1. Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, o candan kendi eşini yaratan ve bu ikisinden çok sayıda erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık haklarını gözetmemekten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yetimlere mallarını verin ve pis olanı temiz olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Şüphesiz bu büyük bir suçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Eğer (bakımınız altındaki yetim kızlarla evlendiğinizde) o yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman yalnız bir kadınla yahut elinizin altındaki cariyelerle yetinin. Bu adaletten sapmamanıza daha uygundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin. Eğer kendileri bizzat gönül hoşnutluğu ile (mehirlerinden) size bir şey bağışlarlarsa o zaman onu afiyetle ve huzurla yiyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın sizin gözetiminize vermiş olduğu mallarınızı aklı ermeyenlerin ellerine vermeyin. Bu mallardan onları yedirip içirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yetimleri evlenme çağına gelmelerine kadar deneyin. Olgunluk çağına erdiklerini hissederseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler diye o malları israfla ve çarçabuk yemeyin. Zengin olan dokunmasın. Fakir olan da uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğinizde yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Anne babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Kadınlar için de, ondan az veya çok anne - baba ile yakınların geriye bıraktıklarından bir pay vardır. Bu belirli bir paydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Paylaştırma anında yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunurlarsa onlara da ondan bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Arkalarında güçsüz çocuklar bıraktıklarında onlar için endişeye kapılanlar (başkaları için de öylece) korksunlar. Allah’tan korksun ve doğru söz söylesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ateş yemiş olurlar. Ve bunlar alevli bir ateşin içine atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah size çocuklarınız hakkında, bir erkeğe iki kızın payını vermenizi tavsiye etmektedir. Eğer ikiden fazla kız iseler ölenin geriye bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Eğer sadece bir kızsa mirasın yarısı onundur. Eğer ölenin geride çocuğu varsa bıraktığı mirastan anne ve babanın her birine altıda bir pay verilir. Çocuğu yoksa ve anne babası ona mirasçı oluyorsa o zaman annenin payı üçte birdir. Eğer kardeşleri varsa anneye verilecek pay altıda birdir. Bu (paylaştırma) ölenin yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcunun ödenmesinden sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduklarını bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz olarak konulan hükümlerdir. Allah ilim sahibidir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hanımlarınızın çocuklarının olmaması durumunda geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları olursa o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma onların yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesinden yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Sizin çocuğunuzun olmaması durumunda onlar geriye bırakacağınız mirasın dörtte birini alırlar. Eğer çocuğunuz olursa o zaman geriye bırakacağınız mirasın sekizde biri onlarındır. Bu paylaştırma da sizin yapacağınız vasiyetlerin yerine getirilmesinden yahut borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine mirasçı olunan kadın ya da erkek anne babası ve çocukları olmayan biri olur da onun geride erkek ya da kız kardeşi bulunursa o zaman onların herbirine mirastan altıda bir pay düşer. Eğer bunlar daha fazla olurlarsa o zaman mirasın üçte birini eşit şekilde paylaşırlar. Bu paylaştırma da kimse zarara uğratılmaksızın, ölen kişinin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcunun ödenmesinden sonradır. Bunlar Allah tarafından bir emirdir. Allah ilim sahibidir, yumuşak (halim) olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu içerisinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kim de Allah’a ve Peygamberine karşı gelir ve Allah’ın koymuş olduğu sınırları aşarsa onu da içerisinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar hakkında aranızdan dört kişiyi şahit tutun. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye yahut Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar onları evlerde tutun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İçinizden fuhuş yapan iki kişiye de eziyet edin. Eğer tevbe eder de durumlarını düzeltirlerse artık onları bırakın. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tevbe, bilmeden bir kötülük işleyip de hemen ardından tevbe edenlerin tevbesidir. İşte onların tevbesini Allah kabul eder. Allah bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Ben şimdi tevbe ettim’ diyenlerin tevbeleriyle kâfir olarak ölenlerinki ise geçerli değildir. Bunlar için acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey iman edenler! Sizin kadınlara zorla mirasçı olmanız helal olmaz . Açık bir hayasızlık etmedikleri sürece onlara verdiklerinizden bir kısmını geri alabilmeniz için kadınlarınıza baskı yapmayın. Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah çok hayır kılmış olabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Eğer bir eş yerine başka bir eş almak isterseniz, bunlardan birisine yüklerle mal (mehir) vermiş olsanız bile ondan hiçbir şeyi geri almayın. Onu iftira yoluyla ve açık günaha girerek mi geri alacaksınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Birbirinize katılmışken ve onlar sizden kuvvetli bir güvence almışken onu nasıl alırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Geçmişte olanlar hariç, babalarınızın nikahlamış oldukları kadınları nikahlamayın. Şüphesiz bu, bir hayasızlık ve Allah’ın hışmını gerektiren bir işti. Ne kadar da kötü bir yoldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Size analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kızkardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girmiş olduğunuz hanımlarınızdan olup evlerinizde kalan üvey kızlarınız, -eğer anneleriyle gerdeğe girmemişseniz sizin için bir sakınca yoktur- sizin soyunuzdan olan oğullarınızın eşleri ve iki kızkardeşi aynı nikah altında birleştirmeniz haram kılınmıştır. Ancak geçmişte olanlar bunun dışındadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sahip olduğunuz cariyeler dışında evli kadınları nikahlamanız da haram kılındı. Bunlar Allah’ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Zinadan kaçınıp iffetinizi korumak şartıyla bunlar dışındaki kadınları mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık mehirlerini belirlenmiş miktara göre ödeyin. Mehir belirlendikten sonra karşılıklı gönül hoşnutluğuyla birbirlerinize bağışta bulunmanızdan dolayı üzerinize bir günah yoktur . Allah ilim sahibidir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sizden kim hür mü’min kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse o zaman elinizin altındaki mü’min cariyelerinizden biriyle evlensin. Allah, imanlarınızı (sizden) daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Şu halde onları, iffetli olmaları, zina işlememeleri ve gizli dost edinmemeleri şartıyla sahiplerinin izinleriyle nikahlayın ve bu durumda mehirlerini de güzelce verin. Evlendiklerinde eğer bir fuhuş işlerlerse hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı ile cezalandırılırlar. Bu izin, içinizden kötü yola sapma korkusu olanlar içindir. Ancak sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah size açıklamak ve sizi sizden önce geçmiş olanların yollarına iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah alimdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor, şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah üzerinizdeki yükü hafifletmek istiyor. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin; ancak karşılıklı hoşnutluğa dayanan ticaretle (yiyin) ve nefislerinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kim bunu aşırıya giderek ve zulümle yaparsa onu ateşe atacağız. Bu, Allah’a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız kusurlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın, onunla kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkekler için de kazandıklarından bir pay vardır; kadınlar için de kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Anne - baba ve yakınların bıraktıkları her şey için mirasçılar kıldık. Kendileriyle yeminleşmiş olduğunuz kimselere de paylarını verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah’ın kimini kimine üstün kılması ve erkeklerin mallarından harcamalarından dolayı erkekler kadınlar üzerinde söz sahibidirler. İyi kadınlar, Allah’a gönülden itaat eden ve Allah’ın kendilerini koruduğu gibi kendileri de gizliyi koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın ve dövün. Eğer size itaat ederlerse artık aleyhlerine bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah çok ulu, çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Karı ile kocanın arasının açılmasından korkarsanız kocanın ailesinden bir hakem kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onların aralarını buluşturur. Muhakkak ki Allah ilim sahibidir, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakındaki arkadaşa, yolcuya ve sahibi olduğunuz köle ve cariyelere iyilik edin. Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar cimrilik eder, insanlara da cimriliği önerir ve Allah’ın kendilerine lütfundan vermiş olduğunu gizlerler. Kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar ki, mallarını insanlara gösteriş olsun diye harcarlar; Allah’a ve ahiret gününe iman etmezler! Şeytan kimin arkadaşı olursa onun çok kötü bir arkadaşı var demektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer onlar Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan hayra harcasalardı ne zararları olurdu! Allah onları bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah zerre ağırlığınca bile haksızlık etmez. Eğer yapılan iyilik olursa onu kat kat yapar ve katından büyük ecir verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Her ümmetten bir şahit getirdiğimizde ve seni de bunların üzerine şahit kıldığımızda durum ne olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün, inkar etmiş ve peygambere karşı gelmiş olanlar yerle bir edilmelerini arzularlar. Allah’tan hiçbir söz de saklayamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey iman edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüpken, yolcu olmanız durumu dışında, gusül edinceye kadar, namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta olursanız, yahut içinizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş olur veya kadınlara temas etmiş olursanız, su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. O toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Muhakkak ki Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun ki, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Duyduk ve karşı geldik, duy duyulmaz olası ve bizi gözet (ra’ina) ’ diyorlar. Eğer onlar ’duyduk, itaat ettik, işit ve bize bak’ deselerdi kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Ancak inkarlarından dolayı Allah onlara lanet etmiştir, az bir bölümü dışındakiler iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ey kendilerine kitap verilenler! Bazı yüzleri düzleyip arkalarına döndürmemizden yahut Cumartesi gününe saygı göstermeyenleri lanetlediğimiz gibi şunları da lanetlemeden önce sizin yanınızda olanı doğrulayıcı olarak gönderdiğimize iman edin. Allah’ın emri her zaman yerine getirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği için bağışlayabilir. Kim Allah’a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi! Hayır ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onların Allah’a karşı nasıl yalan uydurduklarına bak! Bu, apaçık bir günah olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadırlar’ diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte bunlar Allah’ın kendilerini lanetlemiş olduğu kimselerdir. Allah kimi lanetlerse ona bir yardımcı bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yoksa onların mülkten bir payları mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yoksa Allah’ın kendi lütfundan vermiş olduğu şeylerden dolayı insanları çekemiyorlar mı? Biz İbrahim ailesine de Kitab’ı ve hikmeti verdik; onlara ayrıca büyük bir mülk bahşettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlardan kimisi ona iman etti kimisi de ondan yüz çevirdi. Dehşetli ateş olarak cehennem yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye, bu derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinde sonsuza kadar kalmaları üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onlar için orada temiz eşler vardır. Ve onları hiç kaybolmayan gölgelerin altına sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emretmektedir. Allah ne güzel öğüt veriyor! Allah duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere ve sizden olan yöneticilere itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah’a ve Peygamber’e götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sana ve senden öncekilere indirilene iman ettiklerini ileri sürenleri görmüyor musun ki, Tağut’un hükmüne başvurmaya kalkışıyorlar! Oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklığa çekmek istemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Kendilerine ’Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e gelin’ dendiğinde onların senden iyice kaçtıklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Biz iyilik ve uzlaştırmadan başka bir şey amaçlamamıştık’ diye Allah’a yemin ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Bunlar Allah’ın kalplerinde olanı bildiği kimselerdir. Sen onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve kendi haklarında açık ve etkileyici söz söyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz her peygamberi ancak, Allah’ın izniyle kendisine itaat edilmesi için göndermişizdir. Eğer onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelip Allah’tan bağışlama dileselerdi, Peygamber de onlar için Allah’tan bağışlama (mağfiret) dileseydi şüphesiz Allah’ı, tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici olarak bulurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Hayır. Rabb’ine yemin olsun, onlar aralarında çıkan meselelerde seni hakem tayin etmedikleri, senin verdiğin hüküm konusunda içlerinde bir sıkıntı duymayacak derecede tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları sürece iman etmiş sayılamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Kendi nefislerinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın’ diye yazsaydık çok azı dışındakiler bunu yapmazlardı. Eğer onlar kendilerine öğüt edileni yapsalardı, haklarında daha iyi olurdu ve inançlarının daha iyi kökleşmesini sağlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O durumda onlara katımızdan büyük bir ecir verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve onları doğru yola iletirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kim Allah’a ve peygamberine itaat ederse onlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, dosdoğru insanlarla (sıddıklarla), şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne iyi arkadaştırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bu lütuf Allah’tandır. Bilici olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın ve bölük bölük ya da toplu halde savaşa çıkın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sizin içinizde pek ağır davranan var. Sizin başınıza bir musibet geldiğinde ’Allah bana lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ’Keşke ben de onlarla birlikte olsaydım da büyük bir kazanç sağlasaydım’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Kim Allah yolunda çarpışır sonra öldürülür veya üstün gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Size ne oluyor da, Allah yolunda "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalım olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalvaran güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyormusunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise Tağut’un yolunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Dünyanın geçimliği azdır. Ahiret ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır ve bir kıl kadar dahi haksızlığa uğratılmazsınız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ’Hepsi Allah katındandır.’ Bu topluluğa ne oluyor da neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sana iyilik olarak ne erişirse, Allah’tandır. Sana kötülük olarak ne dokunursa, o da kendi nefsindendir. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onların üzerine koruyucu olarak göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ’Baş üstüne’ diyorlar. Senin yanından ayrıldıklarında ise onlardan bir grup geceleyin senin söylediklerinden ayrı hesaplar kuruyorlar. Allah onların geceleyin kurdukları hesapları yazıyor. Sen onlara aldırma ve Allah’a güven. Allah vekil olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başkası tarafından olsaydı, onun içinde çok çelişkiler bulurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlara güven ya da korku ile ilgili bir haber gelecek olsa hemen onu yayarlar. Oysa onu Peygamber’e yahut içlerindeki yöneticilere götürselerdi o haberi inceleyip sonuç çıkarabilecek olanlar onu bilirlerdi. Eğer size Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı çok azınız hariç hep şeytana uyardınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Allah yolunda savaş. Sen sadece kendinden sorumlusun. Mü’minleri de teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin baskınlarını önler. Allah’ın kahrı daha şiddetli ve cezası daha çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim güzel bir işte aracılık ederse ona ondan bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da ondan bir yük vardır. Allah her şeyi görüp gözetleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Bir selamla selamlandığınız zaman daha güzeli ile selam verin veya ayniyle mukabelede bulunun. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Allah’tan başka ilah yoktur. O, sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde biraraya toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Oysa Allah onları işlediklerinden dolayı baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah’ın saptırdıklarını mı doğru yola eriştirmek istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, onun için bir yol bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kendileri gibi sizin de inkar etmenizi ve onlarla eşit olmanızı istediler. Allah yolunda hicret etmedikleri sürece onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun ve yakaladığınız yerde öldürün. Onlardan bir dost ve yardımcı edinmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ancak sizinle aralarında antlaşma bulunan bir topluluğa sığınanlar yahut size karşı veya kendi toplumlarına karşı savaşmaktan içleri sıkıldığından dolayı size gelenler müstesnadır. Allah dileseydi onları başınıza musallat ederdi de size karşı savaşırlardı. Eğer sizden uzak durur, size karşı savaşmaz ve barış teklif ederlerse (bilin ki) Allah onların aleyhine size bir yol bırakmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Diğer bazılarının da hem sizden hem de kendi toplumlarından güvende olmak istediklerini göreceksiniz. Ne zaman fitneye çağrılsalar, baş aşağı içine dalarlar. Eğer sizden uzak durmaz, size barış teklifinde bulunmaz ve sizinle uğraşmaktan el çekmezlerse onları tutun ve yakaladığınız yerde öldürün. İşte bunlara karşı size açık bir yetki verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Yanlışlık dışında bir mü’minin bir başka mü’mini öldüremez. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse bir mü’min köle azat etmesi ve öldürülen kişinin ailesinin bağışlaması durumu dışında onlara diyet ödemesi gerekir. öldürülen kişi mü’min olmakla birlikte size düşman bir kavimden ise o zaman sadece bir mü’min köle azad etmesi gerekir. Eğer sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavimdense öldürenin bir mü’min köle azad etmesi ve öldürülenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunları bulamayan kimse, Allah tarafından tevbesinin kabul edilmesi için iki ay peşpeşe oruç tutmalıdır. Allah ilim sahibidir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Kim bir mü’mini kasıtlı olarak öldürürse onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gadap etmiş, onu lanetlemiş ve kendisi için büyük bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ’Sen mü’min değilsin’ demeyin. Allah katında çokça ganimetler vardır. Siz de daha önce öyle idiniz Allah size lütufta bulundu. Şu halde iyice araştırın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Mü’minlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir değildirler. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara derece olarak üstün kılmıştır. Bununla birlikte Allah hepsine güzellik vadetmiştir. Ancak Allah cihad edenleri büyük bir ecirle oturanlara üstün kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. ’Allah’ın yeri geniş değil miydi ki orada hicret etseydiniz?’ derler. Bunların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ancak erkek, kadın ve çocuklardan çaresiz kalan ve bir yol bulamayan zavallılar (mustaz’aflar, ezilenler) müstesnadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. İşte bunları Allah’ın bağışlaması umulur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah’a ve Peygamberi’ne hicret etmek üzere evinde çıkar da yolda kendisine ölüm ulaşırsa Allah’ın ona ecir vermesi hak olmuştur. Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Yolculuğa çıktığınızda, inkarcıların size bir kötülükte bulunmalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. İnkarcılar size apaçık düşmandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. (Tehlikeli bir anda) sen onların arasında bulunup kendilerine namaz kıldırdığında içlerinden bir grup seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde arkanıza geçsinler ve henüz namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle birlikte namaz kılsınlar. Bu arada tedbirlerini alsın ve silahlarını da yanlarında bulundursunlar. Kâfirler sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olmanızı ve birden üzerinize baskın yapmak isterler. Yağmurdan dolayı sıkıntınız olur veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Ancak tedbirinizi alın. Allah kâfirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Namazınızı kıldıktan sonra ayakta, oturarak ve yanüstü yatarken Allah’ı anın. Güvene kavuştuğunuz zaman ise namazı gereğince kılın. Namaz mü’minlerin üzerine belli vakitlerde yerine getirilmek üzere farz kılınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O (düşman) topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız sizin acı çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah’tan onların ummadığını umuyorsunuz. Allah ilim sahibidir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz, Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmetmen için hak üzere sana Kitab’ı indirdik. Hainlerin savunucusu olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Allah’tan bağışlanma dile! Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Şüphesiz Allah, işi gücü hıyanet etmek olan günahlara batmış bir kimseyi sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Hesaplarını insanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Oysa onlar gece vakti Allah’ın hoşnut olmayacağı sözleri konuşurlarken O kendileriyle beraberdi. Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Diyelim ki siz dünya hayatında onları savundunuz, peki kıyamet gününde onları Allah’a karşı kim savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Kim bir fenalık işler yahut kendine zulüm eder de sonra Allah’tan kendisini bağışlamasını dilerse Allah’ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Kim bir günah kazanırsa onu kendi aleyhine kazanmış olur. Allah ilim sahibidir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Kim bir hata yapar veya günah işler de sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükünü yüklenmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Eğer Allah’ın senin üzerinde lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmayı düşünmüştü. Oysa onlar ancak kendilerini saptırmaktadırlar ve sana bir zarar dokunduramazlar. Allah sana Kitab’ı ve hikmeti indirdi ve daha önce bilmediklerini öğretti. Şüphesiz Allah’ın senin üzerindeki ihsanı pek büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Sadaka, iyilik veya insanların arasının uzlaştırılmasını önerenin yaptığı dışında onların gizli konuşmalarının çoğunda bir hayır yoktur. Kim bunu Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaparsa ona büyük bir karşılık vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Kim kendisi için doğru yol açıklık kazandıktan sonra Peygamber’e muhalefet eder ve mü’minlerin yolundan başka yola uyarsa onu döndüğü yöne çeviririz ve cehenneme atarız. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlayabilir. Kim Allah’a ortak koşarsa uzak bir sapıklığın içine düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onlar, O’nu bırakıp da sadece birtakım dişi varlıklara tapınmaktadırlar. Onlar sadece azgın şeytana tapınmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. ’Ben senin kullarından belli bir pay edineceğim’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. ’Onları saptıracağım, kendilerini boş kuruntulara kaptıracağım ve onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını yaracaklar, yine emredeceğim Allah’ın yarattığını değiştirecekler.’ Kim Allah’ı bırakıp şeytanı kendine dost edinirse şüphesiz o apaçık bir kayba uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Şeytan onlara bazı vaadlerde bulunuyor ve onları kuruntulara kaptırıyor. Oysa şeytanın onlara olan vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Onların vacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yer de bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İman edip salih ameller işleyenleri ise içerisinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Allah’ın vaadi gerçektir. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Bu ne sizin kuruntularınıza ne de kitap ehlinin kuruntularına göredir. Kim bir kötülük işlerse ona karşılık cazalandırılır ve kendisi için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Erkek veya kadınlardan kimler de imanlı olarak iyiliklerden bir şey işlerlerse bunlar da cennete girerler ve bir zerre kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. İyilik sahibi olarak kendini Allah’a teslim etmiş ve bütün sapık dinlerden uzak durarak İbrahim’in dinine uymuş olandan daha güzel dinli kim olabilir! Allah, İbrahim’i kendisine yakın dost edinmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. ’Onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Bu, onlar için belirlenen hakları vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı arzuladığınız yetim kadınlar ve zayıf durumdaki çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adaletli davranmanız konusunda size Kitap’ta bildirilenlerdir. Hayır adına her ne işlerseniz Allah onu bilir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Eğer bir kadın kocasının huysuzluk etmesinden veya kendisinden yüz çevirmesinden çekinirse aralarında bir anlaşmaya varmak için çalışmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Anlaşmak hayırlı olandır. Nefisler sürekli kıskançlık duygusunun etkisindedir. Eğer iyilik eder ve sakınırsanız şüphesiz Allah sizin işlediklerinizden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Çok isteseniz de kadınlar arasında adaletli davranmaya güç yetiremezsiniz. Şu halde bütünüyle birine yönelip de diğerini öyle askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve kötülüklerden sakınırsanız şüphesiz Allah çok baışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Eğer ayrılırlarsa Allah geniş nimetiyle her birinin ihtiyacını karşılar. Allah nimeti geniş ve hakim olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara da size de ’Allah’a karşı gelmekten sakının’ diye öğüt verdik. Eğer inkar ederseniz göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Allah her türlü ihtiyaçtan uzak ve övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Vekil olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Ey insanlar! Allah dilerse sizi alıp götürür ve yerinize başkalarını getirir. Allah’ın bunu yapmaya gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Kim dünya mükafatını istiyorsa (bilsin ki) dünya mükafatı da ahiret mükafatı da Allah katındadır. Allah duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Ey iman edenler! Kendi nefisleriniz, anne babalarınız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlikte bulunarak adaleti gereği gibi uygulayan kimseler olun. (Muhatabınız) zengin de olsa fakir de olsa, (bilin ki) Allah onlara daha yakındır. Şu halde adaleti yerine getirme konusunda kendi tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi büker veya yüz çevirirseniz muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirmiş olduğu Kitab’a ve daha önce indirmiş olduğu Kitab’a iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse uzak bir sapıklığın içine düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. İman edip sonra inkar eden, sonra yeniden iman edip sonra tekrar inkar eden sonra da inkarlarını artıranlar var ya, Allah onları ne bağışlar, ne de doğru yola yöneltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Münafıklara kendileri için acıklı bir azap olduğunu müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Onlar mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinenlerdir. Onların yanında şeref mi arıyorlar? Oysa şeref tümüyle Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. ’Eğer Allah’ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini duyarsanız, başka bir konuya dalmadıkları sürece yanlarında oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz’ diye indirdi. Şüphesiz Allah münafıkların ve kâfirlerin tümünü cehennemde biraraya getirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Onlar öyle münafıklardır ki, sizi gözetleyip dururlar, eğer size Allah’tan bir zafer nasib olursa, sizinle beraber değil miydik? derler. Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin zaferden bir payları olursa, bu sefer de onlara; sizi yenip öldürebileceğimiz mümkün iken, mü’minlerden korumadık mı? derler. Artık Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecek ve Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin mü’minlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Münafıklar Allah’ı aldatmaya çalışıyorlar. Oysa Allah onların aldatmalarını kendi başlarına çevirmektedir. Namaza kalktıklarında üşene üşene kalkarak insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı ancak çok az anarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Arada bocalayıp dururlar. Ne onların ne de bunların tarafına geçerler. Allah kimi saptırırsa onun için bir yol bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp kâfirleri kendinize dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a açık bir hüccet mi vermek istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ancak tevbe edip durumlarını düzelten, Allah’a sarılan ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesnadırlar. Bunlar mü’minlerle birliktedirler. Allah mü’minlere büyük bir ecir verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azap edecek? Allah şükrün karşılığını verendir ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Allah, haksızlığa uğratılan dışında kötü bir sözün açıktan söylenilmesinden hoşlanmaz. Allah işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah, affedicidir, güç sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Allah’ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, ’bazılarına inanıyor, bazılarını inkar ediyoruz’ diyen ve bunun arasında bir yol tutturmak isteyenler var ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Bunlar gerçekten kâfir olanlardır. Kâfirler için ise aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah’a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayanlara ise Allah ecirlerini verecektir. Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kitap ehli senden gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa’dan bundan daha büyüğünü istemiş ve ’bize Allah’ı açıkça göster’ demişlerdi de zulümlerinden dolayı onları yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine açık deliller gelmesinin ardından buzağıyı tanrı edindiler de biz bunu bağışladık. Musa’ya da açık bir hüccet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Kesin söz vermeleri üzerine, başları üzerinde asılı duran kayayı yukarı çektik. Kendilerine, o kasabanın kapısından secde ederek içeri giriniz ve ’Cumartesi yasağını çiğnemeyiniz’ dedik, bu konularda onlardan sağlam bir söz aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. ’Bizim kalplerimiz örtülüdür’ demeleri yüzünden (Allah onları lanetledi). Hayır, aksine inkar etmelerinden dolayı Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık çok azı dışında onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Bu, bir de küfre sapmaları ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları yüzündendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Ve yine ’Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa’yı öldürdük’ demelerinden dolayı. Gerçekte ise onlar onu ne öldürebilmiş ne de asabilmişlerdir. Ancak ona benzeyen biri kendilerine gösterildi. Onun hakkında aralarında ayrılığa düşenler ondan yana bir tereddüt içindedirler. Bu konuda onlar zanna dayanmaktan başka bir bilgiye sahip değildirler. Kesin olarak onu öldürmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Kitap ehlinden ölümünden önce ona inanmayacak yoktur. Kıyamet gününde o, onların aleyhine şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Yahudilerin zulümlerinden ve çok kimseyi Allah’ın yolundan alıkoymalarından dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri onlara yasakladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Yine yasaklandıkları halde faiz almalarından ve insanların mallarını haksız yere yemelerinden dolayı (böyle yaptık). İçlerinden inkarcılara acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Ancak onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. (Onlar) namazı kılan, zekatı veren, Allah’a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir ecir vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Biz, Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Ya’kub’a, oğullarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davud’a da Zebur’u vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Biz kıssalarını sana anlatmış olduğumuz peygamberler ve sana kıssalarını anlatmış olmadığımız peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahanelerinin kalmaması için müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ancak Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. İnkar eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanlar uzak bir sapıklığın içine düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. İnkar eden ve zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de bir yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Onları cehnennemin içinde sonsuza kadar kalmaları üzere sadece cehennemin yoluna iletir. Bu, Allah için pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakla geldi. İman edin. Bu sizin için hayırlı olur. Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ındır. Allah bilendir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında doğru olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah’ın peygamberi, Meryem’e bıraktığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Artık Allah’a ve peygamberlerine iman edin. ’(İlah) Üçtür’ demeyin. Bu iddialarınızdan vazgeçin. Sizin hayrınıza olur. Şüphesiz ki Allah tek bir ilahtır. Allah bir çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanlar hep O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Mesih Allah’a kul olmaktan çekinmez; Allah’a yaklaştırılmış melekler de çekinmezler. Kim O’na kul olmaktan çekinir de büyüklenirse (bilsin ki) O, onların tümünü kendi huzuruna toplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. İman edip salih amel işlemiş olanların karşılıklarını eksiksiz olarak verir ve ayrıca kendi lütfu ile de fazladan ihsanda bulunur. Kulluktan çekinmiş ve büyüklenmiş olanları ise acıklı bir azaba çarptırır. Onlar kendileri için Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Ey insanlar! Size Rabb’inizden burhan gelmiştir ve size aydınlatıcı bir nur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Allah’a iman eden ve O’na sarılanları Allah, kendi katından rahmet ve lütfun içine sokacak ve onları kendine giden doğru bir yola iletecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Eğer çocuğu olmayan ancak bir kız kardeşi bulunan bir adam ölürse malının yarısı bu kızkardeşinindir. Aynı durumdaki kadın öldüğü zaman ise erkek kardeşi malının tamamını alır. Eğer kızkardeşler iki tane olurlarsa o zaman adamın bıraktığı mirasın üçte ikisini alırlar. Eğer kız ve erkek kardeşler birlikte mirasçı olurlarsa o zaman erkeğe kızın aldığının iki katı verilir. Allah yanlış yola sapmamanız için size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster