1. Ha (hayat), Miiim (ilim - Hakikat-i Muhammedî); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab-ı Mubiyn (apaçık Sünnetullâh ve hakikati Bilgisi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz Onu mübarek bir gecede ("yok"luk hâlinin yaşandığı anda) inzâl ettik! Uyaranlar biziz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (İrsâl olanın) Rabbinden Rahmet olarak! Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi’dir, Aliym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Semâların, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbidir... Yakîne erenlerdenseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Tanrı yok; sadece "HÛ"; diriltir ve öldürür! Rabbinizdir ve atalarınızın da rabbidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar kuşkulu yaşam içinde, (dünya hayatıyla) eğlenip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Semânın apaçık bir duhân (duman) olarak geleceği (insanî hakikatin fark edileceği) süreci gözetle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanları kaplar! Bu feci bir azaptır (hakikatin fark edilip gereğinin uygulanmamış olması yüzünden)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Rabbimiz! Azap veren hâlden bizi çıkar; doğrusu biz iman edenleriz (artık)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar nerede bu durumda, düşünüp ders almak nerede? Hâlbuki onlara apaçık bir Rasûl de gelmişti... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra Ondan yüz çevirdiler ve: "Öğretilmiş bir cinnîdir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki biz o azabı birazcık açıp kaldırırız... (Ne var ki) siz eski hâlinize geri dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O süreçte (semânın apaçık bir duman olarak geldiğinde) en büyük yakalayışla yakalarız... Muhakkak ki biz yapılan suçların sonuçlarını yaşatanız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de güç işlerle denedik... Onlara kerîm bir Rasûl gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Allâh’ın kullarını bana teslim edin... Muhakkak ki ben güvenilir Rasûlüm..." (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allâh’a karşı üstünlük taslamayın (Rasûle isyan etmeyin)... Size apaçık karşı konulamaz delil ortaya koydum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Beni taşlayarak öldürme arzunuzdan Rabbim (Hakikatim olan Esmâ kuvvesine) ve sizin de Rabbiniz olana (hakikatinize) sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Bana iman etmediyseniz, hiç olmazsa benden uzaklaşın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Musa da) Rabbine yöneldi: "Bunlar suçlu (şirk koşan) bir toplum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Rabbi dedi ki): "Kullarımı gece oradan yürüt (uzaklaştır)... Muhakkak ki siz izleneceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi açık olduğu hâlde bırak... Muhakkak ki onlar boğulmuş bir ordudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Nice cennet (bahçe) ve gözelerini terk ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nice ekinler ve güzel mekânlarını da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keyif aldıkları nice nimeti de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle... Onları başka bir topluma miras kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlara (bedensellikte boğulanlara) semâ ve arz ağlamadı ve onlar nazar edilenlerden olmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun ki İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan (benliğin sembolü)! Muhakkak ki O, üstünlük taslayan, israf edenlerden (hakikatindeki kuvveleri boşa harcayan) idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki onları (İsrailoğullarını), bir İLİM ile âlemlere (insanlar) üstün seçtik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara içinde apaçık bir imtihan olan işaretlerden verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki bunlar şöyle derler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "O ilk ölümümüzden ilerisi yok; biz ölüm sonrasında diriltilecek değiliz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer sözünüz doğruysa haydi atalarımızı getirin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı daha hayırlı yoksa Tubba’ (Yemen hükümdarına verilen ad) halkı ve onlardan (Tubba’ halkından) öncekiler mi? Onları helâk ettik! Muhakkak ki onlar suçlular (şirk ehli) idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Semâları, arzı ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye halketmedik... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları yalnızca Hak (Esmâ özelliklerimizin açığa çıkışı) olarak yarattık! Ne var ki onların çoğunluğu (bu hakikati) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Belirlenmiş ayırt etme sürecinde onların hepsi bir araya gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Dostun dostundan bir şey uzaklaştıramadığı süreçtir o! Onlara yardım da olunmaz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allâh’ın rahmet ettikleri müstesna... Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz’dir,Rahıym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçek ki zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Esîm’in (Hakikatini inkâr edenin) yiyeceğidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş maden gibidir; karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Tutun onu da yakan ateşin ortasına sürüyerek götürün..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra da, o kaynar suyun azabını onun başından aşağı dökün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Tat! Sen (güya) Aziyz’din, Keriym’din!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "İşte bu, şüpheyle karşıladığınız (iman etmediğiniz) şeydir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki korunmuş olanlar, güvenliktedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve gözelerdedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karşılıklı olarak ince ipekten ve parlak atlastan giyerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle... Onları (Esmâ kuvvesi olarak açığa çıkan şuur varlık insanı) Hur-i Iyn olanlar (üstün ve net görüş {FUAD} özelliklerine sahip bedenler) ile eşleştirdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onda, güvenli ortamdakiler olarak her çeşit meyveyi (marifetlerini açığa çıkarmayı) isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onda, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar (ölümsüzdürler)! Onları yanma azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak! İşte bu, azîm kurtuluşun ta kendisidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz Onu lisanın olarak kolaylaştırdık, umulur ki üzerinde düşünürler diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Seyret bekle! Muhakkak ki onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster