1. Elif Lâm Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar "iman ettik" demekle, bir imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sanıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz, onlardan öncekilerini de imtihan ettik. Allah, elbette doğruları bilir. Ve elbette yalancıları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umarsa, şüphesiz Allah’ın belirlediği süre gelecektir. O işitendir bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim, cihat ederse, ancak kendisi için cihat eder, çünkü Allah’ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip, doğruları yapanların, kötülüklerini elbette örteceğiz ve onları yaptıklarının en güzeli ile ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer seni, hakkında hiç bir bilgin olmayan, şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme! Dönüşünüz banadır. İşte o zaman size ne yapmış olduğunuzu haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edenleri ve doğruları yapanları elbette iyi kimselerin arasına katacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan "Allah’a iman ettik" deyip, O’nun uğrunda bir eza gördükleri zaman, insanların eziyetini Allah’ın azabıyla bir tutanlar vardır. Rabbinden bir yardım gelecek olursa, hemen "Biz sizinle beraberdik" derler. Allah, herkesin kalbinde ne olduğunu en iyi bilen değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, elbette iman edenleri biliyor ve elbette münafıkları da biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnkarcılar, müminlere derler ki: -Bizim yolumuza uyun, sizin günahınızı da biz taşıyalım. Onların günahlarından hiçbir şey taşıyacak değillerdir. Onlar, yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar, kendi günahlarını ve kendi günahlarıyla beraber başka günahları da taşırlar. Kıyamet günü de uydurduklarından hesaba çekilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nuh’u kavmine göndermiştik. Onların arasında bin seneden elli sene eksik yaşadı. Sonunda, zalimlik ederlerken onları yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Nuh’u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani, İbrahim de kavmine şöyle demişti: -Allah’a kulluk edin ve O’ndan korkun! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Siz, Allah’ı bırakıp, ancak uydurarak yarattığınız putlara kulluk ediyorsunuz. Allah’tan başka kulluk ettikleriniz size bir rızık sağlayamazlar, rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin, O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Peygamberin görevi apaçık duyurudan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor. Sonra onu nasıl tekrar yeniliyor? Bu, Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: -Yeryüzünde gezin ve yaratmanın nasıl başladığını, sonra Allah’ın onu yeni bir yaratışla nasıl yarattığına bakın. Kuşkusuz, Allah’ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin, yerde de gökte de kaçacak bir yeriniz yoktur. Sizin Allah’tan başka sahibiniz de, yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın ayetlerini ve O’nunla buluşmayı inkar edenler, onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte bunlar için çok acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in kavminin cevabı: -Onu öldürün veya onu ateşte yakın! demekten başka birşey olmadı. Allah ise onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanacak bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İbrahim şöyle demişti: -Dünya hayatında siz Allah’ı bırakıp, aranızdaki sevgi ve dostluk yüzünden putlara taptınız. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımayacak ve birbirinize lanet edeceksiniz. Barınağınız ateştir. Sizin için hiç bir yardımcı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Lut da İbrahim’e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İbrahim’e, İshak ve Yakub’u bağışladık; soyuna peygamberlik ve kitap verdik. O’na dünyada mükafaatını verdik, O, ahirette de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lut, kavmine şöyle demişti: -Siz, toplumlardan hiç birinin sizden önce yapmadığı bir fuhşu işliyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Siz, erkeklere yanaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda kötü şeyler yapıyorsunuz, öyle mi? Kavminin cevabı ise: -Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize Allah’ın azabını getir, demekten başka birşey değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Lut: -Rabbim, fesatçı kavme karşı bana yardım et! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Elçilerimiz, müjde ile İbrahim’e geldikleri zaman: -Biz, şu beldeyi helak edeceğiz, çünkü oranın halkı zalimdir, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İbrahim: -Fakat orada Lut var, dedi. -Biz, orada kimin olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtaracağız, karısı hariç. O geride kalanlardandır dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz, Lut’a geldiklerinde, onlar sebebiyle kötülenmiş ve içi daralmıştı. -Korkma ve üzülme! Biz, seni ve aileni kurtaracağız. Geride kalanlardan olan karın hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz, bu belde halkına, yoldan saptıkları için gökten bir azap indirecek olanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Aklını kullanabilen bir toplum için, onlardan apaçık belgeler bırakmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i gönderdik: -Ey kavmim, dedi. Allah’a kulluk edin ve ahiret gününü bekleyin, Yeryüzünde bozgunculuk yapıp, kargaşa çıkarmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ama onu yalanladılar, bunun üzerine onları korkunç bir sarsıntı yakaladı ve oldukları yerde yapışıp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad ve Semud kavimlerini yok ettik. Onların meskenlerinden bu apaçık size belli olmuştur. Şeytan, onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar gerçeği görebilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Karunu, Firavun’u ve Haman’ı (helak etti.) Musa, onlara belgelerle gelmişti. Fakat yeryüzünde büyüklendiler ama ileri gidemediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hepsini günahlarıyla birlikte yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş savuran kasırga gönderdik. Kimini bir çığlık yakaladı. Kimini de yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’tan başka veliler edinenlerin durumu kendine bir ev yapan örümceğe benzer. Evlerin en çürüğü örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, kendisinden başka ne tür şeylere dua ettiklerini bilir. O güçlüdür hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte, insanlar için verdiğimiz örnekler, ama onları bilgi sahiplerinden başkaları anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah, gökleri ve yeri hakkıyla yarattı. İnananlar için bunda deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sana vahyolunan kitabı oku! Namazı kıl! Çünkü namaz, ahlaksızlıktan ve kötülükten alıkor. Elbette Allah’ın zikri/kitabı en büyüktür. Allah, yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kitap ehli ile en güzel şekilde mücadele et. Ancak onlardan zalim olanlar hariç. Onlara şöyle deyin: -Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte sana böyle bir kitap indirdik. Kendilerine kitap verilenler ona inanırlar. Bunlardan da ona inananlar vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası bile bile inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce sen, hiç bir kitap okumuş değildin. Onu sağ elinle de yazmadın, öyle olsaydı, batılcılar şüphe ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hayır, O, bilgi verilen kimselerin gönüllerinde olan apaçık belgelerdir. Belgelerimizi zalimlerden başkası bile bile inkar etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. -O’na, Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? dediler. De ki: -Mucizeler sadece Allah’ın yanındadır. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız, onlara yetmez mi? Çünkü onda inanacak bir toplum için rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki:-Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inananlar ve Allah’ı tanımayanlar ise, işte onlar, hüsrana uğrayacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden acele azap istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı elbette onlara hemen azap gelirdi. Azap onlara haberleri olmadıkları bir sırada ansızın gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Senden azabın acele gelmesini istiyorlar. Oysa, cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından bürüdüğü gün, Allah: -Yaptığınızın cezasını tadın, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. -Ey iman eden kullarım! Benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edenleri ve doğruları yapanları alt yanından ırmaklar akan cennetin yüksek yerlerine yerleştireceğiz. Hep orada kalacaklar. Görevlerini yapanların mükafaatı ne güzel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ki onlar, sabrettiler ve Rab’lerine dayanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlılar var ki, rızıklarını kendileri elde edemezler. Allah, onları da rızıklandırır, sizi de. İşiten ve bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer onlara: -Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve Ayı kim emrine boyun eğdirdi? diye sorsan, elbette: -Allah! derler. De ki: -O halde nasıl aldatılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini belli bir ölçüyle verir. Allah’ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlara: -Gökten su indirip, onunla kurumuş yeryüzüne hayat veren kimdir? diye sorsan: "Allah!" derler. De ki: -Hamd Allah’adır. Oysa, onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, gerçek hayat odur. Bilmiş olsalardı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri zaman, dini kendisine has kılarak Allah’a dua ederler. Onları kurtarıp, karaya çıkardığı zaman hemen şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kendilerine verdiklerimize nankörlük edip, dünyada geçinip gitsinler bakalım, yakında öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Görmüyorlar mı ki, etraflarındaki insanlar, birbirini boğazlarken, biz Harem’e emniyet verdik. Hala, batıla inanıp, Allah’ın nimetlerine nankörlük mü edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah hakkında yalan uydurandan veya hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde kalacak yer mi yok?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim için cihad edenlere yollarımızı açarız. Şüphesiz Allah, iyi kimselerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster