1. Andolsun «Tuur» a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Neşredilmiş kâğıd (lar) içinde yazılı kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Neşredilmiş kâğıd (lar) içinde yazılı kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ma’muur eve, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dolan denize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki Rabbinin azâbı hiç şübhesiz vaaki’dir (inecekdir), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu defedecek (hiçbir şey de) yokdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök sallanıb çalkanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar (yerinden kopub) yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Vay artık o gün (peygamberleri önce) tekzib edenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar daldıkları baatıl içinde oynayıb duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar cehennem ateşine itilib kakılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Şöyle denilecek:) «İşte sizin yalan saymakda idiğiniz ateş budur». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «(Peki) bu da mı sihir?! Yoksa siz (yine büyülendiniz de) görmüyor musunuz»?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya! İster dayanın, ister dayanmayın, sizce birdir. Siz ancak yapageldiklerinizin cezasına çarpılıyorsunuz». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şübhesiz ki (fenâlıkdan) sakınanlar cennetler, ni’met (ler) içindedirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdiği ile zevkyâb olarak. Rableri onları o çılgın cehennemin azabından korumuşdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Şöyle denilir:) «(İyi) amel (ve hareket) etmiş olduğunuz için aafiyetle yeyin, için». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslananlar olarak». Biz onlara şahin gözlü huurîleri eş yapdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edib de zürriyyetleri de îman ile kendilerine tâ’bi olanlar (yok mu?) biz onların nesillerini de kendilerine katdık. Kendilerinin amelinden bir şey de eksiltmedik. Herkes kazancı mukaabilinde bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının isteyeceği meyve (ler) i, et (ler) i de bol bol verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada birbirleriyle öyle kadeh çekişirler ki! Onda ne bir saçmalama, ne de bir günâha sokma yokdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O sadefleri içinde gizlenmiş inci gibi civanlar da kendilerine (hizmet için) etraflarında döner (ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Ehl-i cennet) birbirine yönelib (hallerini ve amellerini) soruşdururlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Şöyle) diyerek: «Biz hakıykat bundan evvel (dünyâda) ailelerimiz içinde (aakıbetimizden) korkanlardık». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Gerçek biz bundan evvel (müvahhid olarak) Ona ibâdet ediyorduk. Şübhesiz ki O, (evet) O, (va’dinde saadık) ihsanı bol, çok esirgeyicidir». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Habîbim) sen hemen öğüt vermekde devam et. Öyle ya, sen Rabbinin ni’meti sayesinde ne bir kâhin, ne de bir mecnun değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa «(O), bir şâirdir, biz onun, zamanın felâketli haadiseleri (ne çarpılması) nı gözetliyoruz» mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: «Bekleyin. Çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yahud bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgınlar güruhu mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yahud onu kendisi mi uydurub söyledi diyorlar? Hayır, onlar îman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyse onlar da, eğer doğru söyleyenlerse, onun gibi (velev uydurma) bir söz getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar bir şeysiz olarak mı yaratdılar? Yahud (kendilerinin) yaratıcıları kendileri midir?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratdılar? Hayır, onlar (Allahın birliğini, kudretini) iyi bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yahud Rabbinin hazîneleri onların yanında mı? Veya onlar (eşyâyi diledikleri gibi tedbîre) haakim ve gaalib kimseler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onlara haas bir merdiven vardır da onun üstünden mi dinliyorlar Öyleyse dinleyicileri açık bir bürhan getirsin (ler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yahud kızlar Onun, oğullar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar (bundan mütevellid) borcdan dolayı ağır bir yük altına mı girmişlerdir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yahud gayb (ın ilmi) kendilerinin yanındadır da (bunu) onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa (sana) bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenler (kurduklara o) tuzağa kendileri düşüb mağlub olmuşlardır (olacaklardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yahud onların Allahdan başka bir Tanrıları mı var? Allah onların katmakda oldukları ortaklardan münezzehdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer gökden bir parça düşer görseler «(Bu), derler, birbiri üstüne yığılmış bir bulutdur». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık onları çarpılacakları günlerine kadar (hallerine) bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün tuzakları hiçbir şeyle kendilerine fâide vermeyecek, onlara yardım da edilmeyecekdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki o zulmedenlere bundan evvel de bir azâb var. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen Rabbinin hükmüne (rızaa ile) sabret. Çünkü muhakkak sen bizim gözlerimiz (önün) desin. Kalkacağın zaman da Rabbine hamd ile tesbîh (ve tenzîh) et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra dahi tesbîh et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster