1. Sâd, şeref ve şan sahibi olan Kur’an hakkı için (iş o kâfirlerin dedikleri gibi değildir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Belki o kâfir olanlar, bir gurur ve muhalefet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan evvel nice kavimleri helâk ettik, çağırışmaya başladılar. Artık kurtuluş vakti değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Ve kendilerine içlerinden bir korkutucunun gelmesinden dolayı taaccübe düştüler ve o kâfirler dedi ki: «Bu, bir yalancı sâhirdir.» «İlâhları bir ilâh mı kılmış? Şüphe yok bu, elbette pek ziyâde acaip bir şey.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Ve kendilerine içlerinden bir korkutucunun gelmesinden dolayı taaccübe düştüler ve o kâfirler dedi ki: «Bu, bir yalancı sâhirdir.» «İlâhları bir ilâh mı kılmış? Şüphe yok bu, elbette pek ziyâde acaip bir şey.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan bir gürûh, «Yürüyünüz ve ilâhlarınızın üzerine sabrediniz, şüphe yok ki, irâde edilmiş şey budur,» diye çıkıp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. «Biz bunu son millette işitmedik. Bu bir uydurmadan başka değil.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «O Kur’an, bizim aramızda O’nun üzerine mi indirilmiştir?» (dediler). Hayır. O münkirler Benim vahyimden tereddütler içindedirler. Hayır. Azabımı henüz tatmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa onların yanında mıdır, her şeye galip, çokça bağışlayıcı olan Rabbinin rahmet hazineleri? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa göklerin ve yerin ve aralarındakilerin mülkü onlar için midir? (Öyle ise) Sebepler içinde yükseliversinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Onlar burada muhtelif tâifelerden inhizama uğramış bir ordudur. Onlardan evvel Nûh kavmi ve Âd ve demir kazıklar sahibi olan Fir’avun (peygamberleri) tekzîp etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Onlar burada muhtelif tâifelerden inhizama uğramış bir ordudur. Onlardan evvel Nûh kavmi ve Âd ve demir kazıklar sahibi olan Fir’avun (peygamberleri) tekzîp etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Ve Semûd ve kavm-i Lût ve Eyke ahalisi de (tekzîp etmişlerdi). İşte bunlar, o tâifelerdir. Başka değil, hepsi de peygamberleri tekzîp ettiler de artık azabım hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Ve Semûd ve kavm-i Lût ve Eyke ahalisi de (tekzîp etmişlerdi). İşte bunlar, o tâifelerdir. Başka değil, hepsi de peygamberleri tekzîp ettiler de artık azabım hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar da kendisi için bir deve sağılacağı kadar bile geç kalmayacak bir tek sayhadan başkasını beklemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve dediler ki: «Ey Rabbimiz! Bizim için amel defterimizi hesap gününden evvel çabucak ver.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Dediklerine karşı sabret ve kulumuz kuvvet sahibi Dâvûd’u yâd et, şüphe yok ki, o, çok (Hakk’a) dönen bir zât idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki, dağları musahhar kıldık, O’nunla beraber akşamleyin ve kuşluk vakti tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşları da toplanmış olarak (O’na tâbi kıldık). Hepsi de O’na rücu ediciler idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve O’nun mülkünü kuvvetlendirmiştik ve O’na hikmet ve fasl-ı hitap vermiş idik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve sana o davacıların haberi geldi mi? O vakit ki, ibadetgâha tırmanıp çıkmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O vakit te ki, Dâvûd’un karşısına girmişlerdi de, onlardan korkuya düşmüştü. Dediler ki: «Korkma, iki davacı ki, bazımız bazısı üzerine tecavüz etmiş oldu. Artık sen aramızda hak ile hükmet, gadr etme ve bizi doğru yolun ortasına sevket.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «Muhakkak ki şu, benim kardeşimdir. Onun doksandokuz dişi koyunu vardır. Benim için ise bir dişi koyun var. Öyle iken, «Onu bana bırak,» dedi ve beni konuşmada mağlup etti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dâvud aleyhisselâm dedi ki: «Elbette senin bir koyununu kendi koyunlarına istemesiyle sana zulmetmiş oldu. Ve muhakkak ki, mal ortaklarından birçokları mutlaka bazıları bazısı üzerine tecavüz etmektedir. Ancak, imân edenler ve sâlih amellerde bulunanlar müstesna. Onlar da ne kadar az!» Ve Dâvud sandı ki muhakkak Biz onu bir imtihana tâbi tutmuş olduk. Hemen Rabbine istiğfarda bulundu ve rükû edici olarak yere kapandı ve Hakk’a rücu etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Artık bunun için O’nu yarlığadık ve şüphe yok ki, O’nun için Bizim katımızda elbette bir yakınlık vardır ve bir akıbet güzelliği vardır. Ey Dâvûd! Şüphe yok ki, Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Artık nâs arasında hak ile hükmet ve hevâya tâbi olma, sonra seni Allah’ın yolundan şaşırtır. Muhakkak o kimseler ki, Allah yolundan saparlar, onlar için hesap gününü unutmuş oldukları için bir şiddetli azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Artık bunun için O’nu yarlığadık ve şüphe yok ki, O’nun için Bizim katımızda elbette bir yakınlık vardır ve bir akıbet güzelliği vardır. Ey Dâvûd! Şüphe yok ki, Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Artık nâs arasında hak ile hükmet ve hevâya tâbi olma, sonra seni Allah’ın yolundan şaşırtır. Muhakkak o kimseler ki, Allah yolundan saparlar, onlar için hesap gününü unutmuş oldukları için bir şiddetli azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve göğü ve yeri ve bunların arasında olanları beyhûde yere yaratmadık. Bu, küfre düşenlerin zannıdır. Artık küfre düşmüş olanlara ateşten bir helâk vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ya imân edenleri ve sâlih sâlih amellerde bulunanları yeryüzünde fesada çalışıp duranlar gibi kılar mıyız? Ya muttakîleri günahkârlar gibi kılar mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bir kitaptır ki, O’nu sana indirdik, mübarektir. Âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve Davûd için Süleyman’ı bağışladık. Ne güzel kul! Şüphe yok ki, O (Hakk’a) dönücü idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O vakti ki, O’na süratle yürür durur hâlis atlar, öğleden sonra gösterilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki: «Ben Rabbimin zikrinden dolayı hayrı severcesine (o atları) seviverdim.» Nihâyet (güneş veya atlar) hicap ile gizlenmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: «Onları bana iade ediniz.» Hemen bacaklarını ve boyunlarını silip okşadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun ki, Süleyman’ı bir fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset olarak bıraktık. Sonra tekrar (tahtına) dönüverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Dedi ki: «Yarabbi! Bana mağfiret buyur ve bana bir mülk bağışla ki, benden sonra hiçbir kimseye lâyık olmasın. Şüphe yok ki, Sen’sin çok bağışlayan, Sen.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) Artık onun için rüzgarı musahhar kıldık, O’nun emriyle dilediği yere mülâyemetle akar giderdi. Şeytanları da, herbir bina yapıcı ve dalgıç olanı da (musahhar kıldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Artık onun için rüzgarı musahhar kıldık, O’nun emriyle dilediği yere mülâyemetle akar giderdi. Şeytanları da, herbir bina yapıcı ve dalgıç olanı da (musahhar kıldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Başkalarını da bukağılarda bağlı oldukları halde (musahhar kıldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Dedik ki:) «Bu Bizim ihsanımızdır. Artık dilediğine hesapsız ikram et ve tutuver.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve şüphe yok ki, onun için Bizim indimizde bir yakınlık ve bir de dönülecek yer güzelliği vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyûb’u da yâd et. O vakit ki, Rabbine nidâ etti: «Şüphe yok ki, şeytan bana bir meşakkat ile ve bir elem ile dokundu (dedi).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Târaf-ı ilâhi’den de denildi ki, «Ayağın ile çarpıver, işte bu, soğuk, yıkanılacak ve içilecek bir su.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve O’na tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret olmak üzere ehlini, hem de onlar ile beraber onların bir mislini bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Ve O’na emrolundu ki) Eline otlardan bir küçük demet al, sonra onunla vur ve yeminini bozmuş olma. Muhakkak ki, Biz O’nu bir sabredici bulduk. Ne güzel kul! Şüphe yok ki, o (Hakk’a) dönendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Ve kuvvetler ve basiretler sahipleri olan kullarımız İbrahim’i ve İshak’ı ve Ya’kub’u da an. Şüphe yok ki, Biz onları dar-ı ahireti düşünme hasletiyle mümtaz, ihlâs sahipleri kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Ve kuvvetler ve basiretler sahipleri olan kullarımız İbrahim’i ve İshak’ı ve Ya’kub’u da an. Şüphe yok ki, Biz onları dar-ı ahireti düşünme hasletiyle mümtaz, ihlâs sahipleri kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve muhakkak ki, onlar Bizim nezdimizde elbette ki seçilmişlerden, hayırlılardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve İsmail’i ve Elyesa’yı ve Zülkifl’i de yâd et ve hepsi de hayırlılardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) İşte bu, bir şereftir. Ve şüphe yok ki, muttakîler için elbette güzel bir varılacak yer de vardır. Adn cennetleridir. Onlar için kapıları açılmış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) İşte bu, bir şereftir. Ve şüphe yok ki, muttakîler için elbette güzel bir varılacak yer de vardır. Adn cennetleridir. Onlar için kapıları açılmış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Orada (koltuklara) yaslanıcılardır. Orada birçok meyveler ve içilecek şeyler isteyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve onların yanlarında gözlerini (kocalarına dikmiş, yaşları müsavî) dilberler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (56-58) Cehennem vardır. Ona yaslanacaklardır. Artık ne fena döşek. İşte o. Artık onu tatsınlar. Son derece sıcaktır ve gövdelerden çıkan irindir. Ve onun şeklinden başkaca da çiftler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (56-58) Cehennem vardır. Ona yaslanacaklardır. Artık ne fena döşek. İşte o. Artık onu tatsınlar. Son derece sıcaktır ve gövdelerden çıkan irindir. Ve onun şeklinden başkaca da çiftler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (56-58) Cehennem vardır. Ona yaslanacaklardır. Artık ne fena döşek. İşte o. Artık onu tatsınlar. Son derece sıcaktır ve gövdelerden çıkan irindir. Ve onun şeklinden başkaca da çiftler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (59-61) Şunlar, sizinle beraber (ateşe) dalıvermiş bir gürûhtur. Onlara bir merhaba yok. Muhakkak ki, onlar ateşe gidicilerdir. (Onlar da) Derler ki: «Hayır. Sizlersiniz (O bedduaya daha müstehak). Sizin için merhaba yoktur, belki o küfrü bizim için siz takdim ettiniz. Artık ne fena karargâh (O ateş!)» Derler ki: «Ey Rabbimiz! Bize bunu kim takdim etti ise imdi onun için ateşte azabı kat kat artır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (59-61) Şunlar, sizinle beraber (ateşe) dalıvermiş bir gürûhtur. Onlara bir merhaba yok. Muhakkak ki, onlar ateşe gidicilerdir. (Onlar da) Derler ki: «Hayır. Sizlersiniz (O bedduaya daha müstehak). Sizin için merhaba yoktur, belki o küfrü bizim için siz takdim ettiniz. Artık ne fena karargâh (O ateş!)» Derler ki: «Ey Rabbimiz! Bize bunu kim takdim etti ise imdi onun için ateşte azabı kat kat artır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (59-61) Şunlar, sizinle beraber (ateşe) dalıvermiş bir gürûhtur. Onlara bir merhaba yok. Muhakkak ki, onlar ateşe gidicilerdir. (Onlar da) Derler ki: «Hayır. Sizlersiniz (O bedduaya daha müstehak). Sizin için merhaba yoktur, belki o küfrü bizim için siz takdim ettiniz. Artık ne fena karargâh (O ateş!)» Derler ki: «Ey Rabbimiz! Bize bunu kim takdim etti ise imdi onun için ateşte azabı kat kat artır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve (azgınlar) derler ki: «Bize ne oluyor ki, birtakım erkekleri görüyoruz ki, biz onları en şerli kimselerden sayar idik?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. «Biz onları maskaraya alırdık. Yoksa onlardan gözler kaydı mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şüphe yok ki, bu, (haber verilen şey) elbette sabittir. O ateş ehlinin birbiriyle husumeti (muhakkaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (65-66) De ki: «Ben şüphe yok, ancak bir korkutucuyum ve vâhid, kahhâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin ve yerin ve bunların aralarında bulunanların Rabbi (O’dur). O her şeye galip, çok yarlığayıcı olandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (65-66) De ki: «Ben şüphe yok, ancak bir korkutucuyum ve vâhid, kahhâr olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin ve yerin ve bunların aralarında bulunanların Rabbi (O’dur). O her şeye galip, çok yarlığayıcı olandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (67-68) De ki: «Bu (Kur’an) pek büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (67-68) De ki: «Bu (Kur’an) pek büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. «Benim için Mele-i Âlâ’ya mübahasede bulunur oldukları zamana (ait) bir bilgi yoktu.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (70-71) «Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).» Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (70-71) «Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).» Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin meleklere demişti ki: «Şüphe yok, Ben çamurdan bir beşer yaratıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. «İmdi O’nun yaradılışını tamamladığım ve içerisine ruhumdan üfürdüğüm zaman hemen onun için secde ediciler olarak yere kapanın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (73-74) Bunun üzerine melekler hepsi de cümleten secde ediverdiler. İblis müstesna. O böbürlenmek istedi ve kâfirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (73-74) Bunun üzerine melekler hepsi de cümleten secde ediverdiler. İblis müstesna. O böbürlenmek istedi ve kâfirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (75-76) (Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni ne şey alıkoydu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa sen yükseklerden mi oldun?» (İblis) Dedi ki: «Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (75-76) (Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni ne şey alıkoydu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa sen yükseklerden mi oldun?» (İblis) Dedi ki: «Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (77-78) (Allah Teâlâ da) Buyurdu ki: «Hemen oradan çıkıver. Çünkü sen şüphe yok ki, koğulmuşsundur. Ve muhakkak ki, lânetim Kıyâmet gününe kadar senin üzerinedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (77-78) (Allah Teâlâ da) Buyurdu ki: «Hemen oradan çıkıver. Çünkü sen şüphe yok ki, koğulmuşsundur. Ve muhakkak ki, lânetim Kıyâmet gününe kadar senin üzerinedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (İblis de) Dedi ki: «Yarabbi! Öyle ise bana ba’s olunacakları güne kadar mühlet ver.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Cenâb-ı Hak da) Buyurdu ki: «Haydi, sen muhakkak ki, mühlet verilenlerdensin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (81-83) «O malum vakit gününe kadar.» (İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (81-83) «O malum vakit gününe kadar.» (İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (81-83) «O malum vakit gününe kadar.» (İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (84-86) (Hak Teâlâ da) buyurdu ki: «İmdi bu doğru ve şu hakikati söyleyeyim ki, elbette cehennemi senden ve onlardan, sana tâbi olanlardan, hepsinden dolduracağım.» De ki: «Onun üzerine sizden bir ücret istemiyorum ve ben tekellüfçülerden de değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (84-86) (Hak Teâlâ da) buyurdu ki: «İmdi bu doğru ve şu hakikati söyleyeyim ki, elbette cehennemi senden ve onlardan, sana tâbi olanlardan, hepsinden dolduracağım.» De ki: «Onun üzerine sizden bir ücret istemiyorum ve ben tekellüfçülerden de değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (84-86) (Hak Teâlâ da) buyurdu ki: «İmdi bu doğru ve şu hakikati söyleyeyim ki, elbette cehennemi senden ve onlardan, sana tâbi olanlardan, hepsinden dolduracağım.» De ki: «Onun üzerine sizden bir ücret istemiyorum ve ben tekellüfçülerden de değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (87-88) «O (Kur’an) başka değil, bütün âlemler için bir mev’izedir. Ve andolsun ki, onun haber verdiğini bir müddet sonra elbette bilmiş olacaksınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (87-88) «O (Kur’an) başka değil, bütün âlemler için bir mev’izedir. Ve andolsun ki, onun haber verdiğini bir müddet sonra elbette bilmiş olacaksınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster