1. Allah’ın emri geldi, acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kullarından dilediğine kendi emrinden ruh ile melekleri indirir ve şunu bildirir: "İnsanları uyarın ki, benden başka ilâh yoktur, benden korkun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı nutfeden (bir damla kerih sudan) yaratmıştır. Böyle iken o nasıl oluyor da apaçık bir hasım kesiliyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Onların etlerini de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akşamları getirirken, sabahları salıverirken de sizin için bir güzellik vardır (zevk alırsınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendi kendinize zor varacağınız memleketlere yüklerinizi taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli ve pek merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Atları, katırları ve merkepleri de sizin için binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusunu göstermek Allah’a âittir. Yolun eğri olanı da vardır. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Size gökten su indiren O’dur. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve her çeşit meyveler yetiştirir. Bunda düşünen bir topluluk için âyet (ibret)ler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi gündüzü, güneşi ve ay’ı sizin hizmetinize verip musahhar kıldı. Yıldızlar da O’nun buyruğuna boyun eğmiştir. Elbette bunların her birinde aklını kullananlar için âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için O yaratmıştır. Bunda da öğüt alan bir topluluk için âyet (ibret) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Taze et yemeniz, takınacağınız süs eşyanızı çıkarmanız ve Allah’ın bol nimetinden istifade etmeniz için denize boyun eğdiren Allah’tır. Nitekim gemilerin denizi yara yara gittiklerini görürsün. Artık belki şükredersiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sabit dağlar, nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye yollar meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve nice işaretler yarattı. Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç, yaratan yaratmayan gibi olur mu? Düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın nimetini birer birer saymaya kalkışsanız, (icmâlen bile) sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyler, hiçbir şey yaratamazlar. Esasen onlar kendileri yaratıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar diri değildirler, ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İlâhınız bir tek ilâhtır. Ahirete inanmayanların kalpleri inkârcıdır, onlar büyüklük taslarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Allah büyüklük taslayanları aslâ sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara: "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman: "Öncekilerin masallarını!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece onlar kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak yüklenirler, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin! Yüklendikleri yük ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendilerinden öncekiler de hile yapmışlardı. Sonunda Allah onların binalarına temelinden geldi de, böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. O azap onlara hiç ummadıkları yerden geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra kıyamet gününde onları rezil eder ve der ki: "Kendileri hakkında (onları kabul etmeyen müminlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede?" Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki: "Şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kâfirlerin üzerinedir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Nefislerine zulmederken meleklerin canlarını aldığı kimseler (ölümü görünce) teslim olurlar. "Biz hiç kötülük yapmıyorduk!" derler. Melekler de onlara şöyle cevap verirler: "Hayır! Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "O halde içinde ebedî kalmak üzere, cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’tan korkanlara da: "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman: "Hayır indirdi. " derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzellik vardır, ahiret yurdu ise onlar için daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takvâ sahiplerini böyle mükâfatlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar meleklerin: "Selâm sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin!" diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de aynı şeyi yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sonunda da yaptıklarının cezasına uğradılar ve alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şirk koşanlar dediler ki: "Eğer Allah dileseydi biz de, atalarımız da O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O’nsuz hiçbir şeyi de haram etmezdik. " Onlardan öncekiler de aynı şeyi yapmışlardı. Peygamberlere düşen apaçık tebliğ değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki biz her ümmete: "Allah’a ibadet edin, Tâğut’tan sakının!" diye bir peygamber gönderdik. İçlerinden kimine Allah hidayet etti, kimine de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezin de, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sen onların hidayete ermelerini ne kadar istesen de şüphesiz ki Allah, saptırdığı kimseleri hidayete erdirmez ve onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar bütün güçleriyle: "Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez. " diye Allah’a yemin ettiler. Hayır, öyle değil! Bu, O’nun hak olarak verdiği bir sözdür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hakkında ihtilâfa düştükleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da gerçekten yalancı olduklarını bilmeleri için (onları diriltecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman, sözümüz ona ancak: "Ol!" dememizden ibarettir. O da derhal oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kendilerine zulüm yapıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri andolsun ki dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükâfatı ise daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine güvenen kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Biz senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız dini müşkillerinizi ehli zikirden sual edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O peygamberleri açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Resulüm! Biz sana bu Zikr’i (Kur’an’ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötü tuzaklar kuranlar, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya kendilerine hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut onlar dönüp dolaşırlarken kendilerini yakalamayacağından (emin midirler)? Onlar âciz bırakacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Veyahut onları korku içindeyken yakalamayacağından (emin mi oldular)? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri, küçülerek ve Allah’a secde ederek sağa sola döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah’a secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ve emredildikleri şeyleri yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah buyurdu ki: "İki ilâh edinmeyin. O ancak bir tek ilâhtır. Yalnız benden korkun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur ve din de sadece O’na âittir. Yoksa Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ne ki nimetleriniz varsa hepsi Allah’tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yalnız O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra da o zararı sizden giderdiğinde, içinizden bir kısım kimseler hemen Rablerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmek için böyle yaparlar. O halde bir süre daha faydalanın, yakında bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden o bilmezlere (putlara) pay ayırırlar. Allah’a andolsun ki siz uydurup durduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar kızları Allah’a isnad ederler. Hâşâ! O bundan münezzehtir! Hoşlandıkları (erkek çocukları) da kendilerinin oluyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İçlerinden birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, öfkelenmiş olarak yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. O çocuğu utanç içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kötü sıfat ahirete inanmayanlarındır. En yüce vasıflar ise Allah’ındır. O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah zulümleri yüzünden insanları cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar geciktirir. Süreleri dolunca da, ne bir an geri kalabilirler ne de ileri geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a nisbet ederler. Güzel şeylerin ise kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz ki onlar için sadece ateş vardır ve onlar ateşe sürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Resulüm! Allah’a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir. Fakat şeytan onlara yaptıkları işlerini hep güzel gösterdi. Bugün de dostları odur ve onlar için elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Resulüm! Biz bu Kitab’ı sana, sırf anlaşmazlığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman ve iman eden bir topluluğa da hidayet ve rahmet olması için indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirdi. Onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda işiten bir topluluk için âyet (ibret) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Size, onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından (gelen) ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir topluluk için bir âyet (ibret) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin bal arısına: "Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin!" diye vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sonra her çeşit ürünlerden ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan kolaylıkla yürü!" Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bir şerbet (bal) çıkar. İyice düşünen bir topluluk için bunda ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Sizden kimi ömrünün en fena ve en sevilmeyen noktasına itilir ki (o devrede artık) bildiğini bilmez olur. Şüphesiz ki Allah bilendir, her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar, ellerinin altındakilere kendi rızıklarını vermiyorlar ki, o rızık hususunda eşit olsunlar. Yoksa Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar torunlar vâretti. Hoş nimetlerle, güzel rızıklarla sizi besledi. Böyleyken onlar hâlâ bâtıla mı inanıyorlar, Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar Allah’ı bırakarak kendilerine göklerden ve yerden hiçbir şeyi rızık olarak vermeye sahip olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’a benzerler ortaya koymaya kalkmayın. Şüphesiz ki Allah bilir siz bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah size bir misal verir: Hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık harcayan bir kimse hiç eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah iki kişiyi misal olarak verir. Birisi dilsizdir, hiçbir şey beceremez, efendisinin üzerine bir yüktür, onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse bir olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah’a âittir. Kıyamet saatinin kopuşu bir göz kırpması kadar yahut daha yakın bir zamanda olur. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah sizi analarınızın karnından kendiniz hiçbir şey bilmiyorken çıkardı. Şükredesiniz diye de kulaklar, gözler ve gönüller verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda O’nun emrine boyun eğdirilmiş olan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Allah’tan başkası değildir. Şüphesiz ki bunda inanan bir topluluk için âyetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı. Sizin için davar derilerinden, gerek göç ettiğinizde ve gerekse konakladığınızda hafifçe taşıyacağınız evler (çadırlar) meydana getirdi. Onların yün ve yapağılarından, kıllarından bir süreye kadar ev eşyaları ve ticaret metâı vâretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar vâretti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için size olan nimetini tamamlıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Resulüm! Yine de yüz çevirirlerse, sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar Allah’ın nimetini bilirler (itiraf ederler), sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O gün her ümmetten bir şâhit getiririz. İnkâr edenlere itiraz için izin verilmez, özürleri de dinlenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O zâlimler azabı gördüklerinde, artık onlardan azap hafifletilmez, kendilerine mühlet de verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Şirk koşanlar, şirk koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki: "Rabbimiz! İşte bunlar seni bırakıp da tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. " Onlar da bunlara: "Doğrusu siz yalancılarsınız!" diye lâf atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün onlar Allah’a teslim olurlar ve uydurup düzdükleri şeyler onlardan uzaklaşıp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkâr edip de insanları Allah’ın yolundan alıkoyanlara, fesat çıkarmaları yüzünden, azap üstüne azap vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. O gün her ümmete kendilerinden bir şâhit göndeririz ve seni de bunların üzerine şâhit olarak getiririz. Biz bu Kitab’ı sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı, müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı da yasak eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Karşılıklı sözleşme yaptığınız zaman, Allah’ın ahdini yerine getirin ve Allah’ı üzerinize şâhit tuttuğunuz halde yeminleri sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İpliği sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir topluluk diğer bir topluluktan sayıca daha çok olmasına bakarak, yeminlerinizi aranızda bozucu bir vasıta yapmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine de hidayet verir. İşlediklerinizden andolsun ki sorumlu tutulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi aranızın bozulmasına vesile etmeyin. Yoksa ayaklarınız sağlam bastıktan sonra kayar. Allah yolundan alıkoyduğunuz için de kötülüğü tadarsınız ve sizin için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’ın ahdini (verdiğiniz sözü) az bir karşılığa satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda olanlar tükenir, Allah katında olanlar ise bâkidir, tükenmez. Sabredenlerin karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Kadın olsun erkek olsun, her kim mümin olarak sâlih amel işlerse, biz onu (dünyada) mutlaka çok güzel bir hayat ile yaşatırız. (Ahirette ise) mükâfatlarını yaptıklarının en güzeli ile ödeyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine güvenenler üzerinde onun hiçbir nüfuzu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun nüfuzu ancak onu dost edinenlere ve onu Allah’a şirk koşanlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Allah ne indireceğini pek iyi bildiği halde, biz bir âyeti başka bir âyetin yerine getirdiğimiz zaman: "Sen ancak iftiracısın. " derler. Hayır! Onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. De ki: "Onu Ruh’ülkudüs (Cebrâil), Rabbinden sana hak olarak indirdi ki, iman edenlere sebat versin, müslümanlar için bir hidayet ve müjde olsun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Andolsun ki biz onların: "Ona bir insan öğretiyor!" dediklerini biliyoruz. O kastettikleri kişinin dili yabancıdır, bu Kur’an ise apaçık Arapça bir dildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah’ın âyetlerine inanmayanlara gelince, şüphesiz ki Allah onları hidayete erdirmez ve onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalanı ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların tâ kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Gönlü imanla mutmain olduğu halde, zorlanan kimse hariç, kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr eder ve gönlünü küfre açarsa; onların üzerine Allah’tan bir gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu da onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah’ın da inkâr eden topluluğu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte onlar Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir ve onlar gafillerin tâ kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç şüphesiz ki onlar ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra Rabbin işkenceye uğratılıp eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerle beraberdir. Rabbin şüphesiz ki bundan sonra da bağışlar ve merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir ve onlar aslâ haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah emniyet ve huzur içinde olan bir şehri misal verir ki, oraya her taraftan bolca rızık geliyordu. Fakat onlar Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yapmakta oldukları şeylere karşılık, Allah onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun ki onlara kendi içlerinden bir peygamber gelmişti de onu yalanladılar. Onlar zulümlerine devam ederlerken kendilerini azap yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O size ancak leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa, saldırmaksızın ve aşırı gitmeksizin yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizin yalan yere vasfettiği şeyler hakkında: "Bu helâldir, bu haramdır. " demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar ise aslâ iflâh olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Az bir geçimlik ve ardından onlara can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Sana anlattıklarımızı daha önce yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra şüphesiz ki Rabbin cehaletle kötülük işleyip, ardından tevbe eden ve ıslah olanlardan yanadır. Rabbin bundan sonra da bağışlar ve merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. İbrahim gerçekten Allah’a boyun eğen ve O’na yönelen bir ümmet idi. Müşriklerden değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Rabbinin nimetlerine şükredici idi. Rabbi onu seçti ve doğru yola eriştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Dünyada ona iyilik verdik, doğrusu o ahirette de sâlihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Resulüm! Sonra da sana: "Doğruya yönelen İbrahim’in dinine uy! O müşriklerden değildi. " diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi (tatil ve ibadeti), ancak onda ihtilâf edenlere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, aralarında ihtilâfa düştükleri şey hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel söz ve nasihatla dâvet et. Onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Çünkü Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir. O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer ceza verecek olursanız, size verilen cezanın misli ile ceza verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlar için üzülme! Kurmakta oldukları düzenlerden dolayı da kaygı duyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah o kimselerle beraberdir ki, onlar takvâ sahibidirler ve onlar öyle kimselerdir ki muhsinler vasfını almışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster