1. Kulunu (Muhammed’i) gecenin bir anında Mescidi Haram’dan alıp civarını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ’ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ona âyetlerimizden nicelerini gösterelim diye böyle yaptık. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz Musa’ya Kitap verdik ve: "Benden başka hiçbir vekil tutmayın. " diye o Kitab’ı İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ey Nuh ile beraber gemide taşıyıp selâmete çıkardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu Nuh, çok şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İsrailoğullarına Kitap’ta: "Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkarıp bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz. " diye bildirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Birinci bozgunculuğunuzun ceza vakti gelince üzerinize pek güçlü olan kullarımızı salacağız. Onlar memleketin her köşesini kontrollerine alacaklar, evlerin aralarına girip sizi araştıracaklar. Bu, yerine gelecek bir vaaddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik ve sayınızı daha da çoğalttık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendinizedir. İkinci bozgunculuğunuza karşı vâdedilen cezanın vakti erişince; yüzlerinizi kararta kararta kötülük yapmaları, önceden Mescid’e girdikleri gibi yine girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap etmeleri mahvetmeleri için tekrar göndereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder, acır. Eğer dönerseniz, biz de döneriz. Cehennemi kâfirlere bir zindan kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gerçekten bu Kur’an insanları en doğru yola götürür ve sâlih amellerde bulunan müminlere de kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsan hayır istiyormuşcasına şer ister ve insan çok acelecidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip, yerine (geçiminizi temin için) gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz herkesin dünyadaki amelini kendi boynuna doladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oku kitabını! Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim yola gelirse kendi iyiliği için yola gelmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz bir memleketi yıkıp yok etmek istediğimiz zaman, oranın şımarık varlıklılarına (iyilikleri) emrederiz. Buna rağmen onlar orada itaatsizlik edip kötülük işlerler. Artık o memleket helâke müstahak olur, biz de orayı darmadağın ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Nuh’tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kim bu çarçabuk geçen dünyayı isterse, biz de burada ona, evet kimi dilersek ona, dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kim de inanmış olarak ahireti ister ve çalışmasını da onun için yaparsa, işte onların bu çalışmaları meşkûr ve makbul olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hepsine, onlara da bunlara da (dünyayı isteyene de ahireti isteyene de) Rabbinin vergisinden birbiri ardınca veririz. Esasen Rabbinin ihsanı hiç kimseye yasak kılınmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bak! Biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Elbette ki ahiret, dereceler ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah ile beraber başka bir ilâh edinme! Sonra kınanmış ve terkedilmiş olarak kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anababaya güzellikle muâmele etmenizi emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında iken ihtiyarlığa ererlerse onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel ve tatlı söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara acıyarak tevâzu kanatlarını yerlere kadar indir ve de ki: "Ey Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse, sen de kendilerine öylece merhamet et. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbiniz sizin kalbinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu iyi bilin ki Allah, tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Akrabaya, yoksula, yolda kalana hakkını ver. Malını israf ile saçıp savurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmeti elde etmek için onlardan (o fakirlerden) yüz çeviriyorsan, hiç olmazsa kendilerine tatlı bir söz söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme! Büsbütün de saçıp israf etme ki, sonra kınanır, hasret içinde eli boş kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bunu bir ölçüye göre verir. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Geçim endişesi ile (fakirlik korkusuyla) çocuklarınızı öldürüp canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Zinâya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz ki hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Bir kimse zulmen öldürülürse, biz onun velisine bir hak tanımışızdır. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Çünkü o zaten yardıma mazhar olmuştur. (Alacağını almıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, en güzel bir niyet taşımaksızın yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir şeyi ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun, doğru terazi ile tartın. Bu daha iyidir, sonu da daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün bunların hepsi, kötü olan ve Rabbinin katında hoş olmayan şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmettendir. Allah ile beraber başka bir ilâh edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa Rabbiniz oğulları sizin için seçti de, kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz (vebali) büyük bir söz söylüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun ki biz, düşünüp anlasınlar diye bu Kur’an’da sözü tekrar tekrar açıkladık. Fakat bu, onlara daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir yarar sağlamıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. De ki: "Eğer onların dedikleri gibi, Allah ile beraber başka ilâhlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar Arş’ın sahibine ulaşmak için yol ararlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, onların söylediklerinden münezzehtir, yücedir ve uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yedi gök ve yer, bir de bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ve tenzih ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O’nu hamd ile tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halim olandır, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kur’an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde koyarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine perdeler çekeriz, kulaklarına da ağırlık koyarız. Sen Kur’an’da Rabbini tek olarak zikrettiğin zaman da, onlar nefret ederek arkalarını döner giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini (ne maksatla dinlediklerini) biz çok iyi biliriz. Kendi aralarında fısıldaşırlarken de, hani o zâlimler diyorlardı ki: "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bak! Sana nasıl misaller veriyorlar? Bunun için dalâlete düştüler ve bir daha yol bulamamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Dediler ki: "Biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduktan sonra mı, biz mi yeniden dirilecekmişiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De ki: "İster taş olun, ister demir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "İsterse gönlünüzde büyüttüğünüz herhangi bir yaratık olun. " Diyecekler ki: "Bizi tekrar kim diriltecektir?" De ki: "Sizi ilk defa yaratan!" Bunun üzerine sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve: "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olması umulur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O sizi çağıracağı gün, O’na hamdederek hemen dâvetine uyarsınız ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (İnanan) kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler. Sonra şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut’a da Zebur’u verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De ki: "Allah’tan başka, ilâh sandığınız şeyleri çağırın. Onlar sizden ne bir zararı uzaklaştırabilirler, ne de değiştirmeye güçleri yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onların çağırdıkları da, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. O’nun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı (korkunçtur), sakınılacak bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hiçbir memleket hariç olmamak üzere, biz onu kıyamet gününden önce ya helâk ederiz veya onu şiddetli bir azapla cezalandırırız. Bu, kitapta (Levhi mahfuz’da) yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bizi âyetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud kavmine gözleri göre göre bir dişi deve vermiştik. Onlar ise ona zulmetmişlerdi. Oysa biz o âyetleri (mucizeleri) ancak korkutmak için göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hani sana demiştik ki: "Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. " Sana gösterdiğimiz o rüyâyı ve Kur’an’da lânetlenen ağacı sadece insanlar için bir imtihan kıldık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu korkutmamız onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şeyi artırmıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bir zamanlar biz meleklere: "Âdem’e secde edin!" demiştik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. İblis: "Ben, çamurdan yarattığına secde mi ederim?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İblis: "Şu benden üstün kıldığına da bir bak! Eğer kıyamet gününe kadar beni ertelersen, yemin ederim ki pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah buyurdu ki: "Haydi git! Onlardan sana kim uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir, hem de tam bir ceza!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat, şaşırt! Atlılarınla, yayalarınla onları yaygaraya boğ! Mallarında ve evlatlarında onlara ortak ol! Kendilerine vaadlerde bulun!" Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vâdetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olamaz. Rabbin vekil olarak yeter. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Rabbiniz O’dur ki, lütfundan (nasip) aramanız için gemileri denizde sizin için yüzdürüyor. Çünkü O, size çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Denizde başınıza bir musibet (boğulma tehlikesi) geldiği zaman, Allah’tan başka bütün yalvardıklarınız kaybolur gider. Fakat O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca, yine yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden veya başınıza taş yağdırmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir vekil (koruyucu) da bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yahut sizi tekrar gönderip de üzerinize bir kasırga salarak, inkâr etmenizden ötürü sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bu yaptığınıza karşı, bizim aleyhimize size yardım edecek bir kimseyi de bulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Andolsun ki biz Âdemoğullarını üstün bir izzet ve şerefe mazhar kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine temiz rızıklardan verdik. Yaratmış olduklarımızdan bir çoğuna onları üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla (önderleriyle) beraber çağıracağız. Kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Neredeyse onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için akıllarınca seni bile fitneye düşürecek ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse onlara birazcık meyledecektin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O takdirde sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Resulüm! Onlar seni bu yerden söküp atmak için rahatsız edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra yurtlarında pek az kalabilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gündüz güneşin dönüp batıya yönelmesinden, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, (belli vakitlerde) namaz kıl. Bir de sabah namazı kıl. Çünkü sabah namazı şâhitlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Resulüm! Gecenin bir kısmında uyanıp, sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere (Kur’an ile) gece namazı kıl. Ümit edebilirsin ki, Rabbin seni bir Makamı mahmud’a (övülen bir makama) gönderecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Resulüm! De ki: "Ey Rabbim! Beni koyacağın yere sıdk ile hoşnutlukla koy, çıkaracağın yerden de sıdk ile hoşnutlukla çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. De ki: "Hak geldi, bâtıl zâil oldu. Çünkü bâtıl yok olmaya mahkûmdur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Biz Kur’an’dan öyle şeyler indiriyoruz ki, müminler için şifâ ve rahmettir. Zâlimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek yan çizer. Ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa, iyice karamsarlığa düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Herkes kendi yaratılışına (mizaç ve karakterine) göre hareket eder. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Resülüm! Sana ruhtan sorarlar. Onlara de ki: "Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer biz dilersek, sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda sen bize karşı duracak bir vekil de bulamazdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (bâki kalmıştır). Çünkü O’nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Resulüm! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler, birbirine yardım da etseler, imkânı yok onun benzerini getiremezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki biz Kur’an’da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde açıklamışızdır. Yine de insanların çoğu inkârda direndiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Dediler ki: "Sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana aslâ inanmayız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Veya senin hurma bahçen ve üzüm bağın olsun ve içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Yahut iddiâ ettiğin gibi, göğü üzerimize büyük parçalar halinde düşürmelisin, veyahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Oradan bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece, senin yükselmene de aslâ inanmayız. " De ki: "Rabbimi tenzih ederim! Ben sadece beşer olan bir peygamber değil miyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kendilerine hidayet rehberi geldiği zaman, insanları iman etmekten alıkoyan şey, sadece: "Allah peygamber olarak bir insanı mı gönderdi?" demeleri oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "Eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek indirirdik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. De ki: "Benimle sizin aranızda gerçek şâhit olarak Allah kâfidir. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah kimi hidayete erdirirse, işte asıl hidayeti bulan O’dur. Kimi de dalâlete düşürürse, onlar için O’ndan başka dostlar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü yüzükoyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir. Ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onların cezaları işte budur! Çünkü onlar âyetlerimizi inkâr ettiler ve: "Biz bir yığın kemik ve ufalanmış toprak olduktan sonra mı, biz mi yeni bir yaratılışla diriltilmiş olacağız?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerlerini yaratmaya da kâdirdir. Onlar için şüphe olmayan bir ecel kılmıştır. Buna rağmen zâlimler küfürden başka bir şeyde diretmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. De ki: "Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla muhakkak cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan pek cimridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Andolsun ki biz Musa’ya dokuz tane apaçık âyet (mucize) verdik. İsrâiloğullarına sor! Musa onlara geldiğinde, Firavun ona: "Ey Musa! Senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Musa da: "Sen çok iyi biliyorsun ki, kalp gözlerini açmak üzere bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Böylece Firavun onları o yerden (Mısır’dan) çıkarmak istedi. Biz de onu ve maiyyetindekilerin hepsini suda boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ardından da İsrâiloğullarına: "O topraklarda oturun! Ahiret vaadi geldiği zaman (müminkâfir) hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. " dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Biz Kur’an’ı hak olarak indirdik, o da hak olarak indi. Resulüm! Biz seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Sana Kur’an’ı verdik ve onu insanlara yavaş yavaş okuman için kısım kısım indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. De ki: Kur’an’a ister inanın, ister inanmayın, ondan önceki bilginlere o okunduğu zaman, yüzleri üzerine secdeye varırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve derler ki: "Rabbimiz münezzehtir, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar, bu onların gönüllerindeki saygıyı artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Resulüm! De ki: "İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisi ile çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O’nundur. " Namazında sesini yükseltme, sesini o kadar da kısma, ikisi arasında bir yol tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. De ki: "Çocuk edinmeyen, mülkünde hiç ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir yardımcıya bir ihtiyaç göstermeyen Allah’a hamdolsun!" O halde tekbir getirerek O’nu yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster