1. Hamd o Allah`a mahsustur ki, kuluna Kitâb`ı (Kur`ân`ı) indirdi ve onda (lâfzında ve ma`nâsında) hiçbir eğrilik (ihtilâf) bulundurmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Onu) dosdoğru (bir Kitab) olarak (indirdi) ki, tarafından şiddetli bir azâb ile (inkâr edenleri) korkutsun ve sâlih ameller işleyen mü`minlere, şübhesiz kendileri için güzel bir mükâfât bulunduğunu müjdelesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Ki o mü`minler) orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hem: `Allah çocuk edindi` diyenleri korkutsun (diye o Kitâb`ı indirdi)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Buna (Allah`a çocuk isnâdına) dâir ne kendilerinin bir ilmi vardır, ne de atalarının! Ağızlarından çıkan bir söz olarak (bu iddiâları) ne büyük (bir küfür) oldu! (Onlar)yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şimdi bu söze (Kur`ân`a) îmân etmezlerse, belki sen arkalarından üzülerek kendini harâb edeceksin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şübhesiz ki biz, yeryüzündeki şeyleri kendine bir ziynet kıldık ki, (insanların)hangileri amelce daha güzeldir diye onları imtihân edelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bununla berâber muhakkak ki biz, orada (yeryüzünde) ne varsa, elbette kupkuru bir toprak edicileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Habîbim, yâ Muhammed!) Yoksa gerçekten (sâdece) Ashâb-ı Kehf ve Rakim`inmi şaşılacak âyetlerimizden olduklarını sandın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani o gençler, Kehf`e (mağaraya) sığınmışdı da: `Rabbimiz! Bize, tarafından bir rahmet ver ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla!` demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine o mağarada kulaklarına nice yıllar (perde) vurduk (uykuya daldırdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sonra onları uyandırdık ki, (uykuda) kaldıkları müddeti, (kendi aralarındaki) iki fırkadan hangisinin daha iyi hesâb edeceğini ortaya çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz sana onların haberini hakkıyla anlatıyoruz. Şübhesiz ki onlar, Rablerine îmân etmiş gençlerdi; ve (biz) onların hidâyetlerini artırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve (kralın önünde) ayağa kalktıklarında onların kalblerini kuvvetlendirdik de şöyle dediler: `Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir! O`ndan başkasına aslâ ilâh olarak yalvarmayız! Yoksa yemîn olsun ki bâtıl söz söylemiş oluruz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. `Şu bizim kavmimiz O`ndan başka ilâhlar edindiler. Onların üzerine (hak olduklarına dâir) apaçık bir delil getirselerdi ya! Artık Allah`a yalan yere iftirâ edenden daha zâlim kim olabilir?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (İçlerinden biri şöyle dedi:) `Mâdem ki onlardan ve (onların) Allah`dan başka tapmakta olduklarından ayrıldınız, öyle ise mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetinden(bir genişlik) yaysın ve size işinizde bir kolaylık sağlasın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Habîbim, yâ Muhammed!) Hem (sen onlara bir baksaydın) güneşi görürdün ki, doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylediyor, battığı zaman ise onların sol tarafını kesiyordu (böylece ışığı onları rahatsız etmiyordu) ve onlar oranın genişçe bir yerinde idiler. (Onların) bu (hâlleri), Allah`ın delillerindendir. Allah, kime (hikmetine binâen fazlından) hidâyet (nasîb) ederse, işte hidâyete eren odur. Kimi de (kendi küfrü sebebiyle)dalâlete atarsa, artık onun için aslâ bir yardımcı ve (hak yolu gösteren) bir mürşid bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve onlar(a baksan, mağarada) uyuyan kimseler oldukları hâlde onları uyanık sanırdın; hem onları (bir taraflarına yatıp kalmakla zarar görmemeleri için) sağ tarafa ve sol tarafa döndürüyorduk; köpekleri de (mağaranın) giriş(in)de iki kolunu (ön ayaklarını)uzatan (bir muhâfız olarak yatmakta) idi. Onlara (o hâllerinde) muttali` olsaydın (öylece görseydin), gerçekten kendilerinden (ürker ve) kaçarak geri dönerdin; hem onlardan dolayı elbette korku ile dolardın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte böylece, (hâllerini) aralarında birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden konuşan biri (hâllerindeki acâibliği görerek): `Ne kadar kaldınız?` dedi.(Diğerleri): `Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık!` dediler. (İçlerinden bir kısmı da)dediler ki: `Rabbiniz, ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir; şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, yiyecek olarak hangisi daha temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin; fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. `Çünki onlar, sizden haberdâr olursa, sizi taşla(yarak öldürü)rler veya sizi dinlerine döndürürler; bu takdirde ebediyen kurtuluşa eremezsiniz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Böylece (insanları) onlardan haberdâr ettik ki, şübhesiz Allah`ın va`dinin, hak olduğunu, yine şübhesiz kıyâmet(in geleceğin)de hiç şübhe olmadığını bilsinler!O vakit(ahâli) kendi aralarında (artık va`deleri yeterek ölen bu gençlerin hâtırasına ne yapabileceklerine dâir) onların hâlini tartışıyorlardı; nihâyet (bir kısmı): `Onların üzerlerine (mağaralarının kapısına) bir binâ yapın!` dediler. Rableri onları en iyi bilendir. Onların durumları hakkında (sözleri) üstün gelen (mü`min)ler: `Elbette onların üzerine(yanıbaşlarına) bir mescid yapacağız!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ehl-i kitâbın bir kısmı:) `(Onlar) üç (kişi)dir, dördüncüleri köpekleridir` diyecekler. Yine (bir kısmı): `(Onlar) beş (kişi)dir, altıncıları köpekleridir` diyecekler.(Hâlbuki bunlar) gayba (karanlığa) taş atmak kabîlindendir ve (mü`minler ise): `(Onlar)yedi (kişi)dir, sekizincileri köpekleridir` diyecekler. De ki: `Rabbim, onların sayılarını en iyi bilendir! Onları ancak pek az kimseler bilir.` Öyle ise onlar hakkında (Kur`ân`da bildirilen) açık delillerin dışında münâkaşaya girme ve onlar hakkında bunlardan hiçkimseye bir şey sorma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) (Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah`ın dilemesine bağlamadıkça(inşâallah demedikçe): `Ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım` deme! (Bunu)unuttuğun zaman ise, Rabbini an ve: `Umarım ki Rabbim, bundan (bu kıssadan, peygamberliğime delîl olan) daha yakın bir yola (daha nice delillere) beni eriştirir` de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) (Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah`ın dilemesine bağlamadıkça(inşâallah demedikçe): `Ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım` deme! (Bunu)unuttuğun zaman ise, Rabbini an ve: `Umarım ki Rabbim, bundan (bu kıssadan, peygamberliğime delîl olan) daha yakın bir yola (daha nice delillere) beni eriştirir` de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve (onlar) mağaralarında üç yüz sene kaldılar, dokuz (sene) de ziyâde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: `Allah (onların) ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir! Göklerin ve yerin gaybı(nı, gizliliklerini bilmek) O`na âiddir. (O,) ne güzel görür ve ne güzel işitir! Onların(göklerde ve yerde olanların) O`ndan başka hiçbir dostu yoktur. Hem (O,) hükmünde hiçbir kimseyi ortak kılmaz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rabbinin Kitâbı`ndan sana vahyedileni oku! O`nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur; O`ndan başka aslâ sığınılacak bir kimse de bulamazsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sabah-akşam O`nun rızâsını (ve cemâlini müşâhede etmeyi) dileyerek, Rablerine yalvaranlarla berâber nefsini sabırlı tut; dünya hayâtının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan (o yalvaranlardan) ayırma; ve (isyanları sebebiyle) kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin arzusuna uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itâat etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve (onlara bir tehdîd olarak) de ki: `Hak Rabbinizdendir; artık dileyen böylece îmân etsin, dileyen de inkâr etsin!` Çünki biz, zâlimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki,(çadırın etrâfındaki) duvarı (gibi alevden perdeler) onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve (onlar)yardım isterlerse, erimiş ma`den gibi yüzleri haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü içecektir! Ve (o Cehennem) ne kötü bir kalma yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, şübhesiz ki biz, amelce güzel olanın mükâfâtını zâyi` etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte onlara, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır; (onlar) orada tahtlar üzerinde yaslan(arak otur)an kimselerdir; altından (yapılmış) bilezikler takınırlar; oradaince ipekten ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler O ne güzel mükâfâttır! Ve (o Cennet)ne güzel olmuş bir kalma yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Habîbim, yâ Muhammed!) Onlara iki adamı da misâl getir ki, bunlardan birine iki üzüm bağı verip, (o bahçelerin) ikisinin de etrâfını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında bir ekinlik yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Her iki bağ da yemişlerini vermiş ve ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı; ikisinin (o iki bahçenin) arasından bir de ırmak akıtmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunun (o bağ sâhibinin başka) geliri de vardı. Bundan dolayı arkadaşıyla konuşurken ona: `Ben malca senden daha zenginim; nüfusça da daha i`tibarlıyım` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Böylece (kibirle) nefsine zulmedici olarak bağına girdi. `Bunun (bu bağın) ebedî olarak helâk olacağını sanmıyorum` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. `Kıyâmetin gerçekleşecek bir şey olduğunu da sanmıyorum; bununla berâber, eğer gerçekten Rabbime döndürülürsem, elbette (orada da) bundan daha hayırlı bir dönüş yeri(bir âkıbet) bulurum.` (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendisiyle konuşmakta iken arkadaşı ona dedi ki: `Seni (aslen) bir topraktan, sonra bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) yaratan, sonra da seni bir adam sûretine koyanı inkâr mı ettin?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. `Fakat O, benim Rabbim olan Allah`dır ve Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmam!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. `Bağına girdiğin zaman: `Mâşâallah! Kuvvet ancak Allah`(ın yardımı) iledir!` demen gerekmez miydi? Her ne kadar beni malca ve evlâdca kendinden daha az görsen de!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. `Bununla berâber, olur ki Rabbim bana, senin bağından daha hayırlısını verir ve onun (senin bahçenin) üzerine gökten bir âfet gönderir de (o bağın, ot bitmeyen) kupkuru bir toprak hâline geliverir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. `Yâhut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya aslâ güç yetiremezsin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Derken (bütün) geliri (helâk ile) kuşatıldı; bunun üzerine oraya harcadıklarına karşı(yanarak) avuçlarını ovuşturmaya başladı; artık orası çardakları üzerine çökmüş bulunan(harâb olmuş) bir hâlde idi ve (o): `Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım!` diyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah`dan başka ona yardım edecek adamları da yoktu; kendi kendini kurtarıcı da değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte orada (kıyâmet gününde) yardım, ancak hak olan Allah`a mahsustur.(Mü`minlere) sevabca en hayırlı, âkıbetce de en hayırlı olan (ve kullarını en güzel ni`metlere kavuşturan) O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Habîbim, yâ Muhammed!) Onlara dünya hayâtına (dâir) şöyle misâl de getir:(Dünyanın hâli) gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzünün bitkileri (yetişip)birbirine karışır; fakat sonunda rüzgârların kendisini savuracağı bir çöp hâline gelir. Çünki Allah, herşeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Mal ve oğullar, dünya hayâtının süsüdür. (Netîcesi) kalıcı olan sâlih ameller ise, Rabbinin katında sevabca daha hayırlıdır, ümid bağlamak cihetiyle de daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Öyle bir gün ki, dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün; artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini (mahşerde) toplamışızdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve (hepsi) sıra sıra Rabbinin huzûruna arz olunmuş (çıkarılmış)lardır. (Onlara:)`And olsun ki, sizi ilk def`a yarattığımız gibi (çıplak ve hiçbir şeye sâhip olmayarak) bize geldiniz. Hayır! Size (söylenenlerin gerçekleşeceği) bir va`d zamânı(nı) aslâ ta`yîn etmediğimizi sanmıştınız, değil mi?` (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve kitab (amel defteri, ortaya) konulmuştur. Artık günahkârları görürsün ki onda(yazılı) olanlardan korkan kimseler olarak: `Vay hâlimize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş?` derler. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbin ise hiç kimseye zulmetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Hani meleklere: `Âdeme secde edin!` demiştik; İblis hâriç, hemen secde ettiler.(O,) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini(kendinize) dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar size düşmandır. Zâlimler için (bu) ne kötü bir değişmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onları (İblis`i ve zürriyetini), ne göklerin ve yerin yaratılmasında, ne de kendilerinin yaratılmasında şâhid bulundurmadım. Dalâlete düşürenleri kendime yardımcı edinici de değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yine o gün ki (Allah, kâfirlere): `Benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın!` der. İşte onları çağırmışlar, fakat kendilerine icâbet etmemişlerdir ve (biz) onların arasına tehlikeli bir uçurum koymuşuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Günahkârlar ise ateşi görür de (onun uğultu ve dehşetinden, daha onu tatmadan)kendilerinin gerçekten ona düşmüş kimseler olduklarını zannederler; fakat ondan kaçacak bir yer bulamazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Celâlim hakkı için, biz bu Kur`ân`da insanlar için her misâlden (ve ma`nâdan)çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat insan, mücâdeleye herşeyden daha çok düşkündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bununla berâber kendilerine hidâyet geldiği zaman, insanları îmân etmekten ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey, ancak önceki (ümmet)lere (tatbîk edilmiş)olan (İlâhî) kanunların kendilerine de gelip çatmasını veya göz göre göre azâbın kendilerine gelmesi(ni beklemeleri)dir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Hâlbuki (biz) peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve (aynı zamanda, Allah`ın azâbı ile) korkutucular olarak göndeririz. İnkâr edenler ise bâtıl (bir yol) ile mücâdele eder ki, hakkı onun vâsıtasıyla ortadan kaldırsınlar. Hem (onlar) âyetlerimi ve tehdîd edildikleri şeyleri alaya alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kendisine Rabbisinin âyetleri anlatılıp da onlardan yüz çeviren ve ellerinin takdîm ettiği (günahları)nı unutandan daha zâlim kim olabilir? Şübhesiz ki biz, (küfürleri sebebiyle) kalblerinin üzerine, onu (o Kur`ân`ı) anlamasınlar diye perdeler çekeriz; kulaklarına da bir ağırlık (koyarız)! Onları hidâyete çağırsan da bu hâlde ebedî olarak aslâ hidâyete gelmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bununla berâber, çok bağışlayıcı olan Rabbin, rahmet sâhibidir. Eğer onları (o kâfirleri) kazandıkları (günahlar) sebebiyle hemen hesâba çekecek olsaydı, onları elbette çok çabuk azâba uğratırdı. Fakat onlara va`d edilen bir zaman (kıyâmet günü) vardır ki, onun ötesinde kaçıp sığınacak bir yer aslâ bulamayacaklardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte zulmettikleri zaman kendilerini helâk ettiğimiz şehirler! Onları helâk etmek için de (gelmeyeceğini zannettikleri) bir zaman ta`yîn etmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Ey Resûlüm!) Bir zaman Mûsâ, (kendisine hizmet eden) o gence (Yûşa` bin Nûn`a): `Artık durmayacağım; tâ ki (Hızır`ı bulmak üzere) iki denizin birleştiği yere varacağım; yâhut (onu buluncaya kadar) senelerce vakit geçireceğim!` demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Nihâyet ikisi, (o iki denizin) aralarının birleştiği yere varınca, (o yerin alâmeti olarak, canlanıp orada denize atlayacak olan) balıklarını unuttular, hâlbuki (balık, atlamış da) denizde bir iz bırakarak yolunu tutmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sonunda (Mûsâ oradan) uzaklaştıklarında genç (arkadaş)ına: `Kahvaltımızı bize getir (de yiyelim), gerçekten bu yolculuğumuzda yorgun düştük` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (Yûşa`:) `Gördün mü, kayaya sığındığımız sırada, artık doğrusu ben balığı(n canlanarak denize atladığını söylemeyi) unutmuşum! Bana onu hatırlamamı unutturan da, ancak şeytandır. Ve (balık) şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutmuştu!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Mûsâ:) `Aradığımız zâten buydu!` dedi. Hemen kendi izlerini ta`kib ederek geri döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Derken ikisi, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu (Hızır`ı) buldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Mûsâ ona: `Sana öğretilenden, hayra götüren bir ilmi (Ledün ilmini) bana öğretmen üzere sana tâbi` olabilir miyim?` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (Hızır, cevâben şöyle) dedi: `Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. `Hem içyüzünü kavrayamadığın (ve zâhiren yanlış anlaşılan) bir şeye (bir peygamber olarak) nasıl sabredeceksin?` (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (Hızır`ın, kendi bildiği ölçülerle hareket edeceğini düşünen Mûsâ:) `İnşâallah sen beni sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (Hızır:) `O hâlde bana tâbi` olursan, artık (ben) sana ondan söz açıncaya kadar(yaptığım) hiçbir şey hakkında bana soru sorma!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bunun üzerine ikisi gittiler; nihâyet gemiye bindikleri zaman, (Hızır) onu (o gemiyi tehlikeli olmayacak yerinden) deldi. (Mûsâ:) `Onu, içinde bulunanları boğmak içinmi deldin? Gerçekten müdhiş bir şey yaptın!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Hızır:) `Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin, dememiş miydim?` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Mûsâ:) `Unuttuğum şeyden dolayı beni mes`ûl tutma ve bu işimde (seninle berâber olmakta) bana bir güçlük yükleme! (Beni ma`zur gör!)` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yine (berâberce) gittiler; nihâyet bir erkek çocuğa rastladıkları zaman, (Hızır)tuttu onu öldürüverdi. (Mûsâ:) `Bir cana karşılık olmaksızın ma`sum bir cana mı kıydın? Gerçekten çok çirkin bir şey yaptın!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Hızır:) `(Ben) sana: `Doğrusu sen, berâberimde sabretmeye aslâ güç yetiremezsin!` dememiş miydim?` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Mûsâ:) `Eğer bundan sonra sana bir şeyden sorarsam, artık beni arkadaşlığakabûl etme; gerçekten benim tarafımdan (ma`zur sayılabileceğin) bir özre ulaştın` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Yine (berâberce) gittiler; nihâyet bir şehir ahâlîsine (Antakya`ya) vardıklarında, oranın halkından yiyecek istediler; fakat (onlar) bu ikisini misâfir etmekten kaçındılar. Derken orada (sanki) yıkılmak isteyen bir duvar buldular; (Hızır) hemen onu doğrulttu.(Mûsâ:) `İsteseydin buna karşı elbette bir ücret alırdın` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (Hızır) şöyle dedi: `İşte bu (soruyu sorman) benimle senin aramızın ayrılmasıdır.(Şimdi) kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin içyüzünü sana haber vereceğim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. `O gemi var ya, işte (o,) denizde çalışan yoksul kimselere âid idi; bu yüzden onu kusurlu kılmak istedim; çünki onların ilerisinde bir hükümdar vardı; her (sağlam) gemiyi zorla alıyordu.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. `Ve o çocuğa gelince (o büluğ çağına ulaşmış bir isyankâr idi); hâlbuki ana-babası mü`min kimselerdi; onları da azgınlığa ve küfre bürümesinden (sürüklemesinden) korktuk.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. `Böylece Rablerinin kendilerine, (günahlardan) temiz olma cihetiyle ondan hayırlısını ve (onlara) merhametçe daha yakınını (o çocuğa) bedel olarak vermesini istedik!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. `O duvar ise, işte o şehirde bulunan iki yetim erkek çocuğa âid idi; ve onun (o duvarın) altında, kendilerine âid bir hazîne vardı; babaları da sâlih bir kimseydi. Böylece Rabbin, onların (o iki çocuğun) güçlerinin kemâle ermesini ve Rabbinden bir rahmet olarak(o yaşa geldiklerinde) kendi hazînelerini çıkarmalarını diledi! (Ben) bunu kendiliğimden de yapmadım! (Rabbim bana emir buyurdu!) İşte kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü budur!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (Ey Habîbim!) Sana Zülkarneyn`den de soruyorlar. De ki: `Size ondan bir hâtıra okuyacağım (anlatacağım).` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Şübhesiz ki biz, ona (Zülkarneyn`e) yeryüzünde imkân verdik ve kendisine(istediği) herşeyden bir sebeb (ulaşması için bir yol) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Böylece (o da) bir sebeb (batıya doğru, bir yol) ta`kib etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Nihâyet güneşin battığı yere (batı cihetindeki memleketlere) varınca, onu (o güneşi) balçıklı bir suda batıyor (gibi) buldu ve yanında (kâfir) bir kavim buldu. Dedik ki: `Ey Zülkarneyn! (Artık sana düşen) ya (onları) cezâlandırman veya haklarında bir güzellik tutmandır!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (Zülkarneyn o kavme) dedi ki: `Kim zulmederse, işte onu cezâlandıracağız; sonra(o,) Rabbine döndürülür de (Rabbi) onu şiddetli bir azâb ile cezâlandırır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. `Fakat kim îmân edip sâlih amel işlerse, işte onun için en güzel karşılık (Cennet)vardır. Ona emrimizden bir kolaylık da söyleyeceğiz` (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sonra (başka) bir sebeb (doğuya doğru, bir yol) ta`kib etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Nihâyet güneşin doğduğu yere (doğu cihetindeki memleketlere) varınca, onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki, onun (o güneş ışıklarının) altında kendileri(ni korumak) için bir siper (dağlar ve ağaçlar) yapmamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İşte (Zülkarneyn`in işi) böyledir! Ve onun yanında olan şeyleri, gerçekten(hepsinden) haberdâr olarak kuşatmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sonra bir sebeb (bir yol daha) tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Nihâyet iki dağ arasına varınca, bunların önünde öyle bir kavim buldu ki, (lisan ve anlayış cihetiyle) hemen hemen söz anlamayacak bir hâlde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Dediler ki: `Ey Zülkarneyn! Doğrusu Ye`cüc ve Me`cüc bu memlekette fesad çıkaran kimselerdir. Bu yüzden bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi(bir ücret) verelim mi?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (Zülkarneyn:) `Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkânlar, (sizin vereceğinizden) hayırlıdır; şimdi bana bir kuvvetle (gücünüzle) yardım edin de sizinle onların arasına aşılmaz bir sed yapayım.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. `Bana demir kütleleri getirin!` (dedi). İki dağ arası (bunlarla dolup) aynı seviyeye geldiği zaman: `Körükleyin!` dedi. Nihâyet onu (o demir kütlelerini) kor hâline getirince: `Getirin bana, üzerine erimiş bakır dökeyim!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Artık (Ye`cüc ve Me`cüc) onu ne aşmaya güç yetirebildiler! Ne de onu delmeye tâkatleri yetti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. (Zülkarneyn:) `Bu (sed) Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin ta`yîn ettiği zaman (kıyâmet günü) gelince onu yerle bir eder. Rabbimin va`di ise haktır` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. (Ye`cüc ve Me`cüc`ün ortaya çıkacakları) o gün (o âhir zaman fitnesinde) onları birbiri içinde dalgalanır bir hâlde bırakmışızdır; nihâyet (mühletleri bittiğinde) sûra üfürülmüş, böylece onları hep berâber (mahşerde) bir araya getirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ve o gün Cehennemi kâfirlere açıkça göstermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Onlar ki, beni anmaktan (ve âyetlerimi görmekten) gözleri bir perde içinde idi ve(Kur`ân`ı) dinlemeye tahammül edemiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. O inkâr edenler, beni bırakıp da kullarımı (kendilerine) dostlar edineceklerini mi sandı(lar)? Şübhesiz ki biz, Cehennemi kâfirler için (onlara münâsib) bir ağırlama yeri olarak hazırladık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: `Size amelce en çok zarara uğrayanları bildirelim mi?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlar dünya hayâtındaki çalışmaları boşa giden, fakat gerçekten kendilerini güzel bir iş yapıyor sananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. İşte onlar Rablerinin âyetlerini ve O`na kavuşmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyâmet günü onlar(ın amelleri) için hiçbir tartı tutmayacağız(o amellerine kıymet vermeyeceğiz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İşte, inkâr ettikleri ve âyetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldıkları için onların cezâsı Cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, onlar için bir ağırlama yeri olarak Firdevs Cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Orada ebedî olarak kalıcıdırlar; oradan hiç ayrılmak istemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. De ki: `Rabbimin (ilim ve hikmetinin) kelimeleri(ni yazmak) için deniz(ler)mürekkeb olsaydı ve yardımcı olarak bir o kadarını daha getirmiş olsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o deniz(ler) tükenir(di)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. De ki: `Ben de ancak, sizin gibi bir insanım; (şu var ki) bana, İlâhınızın ancak tek bir İlâh olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, o hâlde sâlih amel işlesin ve Rabbine kulluk etmekte (riyâkârlığa girerek) hiçbir kimseyi ortak koşmasın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster