1. Kulu (Muhammedi) gecenin bir bölümünde —kendisine bir kısım âyetlerimizi (kudretimizi yansıtan belgelerimizi) göstermek için— Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah (bütün noksanlıklardan) yücedir, münezzehtir, işiten ve gören O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Musa’ya da kitap verdik ve benden başkasını vekîl edinmeyin diye onu İsrail oğulları için doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey Nûh ile beraber (gemiye) yüklediğimiz kimselerin soyundan olanlar! (Nuh’un sabrını taşıyın); şüphesiz ki, Nûh çok şükreden bir kul idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İsrail oğullan’na kitapta şunu hükmettik: Şanıma and olsun ki, yeryüzünde iki defa fesâd çıkaracaksınız ve elbette gururlanıp büyük bir serkeşlik göstereceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlardan birincisinin va’desi ( = mukadder vakti) gelince üzerinize çok güçlü (savaşçı) kullarımızı gönderdik, yurtları(nızın) arasına kadar sokulup (her tarafı didik didik edip) araştırdılar. Bu, yerine getirilmiş bir va’d idi ki (gerçekleşti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik; size mallarla, oğullarla yardımda bulunduk ve topluluğunuzu çoğalttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İyilik ederseniz, kendinize iyilik yapmış olursunuz ; kötülük işlerseniz, onu da kendi aleyhinize (işlemiş olursunuz). Diğer ikinci fesadın vakti gelince, yüzlerinizi karartıp kötüleştirenleri, ilk defa girdikleri gibi Mescid’e girmeleri; alt-üst ettiklerini büsbütün mahvu perişan etmeleri için (üstünüze yeni güçlü düşmanları göndereceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ola ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Cehennemi de kâfirlere zindan kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şüphesiz ki bu Kur’ân, en doğruya, en sağlama iletir. Güzel-yararlı amellerde bulunan mü’minlere büyük bir mükâfatı müjdeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Âhiret’e inanmayanlara elem verici bir azabı hazırladığımızı bildirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan hayra duâ eder gibi kötülük için duâ eder; zaten insan çok acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gece ve gündüzü (varlığımıza, kudretimize) birer delil ve belge kıldık; gece belgesini silip gündüz belgesini aydınlık yaptık; tâ ki Rabbinizin geniş lûtfu ve keremini isteyesiniz ve yılların sayısını ve hesabı bilesiniz; (böylece) her şeyi yeterince açıklayıp bildirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Her insanın (Dünya’da işlediği) amelini boynuna dolarız; Kıyamet günü de açık vaziyette bulacağı bir kitabı önüne çıkaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oku kitabını! Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim doğru yolu bulup seçerse, onu ancak kendi lehine bulup seçer. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir günahkâr diğer bir günahkârın günahını yüklenmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe azâb ediciler de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir memleketi yıkıp yok etmek istediğimiz zaman oranın lüks ve konfor içinde yaşayan şımarık varlıklılarına, (peygamber ve kitaba uyarak doğru yolu seçmelerini) emrederiz ; buna rağmen onlar itaatsizlik edip yanlış yolda yürümeye devam ederler; o takdirde o memleket üzerine (azâb ile ilgili) hüküm hakk olur ve artık orayı yıkıp yerle bir ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nûh’dan sonra nice kuşakları yok ettik. Kullarının günahlarından haberli ve gören olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim acele (ve peşin bir dünya hayatı) istiyorsa, biz Dünya’da dilediğimizi istediğimize acele olarak veririz. Sonra da Cehennem’i ona ayırırız ; yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya varıp girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kim de Âhiret"! ister ve mü’min olarak orası için lâyık olduğu biçimde çalışıp çaba gösterirse, işte onların çalışıp çabalaması övülmeye ve kabul edilmeye lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Her birine: Onlara da, bunlara da Rabbinin bağış ve ihsanından ardarda veririz. Zaten Rabbinin bağış ve ihsanı (kimselerden) yasaklanmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bak, onların kimini kiminden nasıl üstün kıldık ve şanıma and olsun ki, Âhiret, dereceler bakımından da daha büyüktür, üstünlük bakımından da daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah ile beraber başka bir ilâh edinip tapma ! Sonra yerilmiş ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbin ancak kendisine kulluk etmeni; ana-babaya iyilikte bulunmanı emretmiştir. Onlardan biri ya da ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara «öf!» bile deme; onları sakın azarlama, onlara hep güzel, tatlı, iç açıcı söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara çok merhametli davranıp tevazu’ kanadını indir ve de ki: Rabbim I Küçükken beni besleyip büyüttükleri gibi onlara merhamette bulun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbiniz, içinizde olanı iyi bilir ; eğer iyi-yararlı kişiler olursanız, şüphesiz ki O, kendisine (imânla, tevbeyle) dönüp yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yakınlara, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver ve sakın saçıp savurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki, saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbinden umduğun rahmeti arzulayarak, onlardan (sözü edilen hak sahiplerinden) yüzçevirirsen, o durumda onlara (hiç değilse) tatlı yumuşak bir söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Elini boynuna bağlayıp asma, onu büsbütün açma, sonra kınanır, pişmanlık içinde açıkta kalırsın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz ki Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine de bir ölçüye göre daraltır. Çünkü O, kullarından elbette haberlidir ve onları mutlaka görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çocuklarınızı fakirlik endişe ve korkusuyla öldürmeyin. Biz onları da, sizi de rızıklandırıyoruz. Şüphesiz ki, onları öldürmek büyük bir suçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinaya yaklaşmayın; çünkü o elbette hayâsızlıktır ve kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’ın haram kıldığı, (öldürülmesini kesinlikle yasakladığı) kimseyi —haklı bir sebep dışında— öldürmeyin. Kim haksız yere öldürürse, onun (öldürülenin) velîsine bir yetki vermişizdir; artık o da öldürme hususunda aşırı gitmesin ; çünkü o yardıma eriştirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yetim malına da —rüşde erinceye kadar— en güzel ve uygun şeklin dışında yaklaşmayın. Verilen sözü, yapılan sözleşmeyi yerine getirin. Çünkü verilen söz ve yapılan sözleşmede mutlaka sorumluluk vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ölçtüğünüz zaman ölçeği tam olarak yerine getirin ; doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı ve sonuç yönünden de daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme; çünkü doğrusu kulak, göz ve kalb, bunların herbiri ondan (ardına düştüğün şeyden) sorumludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme ; çünkü sen yeri delemezsin ve boyca da dağlara ulaşamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Daha kötüsü, bütün bunlar Rabbin katında sevilmeyen şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir tanrı edinme, sonra kınanmış, koğulmuş olarak Cehennem’e atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbiniz sizi oğullarla seçkinleştirdi de kendisi meleklerden dişiler (kızlar) mı edindi ?! Doğrusu siz çok büyük (çok ağır) bir söz söylüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şanıma and olsun ki biz, bu Kur’ân’da (sözü edilen hususları), iyice düşünüp öğüt alsınlar diye bir bir açıklayıp tekrarladık. Ne yazık ki bu uyarı ve öğütler onların sadece nefretini artırmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: Eğer O’nunla beraber —dedikleri gibi— başka ilâhlar olsaydı, elbette onlar Arş’ın sahibine bir yol ararlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Münezzeh ve çok yüce olan Allah onların dediklerinden hem çok yüce, hem çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gökler, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbîh ve tenzîh ederler. Zaten hiçbir şey yoktur ki, O’nu hamd ile tesbîh etmesin ; ne var ki, siz onların teşbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki O, Halîm’dir (şefkatlidir, merhametlidir, sabırlıdır, lûtf ile muamele edicidir) ve çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kur’ân’ı okuduğun zaman, seninle Âhiret’e inanmayanlar arasına görünmez bir perde yerleştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kalbleri üzerine O’nu anlamalarına engel kılıflar geçiririz (perdeler örteriz); kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Kur’ân’da Rabbini, «Bir» olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Seni dinledikleri zaman neye nasıl kulak verdiklerini ve o gizli toplanıp fısıldaşarak zâlimlerin ; «siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz» dediklerini çok iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Dikkat et, sana nasıl da misâller veriyorlar da bu yüzden sapıttılar ; artık bir yol da bulamıyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz kemik (yığını) ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman, biz mi yepyeni bir yaratık olarak diriltilip kaldırılacağız? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) De ki: İster taş olun, ister demir; isterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun, (elbette diriltilip kaldırılacaksınız). «Bizi kim diriltebilecek ?» diyecekler. De ki: Sizi ilk defa yoktan var edip yaratan... Sana başlarını sallayacaklar ve «ne vakit bu ?» diyecekler. De ki: Yakında oluvermesi umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) De ki: İster taş olun, ister demir; isterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun, (elbette diriltilip kaldırılacaksınız). «Bizi kim diriltebilecek ?» diyecekler. De ki: Sizi ilk defa yoktan var edip yaratan... Sana başlarını sallayacaklar ve «ne vakit bu ?» diyecekler. De ki: Yakında oluvermesi umulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O (yüce kudret sahibi) sizi çağıracağı gün övgüyle koşacaksınız ve (kabillerinizde ya da Dünya’da) pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Kullanma de ki: Sözün en^ güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Şüpheniz olmasın ki, şeytan, insanın açık bir düşmanı olarak bulunuyordur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azâb eder. Biz seni onlara vekîl olarak göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve Rabbin göktekileri ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir. And olsun ki, peygamberlerin bir kısmını brr kısmından üstün kıldık; Davud’a da Zebur’u verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De ki: Allah’tan başka ilâh diye iddia ettiklerinizi çağırın ; (göreceksiniz ki) ne sizden sıkıntıyı giderebilirler, ne de onu değiştirebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte onların yalvarıp durduklarından Rablerine hangisi daha yakınsa, onunla (yaklaşmak için) vesîle ararlar; onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkulup sakınılmaya elverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hiçbir şehir-kasaba yoktur ki, biz onu Kıyametten önce yok etmiyelim veya şiddetli bir azaba uğratmıyalım. Bu, o kitap (Levh-i Mahfûz) da yazılı bulunuyordur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bize âyetler (mu’cizeler ve açık belgeler) göndermekten alıkoyan, ancak öncekilerin o âyetleri ya lanlamasıdır. (Meselâ) Semûd kavmine deveyi gözle görülür biçimde verdik, ona zulmettiler. Halbuki biz o âyetleri ancak korkutmak için göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hani biz sana, Rabbin gerçekten bütün insanları (ilmiyle, kudretiyle, saltanotiyle, tedbir ve tasarrufuyla) kuşatmıştır, demiştik. Sana gösterdiğimiz görüntüyü (ya da rüyayı) ve Kur’ân’da lanetlenmiş ağacı sadece insanlara bir fitne (imtihan) kıldık ve onları (böylece) korkuturuz; bu da onlarda büyük bir taşkınlık ve azgınlıktan başka bir şey artırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hani bir vakitler meleklere, «Âdem’e secde edin I» diye emretmiştik ; onlar da hemen secde etmişlerdi. Ancak İblîs secde etmedi ve, «çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim !» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. «Baksana benden üstün ve şerefli kıldığın bu da kim ? Eğer beni Kıyamet gününe kadar geciktirirsen, and olsun ki pek azı dışında onun soyunu emir ve kumandam altına alacağım» diye ilâve etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah ona: «Yıkıl da git, artık onlardan kim sana uyarsa. Cehennem hepinizin cezasıdır, hem de eksiksiz bir ceza...» buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. «Hem onlardan gücün yettiğince sesinle yerinden oynat, süvarinle piyadenle üzerlerine yürü ; mallarına ve çocuklarına ortak ol, onlara va’dlerde bulun, —ama Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey va’detmez—». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. «Şüphesiz ki benim (gerçek mü’min) kullarım üzerinde senin hiçbir sultan olamaz. Vekîl olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Rabbiniz (o sınırsız kudret sahibidir ki) O’nun geniş nîmet ve ihsanından (geçiminizi) arayasınız diye denizde sizin için gemiyi yüzdürür. Doğrusu Rabbiniz sizin hakkınızda çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman O’ndan başka taptıklarınız ortadan yok olur, derken O, sizi kurtarıp karaya ulaştırınca yüzçevirirsiniz. İnsan çok nankör bulunuyordun Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ya sizi kara tarafında yere batırmasından ya da üzerinize taşlı-topraklı bir kasırga göndermesinden güvende misiniz ? Sonra da kendinize (kurtarıp koruyucu) bir vekil de bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa sizi tekrar denize çevirip üzerinize her şeyi alt-üst eden bir fırtına gönderip inkâr ve nankörlüğünüzden dolayı sizi boğmasından güvende misiniz ? Sonra da bize karşı, sizin için, onun öcünü alacak bir yardımcı da bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. And olsun ki, biz Âdem oğullarını aziz, saygıdeğer kıldık; karada ve denizde onları taşıyacak araçlar (imâl etme yeteneğini) verdik; onları yararlı, temiz ve iyi nimetlerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık da kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bir gün bütün insanları önder ve liderleriyle birlikte çağıracağız. Artık kimin (amel) kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını (rahatlıkla, güven duyarak) okuyacaklar ve bir hurma fitili kadar haksızlığa uğramıyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kim bu Dünya’da korse, Âhiret’te de o kördür ve yol cihetiyle daha da şaşkındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Neredeyse onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için seni bile fitneye düşürecek ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, az da olsa, onlara neredeyse meyledecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ve o takdirde sana hayatın da, ölümün de (acısını) kat kat tattırırdık, sonra da kendine, bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yakında seni bu yerden çıkartmak için seni rahatsız edip dururlar. O takdirde kendileri de senin ardından pek az bir süre kalıp (sonra da) yok olup giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bu senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında (câri) bir sünnettir ve sen sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Güneş’in (zeval vaktinde) kaymasından, gecenin kararmasına kadar namaz kıl; bir de Kur’ân’ın (feyiz ve bereketiyie içice olan) sabah namazını kıl; şüphesiz ki sabah namazına (melekler) şâhid olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Gecenin bir bölümünde uykudan kalk da sana has, fazladan bir namazı, onunla (Kur’ân ile) kıl. Umulur ki Rabbin seni MAKAM-I MAH-MÛD’a (=Övülmeğe lâyık makama, Şefaat makamına) eriştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. De ki: Rabbim ! Beni gireceğim yere sıdk ile sok, çıkaracağın yerden sıdk ile çıkar ve kendi katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: Hakk geldi, bâtıl yok oldu ; çünkü gerçekten bâtıl yok olmaya mahkûmdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kur’ân’dan mü’minlere şifâ ve rahmet olan (parçalar, bölümler) indiririz. Zâlimlerin ise ancak ziyanını artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsana nîmet verdiğimiz zaman yüzçevirir de yançizer. Kendisine kötülük dokunduğu zaman ümitsizliğe kapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: Herkes mizacına ve inancına göre amel eder. O halde kimin daha doğru yolda bulunduğunu Rabbiniz daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Sana ruhtan soruyorlar, de ki: Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. And olsun ki, dilersek sana vahyettiğimizi giderip götürürüz (hafızandaki her şeyi sileriz). Sonra bize karşı kendinden yana bir vekil de bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ancak Rabbinden bir rahmet (onu gidermiştir. Şüphesiz ki O’nun sana iyilik ve ikramı pek büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: Eğer insanlarla cinler, birbirlerine yardımcı ve destek de olsalar, bu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için biraraya gelseler, yine de onun bir benzerini (yazıp) getiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. And olsun ki biz, bu Kur’ân’da (lüzumlu) her misâli tekrar tekrar açıkladık; yine de insanların çoğu inkâr ve nankörlükte ısrar edip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (Sapık kâfirler) dediler ki: Mümkün değil sana inanmayız, tâ ki bize yerden kaynak (su) çıkarasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Veya sana ait hurmalık ve bağlar olup aralarından ırmaklar fışkırtarak akıtasın; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Veya iddia ettiğin gibi göğü parça parça üzerimize düşüresin ya da Allah’ı ve meleklerini karşımıza (kanıt ve açık belge) olarak getiresin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Veya senin altınla kaplanmış (cinsten) bir evin olsun, ya da göğe yükselesin, —ama okuyabileceğimiz bir kitabı oradan üzerimize indirmedikçe senin göğe yükselmene de elbette inanmıyacağız— De ki: Rabbimi tenzîh ederim; ben peygamber olan bir insandan başka bir şey miyim ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Doğru yolu gösteren (Kur’ân) geldiğinde insanları inanmaktan alı1 koyan şey, sadece «Allah bir insanı mı peygamber olarak göndermiş ?!» demeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: Eğer yeryüzünde eyleşip gönülleri mutmain ve huzur içinde yürüyen melekler bulunsaydı, elbette üzerlerine gökten peygamber olarak melek gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. De ki: Benimle sizin aramızda şâhid olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarından haberlidir ve (onların her hâlini) görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah kimi doğru yola iletirse, o doğru yolu bulmuş olur. Kimi de saptırırsa. artık Allah’tan başka onlar için elbette dost ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü ise onları yüzükoyun körler, dilsizler, sağırlar olarak kaldırıp hesap alanına sevkedeceğiz. Varıp eyleşecekleri yer Cehennem’dir. Onun ateşi tesirini kaybetmeye yüz tutunca, biz onun çılgınca (yükselen) alevlerini onlardan yana artırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Bu, onların âyetlerimizi inkâr etmeleri ve «biz kemikler ve ufalıp toz-toprak haline geldikten sonra mı yeni bir yaratık olarak dirilip kaldırılacağız ?» demelerine karşılık cezalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendileri gibilerini yaratmaya kudretli bulunduğunu görmezler mi ? Allah onlar için belirli bir süre koymuştur ki, bunda hiç şüphe yoktur. Buna rağmen, zâlimler küfür! ve nankörlükte direnip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. De ki: Eğer sizler Rabbimin^ rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o takdirde harcamakla tükenir korkusuyla (cimrilik edip) elinizde tutardınız. Zaten insan (tabiatı gereği) çok cimridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. And olsun ki, Musa’ya, İsrail oğulları’na geldiği zaman dokuz âyet (mu’cize, açık belge) verdik. Sen onu İsrail oğulları’na bir sor. Fir’avn ona : Ey Musa! Doğrusu seni büyülenmiş sanıyorum, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Musa da ona: «Yemin ederim ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin açıkça görülecek belgeler halinde indirdiğini sen de çok iyi bilirsin ve elbette ben de seni yok edilmiş sanıyorum» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Bunun üzerine Fir’avn onları yerlerinden oynatıp çıkarmak istedi, derken onu da, beraberindekilerin hepsini de (denizde) boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Bu olaydan sonra israil oğulları’na, «siz artık bu (söz verilen) toprakta oturun. Âhiret va’di (günü) gelince sizi (onlarla) derleyip biraraya getiririz» dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Kur’ân’ı da hak ile indirdik ve hak ile indi. Seni de ancak (rahmetimizin) mü|decisi, (azabımızın) uyarıcısı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İnsanlara, ağır ağır, aralıklı, nefes ala ala okuyasın diye Kur’ân’ı parça parça sunduk, gerektikçe (ihtiyaca göre) indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. De ki: O’na ister inanın, İster inanmayın, ondan önce kendilerine ilim verilenlere karşı Kur’ân okununca çeneleri üzerine secdeye kapanırlar : Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. «Rabbımızı tenzîh ederiz; Rabbınızın va’di mutlaka yerine gelmiş bulunuyor» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Yine çeneleri üzerine yere kapanıp ağlarlar ve bu onların saygı dolu korkusunu artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. De ki: İster «Allah» deyin, ister «Rahman» deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur. Namazında sesini pek yükseltme, onu pek kısma, bu ikisi arasında bir yol (bir ses tonu) tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. De ki: Hamd O Allah’a ki çocuk edinmemiştir; mülkünde de hiçbir ortağı yoktur; kendini horluk ve acizlikten (kurtarmak hususunda) yardımcıya ve dosta ihtiyacı da olmadı. O’nun büyüklüğünü an da an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster