`a inandık” diyenler vardır. Fakat Allah uğrunda eziyete uğrayınca, insanların işkencelerini Allah`ın azabı gibi sayarlar. Eğer Rabbin katından bir yardım gelecek olursa, “Kesinlikle biz de sizinle birlikte idik” derler. Allah herkesin sinelerinde olanları en iyi bilen değil midir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah kesinlikle kimlerin gerçekten inandığını ve kimlerin de münâfık olduğunu bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kâfirler, iman edenlere, “Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim” derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar, elbette kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de taşımak zorunda kalacaklardır. Uydurup durdukları temelsiz iddialardan dolayı kıyamet günü kesinlikle sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun ki biz Nûh`u kendi kavmine gönderdik. O, bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tûfan kendilerini yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat Nûh`u ve onunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu, bütün insanlara bir ders kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Allah`a kulluk ediniz. O`na karşı gelmekten sakınınız! Eğer bilmiş olsanız, bu sizin için daha iyidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Siz Allah`ı bırakıp sadece birtakım putlara tapıyorsunuz ve aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah`tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayınız. O`na kulluk ediniz, O`na şükrediniz. Siz O`na döndürüleceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer yalanlarsanız, biliniz ki sizden önce de nice toplumlar peygamberlerini yalanlamışlardı. Peygamberin üzerinde, apaçık tebliğden başka bir görev yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar Allah`ın yaratmaya nasıl başladığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bunu yapmak Allah`a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Yeryüzünde dolaşınız da bakınız ki Allah yaratmaya nasıl başlamıştır? İşte Allah, aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Şüphesiz Allah`ın her şeye gücü yeter.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Dilediğine azap eder; dilediğine de merhamet eder. Sizler O`na döndürüleceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Sizler ne yerde ne gökte Allah`ı âciz bırakabilirsiniz. Sizin Allah`tan başka dostunuz ve yardımcınız da yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah`ın âyetlerini ve O`na kavuşmayı inkâr edenlere gelince; onlar benim rahmetimden ümit kesmiş olanlardır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrâhim`in sözlerine kavminin cevabı sadece, “Onu öldürünüz, yahut yakınız!” demek oldu. Ama Allah, onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda, inanan toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Dünya hayatında, aranızdaki sevgiden dolayı, Allah`ı bırakıp putlar edindiniz; sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine, Lût, İbrâhim`e inandı. İbrâhim, “Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İbrâhim`e, İshâk ve Ya‘kûb`u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları, onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada ödülünü verdik. Şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lût`u da gönderdik. O, toplumuna demişti ki, “Gerçekten siz, daha önce hiçbir toplumun yapmadığı cinsel ahlâksızlığı yapıyorsunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarda edepsizlikler yapacak mısınız/grup seks mi yapacaksınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Lût, “Ey Rabbim! Bozgunculara karşı bana yardım et!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Biz, bu memleketin halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zâlim/cinsel ahlaksızlıkta ileri giden kimselerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Biz, orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnızca karısı müstesna; o, azapta kalacaklar arasındadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lût`a gelince, Lût onlar hakkında ve onları korumak için ne yapacağını bilemedi. Ona, “Korkma, tasalanma! Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnızca geri kalacaklar arasında bulunan karın müstesna” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz bu ülke halkının üzerine, yoldan çıkmalarına karşılık, gökten bir azap indireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için orada apaçık bir ders bırakmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen`e de, soydaşları Şuayb`i (göndermiştik); ve o "Ey kavmim!" demişti, "Allah`a kulluk edin ki Ahiret Günü`ne umutla bakabilesiniz; dahası, kötülüğü yaygınlaştırarak yeryüzünde ahlaki çürümeye meydan vermeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Fakat onu yalanladılar; bu yüzden, kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âd ve Semûd toplumlarını da helâk ettik. Helâkleri, evlerinin kalıntılarından size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterip, onları doğru yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar gerçeği görebilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kârûn`u, Firavun`u ve Hâmân`ı da helâk ettik. Mûsâ onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslayıp, kabul etmediler. Oysa bizden kaçıp kurtulamazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Herbirini günahından dolayı yakaladık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik; kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah`tan başka dostlar edinenlerin durumu, dişi örümceğin durumu gibidir. O, bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz dişi örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şüphesiz Allah, onların kendisinden başka ne tür bir şeye yalvardıklarını bilir. O, çok güçlüdür ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu örnekleri biz, bütün insanlara veriyoruz. Oysa onları ancak bilenler anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattı. Bunda, inanacaklar için bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı dosdoğru kıl! Çünkü namaz, yüz kızartıcı şeylerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah`ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Zulmedenleri/şirk koşanları hariç, kitap ehli ile en güzel bir şekilde tartışınız ve “Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Biz O`na teslim olmuşuzdur” deyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Böylece sana kitabı indirdik. İşte, kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Çevrendekilerden de ona inananlar vardır. Âyetlerimizi, ancak inkârcılar bile bile tanımazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen daha önce bir kitaptan okuyup sağ elinle de yazarak kopya çekmiş değilsin. Öyle olsaydı, saçmalayanlar şüpheye düşerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Oysa tam aksine, Kur`ân, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık âyetler halindedir. Bizim âyetlerimizi zâlimlerden başkası inkâr edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar, “Ona, Rabbinden ayetler/mucizeler indirilseydi ya!” dediler. De ki, “Mucizeler yalnız Allah`ın katındadır. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan bu Kitab`ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu ? Bu olay, mü`minler için ders alınacak, düşündürücü bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Bâtıla inanıp Allah`ı inkâr edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden, azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı, o azap kesinlikle onlara gelirdi. Fakat onlar farkında değilken azap ansızın kendilerine geliverecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Senden, azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın, cehennem, kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O gün azap, onların hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah onlara, “Yaptıklarınızı tadın!” diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. “Ey iman eden kullarım! Elbette benim yarattığı yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk ediniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her can ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edip iyi ameller işleyenleri, elbette onları, içinde çok uzun süreli kalmak üzere, içinden ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Böyle iyi amel yapanların ödülü ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar, sabreden ve yalnız Rabblerine güvenip dayanan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Besinlerini temin edemeyen nice canlılar vardır. Onları da sizi de besleyen Allah`tır. O, her şeyi duyar, her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlara, “Gökleri ve yeri kimin yarattığını, güneşe ve aya kimin boyun eğdirdiğini” sorsan, kesinlikle “Allah” diyecekler. Nasıl döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah, kullarından dilediğine bol rızık verir, dilediğine de kısar. Allah her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “Bütün övgüler Allah`a aittir. Fakat onların çoğu bunu akletmezler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Şüphesiz âhiret yurdu ise, çok uzun süreli yaşanacak yerdir. Keşke bilseler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri zaman, içten inanarak Allah`a yalvarırlar. Ama Allah, onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Böylece kendilerine bahşettiğimiz nimetlere karşı nankörlük yapar ve dünyadaki hayatlarından zevk almaya devam ederler. Fakat yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar, ülkelerini kutsal ve güvenli bir yer haline getirdiğimizi görmezler mi? Oysa onların çevresindeki insanlar sürekli saldırılara uğramaktadırlar. Onlar, bâtıla inanıp Allah`ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Kendi uydurduğu yalanları Allah`a isnat eden veya ona gelen hakikati yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennem, inkârcıların barınağı değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim davamız uğrunda Kur`an ile mücadele edenlere, elbette onlara yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz, Allah güzeli hayata geçirenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster