1. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan`ı (Kur`an`ı) indiren Allah`ın şanı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Göklerin ve yerin egemenliği O`na aittir. Soy sop edinmemiştir. Egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur. Her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir ölçüye göre düzene koyan O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Hakkı inkâra şartlanmış olanlar) O`nu bırakıp hiçbir şey yaratamayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip çıkarmaya güçleri yetmeyen ilâhlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O inkârcılar: “Bu Kur`an Muhammed`in uydurmasıdır, ona başka bir topluluk yardım etmiştir” diyerek yalan söyleyip zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. “(Bu Kur`an başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: “Onu göklerin ve yerin bütün sırlarını bilen (Allah) indirdi! Doğrusu O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Yine onlar) dediler ki: “Bu ne biçim peygamberdir ki, (bizim gibi) yemek yiyor ve çarşıda pazarda geziyor? Ona, kendisi ile birlikte uyarma görevi yürüten bir melek indirilseydi ya!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Ya da kendisine bir hazine verilseydi veya ürünleri ile beslenebileceği bir bahçesi olsaydı!” (Ayrıca) bu zalimler, (müminlere:) “Sizler, büyülenmiş, akli dengesi bozuk bir adamın peşinden gidiyorsunuz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Ey Resulüm!) Senin hakkında nasıl misaller getirdiler de doğru yoldan saptılar. Artık onlar, (inatları yüzünden doğru) yolu bulamazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şanı yüce olan (Allah), dilediği takdirde sana ondan daha hayırlısını, altından nehirler akan bahçeleri verir ve senin için köşkler de yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Biz ise o kıyameti yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bu ateş) onları uzak bir yerden görünce onlar onun gazaplı öfkesini ve uğultusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elleri boyunlarına bağlanmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada, yok olup gitmeyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Kendilerine:) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: “Bu mu daha hayırlıdır yoksa Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara bir mükâfat ve yerleşme yeri olarak vaad edilen ebedi cennet mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ebedî olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin istenmeye değer bir vaadidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Rabbin) onları ve Allah`ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği gün (kendilerine tanrısal nitelikler yakıştırılan bu varlıklara:) “Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi saptılar” diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar şöyle cevap verirler: “Sınırsız kudret ve yüceliğinle seni tenzih ederiz! Senin dışında başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimetler verdin ki; (onlar azıtıp) sonunda seni anmayı unuttular ve yok olmayı hak eden bir topluluk oldular.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Bunun üzerine Allah müşriklere der ki:) “İşte düzmece ilahlarınız, sizin sözlerinizi yalanladılar. Artık ne azabımı başınızdan savabilirsiniz ve ne de size yardım edecek birini bulabilirsiniz. Sizden kim zulmederse (Allah`tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yüklerse) ona büyük bir azap tattıracağız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık ki, (bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, (her şeyi) hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bize kavuşmayı (hesap günü huzurumuza gelmeyi) ummayanlar: “Bize ya melekler indirilmeliydi, ya da Rabbimizi görmeliydik” dediler. Andolsun ki, onlar kendilerini büyük görerek (büyüklük taslayarak) azgınlıkta son derece ileri gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri görecekleri günde, o günahkârlara hiçbir müjdeli haber yoktur. Ve o gün (melekler onlara:) “Sevinmek size haramdır, haram!” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onların (dünyada hayır namına) yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz (çünkü iman olmadan hiçbir şeyin değeri yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennet halkının kalacakları çok hayırlı, dinlenecekleri yer çok güzel olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O gün, gerçek egemenliğin (yalnızca) Rahman (olan Allah)`a ait olduğu (bütün açıklığıyla ortaya çıkacak) ve inkârcılar için çok zor bir gün olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-29) O gün; zalim kimse parmaklarını ısırarak: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım da keşke falanı dost edinmeseydim! Yazıklar olsun bana! Andolsun ki, Kur`an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan, insanı (ayarttıktan sonra) yalnız ve yardımcısız bırakır” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-29) O gün; zalim kimse parmaklarını ısırarak: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım da keşke falanı dost edinmeseydim! Yazıklar olsun bana! Andolsun ki, Kur`an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan, insanı (ayarttıktan sonra) yalnız ve yardımcısız bırakır” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-29) O gün; zalim kimse parmaklarını ısırarak: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım da keşke falanı dost edinmeseydim! Yazıklar olsun bana! Andolsun ki, Kur`an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan, insanı (ayarttıktan sonra) yalnız ve yardımcısız bırakır” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (O gün) Peygamber: “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur`an`ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Ey Muhammed!) Biz böylece her peygamberin karşısına azılı günahkâr bir düşman çıkardık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin (sana) yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnkârcılar: “Kur`an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler. Biz, Kur`an`la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hangi soruyla karşına çıkarlarsa çıksınlar, biz sana mutlaka asıl doğru olan neyse onu ve en güzel açıklamayı getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O yüzüstü (süründürülerek) cehenneme atılacak olanlar var ya; işte en kötü yer onların yeridir ve en sapık yol da onların yoludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki, biz Musa`ya Kitab`ı (Tevrat`ı) verdik ve kardeşi Harun`u görevinde ona yardımcı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara: “Ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin” dedik. Nihayet (hakka karşı inadına direndikleri için) onları (suda) batırıp yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh kavmini de peygamberlerini (inadına) yalanladıkları zaman suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimlere acı veren bir azap hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad ve Semud toplumunu da, Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice (günahkâr) nesilleri de (yaptıkları yüzünden topluca cezalandırdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunların her birine (akıllarını başlarına alsınlar diye eskilerden) misaller getirdik. (Fakat öğüt almayarak inadına küfürde ısrar ettikleri için) hepsini kırıp geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki, (Kureyş müşrikleri ticaret için Şam`a giderken) belâ yağmuruna tutulan (Lut kavminin Sodom) şehrine de uğramışlardı. Peki, orada olup biteni (ibret için) fark etmediler mi? Doğrusu onlar öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) Seni gördükleri zaman, seninle yalnızca alay ediyorlar ve “Allah`ın, peygamber olarak gönderdiği bu mudur? Eğer onlara (putlarımıza) sıkıca sarılmasaydık, bizi neredeyse tanrılarımızdan uzaklaştıracaktı!” (diyorlar.) Fakat azabı gördükleri zaman (doğru) yoldan uzaklaşan kişinin kim olduğunu bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) Seni gördükleri zaman, seninle yalnızca alay ediyorlar ve “Allah`ın, peygamber olarak gönderdiği bu mudur? Eğer onlara (putlarımıza) sıkıca sarılmasaydık, bizi neredeyse tanrılarımızdan uzaklaştıracaktı!” (diyorlar.) Fakat azabı gördükleri zaman (doğru) yoldan uzaklaşan kişinin kim olduğunu bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine sen mi vekil olacaksın (da onu Allah`ın azabından koruyacaksın)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yol bakımından onlardan daha şaşkındırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Görmez misin, Rabbin gölgeyi (akşama doğru) nasıl uzatıyor. Eğer dileseydi, onu olduğu gibi bırakırdı (dünyayı durdururdu). Sonra biz, güneşi de, o gölge üzerine bir delil yaptık. Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş (dünyanın dönmesiyle) kendimize çektik (kısalttık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Görmez misin, Rabbin gölgeyi (akşama doğru) nasıl uzatıyor. Eğer dileseydi, onu olduğu gibi bırakırdı (dünyayı durdururdu). Sonra biz, güneşi de, o gölge üzerine bir delil yaptık. Sonra onu (uzayan gölgeyi) yavaş yavaş (dünyanın dönmesiyle) kendimize çektik (kısalttık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (48-49) (Yağmur) rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak gönderen O`dur. Evet, böylece gökten tertemiz suyu biz indiriyoruz. (Amacımız) bu su ile ölü (kupkuru) bir yöreyi canlandırmak, yarattığımız çok sayıda hayvanın ve insanın su ihtiyacını karşılamaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (48-49) (Yağmur) rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak gönderen O`dur. Evet, böylece gökten tertemiz suyu biz indiriyoruz. (Amacımız) bu su ile ölü (kupkuru) bir yöreyi canlandırmak, yarattığımız çok sayıda hayvanın ve insanın su ihtiyacını karşılamaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Andolsun ki, o (yağmur)u, memleketler arasında taksim ettik ki, (insanlar) düşünüp ders alsınlar. Ama insanların çoğu nankörlükte direndiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Ey Resulüm!) Dileseydik her memlekete/kasabaya bir uyarıcı gönderirdik (ve böylece yükünü hafifletirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Ama seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) o halde sakın inkârcılara boyun eğme! (Kur`an`a dayanarak) olanca gücünle onlarla mücadele et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İnsanı (nutfe olarak) sudan yaratıp da ondan soy sop ve hısımlık meydana getiren O`dur. Senin Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Ama yine de bazı insanlar,) Allah`ı bırakıp, kendilerine yarar sağlamayacak, zarar da veremeyecek şeylere tapınıp dururlar. (Gerçek) inkârcı Rabbine karşı sırtını dönen kişidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: “Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ancak, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Öyleyse hiç ölmeyen, daima diri olan (Allah`a) güven ve O`nu överek tesbih et. Kimse kullarının günahlarından O`nun kadar haberdar değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde (evrede) yaratan ve kudret ve hükümranlık tahtına kurulan O`dur. O`nun rahmeti boldur. (Eğer bilmiyorsan) O`nu bir bilene sor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlara: “Rahman (olan Allah)`a secde edin denildiğinde “Rahman da nedir (kimdir)?” Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Göğe burçlar (takımyıldızları) yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah`)ın şanı çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman`ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman (tartışmadan), “selâm!” der geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onlar, gecenin derinliklerinde secdeye vararak ve kıyama durarak, Rablerini anarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (65-66) Onlar, şöyle yakarırlar: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı ebedi bir felakettir! Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (65-66) Onlar, şöyle yakarırlar: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı ebedi bir felakettir! Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar, harcadıkları zaman, saçıp savurmadıkları gibi, cimrilik de etmezler. İkisi arasında doğru olanı yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere Allah`ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak, tevbe edip doğru yola dönen, iman edip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan kimseler bunun dışındadır. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kim tevbe eder ve faydalı işler yaparsa, şüphesiz o, Allah`a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlar öyle kişilerdir ki, yalan yere şahitlik etmezler, boş ve anlamsız şeylerle (uğraşan kimselerle) karşılaştıkları zaman yanlarından vakarla geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler (kayıtsız kalmazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamak isteyenlere önder eyle!” diye dua ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selâmla karşılanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada ebedî kalacaklardır. Orası, ne güzel bir karargâh, (ne güzel) bir ikametgâhtır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin ki! (Ey inkârcılar!) Sizler Allah`ın ayetlerini yalanladığınız için azap hiçbir zaman yakanızı bırakmayacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster