1. Elif lâm mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rum(lar), yenildi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Birkaç yıl içinde. (Onların) Bu (yenilgileri)nden önce de, sonra da emir Allâh’ındır (ferman O’nundur). O gün mü’minler sevinir(ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allâh’ın yardımıyle. (Allâh) Dilediğine yardım eder. O, gâliptir, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Bu,) Allâh’ın va’didir. Allâh va’dinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, sadece şu yakın hayâtın dış yüzünü bilirler; âhiretten ise onlar tamamen gâfildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allâh, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak olarak ve belirtilmiş bir süre ile yaratmıştır? İnsanlardan çoğu, Rabblerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna baksınlar. Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; (sular, madenler çıkarmak, ekin ekmek, ağaç dikmek için) toprağı (kazmış), alt üst etmişler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da elçileri, deliller getirmişti. Allâh onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü Allâh’ın âyetlerini yalanladılar. Ve onlarla alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allâh, yaratmağa başlar, sonra onu çevirip yeniden yapar; sonra O’na döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Duruşma) Sâat(i) başladığı gün, suçlular (umutsuzluk içinde) susarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Allah’a) ortak (koştukları put)larından da kendilerine hiçbir şefâ’atçi çıkmaz. O zaman ortaklarını inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O sâat başladığı gün, o gün (inananlar ve inanmayanlar) ayrılırlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnanıp iyi işler yapanlar, onlar (çiçekli, ırmaklı) bir bahçe içinde neş’elendirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat inkâr edip âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, onlar da (tutuklanıp) azâbın içine getirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öyle ise akşama girdiğiniz zaman da, sabaha erdiğiniz zaman da tesbih Allâh’ındır (O’nun şanının yüceliği anılır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde, günün sonunda da, öğleye erdiğiniz zaman da hamd, O’na mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Allâh), ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeri ölümünden sonra diriltir. İşte siz de (bedensel hayâta) öyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O’nun âyetlerinden (gücünün işâretlerinden) biri sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra siz, (yeryüzüne) yayılan insan(lar) oluverdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O’nun âyetlerinden biri de, size nefislerinizden, sâkinleşeceğiniz eşler yaratması ve aranıza sevgi ve acıma koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O’nun âyetlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda, bilenler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O’nun âyetlerinden biri de, geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O’nun lutfundan (nasibinizi) aramanızdır. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O’nun âyetlerinden biri de, size, korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O’nun âyetlerinden biri de göğün ve yerin, kendisinin buyruğuyla durmasıdır. Sonra sizi yerden bir tek da’vetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki çıkıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde bulunan kimseler hep O’nundur, hepsi O’na itâ’at etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratmağa başlayan O’dur. Sonra onu çevirip yeniden yapar. Bu, O’na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce durum O’nundur (En büyük kudret ve şeref misali O’dur). O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Size kendinizden bir misal verdi: (Bakın) size verdiğimiz rızıklarda; sizin ellerinizin altında bulunan(köleler, hizmetçi)lerden sizinle eşit derecede (yönetim hakkına sâhip) olan, birbiriniz(in hakkına dokunmak)dan çekindiğiniz gibi onlar(ın hakkına dokunmak)dan da çekindiğiniz ortaklar var mı (ki tutup kendi mülkümüzde, saltanatımızda bize ortaklar atfediyorsunuz, kendi kullarımızı, yaratıklarımızı bize eş koşuyorsunuz)? İşte biz, aklını kullanan bir toplum için âyetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, zulmedenler, bilgisizce keyiflerine uydular. Allâh’ın şaşırttığını (Allâh’ın gönderdiği hidâyete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseyi) kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen yüzünü, Allâh’ı birleyici olarak doğruca dine çevir: Allâh’ın yaratma yasasına (uygun olan dine dön) ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allâh’ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yalnız O’na yönelin ve O’ndan korkun; namazı kılın ve (Allah’a) ortak koşanlardan olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (O ortak koşanlardan olmayın ki onlar) Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi yanındakiyle sevin(ip övün)mektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlara bir zarar dokundu mu, Rablerine yönelerek O’na yalvarırlar. Sonra (Rableri), onlara kendinden bir rahmet taddırınca, hemen onlardan bir grup, Rablerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Böyle yaparlar) ki kendilerine verdiğimiz (ni’met)e karşı nankörlük etsinler. Şimdi zevk içinde yaşayın bakalım, yakında (sonunuzun ne olduğunu) bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlara bir delil indirmişiz de o mu (Allah’a) ortak koşmalarını söylüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz insanlara bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yapıp öne sürdükleri(işleri)nden dolayı onlara bir kötülük erişince de, derhal umutsuzluğa düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Görmediler mi, Allâh dilediğine rızkı genişletiyor da, daraltıyor da. Şüphesiz inanan bir toplum için bunda ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Akrabâya, yoksula, yolcuya (zekât ve sadakadan) hakkını ver. Allâh’ın yüzünü (rızâsını) isteyenler için bu, daha hayırlıdır ve onlar başarıya erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların malları içinde, artması için verdiğiniz ribâ, Allâh katında artmaz. Ama Allâh’ın yüzünü (O’nun rızâsını) isteyerek verdiğiniz zekât(a gelince); işte (onu verenler sevâplarını ve mallarını) kat kat artıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allâh sizi yarattı, sonra besledi, sonra öldürüyor, sonra diriltiyor. Ortaklarınız içinde bunlardan birini yapan var mı? O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların elleriyle kazandıkları (günâhları) yüzünden, karada ve denizde fesat çıktı. Belki dönerler diye, (Allâh) onlara, yaptıklarının bir kısmını taddırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Yeryüzünde gezin, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakın." Onların da çoğu ortak koşanlardan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah’tan, geri çevirilmesi mümkün olmayan gün gelmezden önce, yüzünü dosdoğru dine yönelt. O gün (insanlar) bölük bölük ayrılırlar (bir bölük cennete, öbür bölük ateşe gider). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir. İyi bir iş yapanlar da (cennette) kendileri için yer hazırlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Tâ ki Allâh, inanıp iyi işler yapanları lutfundan mükâfâtlandırsın. Doğrusu O, kâfirleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O’nun âyetlerinden biri de (şudur): Rüzgârları (yağmurun) müjdeleri olarak gönderir ki size rahmetinden biraz taddırsın, gemiler buyruğuyla yürüsün ve siz O’nun lutfundan arayasınız da (verdiği ni’metlere) şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Andolsun ki, biz senden önce de elçileri kavimlerine gönderdik; onlara deliller getirdiler ve biz, (onları dinlemeyip) suç işleyenlerden öc aldık. (Elbette alırız, çünkü) mü’minlere yardım etmek, üzerimize borç idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allâh, rüzgârları gönderir, bulutu kaldırır; sonra onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken, onu kullarından dilediğine uğratınca hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Halbuki onlar, yağmurun kendilerine indirilmesinden önce umutsuz idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allâh’ın rahmetinin eserlerine bak ki, nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor? Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir, O her şeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun bir rüzgâr, göndersek de o (eki)ni sararmış görseler, ondan sonra nankörlük etmeğe başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sen de ölülere söz dinletemezsin; arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve sen, körleri de sapıklıklarından çıkarıp yola getiremezsin. Sen ancak, âyetlerimize inananlara işittirirsin de onlar müslüman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Allah’tır ki sizi zayıflıktan yarattı. Sonra zayıflığın ardından (size) bir kuvvet verdi. Sonra kuvvetin ardından da zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Allâh, dilediğini yaratır, O, bilendir, gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Duruşma) Sâ’at(i) başladığı gün, suçlular, (dünyâda veya Berzahta) bir sâ’atten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar, (dünyâda da haktan) böyle çevriliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler ki: "Andolsun siz, Allâh’ın yazgısınca tâ yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu da dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Artık zulmetmiş olanlara o gün, ne mazeretleri fayda verir ve ne de onlardan rızâ taleb etmeleri istenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Andolsun biz bu Kur’ân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık. Onlara bir âyet getirdiğin zaman inkâr edenler: "Siz (geleneklerimizi) iptal edenlerden başka bir şey değilsiniz." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Allâh, bilmeyenlerin kalblerini böyle mühürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sabret, Allâh’ın va’di haktır (o mutlaka yerine gelecektir). İnanmayanlar seni telâşa düşürmesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster