1. Elif, Lam, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yoksa, insanlar; inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun ki; Biz, onlardan öncekileri de denedik. Allah; elbette doğruları bilir ve elbette yalancıları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa, kötülük yapanlar Biz’den kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umarsa; muhakkak ki Allah’ın belirttiği vakit mutlaka gelecektir. O; Semi’dir. Alim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim cihad ederse; ancak kendisi için cihad etmiş olur. Zira Allah; alemlerden müstağnidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip de salih amel işleyenlerin, kötülüklerini andolsun ki örteriz. Onları yaptıklarından daha güzeli ile mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz, insana; anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyi Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, kendilerine itaat etme. Dönüşünüz Bana’dır. Yaptıklarınızı size bildiririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip salih amel işleyenleri de andolsun ki; salihlerin arasına katacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan öyleleri de vardır ki; Allah’a inandık, der de; Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca; insanların o eziyetini, Allah’ın azabı gibi tutar. Rabbından bir yardım gelecek olursa; andolsun ki: Doğrusu biz, sizinle beraberdik, derler. Allah, herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Elbette Allah; inananları bilir. Ve elbette münafıkları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Küfredenler, inananlara derler ki: Bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım. Halbuki onların günahlarından hiç birini yüklenecek değillerdir. Doğrusu onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gerçekten onlar; hem kendi yüklerini, hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü elbette sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun ki; Biz, Nuh’u, kavmine gönderdik. Aralarında elli yılı müstesna olmak üzere bin yıl kaldı. Sonunda onlar, zulme devam edip dururken kendilerini tufan yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama Biz; onu da, gemi arkadaşlarını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrahim’i de. Hani kavmine demişti ki: Allah’a ibadet edin ve O’ndan sakının. Bilirseniz bu; sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Siz; sadece Allah’ı bırakıp putlara tapıyor, aslı astarı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah’tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse, rızkı Allah katında arayın, sadece O’na kulluk edin, O’na şükredin. Siz; ancak O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer siz, yalanlıyorsanız, bilin ki; sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen, sadece apaçık tebliğden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmediler mi ki; Allah yaratmayı nasıl başlatıyor sonra da onu iade ediyor? Şüphesiz bu, Allah’a pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah; yeni bir ahiret hayatını da tekrar yaratacaktır. Muhakkak ki Allah; her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dilediğine azab eder, dilediğine merhamet eder. Ve ona çevrileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz ne yerde, ne gökte O’nu aciz bırakabilirsiniz. Allah’tan başka sizin hiç bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar edenler; işte onlar, Benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. Ve işte elem verici azab onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine kavminin ona cevabı sadece: Onu öldürün veya yakın, demek oldu. Ama Allah onu ateşten korudu. Doğrusu bunda, inananlar için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve o: Dünya hayatında Allah’ı bırakıp aranızda putları dostluk vesilesi kıldınız. Sonra da kıyamet gününde birbirinize küfreder ve karşılıklı la’net okursunuz. Varacağınız yer, ateştir. Sizin yardımcılarınız da yoktur, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve ona İshak ve Ya’kub’u ihsan ettik. Soyundan gelenlere kitab ve peygamberlik verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Doğrusu ahirette de o, salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lut’u da. Hani o, kavmine demişti ki: Gerçekten siz; dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Siz; erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz? Kavminin ona cevabı: Doğru sözlü isen, bize Allah’ın azabını getir, demek oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dedi ki: Rabbım; bozgunculara karşı bana yardım et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Elçilerimiz İbrahim’e müjde ile gelince dediler ki: Biz; bu kasaba halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ama Lut oradadır, dedi. Elçiler de: Biz, orada olanları daha iyi biliyoruz. Onu ve geride kalanlardan karısı dışında ailesini kurtaracağız, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lut’a geldiklerinde, bu yüzden o tasalandı ve çok sıkıldı. Ona dediler ki: Korkma ve tasalanma. Doğrusu biz, seni ve geride kalacaklardan olan karının dışındaki aileni kurtaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bu kasaba halkına da fasıklık yapar olduklarından dolayı gökten azab indireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki; akleden bir kavim için Biz, orada apaçık bir ayet bırakmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı: Ey kavmim; Allah’a ibadet edin, ahiret gününe ümid bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ama onu yalanladılar. Bunun üzerine kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakalayıverdi de oldukları yerde diz üstü çökekaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad ve Semud kavmini de. Bunu, oturdukları yerlerden anlamaktasınız. Şeytan kendilerine yaptıkları şeyleri güzel göstermişti de onları doğru yoldan alıkoymuştu. Halbuki kendileri bunu anlayacak durumda idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Karun’u, Firavun’u ve Haman’ı da. Andolsun ki Musa, kendilerine apaçık burhanlar getirmiş de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızın önüne geçebilecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Her birini suçüstü yakaladık. Kimine taşlar savuran kasırga gönderdik, kimini bir çığlık tuttu, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah; onlara zulmetmiyordu, ama onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’tan başka dostlar edinenlerin misali; kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Evlerin en çürüğü muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. Keşki bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Muhakkak ki Allah; kendini bırakıp da tapındıkları şeyi bilir. Ve O, Aziz’dir. Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte misaller. Biz, onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah; gökleri ve yeri hak ile yarattı. Muhakkak ki bunda, mü’minler için bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sana kitabtan vahyolunanı oku, namaz kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı zikretmek ise muhakkak ki en büyüktür. Ve Allah; yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. İçlerinden zulmedenler bir yana; Ehl-i Kitab ile en güzel olanın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da, sizin tanrınız da birdir. Biz, O’na teslim olanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte böylece sana Kitab’ı indirdik. Kendilerine kitab verdiklerimiz de ona inanırlar. Bunlardan da ona inanan bulunur. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Daha önce sen hiç bir kitab okur değildin. Sağ elinle de onu yazmıyordun. Öyle olsaydı; batılda olanlar şüpheye düşerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bilakis o, kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık olan ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Rabbından ona ayetler indirilmeli değil miydi? dediler. De ki: O ayetler, ancak Allah’ın nezdindedir. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda inanan bir kavim için rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: Şahid olarak benimle sizin aranızda Allah yeter. O; göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inanıp Allah’a küfredenler, işte onlar hüsrana uğrayanların kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azabı çarçabuk isterler. Eğer belirtilmiş bir süre olmasaydı, azab onlara hemen gelirdi. Ama farkına varmadan o, kendilerine ansızın gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Doğrusu cehennem kafirleri kuşatıp durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O günde hem tepelerinden, hem de ayaklarının altından azab kendilerini kaplayacaktır. Ve: Yaptıklarınızın karşılığını tadın, diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey iman etmiş olan kullarım; şüphesiz ki Benim yerim geniştir. O halde yalnız Bana ibadet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda Bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edip de salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetteki köşklere yerleştiririz. Çalışanların mükafatları ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar ki; sabrederler ve Rabblarına tevekkül ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlı vardır ki; rızkını kendi taşımaz. Sizin de, onların da rızkını Allah verir. Ve O; Semi’dir, Alim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Andolsun ki; onlara: Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı müsahhar kılan kimdir? diye sorsan, elbette; Allah’tır, diyecekler. O halde neye, çevrilip döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun ki; onlara: Gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeri dirilten kimdir? diye sorarsan, elbette; Allah’tır diyecekler. De ki: Hamd Allah’adır. Ama onların çoğu akletmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Andolsun ki; onlara: Gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeri dirilten kimdir? diye sorarsan, elbette; Allah’tır diyecekler. De ki: Hamd Allah’adır. Ama onların çoğu akletmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı; yalnızca bir oyun ve oyalanmadır. Asıl hayat, ahiret yurdundaki hayattır. Keşki bilseler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindiklerinde; dini yalnız Allah’a tahsis ederek O’na yalvarırlar. Ama onları karaya çıkararak kurtarınca, hemen Allah’a şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kendilerine verdiğimize küfretsinler, eğlensinler bakalım. Yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı emin bir harem yaptığımızı onlar görmediler mi? Yoksa batıla inanıp da Allah’ın nimetine küfür mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah’a karşı yalan düzenden veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlere cehennemde barınacak yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster