1. Sâd. Şerefle dolu Kur’an hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (İş kâfirlerin dediği gibi değil), doğrusu o kâfir olanlar, bir tekebbür ve bir ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendilerinden evvel nice ümmetleri helâk ettik! Çığrıştılar, fakat kurtulmak vakti değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Kureyş oğulları) içlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da, o kâfirler şöyle dediler: "- Bu, bir sihirbazdır, bir yalancıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İlâhları tek bir ilâh mı yapmış? Doğrusu bu, şaşılacak bir şey!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kureyş’in ileri gelenleri (birbirlerine): "Haydi yürüyün, ilâhlarınıza (putlarınıza ibadete) devam edin. Doğrusu, arzu edilecek olan budur." diyerek (meclisten) ayrılıp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Biz bunun söylediğini diğer dinlerde işitmedik; mutlak bir uydurmadır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O Kur’an, aramızdan O’na mı indirilmiş!" (dediler). Doğrusu o kâfirler, benim Kur’an’ımdan şübhededirler. Doğrusu onlar henüz azabımı tadmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yoksa (Ey Rasûlüm), Kur’an’ı sana ihsan eden = Vehhâb, her şeye üstün olan = Azîz Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yoksa onların mı, bütün o göklerle yerin ve aralarındakilerin mülkü? Öyle ise, göğe çıkacak yollara koyularak yükselsinler (de kâinatın hakimiyetini ele alsınlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, burada (yakında) mağlub edilecek muhtelif partilerden ibaret bozuk düzen bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan evvel tekzib etmişti Nûh kavmi, bir de Âd ve payidar mülk sahibi Firavun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve Semûd, Lût kavmi, (Şuayb’ın kavmi) Eyke’liler. İşte bunlar, (peygamberleri inkâr eden perişan olmuş kâfir) partiler!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O kavimlerin her biri, peygamberlerini tekzib etmeleriyle azabım onlara vacib oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunlar (kavmin olan Kureyş) da ancak bir tek sayhaya (kıyametteki Sûr üfürülüşüne) bakıyorlar. Öyle ki, onun geri çevrilişi yok... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (O Mekke kâfirleri) bir de şöyle dediler: "- Ey Rabbimiz! Hesab gününden evvel amel defterimizi ver (de görelim neymiş o)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ey Rasûlüm, şimdi) sen onların dediklerine (Kâfirlerin tekzibine) sabret de (ibadette) kuvvetli kulumuz Davûd’u hatırla. Çünkü o, Allah’ın rızasına daima dönendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gerçekten biz, dağları onun emrine bağlı kıldık da, akşamleyin ve kuşluk vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşları da toplu olarak onun emrine bağlı kıldık. (Dağlardan ve kuşlardan) her biri onun tesbihi sebebiyle devamlı tesbih ediyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Biz onun mülkünü kuvvetlendirmiştik. Kendisine de peygamberlik ile kaza-hüküm ilmini verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir de (Davûd mescidde ibadetle meşgul olduğundan kapısında bekçiler vardı. Kapıdan içeri giremiyen) davacıların haberi geldi mi sana? Hani duvardan çıkıb mescide inmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O vakit Davûd’un yanına vardılar da o, bunlardan ürktü. (Ona şöyle) dediler: "- Korkma, iki davacıyız. Birimiz ötekine tecavüz etti. Şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver. Aşırı gitme de bizi hak yola çıkar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (İkisinden biri şöyle) dedi: "- Şu benim (din) kardeşimdir. Onun doksan dokuz dişi koyunu var. Benim ise tek dişi koyunum var. Böyle iken, onu da bana ver dedi ve beni konuşmada mağlûb etti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Davûd dedi ki: "- Doğrusu o, senin bir dişi koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten ortakların çoğu birbirine haksızlık eder; ancak iman edib de salih amel işliyenler müstesnadır. Onlar da ne kadar azdır!" Davûd sanmıştı ki, kendisine sırf bir imtihan açtık. Hemen Rabbine istiğfar etti, secdeye () kapandı ve tevbe ile Allah’a yöneldi. Dikkat! Secde âyetidir. (Fahr-i Razi, tefsirinde Hz. Davûd’a isnad edilen ve peygamberler hakkında asla tecviz edilmiyen kıssaları red etmektedir. Peygamberlerin şanını korumak esas olduğundan hikayelere itibar etmiyerek hakiki manayı Cenab-ı Hakkın ilmine terk etmek en salim bir yoldur.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz de onun bu hatasını bağışladık. Gerçekten onun, bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir akıbeti (cenneti) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Davûd! Biz seni yer yüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hüküm ver ve keyfe tâbi olma ki, bu seni Allah’ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah yolundan sapanlar, hesab gününü unuttuklarından, kendilerine çok şiddetli bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz, o gök ile yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. (Bunların yaratılması boşunadır sözü) o kâfirlerin zannıdır. Bu yüzden kâfirlere ateşten şiddetli bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yoksa biz, iman edib de salih ameller işliyenleri, o yeryüzündeki müfsidler (müşrikler) gibi yapar mıyız? Yahud Allah’dan korkan takva sahiblerini kâfirler gibi yapar mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sana indirdiğimiz bu Kur’an, hayır ve bereketi çok bir kitabdır. Tâ ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibleri ibret alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bir de Davûd’a (oğlu) Süleyman’ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu? Çünkü o, daima (Allah’ın rızasına ve ibadetine) rücû edendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hani ona öğleden sonra, saf-kan meşhur koşucu atlar arz olundukda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O şöyle demişti: "- Beni bu mal (at) sevgisi, Rabbime ibadetden (ikindi namazını kılmaktan) alıkoydu." Nihayet güneş batmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Bunun üzerine, atlar kendisini meşgul edib ibadetten alıkoyduklarından onları Allah için kurban etmeye kasd etti ve şöyle dedi): "- Onları bana geri getirin." Artık ayaklarını ve boyunlarını kesib kurban etmeğe başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gerçekten biz Süleyman’ı imtihan ettik: (Yaptığı bir hata yüzünden) biz onun saltanat tahtına (muvakkat bir zaman için) bir cin oturttuk. Bir müddet sonra (eski) mülk ve tahtına döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şöyle dua etti: "- Ey Rabbim! beni bağışla. Bana öyle bir mülk ver ki, benden sonra hiç kimsede olmasın. Muhakkak ki sen, bütün dilekleri verensin = Vehhâb’sın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunun üzerine rüzgârı onun emrine bağlı kıldık; emriyle istediği yere rahatça akar giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şeytanları da onun emrine bağlı kıldık. O şeytanlardan kimi bina ustası, kimi de dalgıçtı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Diğerleri de zincirlere vurulmuştu. (insanlara zarar vermekten alıkonmuşlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Biz buyurduk ki): "- Bu bizim ihsanımızdır. Artık dilediğine hesabsız olarak ver, yahud tut (verme, ey Süleyman). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şübhesiz ki ona, katımızda bir yakınlık ve güzel bir akıbet (cennet) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulumuz Eyyûb’u da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: "- Gerçekten şeytan, beni zorluk ve eleme uğrattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Kendisine): "- Ayağınla yere vur." dedik. İşte hem yıkanacak, hem içecek serin bir su!... (Yıkan ve iç, yorgunluğun ve hastalığın geçsin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahibleri için bir ibret olarak Eyyûb’a bütün ehlini ve beraberlerin de daha bir mislini bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Eyyûb bir işten dolayı karısına kızmış ve hastalıktan kalktığı vakit ona yüz değnek vurmayı yemin etmişti. Hem yemini bozmamak, hem de hafifletmek için Allah ona şöyle buyurdu): "- Eline (yüz başaklı) bir demet sap al da, onunla (zevcene) vur; yemininden durmazlık etme." Dorusu biz, onu sabırlı bulduk... O ne güzel kuldu! Gerçekten o, tamamen Allah’a teveccüh etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Dinde görüş ve kuvvet sahibleri olan kullarımız İbrahîm’i, İshâk’ı, Yakûb’u da hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Çünkü biz, onları, ahiret yurdunu anmaktan ibaret pak bir hasletle hâlis (insanlar) kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçekten onlar, katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İsmail’i, (İlyas’ın amcasının oğlu) El-Yesa’i ve Zü’l-Kifl’i de hatırla. Bunların hepsi hayırlı kimselerden... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşte bu, (anlatılanlar, onlar için) bir şereftir. Elbette takva sahibleri için dönüb varılacak güzel bir yer var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (O güzel yer) bütün kapıları kendilerine açık olduğu halde Adn Cennetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İçlerinde yaslanıb kurulacaklar. Orada bir çok (türlü) yemişler, içkiler istiyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yanlarında da gözlerini zevclerinden ayırmayan, hep aynı yaşta dilberler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşte hesab günü için, size vaad olunanlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu, (cennette müminlere verdiğimiz nimet) bitmez tükenmez rızkımızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bu, müminlere mahsustur. Azgınların dönüb varacağı yer ise, muhakkak ki fena bir yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cehenneme, oraya girecekler. O ne kötü döşektir!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İşte bu, kâfirlere... Artık tadsınlar kaynar sudan ve irinden ibaret Cehennem azabını... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O azab şeklinden diğeri de var. Çifte çifte (türlü türlü) acılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Melekler, kâfirlerin elebaşlarına, dünyada emirlerine bağlı olanları gösterib şöyle diyecekler): "- İşte sizinle birlikte cehenneme giren güruh." (Elebaşılar da yardakçıları için şöyle diyecekler): "- Onlar rahatlık görmesinler; ateşe girmeğe hak kazanmışlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Yardakçılar elebaşlarına şöyle) derler: "- Hayır, asıl siz rahatlık görmeyin. Bu azabı bizim önümüze siz getirdiniz. Bakın ne kötü karargâh!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (Yine devamla şöyle) derler: "- Ey Rabbimiz! Bu azabı bizim önümüze kim geçirdi ise, onun ateşteki azabını kat kat artır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bir de (o cehennemdeki azgın elebaşılar müminleri kasdederek şöyle) diyecekler: "- (Dünyada) kendilerini bayağı kimselerden saydığımız bir takım adamları (fakir müminleri bu ateşte) neye görmüyoruz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Biz onları eğlenceye (alaya) alırdık. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı (da kendilerini göremiyoruz)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. İşte bu, cehennem ehlinin birbirleriyle mücadelesi, şübhe götürmiyen bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (Ey Rasûlüm), de ki: "- Ben ancak korkuyu (cehennem azabını) haber veren bir peygamberim. Ortağı olmıyan tek Kahhâr = her şeye gâlib Allah’dan başka hiç bir ilâh yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O, göklerle yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Azîz’dir, Gaffâr’dır = mağfireti boldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. De ki: "- Bu (size söylediklerim) pek büyük bir haberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (Öyle iken) siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Benim melekler topluluğuna ait ne ilmim olurdu, onlar (Adem’in yaratılması hakkında) münakaşa ederlerken? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Fakat ben, açık olarak korkutan bir peygamber olduğum içindir ki, (Adem hakkında meleklerin çekişmesine dair) o ilim bana vahyolunuyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Rabbin, o vakit meleklere şöyle demişti: "- Ben bir çamurdan bir insan yaratacağım (Adem’i yaratacağım). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun yaratılışını tamamlayıb da tarafımdan ona ruh verdiğim zaman, hemen ona (hürmet için) secdeye kapanın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yalnız iblis (Adem’e secde etmekten) kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Allah İblis’e şöyle) buyurdu: "- Ey İblis! Bizzat kudretimle yarattığıma secde etmene, seni hangi şey engelledi? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yücelenenlerden mi oldun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (İblis şöyle) dedi: "- Ben ondan daha hayırlıyım; beni bir ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Allah) buyurdu ki: "Hemen çık oradan (cennetten). Çünkü sen (benim rahmetimden) koğulmuşsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve muhakkak surette hesab gününe kadar lânetim senin üzerindedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (İblis şöyle) dedi: "- Ey Rabbim! O halde (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar beni geri bırak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Allah şöyle) buyurdu: "- Haydi geri bırakılanlardansın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Katımda belli kıyamet vakti gününe kadar..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (İblis şöyle) dedi: "- Öyle ise, izzet ve kudretine yemin ederim ki, onların hepsini muhakkak azdıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ancak içlerinden ihlâs sahibi kulların müstesna..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. (Allah İblis’e şöyle) buyurdu: "- Ben, hakkı yerine getiririm ve hep doğruyu söylerim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. And olsun ki, cehennemi, senden (türeyenlerle) ve Adem oğullarının içinden sana uyanların hepsi ile dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (Ey Rasûlüm) de ki: "- Ben tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum, (ey Mekke halkı); ve ben düzenbazlardan değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Kur’an bütün âlemlere (insan ve cinlere) ancak bir öğüddür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Muhakkak onun haberini (verdiği haberlerin doğruluğunu) bir zaman sonra, (öldükten sonra) bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster