1. Hayır ve bereketi nihayetsizdir o Zâtın ki, Furkân’ı kulu üzerine indirdi ki, bütün âlemlere bir sakındırıcı olsun(diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Öyle zât ki, göklerin ve yerin mülkü O’nun içindir ve hiçbir oğul edinmemiştir. Ve O’nun için mülkünde bir ortak da yoktur ve herşeyi yaratmıştır, onu bir miktar ile takdir buyurmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öyle iken. O’nun gayrını ilâhlar ittihaz ettiler ki, hiçbir şey yaratamazlar. Halbuki, onlar yaratılırlar ve kendi nefisleri için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değildirler. Ne ölüme ve ne hayata ve ne de ölüleri kabirlerinden diriltip kaldırmağa mâlik bulunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve kâfir olanlar dediler ki: «Bu bir yalandan başka değil, onu kendisi uydurdu ve ona, başka bir kavim de yardım etti.» Muhakkak ki, (o kâfirler) bir zulüm ve bir bühtan ile geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve dediler ki: «(O) Evvelkilerin yazmış oldukları uydurmalardır. Onları yazdırmıştır. Artık onlar O’na sabah ve akşam okunuyor.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: «O’nu o zât indirmiştir ki, göklerde ve yerde olan gaybı bilir. Şüphe yok ki O, çok yarlığayan, çok merhamet edendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dediler ki: «Bu Resûl için ne var ki, yemek yiyor ve çarşılarda yürüyor ona bir melek indirilmeli değil mi idi ki, artık O’nunla beraber bir korkutucu olsa idi!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Yahut O’na bir hazine indirilmeli veya O’nun için bir bostan olmalı değil mi idi ki, ondan yiyiverse idi.» Ve zalimler dedi ki: «Siz başka değil, bir büyülenmiş adama tâbi oluyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bak senin için nasıl misaller irâd ettiler, dalâlete düştüler, hiçbir yol bulmaya da muktedir olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hayır ve nîmeti pek ziyâde olan zât ki (Allah) eğer dilerse sana ondan daha hayırlısını, altlarından ırmaklar akan güzide bostanlar (nâsip) kılar ve senin için köşkler vücuda getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Belki Kıyameti de tekzîp ettiler. Biz de Kıyameti tekzîp edenler için şiddetli bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onları uzak bir mekandan görünce onun için bir galeyan ve bir şiddetli ses işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve o ateşten dar bir yere etleri boyunlarına bağlı bir halde atıldıkları zaman orada helâki davet eder dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Onlara denilir ki:) «Bugün bir helâk davet etmeyiniz, birçok helâki davet ediniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dedi ki: «Ya bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakîler için vaadedilmiş olan Huld cenneti mi ki, onlar için bir mükâfaat ve bir varılacak yer olmuştur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar için orada ebedî kalacaklar oldukları halde diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin deruhte buyurmuş olduğu matlup bir vaad olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve o gün ki, onları ve Allah’tan gayrı kendilerine ibadet ettiklerini haşreder de der ki: «Şu kullarımı siz mi sapıttırdınız, yoksa onlar mı yolu kaybettiler?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (O mabûd ittihaz edilenler de) derler ki: «Sen zât-ı ehâdiyetine layık olmayan şeylerden münezzehsin. Bizim için yaraşmaz ki, Sen’den başka velîler ittihaz edinelim. Fakat, onları ve babalarını nîmetlere nâil kıldın, tâ ki, zikri unuttular ve helâk olmuş bir kavim oldular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ey müşrikler!) «İşte sizi söyler olduğunuz şeylerde tekzîp ettiler. Artık ne (azabı) bertaraf etmeğe ve ne de yardıma muktedir olamayacaksınız ve sizden her kim ki zulmeder ise ona büyük bir azap tattıracağız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve senden evvel de peygamberlerden göndermedik ki, illâ onlar da elbette taam yerlerdi ve çarşılarda gezerlerdi ve sizin bazınızı bazısı için bir fitne kıldık. Sabredecek misiniz? Ve Rabbin (her şeyi kemaliyle) görücü bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve Bize kavuşmayı ümit etmeyenler dedi ki: «Bizim üzerimize melekler indirilmeli değil mi idi? Veya Rabbimizi görmeli idik.» Andolsun ki, (onlar) nefislerinde bir büyüklük görmüşlerdir ve büyük bir azgınlık ile azgınlıkta bulunmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekleri görecekleri gün mücrimler için o gün de bir müjde yoktur ve derler ki: (Müjde) «Haram, memnu.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve onlar amelden ne işlemiş bulundular ise, o güne geçtik de onu bir saçılmış ince zerreler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O günde cennet ehli, karargâh itibariyle hayırlıdır, istirahatgâhca da daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O gün sabit olan mülk, Rahmân’ındır. Kâfirlere ise gayet güç bir gün olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve o gün ki, zalim iki elini ısırır, der ki: «Keşke ben Peygamber ile beraber bir yol tutmuş olsa idim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Eyvah bana! Keşke falanı dost ittihaz etmese idim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Andolsun ki, beni zikirden sapıttırdı, (o zikir) bana geldikten sonra ve şeytan insan için yardımcı olmayıp (onu) zelilâne bir halde terkeder olmuştur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve Peygamber dedi ki: «Yarabbi! Şüphe yok benim kavmim bu Kur’an’ı metrûk ittihaz ettiler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve işte Biz böyle herbir peygamber için günahkârlardan bir düşman kılmışızdır. Ve sana bir hidâyet ve nusret edici olarak Rabbin kifâyet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve kâfir olanlar dedi ki: «Kur’an O’nun üzerine toplu bir halde indirilmiş olmalı değil mi idi?» Onunla kalbini takviye etmek için böyle müteferrikan indirdik. Ve onu âyet âyet beyan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlar sana herhangi bir mesel ile gelmezler ki, illâ Biz sana hakkı ve tefsirce daha güzelini getirmiş oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (onlar) O kimselerdir ki, yüzleri üzerine cehenneme haşrolunurlar. İşte onlar mevkice en fena ve yolca en sapkındırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve celâlim hakkı için Mûsa’ya kitabı verdik ve O’nun maiyetinde kardeşi Harun’u vezir kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O vakit dedik ki: «Bizim âyetlerimizi tekzîp etmiş olan kavme gidin.» Sonra o kavmi tam bir helâk ile helâk ediverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve Nûh kavmini de, (helâk ettik) peygamberleri tekzîp ettikleri vakit onları gark ettik ve onları nâsa bir ibret kıldık ve zalimler için bir acıklı azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve Âd’i de, Semûd’u da ve Ress ashâbını da ve bunların arasında bir nice çok asırlar erbâbını da (helak ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve bütün onların kendileri için misaller irâd ettik ve hepsini de kırdık geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve andolsun ki, felaket yağmuruna tutulmuş olan karyeye varmışlardı. Artık onu görür olmamışlar mı idi? Hayır, öldükten sonra dirilip kalkmayı ummaz olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve seni görünce de seni ancak bir eğlence yerine tutuyorlar, «Allah’ın peygamber gönderdiği bu mudur?» diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. «Az kaldı ki bizi mabutlarımızdan sapıtıversin, eğer biz onun üzerine sabreder olmasa idik,» (diyorlar). Ve yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gördün mü o hevâsını mabut ittihaz edeni? Artık sen mi onun üzerine bir vekil olacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa zanneder misin ki, onların ekserisi işitirler veya âkilâne düşünürler? Onlar başka değil, hayvanlar gibidirler, belki onlar yolca daha sapıklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzatmıştır? Eğer dileyecek olsa idi onu elbette sakin kılardı. Sonra güneşi gölge üzerine bir delil kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onu (o gölgeyi) azar azar kendimize (dilediğimiz cihete) çekip almışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O, o (Zât-ı Akdesdir) ki, sizin için geceyi bir örtü ve uykuyu bir rahat ve gündüzü de bir intişar zamanı kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Ve O, o) Zât-ı Kerîm’dir ki, rüzgarları rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderdi. Ve gökten tertemiz bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tâ ki onunla ölü bir beldeyi ihya edelim ve yaratmış olduklarımızdan bir nice hayvanları ve birçok insanları sulayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Zât-ı akdesim hakkı için onu (o yağmur nîmetini) tefekkür etsinler için aralarında türlü türlü sûretlerde bulundurmaktayız. Halbuki nâsın ekserisi ancak nankörlükte bulunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve eğer dilemiş olsa idik elbette her karyeye de bir korkutucu gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Artık sen kâfirlere itaat etme ve onlara karşı bununla büyük bir cihad ile mücâhedede bulun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve O, o (Hâlik-ı Azîm) dir ki, iki denizi kendi mecralarına salıvermiştir; şu lezzetlidir, fazlaca tatlıdır, şu da tuzludur, acı bir sudur. Ve ikisinin arasında da bir hail, görülemeyecek bir perde vücuda getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve O, o (Halık-i Kerîm)dir ki, sudan insan yaratmıştır, sonra onu erkek ve dişi kılmıştır ve Rabbin (her şeye) kemaliyle kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Böyle iken kâfirler) Allah’ın gayrı kendilerine ne menfaat ve ne de mazarrat veremiyecek olan şeylere ibadet ederler ve kâfir, Rabbine karşı (şeytanlara) mu’in olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Biz seni göndermedik, ancak bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak (gönderdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: «Ben bunun üzerine sizden bir ücret istemiyorum, ancak Rabine doğru bir yol ittihaz etmek isteyen kimseyi istiyorum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve ölmeyecek olan bir hayat sahibine tevekkül et ve O’na hamd ile beraber tesbihte bulun ve kullarının günahlarına O’nun haberdar olması kifâyet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O ki, gökleri ve yeri ve bunların arasında olanları altı günde yarattı, sonra, Arş üzerine hükümran oldu. O, Rahmân’dır, O’nu haberdar olandan sor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve onlara «Rahman’a secde ediniz,» denildiği zaman, dediler ki: «Rahmân nedir? Bize emrettiğine biz secde eder miyiz?» Ve (bu emir) Onların daha ziyâde nefretlerini artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Pek müteâlidir O (Hâlık-ı Azîm) ki, gökte burçlar vücuda getirmiştir ve orada bir çırağ ve bir nûrani ay yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve O, o (Hâlık-ı Kerîm)dir ki, tefekkür eden veya şükürde bulunmak isteyen kimse için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gelmekte kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ve Rahmân’ın (halis) kulları onlardır ki, yeryüzünde mütevaziyâne bir halde yürürler ve cahiller onlara hitab ettikleri vakit, «Selâmetle,» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ve onlar ki Rableri için secde edenler ve kıyamda bulunanlar olarak gecelerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve onlar ki: «Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını defet!» derler. Şüphe yok ki, O’nun azabı, bertaraf olmayan bir hüsrândır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Filhakika o (cehennem) pek kötü bir karargâh, bir ikametgâhtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ve onlar ki, infakta bulundukları zaman ne israfta ve ne de darlık göstermekte bulunmuş olmazlar, bunun arasında mutedil bir halde bulunmuş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler ve Allah’ın haram kıldığı nefsi öldürmezler bihakkın olan müstesna; ve zinada bulunmazlar ve her kim bunu yaparsa büyük bir cezaya uğrar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onun için Kıyamet gününde azap kat kat olur ve orada enva-ı mezellete tutulmuş olarak aleddevam kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak tövbe eden ve imân eden ve sâlih amel ile amelde bulunan müstesna. Artık Allah onların günahlarını sevaplara tebdîl eder ve Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyici bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ve her kim tövbe etmiş ve sâlih amelde bulunmuş olursa artık şüphe yok ki o Allah Teâlâ’ya rızasını kazanmış olarak döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve onlar ki, yalan yere şehâdette bulunmazlar ve faidesiz bir şeye uğradıkları vakit kerîmler olarak geçer giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve onlar ki, Rablerinin âyetleriyle kendilerine öğüt verildiği zaman ona karşı sağır ve kör olarak yıkılıp durmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve onlar ki: «Ya Rabbenâ! Bize zevcelerimizden ve zürriyetlerimizden gözler aydınlığı ihsan et ve bizi takvâ sahiplerine imam kıl!» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte onlar sabretmiş oldukları şey mukabilinde en yüksek köşkler ile mükâfaatlanacaklardır ve orada bir sağlık ve selâmet duasıyla karşılanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Orada müebbet sûrette kalacaklardır. (Orası) Bir karargâh ve bir ikematgâh olmak üzere ne güzel olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. De ki: «Sizin ibadetiniz olmayınca Rabbim size ne kıymet verir. Halbuki, siz tekzîp ettiniz, artık (bu tekzîpin cezası size) yakın bir zamanda ulaşacaktır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster