1. Kaf (KAF harfi {ENE} Eniyet’e işaret eder. İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret eder. Kaf Dağı, Benlik dağı olarak tasavvufta sembolleştirilir. Dağ, benliğin sembolüdür. Allâhu âlem. A.H.)! Kur’ân-ı Meciyd (açıklanan muhteşem Bilgi)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bilakis aralarından bir uyarıcı onlara geldi diye hayret ettiler de, o hakikat bilgisini inkâr edenler şöyle dedi: "Bu çok acayip bir şey..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Öldükten ve toprak olduktan sonra mı (bâ’s olunacağız)? O, çok uzak (dönüşü mümkün olmayan) bir geri dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Arzın onlardan noksanlaştırdığı şeyi (yaşlılığın eksilttiklerini) gerçekten bilmişizdir... Kitab-ı Hafiyz (koruyup kayıt eden kitap = memory) indîmizdedir (varlığın ruhunda). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, onlara geldiğinde Hakikatlerini yalanladılar! Onlar pek karışık bir iş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Kendilerini arz - beden kabullendikleri içindir ki) üstlerindeki semâya (bilinçlerine) bakmadılar mı ki, onu nasıl oluşturduk ve (duyularla) bezedik! Onun hiçbir kusuru da yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arzı (bedeni) geliştirdik; onda sâbit dağlar (organlar) oluşturduk! Onda her güzel çiftten (çift DNA sarmalından) bedenin nebatî özelliklerini meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Semâdan bereketli bir su (ilim) indirdik de onunla cennetler (hakikatindeki kuvvelerin güzelliğini hissettirdik) ve hasat edilen taneler (çeşitli marifetler) bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Salkım salkım meyveleriyle yüksek hurma ağaçları da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara yaşam gıdası olması için... Onunla ölü bir beldeyi dirilttik... İşte huruç (dünyalarından - kozalarından çıkış) böylecedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress Ashabı ve Semud da yalanladı (vefat sonrası ölümsüz ebedî yaşamı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad, Firavun ve Lût’un kardeşleri de (yalanladı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ashab-ı Eyke ve Tubba kavmi de (yalanladı)... Hepsi Rasûlleri yalanladı da bu yüzden duyurulan azabım hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmada yetersiz mi kaldık? Hayır, onlar halk-ı cedîd’den (yeni yaratılış’tan) kuşku içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki insanı biz yarattık... Ona (bilincinin oluşturduğu) nefsinin vesvese verdiği şeyi (kendini beden kabullenme fikrini) biliriz... Biz ona, şah damarından daha yakınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağından ve solundan kayıtla görevli iki kaydedici kuvve, kaydederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (İnsanın) her düşüncesini gözleyen (kaydeden) bir gözcüsü vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hak olarak Sekrat’ül Mevt (ölüm sarhoşluğu) yaşanmaya başlanmıştır! İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a (bedene) üflenmiştir (üflenme içten dışadır; ruh, bedenden çıkmıştır)! İşte bu uyarıldığınız süreçtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her nefs (bilinç), birlikte olduğu sevk edici (doğal bedensellikle oluşmuş kişiliği) ve bir şahit (içindeki Hakk’ın sesi olan vicdanının seslenişi) ile gelmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Andolsun bundan gaflet içinde (kozanda yaşıyor) idin... Senden perdeni kaldırdık! Bugün artık görme kuvven pek keskindir!" (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onun karîni (bedeni - cinden olan dost) dedi ki: "İşte benim yanımdaki hazır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Denilir): "Her inatçı hakikati reddedici nankörü, atın Cehennem’in içine!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "O her hayrı (Hakkanî olanı) engelleyen, şüpheciyi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O ki, Allâh yanı sıra başka tanrı oluşturdu! Artık atın onu şiddetli azabın içine!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karîni ("insan" olarak hitap bilince olup; karîni, beden olarak da anlaşılabilir veya cin dostu) dedi ki: "Rabbimiz, onu ben tuğyan ettirmedim (azdırmadım), ne var ki o (inanç olarak) uzak bir sapkınlık içinde idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allâh) buyurdu: "Huzurumda hasımlaşıp tartışmayın (huzurumda tartışma yoktur)! Sizi başınıza gelecekler konusunda önceden uyarmıştım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim katımda hüküm değiştirilmez! Ben kullara zulmedici değilim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O süreçte Cehennem’e: "Doldun mu?" deriz... (Cehennem de): "Daha var mı?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Korunanlar için de cennet yaklaştırılmıştır... Zaten uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Bu vadolunduğunuzdur" denir, hakikatine yönelip bu hâlini koruyanlara... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gaybı olarak Rahmân’dan haşyet eden ve (hakikatine) dönük şuurla gelen kimse için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Selâm olarak (Selâm isminin işaret ettiği özelliği yaşayarak) girin ona... İşte bu sonsuz yaşam sürecidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onda, onlar için diledikleri her şey var! Katımızda ise fazlası var! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce nice nesil helâk ettik ki onlar güç itibarıyla bunlardan daha çetindiler! Bu yüzden beldelerde delik aradılar (sığınacak)... Kaçıp sığınacak bir yer var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz ki bu hatırlatıcı, şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki semâları, arzı ve ikisi arasında olanları altı süreçte yarattık! Bize yorgunluk dokunmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların dediklerine sabret! Güneş’in doğuşundan önce de gurubundan önce de Rabbinin Hamdi olarak (işlevini yerine getirip) tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecede O’nu tespih et, secdelerin ardından da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seslenenin, içinden sesleneceği süreçte dinle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hak olarak o sayhayı işitecekleri süreçtir! İşte o, (kozalarının dışındaki gerçekliği fark etme) çıkış sürecidir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak ki biz, evet biziz dirilten, öldüren! Dönüş de bizedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O süreçte arz (beden) onlardan hızla kopup ayrılır! İşte bu bizim üzerimize kolay bir haşr’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz, onlarda olarak, neler söylediklerini daha iyi biliriz! Sen onlar üzerinde zorla yaptırıcı değilsin! Azap uyarımdan korkana, Kur’ân olarak (hakikati) hatırlat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster