1. Bütün insanlığa bir uyarı olması için, kuluna iyi ile kötünün arasını kesin hatlarla ayıran vahyi indiren (Allah) ne yüce bir bereket kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O (Allah) ki, göklerin ve yerin hakimiyeti yalnızca O`na aittir; O çocuk edinmemiştir, hakimiyetinde O`na herhangi bir ortak da bulunmamaktadır: zira her şeyi O yaratmış ve (bütün bunları) ölçüsünü kendi koyduğu yasalara bağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne ki yine de O`nun dışında, hiçbir şey yaratamayıp kendileri yaratılmış bulunan; kendilerinden bir zararı defetmeye de bir yararı talep etmeye de güçleri olmayan; ne hayat, ne ölüm, ne de ölümden sonra dirilişe dair bir yetkisi bulunmayan birtakım sahte ilahlar peydahladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bir de inkarda ısrar eden o kimseler; "Bu onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir; üstelik bu konuda başka bir topluluk da ona yardım etmiştir" dediler. İşte ileri sürdükleri bu iddiayla, hem haksızlık etmiş, hem de gerçeği çarpıtmış oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine dediler ki: `(Bunlar) öncekilerin masallarıdır. O onları yazdırmıştır ve sabah akşam kendisine okunmaktadır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Onu, göklere ve yere ait bütün sırları bilen (Allah) indirdi: zaten O, tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yine: "Bu nasıl elçi böyle? Yiyip içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilseydi de beraberinde o da uyarıp dursaydı ya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ya da kendisine (gökten) bir hazine bırakılsaydı, veya ondan yiyip içerek (safa sürdüğü) kendisine ait bir cenneti olsaydı?" dediler. Bir de kalkıp o zalimler; "Eğer (ona) uymuş olsaydınız, sihirlenmiş bir adamdan başkasına uymamış olacaktınız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şunların, seni neye benzettiklerine bir bak hele! Ve sonuçta öyle bir sapıtıyorlar ki, bir daha doğru yolu bulacak (muhakeme) gücünü asla kendilerinde bulamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O öyle yüce öyle cömerttir ki, dilerse senin için bu (dediklerin)den daha hayırlı olan, zemininden ırmaklar çağıldayan cennetler var eder; yine senin için (orada) köşkler, yalılar inşa eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! Onların (asıl problemi) Son Saat`i yalanlamış olmalarıdır. Ama Biz Son Saat`i yalanlayan kimseler için kışkırtılmış çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar, çok uzak bir mekandan dahi, kendilerini gördüğü zaman o ateşin nasıl bir homurtuyla kükrediğini elbet işitecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Derken, birbirlerine kelepçeli olarak oranın oldukça dip bir yerine fırlatıldıklarında.. İşte o anda, tam orada yok olmak için yalvaracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yoo, bugün yok olmak için bir tek ölümü çağırmayın, yok olmak için tüm ölümleri çağırın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Ee, şimdi bu mu hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaad edilen ebedi cennet mi? Ki o bir ödül ve bir son duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Orada diledikleri her şey kalıcı biçimde onların olacak: Bu, Rabbinin üzerinde kendisinden yerine getirmesi istenilen bir söz idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İmdi, O, bir gün onları ve onların Allah`tan gayrı yalvarıp yakardıklarını bir araya getirecek ve soracak: "İşte şu kullarımı siz mi yoldan çıkardınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan çıktılar?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Cevap verecekler: "Aşkın olan zatını tenzih ve tesbih ederiz ki, Senin dışındakilerden herhangi bir dost, bir veli edinmek bize yakışmaz; ne var ki onlara ve atalarına dünyevi hazları öylesine tattırdın ki, sonunda onlar vahyi unuttular; ve hiç olmaya mahkum bir kavim olup çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bunun üzerine (Allah şirk koşanlara şöyle demişti): "Doğrusu o (tanrılık yakıştırdıklarınız), söylediklerinizin tümünde sizin yalancı olduğunuzu ortaya çıkarıyorlar. Artık ne (cezayı) atlatmaya mecaliniz yeter, ne de yardım almaya: zira sizden her kim (hakikati) tersyüz ederse, ona büyük bir azap tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey Nebi!) Biz senden önce de yemek yiyen, çarşıda pazarda dolaşan insanlar dışında hiçbir peygamber göndermemişizdir. Bazılarınızı diğerleriniz için sınama vesilesi kıldık ki, bakalım sabrediyor musunuz? (Bunu siz öğrenesiniz diye böyle yaptık); yoksa senin Rabbin zaten her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama Bizim huzurumuza çıkacak yüzü olmayan kimseler: "Bize melekler gönderilseydi veya Rabbimizi görseydik ya!" dediler. Doğrusu onlar kendi iç dünyalarında büyüklük tasladılar ve hadlerini aşarak kasım kasım kasıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar bir gün melekleri görecekler, fakat o gün günahkarlar için hiç de iç açıcı olmayaccak. Ve onlar "(Eyvah), her yandan sarılmışız!" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Zira Biz (o gün) yapıp ettikleri ne varsa hepsinin üzerini çiğneyeceğiz; ve onu yel savurmuş küle çevireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün cennet ehli, kalınacak yerlerin en hayırlısına, istirahat mekanlarının en iyisine sahip olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte o gün, tüm bulutlarıyla birlikte gökyüzü param parça olacak; ve melekler bölük bölük indirilecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. mutlak hakimiyet o gün, rahmetin mutlak kaynağı olan (Allah`a) ait olacak: ve zaten o (gün) inkar edenler için çok zor bir gün olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İşte o gün haddi aşmış olan kişi, (aldanmanın pişmanlığıyla) elini ısırarak diyecek ki: "Ah n`olaydım! Keşke Rasul ile birlikte bir yol tutmuş olaydım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Vah n`olaydım! Keşke falanca kimseyi kendime yol gösterici bir dost tutmayaydım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu, bana vahiy ulaştıktan sonra beni ondan uzaklaştırdı." Evet, zaten (kişiyi vahiyden) uzaklaştıran her tür şer güç insanı işte böyle yüzüstü bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve (o gün) Rasul diyecek ki: "Ya Rabbi! Benim Kavmim bu Kur`an`a devri geçmiş, işlevi kalmamış bir kitap muamelesi yaptı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İşte böylece Biz her peygambere, suçu karakter haline getirenler içerisinden düşmanlar çıkarmışızdır: olsun, nasıl olsa Rabbin yol gösterici ve yardım edici olarak sana yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bir de inkarda ısrar edenler dediler ki: "Kur`an ona topyekün olarak indirilseydi ya!" İşte Biz, bütünü oluşturan parçaları ait oldukları yere biri diğerini açıklayacak şekilde yerleştirerek, onunla senin iç dünyanı inşa edip pekiştirelim diye böyle yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İmdi, onlar senin karşına hangi temsili anlatım tarzıyla çıkarlarsa çıksınlar, kesinlikle Biz sana o konudaki gerçeği ve en doğru açıklamayı getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yüzüstü sürünerek cehenneme tıkılacak olan kimselere gelince: En şerli konumda bulunanlar ve yoldan en çok sapanlar işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Doğrusu, yine Biz Musa`ya ilahi mesajı gönderdik. Kardeşi Harun`u da onun yanına yardımcı olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve "Siz ikiniz, ayetlerimizi yalanlayan malum topluluğa gidiniz" dedik. Ancak bundan sonra(dır ki) onları yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Nuh kavmi de (öyle oldu): tam da elçileri(ni) yalanladıklarında onları suya garkettik. Böylece kendilerini insanlığa ibret kıldık: zira Biz, haddi aşan herkes için can yakıcı bir ceza hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve Ad ve Semud kavmi, Dess sakinleri ve bunlar arasında yaşamış olan bir çok nesil de (öyle oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Önce her birinin önüne ibretlik örnekler koyduk; sonra hepsini paramparça edip mahvettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğrusu bu (vahyin muhatapları), bela sağanağına yakalanan kente uğramış olmalılar. Şimdi orada olup biteni(n iç yüzünü) görmediler, öyle mi? Yoo! Onlar asıl öldükten sonra yeniden dirilerek (hesap vermekten) hazzetmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir de ne zaman seni görseler, sırf seninle alay etme amacıyla "Ne yani, Allah elçi göndermek için bula bula bunu mu bulmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sahiden, şayet onlar üzerinde ısrar etmeseymişiz bizi ilahlarımız(ın yolun)dan saptıracakmış!" (diyorlar). Ama zaman gelecek, azabı gördüklerinde kimin daha çok yoldan sapmış olduğunu öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hevasını ilahı edinen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir! Şimde (söyle); böyle birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ya da, sanır mısın ki onların çoğu (ilahi mesajı) işitir veya (hakikati) akleder? Hayır, onlar sürü (içgüdüsüyle davranan) hayvan gibidirler, hatta yoldan sapma konusunda daha da beterdirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Ey insan!) Görmez misin Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını? Ama, eğer isteseydi, onu hareketsiz kılardı. Fakat Biz güneşi gölgeye kılavuz yapmışızdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ardından da onu kendi katımız(dan konulmuş bir yasaya bağlı olarak) usul usul çekip almaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hem sizin için geceyi bir tür örtü yapan, uykuyu istirahat yapan, gündüzü de uyanıp kalkış vakti yapan O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yine Rahmetinin önü sıra rüzgarları müjdeci olarak gönderen de O`dur. Evet Biz, gökten tertemiz bir su indirmişiz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ki, onunla ölü toprağı canladıralım; yine onunla yaratmış olduğumuz bir nice canlıyı ve insanı sulayalım diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu Biz, onu (ve bütün bu örnekleri) ayrıntılı bir biçimde açıklayarak insanların önüne koyduk ki düşünüp ders alsınlar diye... Hal böyleyken insanların çoğu yine de yüz çevirmekte, nankörlükte direnmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hem eğer dilemiş olsaydık, (geçmişte olduğu gibi) elbette her topluma (ayrı) bir uyarıcı gönderirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Madem öyle, artık sen inkarcılara uyma ve onlarla bu (vahiy) sayesinde tüm gayretini sarf ederek büyük bir cihada giriş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hem iki denizi birbirine salan, hem de biri tatlı-susuzluğu giderici ve diğeri tuzlu-acı olduğu halde bu ikisi arasına karışmalarını önleyici (görünmez) bir perde ve aşılmaz bir engel koyan yine O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sudan insanı yaratan ve onun kan bağıyla soy-sop, evlilik bağıyla hısım sahibi olmasını sağlayan da O`dur: zira senin Rabbin sınırsız kudret sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Yine de onlar, Allah`ı bırakıp kendilerine ne yarar ne de zarar verebilecek olan şeylere kulluk ediyorlar: ve zaten som bir kafir de, Rabbini dikkate almayan kişidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Ey Peygamber!) "Ben bu (davet) karşılığında, dileyen kimsenin Rabbine doğru bir yol tutması dışında sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum" de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Nihayet ölümsüz olan O mutlak diri Zat`a yaslan ve hamd ile O`nun aşkın yüceliğini dillendir! Zira kullarının günahından haberdar olma konusunda kimse O`nunla boy ölçüşemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı evrede yaratıp, sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan O`dur. O, sınırsız rahmet kaynağıdır: haydi o halde, (isteyeceğini) O her haberin hangi kaynaktan ne maksatla çıktığını bilenden iste! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bir de kendilerine "Yalnızca Rahman olana secde edin!" denildiğinde, "Rahman da neymiş? Ne yani, şimdi sen bize neyi emredersen ona boyun mu eğeceğiz" derler; üstelik bu onların nefretini daha da arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Göğe büyük yıldız kümeleri serpiştiren, yine oraya (güneş gibi) bir ışık kaynağı ve ay (gibi) bir ışık yansıtıcı yerleştiren Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ders almak, ardından şükretmek isteyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirinin peşine takan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Rahman olan Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan has kulları, yeryüzünde tevazu ile yürüyenlerdir. Bilgiden, muhakemeden yoksun, ihtiraslı, tutarsız davranan kendini bilmez kimseler onlara laf attığında: `Bizden uzak durun` derler, geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yine onlar, gecelerini Rablerinin huzurunda secdeye vararak ve kıyama durarak geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve onlar "Rabbimiz" derler, "Cehennem azabını bizden uzak eyle! Çünkü onun azabı oldum olası pek zorlayıcı, pek şedittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Gerçekten de o ne kötü bir ikametgah, ne fena bir makamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ve onlar ki, infak ettikleri zaman ne düşüncesizce saçıp savururlar ne de pintilik ederler; zaten bu ikisi arasındaki bir yol dengeli bir tavırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Yine onlar ki: Allah`la beraber bir başka ilaha yalvarıp yakarmazlar; meşru ve haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah`ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar; zina da etmezler! Zira, her kim bunları yaparsa günaha batmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kıyamet Günü`nde onun terkedilmişlik acısı da kat kat olur ve orada onursuzca (tek başına) kalakalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ancak kim tevbe eder, (yürekten) inanır ve sorumlu davranırsa, Allah işte böylelerinin kötü gidişatını iyi gidişata tebdil edecektir: hem zaten Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kaldı ki her kim tevbe eder ve sorumlu davranırsa, işte sadece böyleleri Allah`a gereği gibi yönelmiş sayılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yine onlar ki: yalan ve sahte olandan şahitlik etmezler; yararsız ve anlamsız olan şeylerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Yine onlar: Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, sağırlar ve körler gibi (dinleyip anlamadan) üzerine üşüşmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve onlar derler ki: "Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi muttakilere önder eyle!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. İşte böyleleridir zorluklara göğüs germeleri sebebiyle cennet köşkleriyle ödüllendirilecek kimseler; hem oraya esenlik ve hayat bahşeden tarifsiz bir mutluluk tebriğiyle buyur edilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onlar orada ebedi kalacaklar: o ne güzel bir ikamet mahalli, ne kutlu bir makamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Müminlere) de ki: "Eğer duanız olmasaydı Rabbim size niçin değer verecekti ki?" (Kafirlere de ki:) "Sonuçta siz de yalanlamış bulunuyorsunuz: bundan böyle (inkarınız) sizin yakanızı asla bırakmayacak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster