1. Elif lâm mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun biz, onlardan öncekilerini sınadık. Elbette Allâh (sınayıp) doğruları bilecek, yalancıları bilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa kötülükleri yapanlar, bizi geçeceklerini (bizim, kendilerine yetişip onları cezâlandıramayacağımızı) mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allâh ile buluşmayı umarsa; Allâh’ın (buluşma) süresi gelmektedir. O, işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim cihâd ederse ancak kendi yararına cihâd eder. Allâh, âlemlerden zengindir. (Kimsenin cihâdına muhtaç değildir. İnsanların cihâd ve ibâdetleri kendi menfaatleri içindir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükâfâtlandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz insana ana babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Eğer onlar seni, (gerçekliği) hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa (bu hususta) onlara itâ’at etme. Dönüşünüz banadır. O zaman size yaptıklarınızı haber veririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İnanıp iyi işler yapanları, sâlihler arasına sokarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan kimi vardır ki "Allah’a inandık." der, fakat Allâh uğrunda kendisine eziyet edilince insanların işkencesini, Allâh’ın azâbı gibi sayar. Ama Rabbinden (sana) bir yardım gelse, andolsun: "Biz de sizinle beraberdik," derler. Allâh, âlemlerin göğüslerinde bulunan (düşünceler)i daha iyi bilmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allâh, elbette inananları da bilir ve elbette iki yüzlüleri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnkâr edenler, inananlara: "Siz bizim yolumuza uyun. Sizin hatâlarınızı biz taşırız" dediler. Oysa kendileri, onların hatâlarından hiçbir şey taşıyacak değillerdir. Onlar tamamen yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar, hem kendi yüklerini, hem de kendi yükleriyle beraber başka yükleri (başkalarını kandırıp saptırmalarının vebâlini) taşıyacaklar ve elbette uydurdukları şeylerden kıyâmet gününde sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun biz, Nûh’u kavmine gönderdik, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı (öğüt verdi, dinlemediler), sonunda haksızlık etmekte olan insanları Tûfân yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onu ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi âlemlere bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrâhim’i de (gönderdik). Kavmine dedi ki: "Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun, bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Siz Allah’tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh’ın yanında arayın, O’na tapın ve O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen, yalnız açıkça duyurmaktıır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Görmediler mi Allâh nasıl yaratmayı başlatıyor, sonra onu iâde ediyor (dönüp yeniden yaratıyor). Bu, Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Yeryüzünde gezin, bakın yaratmağa nasıl başladı, sonra Allâh, son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allâh, her şeyi yapabilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dilediğine azâbeder, dilediğine acır ve hepiniz O’na çevrilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz, ne yerde, ne de gökte Allâh’(ın yapacağı iş)i engelleyemezsiniz. Sizin Allah’tan başka ne bir koruyucunuz, ne de bir yardımcınız vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allâh’ın âyetlerini ve O’nunla buluşmayı inkâr edenler, işte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir ve onlar için acı bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminin (İbrâhim’e) cevabı, sâdece: "Onu öldürün, yahut yakın!" demeleri oldu. Allâh onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (İbrâhim kavmine) dedi ki: "Siz dünyâ hayâtında birbirinizi sevmek için Allâh’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. (O putlara tapmanız, dünyâda aranızda bir sevgi meydana gelmesine sebep olsa bile) daha sonra kıyâmet gününde birbirinizi inkâr eder ve birbirinizi la’netlersiniz. Varacağınız yer de ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz ona İshak’ı ve (torunu) Ya’kûb’u armağan ettik. Onun nesli içine peygamberlik ve Kitap koyduk. Ona dünyâda (yaptığı güzel işin) karşılığını verdik. Şüphesiz o, âhirette de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lût’u da (gönderdik). Kavmine dedi ki: "Siz, sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşa gidiyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Siz (kadınları bırakıp) erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz ve toplantılarınızda edepsizce şeyler yapıyorsunuz ha?.." Kavmi’nin cevabı, sadece: "Eğer doğrulardan isen, haydi Allâh’ın azâbını getir!" demeleri oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Lût): "Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et," dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Elçilerimiz İbrâhim’e (oğlu olacağına dâir) müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: "Biz şu (Sodom) kenti(ni)n halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zâlim oldular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (İbrâhim) dedi: "Ama orada Lût var?" Dediler: "Biz orada kimin bulunduğunu daha iyi biliriz. Onu ve âilesini kurtaracağız. Yalnız karısı (azâbda) kalacaklardandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lût’a gelince (Lût) onlar yüzünden fenalaştı ve onlar hakkında arşını daraldı. (Melekler): "Korkma üzülme dediler, biz seni ve âileni kurtaracağız, yalnız karın kalacaklardan olmuştur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Biz yoldan çıkan şu ülke halkının üstüne gökten bir azâb indireceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun biz, aklını kullanan bir toplum için ondan, (harâb ettiğimiz o ülkeden) açık bir işâret bırakmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah’a kuluk edin, âhiret gününü umun, yeryüzünde karışıklık çıkarıp bozgunculuk yapmayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu yalanladılar, bu yüzden onları (o müthiş) deprem yakaladı, yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âd ve Semûd’u da (helâk ettik). Bu, oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytân onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı. Oysa bakıp ibret alabilirlerdi (ama almadılar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kaarûn’u, Fir’avn’ı, Hâmân’ı da (helâk ettik). Andolsun, Mûsâ onlara açık kanıtlar getirdi, fakat onlar o yerde büyüklük tasla(yıp âyetlerimizi kabule tenezzül etme)diler. Ama geçip gidecek, (elimizden kurtulacak) değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nitekim hepsini günâhiyle yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yere batırdık, kimini de boğduk. Allâh onlara zulmedecek değildi; fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’tan başka veliler edinenler, bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en gevşeği örümcek evidir, keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allâh, onların kendisinden başka ne gibi şeylere yalvardıklarını bilir, O üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz bu misalleri insanlara anlatıyoruz ama onları, bilenlerden başkası düşünüp anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allâh, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden meneder. Elbette Allâh’ı anmak, en büyük (ibâdet)tir. Allâh, ne yaptığınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kitâp ehliyle, -haksızlık edenleri dışında- en güzel tarzda tartışın ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O’na teslim olanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte böylece Kitabı sana da indirdik. Kendilerine Kitabı verdiklerimiz, ona inanırlar: Şunlardan (şu Araplardan) da ona inananlar vardır. Âyetlerimizi, kâfirlerden başkası inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Ey Muhammed) Sen bundan önce bir Kitap okumuyordun, elinle de onu yazmıyorsun. Öyle olsaydı o zaman (Allâh’ın sözlerini boşa çıkarmaya çalışan) iptalciler, kuşkulanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hayır, o (sana vahyedilenler) kendilerine bilgi verilmiş olanların göğüslerinde bulunan açık açık âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi, zâlimlerden başkası inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Dediler ki: "Ona Rabbinden âyetler indirilmeli değil miydi?" De ki: "Âyetler (mu’cizeler) Allâh’ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara yetmedi mi? Şüphesiz inanan bir toplum için bunda bir rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: "Benimle sizin aranızda şâhid olarak Allâh yeter. O, göklerde ve yerde olanları bilir. Bâtıla inanıp Allah’a karşı nankörlük edenler, işte ziyana uğrayacaklar onlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azâbı çabuk istiyorlar. Eğer (azâb için) belirtilmiş bir süre olmasaydı, onlara hemen azâb gelirdi. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada o, kendilerine ansızın gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Cehennem o nankörleri kuşatmış iken, onlar hâlâ senden azâbı çabuk istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O gün azâb, onları üstlerinden, ayaklarının altından örter ve (Allâh onlara): "Yaptığınız işleri tadın!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey inanan kullarım, benim arzım geniştir, bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her can, ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İnanıp iyi işler yapanları, cennette, altlarından ırmaklar akan yüksek odalara yerleştiririz. Orada ebedi kalırlar. Çalışanların ücreti ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar ki sabrettiler ve Rabblerine dayanmaktadırlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlı var ki rızkını taşıyamaz, onları da sizi de Allâh besler. O, işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim (sizin yararınıza) boyun eğdirdi?" desen; "Allâh", derler. O halde nasıl Allâh’ın (birliğinden) döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allâh kullarından dilediğine rızkı açar da, kısar da. Şüphesiz Allâh, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlara: "Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan; "Allâh", derler. De ki: "Hamd (övgü), Allah’a lâyıktır." Doğrusu çokları düşünmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünyâ hayâtı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu, işte asıl hayât odur (asıl yaşanacak yer orasıdır), keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız Allah’a hâlis kılarak O’na yalvarırlar. Fakat (Allâh) onları salimen karaya çıkarınca hemen (O’na) ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ki kendilerine verdiğimiz (ni’metler)e nankörlük etsinler ve (şu geçici hayâtta) zevk içinde yaşasınlar. Ama yakında (gerçeği) bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Görmediler mi çevrelerinde insanlar kaçırılırken biz (kendi şehirleri Mekke’yi), güvenli, dokunulmaz bir bölge yaptık? Hâlâ bâtıla inanıp Allâh’ın ni’metine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Uydurduğu yalanı Allâh’ın üzerine atan veya kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zâlim kimdir? Kâfirlerin durağı cehennemde değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ama biz(im uğrumuz)da cihâd edenleri biz, elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allâh, iyilik edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster