1. Elif-Lam-Ra! Öyle bir kitaptır ki (bu), her hükmünde tam isabet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından, ayetleri şüpheden arındırılmış ve hayatta karşılığı olan doğru hükümlerle sabitlenmiş, dahası çok boyutlu ve anlaşılır kılınmıştır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ki, Allah`tan başkasına kulluk etmeyesiniz. (Ey Peygamber! De ki): "Hiç şüphesiz ben de O`nun katından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Haydi, Rabbinizden kusurlarınız için af dileyin ve bilincinizi yenileyerek O`na yönelin; O da size, sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar (akıbeti) güzel bir hayat bahşetsin ve erdem sahibi herkese erdeminin karşılığını versin. Ama eğer yüz çevirecek olursanız, iyi bilin ki ben korkunç bir günün azabının üzerinize kopmasından korkuyorum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Er veya geç) dönüşünüz Allah`adır; ve O her şeyi yapmaya kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Baksanıza onlar, O`ndan saklamak için gönüllerini kat be kat örtüyorlar: Unutmayın ki, onlar (niyetlerini) kat kat örtülere sarıp sarmalasalar dahi, O onların (gerçeği) gizlediklerini de bilir, (yalanı) açığa vurduklarını da; nitekim O, gönüllerin en mahrem sırlarını bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızık açısından Allah`a bağımlı olmasın. Zira O, her canlının konup eğleşeceği yeri de göçüp yerleşeceği yeri de iyi bilir: Bütün bunlar kesin ve net bir yazılım ve yasayla kayıt altına alınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yine O (bile) gökleri ve yeri altı aşamada yaratmıştır; ve O`nun Kudret Makamı`nın (en büyük tecellisi olan hayat) su üzerinde kaimdir. (Bütün bunları) hanginizin eylem ahlakı konusunda daha iyi olduğunu sınamak için yaptı. Şimdi sen kalkıp da, "Muhakkak siz ölümden sonra yeniden diriltileceksiniz!" desen, küfre saplananlar hemen "Hah, al sana bir numara daha!" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve eğer onların cezasını sayılı bir süreye ertelesek, hemen "Onu tutan mı var?" derler. Bakın, o gün geldiğinde, onu onlardan savuşturacak hiçbir güç olmayacak; dahası, alaya aldıkları gerçek onları çepeçevre kuşatacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ne ki eğer insanoğluna katımızdan bir rahmet tattırır, daha sonra da o rahmeti ondan çekip alırsak; derhal o derin bir umutsuzluğa, dehşet bir nankörlüğe saplanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yok eğer kendisine dokunan bir sıkıntı ve darlığın ardından ona esenlik ve bolluk tattırmış olsak, hemen der ki: "kötülük(veren güç)ler benden uzaklaştı"; (ve) bir anda küstahça bir övünce kapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak sabreden, Allah`ın rızasına uygun işler yapan kimseler (bu tavrı takınmazlar): İşte onlar için, ilahi bir bağış ve muhteşem bir karşılık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şöyle ki; belki de, onların "Onun üzerine bir hazine indirilmeli değil miydi?" ya da "Onunla birlikte bir de melek gelse (ya)!" demekle senden beklentileri, göğsün bu yüzden daralsın da, sana bildirilen kimi vahiyleri kulak ardı edesin diyedir! Kesinlikle sen sadece bir uyarıcısın! Allah ise, her şeyi en ideal manada koruyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yoksa "onu o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Madem öyle, eğer dürüstseniz haydi Allah dışında gücünüzün yetip elinizin erdiği herkesi yardıma çağırın; siz de onun seviyesinde `uydurulmuş` (!) on sure getirin de (görelim)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat, eğer onlar sizin çağrınıza cevap veremezlerse; o zaman bilin ki (Kur`an vahyi) yalnızca Allah`ın ilmiyle indirilmiştir; yine (bilin ki) O`ndan başka ilah yoktur: Şimdi siz, artık O`na kayıtsız şartsız teslim olacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Her kim dünya hayatını ve onun güzelliklerini isterse, orada yaptıklarının karşılığını tastamam veririz; üstelik onlar orada, (niyet ve amaçlarına bakılarak) değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Fakat) işte bu kimselerin payına ahiretten düşen yalnızca ateştir; zira onların burada yaptıkları (yatırım, orada) işe yaramayacaktır: (ibadet adına) yapa geldikleri her şey ise zaten batıldır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şu halde, hiç (böyleleri), Rabbinden (gelen) hakikatin apaçık belgesine dayanan kimseyle bir tutulabilir mi? Şimdilerde O`nun katından bir şahidin duyurduğu o belgeyi, daha önce de bir önder ve bir rahmet olarak Musa`nın Kitabı temsil ediyordu. İşte, ancak (hakikatin birliğini fark eden) o kimseler bu vahye inanırlar. Küfür ittifakı mensuplarından her kim bu hakikati inkar ederse, iyi bilsin ki onun son durağı ateştir. Sen (ey bu vahyin muhatabı); sakın ola onun kaynağı hakkında tereddüde düşeyim deme; iyi bil ki o, Rabbin katından gelen hakikatin ta kendisidir: ve fakat insanların çoğu (henüz bu gerceğe) inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İmdi, kendi uydurduğu yalanı Allah`a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? İşte onlar, (hesap vermek üzere) Rablerinin huzuruna çıkartılacaklar. Şahitlerse "İşte, Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardı!" diyecekler. Unutmayın: Allah zalimleri rahmetinde tamamen dışlamıştır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O zalimler ki, insanları Allah`ın yolundan çevirirler; onu çapraşık ve dolambaçlı göstermeye çabalarlar: çünkü onlar ahirete inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu tipler yeryüzünden (cezayı atlatsalar da, ahirette) yakalarını asla sıyıramayacaklar; Allah dışında onlara yardım edecek bir evliya da olmayacak; onların azabı katlandıkça katlanacak: (değil mi ki) onlar hakikati işitmeye tahammül edemiyorlardı ve gerçeği görmemekte direniyorlardı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu tipler kendilerine yazık eden kimselerdir; ve uydurdukları kuruntu(ürünü aracı)lar, kendilerini yüzüstü bırakmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Daha dünyada bütün bunlar olacaksa,) ahirette ondan beter ziyana uğrayacakları kesindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ne var ki iman edenler, Allah`ı razı eden değerler üretenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler de var: işte cennet ehli olanlar da bunlardır; bunlar orada ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu iki kesin insanın örneği, kör ve sağır biriyle gören ve işiten birinin arasındaki fark gibidir: Konum olarak hiç bu ikisi aynı düzeyde olabilir mi? Hala ibret almayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğrusu, Nuh`u da mesajımızı kavmine taşımak için elçi olarak görevlendirmiştik. (Demişti ki:) "Bakın, ben size açık ve net bir uyarıyla geldim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şöyle ki: Başkasına değil sadece Allah`a kulluk edesiniz! Çünkü ben, can yakan bir Gün`ün cezasına çarptırılmanızdan korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunun üzerine kavminin seçkinlerinden inkarda ısrar edenler şöyle dedi: "Bakıyoruz da, sen de bizim gibi sadece ölümlü bir insansın. Yine, sana ayak takımına mensup sığ görüşlü kişilerin dışında kimsenin uymadığı görüyoruz. Sonuçta, sizin bize karşı bir üstünlüğünüzün olmadığını düşünüyoruz. Aksine, sizin yalancı olduğunuzdan eminiz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dedi ki: "Ey kavmim! Düşünsenize bir: ya ben Rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam; dahası, ya O bana katından bir rahmet bahşettiği halde siz bunu görmüyorsanız? Şimdi siz, (O`nun delil ve rahmetini) görmeye dahi tahammül edemezken biz kalkıp da ona (imana) sizi zorlayabilir miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İmdi ey kavmim! (Çabama karşılık) sizden bir bedel beklentisi içerisinde değilim! Benim (çabamın) karşılığı Allah`a aittir. Dahası, (bana) güvenip inanan kimseleri de etrafımdan uzaklaştıracak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklar(ına inanıyorlar). Ve fakat bu arada, ben de sizin cahilce davranan bir topluluk olduğunuzu düşünüyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bakın ey kavmim! Eğer onları etrafımdan uzaklaştırırsam, Allah`tan gelebilecek cezaya karşı bana kim yardım eder? Bunu da mı düşünemiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dahası ben size, "Allah`ın hazineleri benim gözetimimdedir" demiyorum; görünmezin bilgisine sahip de değilim. Üstelik asla "Ben meleğim" de demiyorum. Sizin küçük görüp tahkir ettiğiniz kimseler için "Allah onlara gelecekte bir hayır vermeyecek" demeye ise zaten yanaşmam: Allan onların içlerindekini çok daha iyi bilir; eğer böyle davranırsam o zaman ben de kendisine zulmeden biri olup çıkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Ey Nuh! Bizimle tartıştın, üstelik aramızdaki tartışmada hayli ileri gittin. Madem öyle, eğer sözünün arkasındaysan hadi bizi tehdit ettiğin cezaya çarptır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi ki: "Allah dilesin yeter ki! Onu sizin başınıza öyle bir sarar ki, artık bir daha asla atlatamazsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hem ben size ne kadar öğüt vermeye çalışırsam çalışayım, eğer Allah sizin yoldun sapmanızı dilemiş olsaydı (-hele ki öyle değil-), benim verdiğim öğüt size hiçbir yarar sağlamazdı: O sizin Rabbinizdir, sonunda O`na döndürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa, "Bu (kıssayı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu ben uydurmuşsam, bunun sorumluluğu bana aittir: Ama benim, sizin işlediğiniz suçlara ilişkin hiçbir sorumluluğum bulunmamaktadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Derken Nuh`a şöyle vahyettik: "Şu kesin ki, daha önce inanmış olanlar dışında bundan böyle toplumundan kimse bana inanmayacak: Artık, onların yapa geldikleri şeylerden dolayı sakın üzüleyim deme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bizim rehberliğimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi inşa et ve (bundan böyle) sakın kendisini harcayan kimseler hakkında Bana başvurma! Şu kesin: onlar boğulacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Derken o, gemiyi inşa etmeye koyuldu. Şimdi, toplumunun önde gelenleri ne zaman ona rastlasalar, onunla alay ederlerdi. O derdi ki: "Siz bizimle alay ediyorsanız, hiç kuşkunuz olmasın ki, (zaman gelecek) tıpkı sizin gibi, biz de sizinle alay edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Evet, zamanı gelince siz de öğreneceksiniz alçaltıcı bir cezaya kimin çarptırılacağını, dahası, kalıcı bir azaba kimin mahkum edileceğini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. En nihayet, hükmümüzün vakti gelince tandır kaynadı. (Nuh`a) "Yanına her tür (canlıdan) birer çift al; bir de haklarında hüküm kesinleşmiş olanlar dışında aileni ve iman eden kimseleri (al)" talimatını vermiştik. Zaten onun inancını paylaşan kimseler çok azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonunda (Nuh) "Haydi, ona binin!" talimatını verdi; "yol alması da, demir atması da Allah`ın adıyla olsun: gerçek şu ki, benim Rabbim elbette tarifsiz bir bağışlayıcıdır, eşsiz merhamet kaynağıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve gemi dağlar gibi dalgaların arasında yol almaya başladı; ve Nuh oğluna -ki o kendi başına bir kenarda duruyordu- seslendi: "Yavrucuğum! Gel, bizimle birlikte bin gemiye; inkara gömülüp gidenlerle birlikte olma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Oğlu,) "Ben bir dağa kaçıp sığınacağım; o beni sulardan korur" dedi. (Nuh) "Bugün Allah`ın belasından, O`nun rahmet ettikleri hariç, kimse için kaçıp kurtulma ümidi yok!" diye seslendi. Derken, aralarına dalga giriverdi... Artık o da boğulanlardan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Nihayet denildi ki: "Ey yer, suyunu yut! Ve ey gök, suyunu tut!" Ve sular çekildi ve hüküm infaz edildi, sonunda gemi Cudi üzerine oturdu. Ve kendilerine kıyan toplum için "Olmaz olsunlar!" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve Nuh Rabbine yakardı ve "Rabbim" dedi, "o benim oğlumdu, ailemden biriydi!... Bir kez daha anladım ki, senin sözün (herkesi kapsayan) gerçeğin ta kendisiymiş; ve en hakkaniyetli hüküm veren de Senmişsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Allah) "Ey Nuh! Kesinlikle o senin ailenden sayılamaz; dolayısıyla bu (bu tarz yaklaşım) doğru olmayan bir davranıştır; bundan böyle, iç yüzünü bilmediğin bir şeyi Benden isteme: Elbet Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Nuh) "Rabbim! Hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım! Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamat etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Nuh`a) "Ey Nuh! Senin ve seninle birlikte olanların nesillerinden (gelecek) olanlara, katımızdan bir esenlik ve mutluluk, bir bereket ve bolluk (muştusuyla) inip yerleş. Ama (gelecek) kuşaklar (arasında öyleleri) bulunacak ki; (önce) onlara geçici zevkleri tattıracağız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azaba çarptıracağız!" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bunlar sana bildirdiğimiz gaybi haberlerdendir; bunları ne sen ne de toplumun daha önce biliyor değildiniz. Şu halde sabret! Unutma ki mutlu son, Allah`a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ad (kavmine) ise, soydaşları Hud`u gönderdik. "Ey kavmim!" dedi, "Yalnızca Allah`a kulluk edin! (Zira) sizin, O`ndan başka kulluk edeceğiniz bir ilah yoktur. Sizin (yaptığınız) uyduruk ilahlar icat etmekten başka bir şey değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey kavmim! Sizden bu (çabam) için maddi bir karşılık talep etmiyorum. Yaptıklarımın karşılığını takdir edecek olan yalnızca beni yoktan var edendir. Bunu olsun akledemiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Haydi ey kavmim! Günahlarınız için ondan af dileyin ve bilincinizi yineleyerek O`na yönelin (ki), sizin üzerinize gökten bol bol rahmet yağdırsın ve gücünüze güç katsın; ama (her şeyden önce) sizler günaha gömülerek yüz çevirmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ey Hud!" dediler, "Sen bize bir delil ile gelmedin. Sırf senin sözlerine kanıp da ilahlarımızı terk edecek değiliz. Yani bizden sana inanmamızı asla bekleme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. `Seni ilahlarımızdan kimileri fena çarpmış` demekten başka sana söyleyecek hiçbir sözümüz yok!" (Hud) şöyle dedi: "Bakın, Allah şahidim olsun ve siz de şahit olun ki, (Allah`a) ortak koştuğunuz ilahlarınızdan beriyim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (tabii ki) Allah dışındaki... Haydi artık topunuz bana tuzak kurun; sonra da bana soluk aldırmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İyi bilin ki ben, yalnızca benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah`a güvendim. Hiç bir canlı yoktur ki, O onun denetimini elde tutmamış olsun. Kuşkusuz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ama eğer yüz çevirirseniz (siz bilirsiniz). Doğrusu ben, benimle size gönderilen mesajı ulaştırmış bulunuyorum. İmdi Rabbim (dilerse eğer), sizin yerinize başka bir toplum getirir ve (yokluğunuz nedeniyle) O`na hiçbir zarar veremezsiniz: çünkü benim Rabbim her şeyin denetimini elinde bulundurandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve (cezalandırma) talimatımız geldiğinde, Hud`u ve inançlarıyla onun yanında yer alanları katımızdan bir rahmetle kurtardık; dahası onların (ahiretin) ağır ve berbat azabından halas ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte böyleydi Ad kavmi: Rablerinin mesajlarını reddetiler ve O`nun elçilerine karşı geldiler; üstelik her inatçı zorbanın yönetimine boyun eğdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sonuçta peşlerine, bu dünyada da kıyametde de bir lanet takıldı. Unutmayın ki, Rablerini ısrarla inkar eden işte bu Ad idi. Unutmayın: Hud`un kavmi Ad tarih sahnesinden işte böyle silindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Semud`a ise soydaşları Salih`i (gönderdik). "Ey kavmim!" dedi, "Yalnızca Allah`a kulluk edin; (zira) sizin ondan başka kulluk edeceğiniz bir ilah yoktur. Sizi topraktan inşa eden ve size orayı imar etme yeteneği bahşeden O`dur. O halde O`ndan günahlarınız için af dileyin ve artık bilincinizi yenileyerek O`na yönelin; çünkü benim Rabbim (kendisine dönene) çok yakındır, duaları kabul eden tek mercidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onlar şöyle dediler: "Ey Salih! Doğrusu sen, bundan önce içimizde (hep) gelecek vaat eden biriydin. Şimdi kalkıp sen bizi atalarımızın kulluk ettiği şeylere tapmaktan mı alıkoyacaksın? Ama şunu iyi bil ki, biz senin davet ettiğin şeye dair şüphe içindeyiz" demişlerdi; mütereddid bir halde... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Ey kavmim!" dedi, "Düşünsenize bir: ya ben Rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam ve O bana katından bir rahmet bahşetmişse? Eğer O`na isyan edersem, Allah`tan gelebilecek bir cezaya karşı bana kim yardım eder? O takdirde siz, yıkımımı arttırmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "İmdi ey kavmim! Allah`a ait olan bu dişi deve sizin için bir sembol kılınmıştır. O halde bırakın da Allah`ın arzında otlasın! Sakın ona kötülük yapayım demeyin! Sonra ani bir azaba çarptırılırsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Buna rağmen, onu vahşice katlettiler. Bunun üzerine (Salih) dedi ki: "Konaklarınızda keyif sürme süreniz sadece üç gündür; işte bu yalanlaması imkansız bir tehdittir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kararlaştırdığımız vakit gelince, Salih`i ve onun inancını paylaşan kimseleri Rahmetimiz sayesinde kurtardık; dahası (onları), o bir Gün (yaşayacakları) utançdan da (kurtarmış olduk). Şüphesiz senin Rabbin var ya: işte O, eşsiz güç sahibidir, mutlak üstün ve yüce olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Derken, zalimleri (dehşetli) sayha yakalayıverdi de, kendi yurtlarında cansız donakaldılar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. sanki orada hiç yaşamamıştılar: unutmayın ki, Rablerini ısrarla inkar edenler işte bu Semud idi; unutmayın, Semud tarih sahnesinden böyle silindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve doğrusu elçilerimiz İbrahim`e bir muştu getirdiler ve "Selam sana!" dediler. O da "Selam size!" diye mukabele etti ve çok geçmeden önlerine kebap yapılmış bir buzağı çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Fakat ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içini bir korku ve endişe kapladı. Onlar dedi ki: "Endişeye mahal yok, çünkü biz Lut kavmi için gönderildik!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Karısı ise ayakta duruyordu; derken hayız alameti hissetti. İşte bu şekilde Biz o kadına İshak`ı müjdeledik; üstelik İshak`ın ardından da (onun oğlu) Yakub`u (müjdeledik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Ah benim dertli başım! Ben yaşlı bir kadın şu kocam da bir piri fani olduğu halde, ben çocuk doğuracağım ha? Bu gerçekten de çok garip bir şey!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar "Sen Allah`ın emrini garip mi karşılıyorsun?" dediler; "Allah`ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey hane halkı, kuşku yok ki O`dur hamde en layık olan, O`dur yüceler yücesi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Sonunda İbrahim`in endişesi geçip de müjde kendisine ulaşınca, (bu kez de) Lut kavmi konusunda bize ısrarla yalvarmaya başladı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. çünkü İbrahim, hep yanık bir yürekle ah edip Allah`a iltica eden biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Elçilerimiz): "Ey İbrahim, bundan vazgeç! Gerçek şu ki, Rabbinin kesin talimatı gelmiştir: artık onlar geri dönülmez bir cezaya çarptırıldılar!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve elçilerimiz Lut`a gelince, onları korumaya güç yetiremeyeceğini düşünerek derin bir endişeye kapıldı ve "Bugün belalı bir gün olacak!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Nitekim kavmi ona doğru çıldırmışçasına seğirttiler; zaten daha önceden de o kötülüğü işleyip duruyorlardı. (Lut) "Ey kavmim! İşte kızlarım, onlar sizin için daha temiz! Artık Allah`tan korkun da konuklarıma karşı beni mahcup etmeyin; aranızda hiç bir aklı başında biri yok mu?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dediler ki: "Sen de iyi biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok; aslında sen çok iyi biliyorsun bizim ne istediğimizi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Lut) "Ah, keşke size karşı koyacak gücüm ya da sırtımı yaslayacağım sağlam bir dayanak olsaydı!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Elçilerimiz): "Ey Lut!" dediler, "Biz Rabbinin elçileriyiz; onlar sana asla ilişemeyecekler! Artık gecenin bir vaktinde (iman) ailenle birlikte yola koyul! Sizden hiç kimsenin gözü arkada kalmasın; tabii ki karın hariç: çünkü ötekilerin akıbeti onun da başına gelecektir. Unutma ki onların vadesi bu sabah doluyor: (zaten) sabah yakın değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sonunda emrimizin (infaz) vakti geldi, oranın altını üstüne getirdik ve o coğrafyanın üzerine püskürtü halinde akkor balçıktan taşlar yağdırdık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Rabbin tarafından hedefi belirlenmiş (taşlar)... O taşlar ki, zalimlerin başlarından hiç de uzak değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Medyen`e de soydaşları Şuayb`i gönderdik. "Ey kavmim!" dedi, "Yalnızca Allah`a kulluk edin! (Zira) sizin, ondan başka kulluk edeceğiniz bir ilah yoktur. Bir de eksik ölçüp tartmayın! Her ne kadar sizi şimdi refah içinde görüyorsam da, yine de ben sizi çepeçevre kuşatacak bir Günün gazabından korkuyorum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Bu nedenle ey kavmim, ölçüde ve tartıda adaleti tam gözetin; ve insanları hakları olan şeyden yoksun bırakmayın; ve kötülüğü yaygınlaştırarak yeryüzünde ahlaki çürümeye meydan vermeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah`ın size bıraktığı sizin için daha hayırlıdır; tabii ki eğer O`na inanıyorsanız. Zira ben sizin korumanız değilim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Ey Şuayb!" dediler, "Atalarımızn taptıklarını, ya da mallarımız üzerinde keyfimizce tasarrufta bulunmayı terk etmemizi, senin salat`ın mı emretmektedir? Oysa ki (bizce) sen oldukça uyumlu ve akıllı bir adamsın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Ey kavmim!" dedi, "Düşünsenize bir: ya ben Rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam; ve O beni kendi katından güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa? Hem sizi sakındırdığım konulara girmem sadece size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. Aksine tüm arzum, gücümün yettiğince düzeltmeye çalışmaktan ibarettir. Başarım ise yalnızca Allah`a bağlıdır: sadece O`na dayanıp güvendim ve yalnızca O`na yöneldim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Dahası ey kavmim, benimle yollarınızı ayırmanız sakın sizin günahta ısrarınıza yol açmasın! Yoksa Nuh kavminin, Hud kavminin, ya da Salih kavminin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelebilir. Kaldı ki Lut kavmi sizden pek de uzakta sayılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Haydi, günahlarınız için Rabbinizden af dileyin ve ardından bilinçlerinizi yenileyerek O`na yönelin! Unutmayın ki benim Rabbim çok merhametli davranır: O hem sever hem de sevilmeyi ister!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Ey Şuayb!" dediler, "Senin söylediklerinden bir çoğunu anlamıyoruz; üstelik biz, aramızdaki konumunun ne kadar zayıf olduğunun da farkındayız: eğer ailen(den hatırını saydıklarımız) olmasaydı, seni mutlaka taşa tutardık; zira sen bizden hiç de güçlü ve üstün değilsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (Şuayb) "Ey kavmim!" dedi, "Sizin nezdinizde ailemin hatırı Allah`ın hatırından daha mı üstün ki, O`nu arkaya atılacak biri gibi telakki ediyorsunuz? Elbette Rabbim sizi yapıp ettiklerinizle kuşatandır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Ve ey kavmim! Siz kendinize yakışanı yapınız; şunu iyi biliniz ki ben de (kendime yakışanı) yapmaktayım. Zamanı gelince, alçaltıcı cezaya kimin çarptırılacağını ve yalancının kim olduğunu öğreneceksiniz. Siz de gözetleyin, unutmayın ki ben sizinle birlikte zaten gözetlemekteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Derken emrimizin (infaz) vakti geldi: Şuayb`ı ve onunla aynı inancı paylaşan kimseleri katımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık, zulme gömülüp gidenleri malum sayha ansızın yakalayıverdi; öz yurtlarında cansız donakaldılar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sanki onlar hiç yaşamamıştılar. Unutmayınız ki Medyen tarih sahnesinden, tıpkı Semud`un silindiği gibi silindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Doğrusu Biz Musa`yı da, ayetlerimizle ve kesin bir yetkiyle Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Firavun`a ve onun yönetici seçkinlerine göndermiştik. Fakat onlar Firavun`un yönetimine boyun eğdiler. Ne ki firavun(laşmış) bir yönetimin, sağduyulu olması mümkün değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. O, Kıyamet Günü (de) kavminin önüne düşecek ve onları ateşe sürecek: sürüldükleri yer ne berbat bir yer! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sonuçta peşlerine burada da bir lanet takıldı, Kıyamet Günü`nde de... Pay da, pay verilen de ne fenadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Bütün bu kıssasını sana anlattıklarımız, (bilinen) kentlerin (acı) hakiyalerinden bir kısmıdır: onlardan (geriye) kalıntı bırakan da var, hasat edilmiş tarlalar gibi yerinde yeller esen de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ama onlara zulmeden Biz değildik, lakin onlar kendi kendilerine zulmettiler. Dahası Rablerinin helak emri geldiğinde, Allah dışında yalvarıp yakardıkları ilahları onların başından hiçbir şeyi savamadı; üstelik bunlar, kendi çöküşlerini hızlandırmaktan başka bir işe de yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ve senin Rabbin, kentleri cezalandırmak istediği zaman işte böyle cezalandırır kı; ki onlar zulmetmiştiler: hiç şüphesiz O`nun cezalandırması çok can yakıcı, pek dehşet vericidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kuşkusuz bunda, ahiret azabından korkanların alacağı derin ibretler vardır: ki o gün tüm insanlığın toplandığı bir gündür; dahası her şeyin ortaya serildiği bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ve o günü Biz, ancak sayısı (Bize malum) bir süreye kadar erteleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. O gün geldiğinde, hiçbir kimse O`nun izni olmadan savunma yapamaz: sonuçta onlardan kimileri bedbaht, kimileri de bahtiyar olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Artık bedbaht olan kimselerin mekanı ateş olacaktır: onlar orada ah-u figan edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer orada durduğu sürece onlar da orada kalmayı sürdürecekler: Unutma ki senin Rabbin dilediğini yapan (Allah)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve bahtiyar olanlara gelince: işte onlar da Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer orada durduğu sürece içerisinde yerleşip kalacaklar: kesintisiz bir bağış olarak!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Artık, şu adamların (neye) taptıklarından hiçbir kuşkun olmasın: onlar, önceki atalarının kulluk ettiklerinden başkasına kulluk etmiyorlar. Şu var ki Biz, onların payına düşeni hiç eksiksiz ödeyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Doğrusu Biz Musa`ya da kitap vermiştik ve onda da ayrılığa düşmüşlerdi: Ne ki eğer Rabbin tarafından daha önceden bir yasaya bağlanmamış olsaydı, onların kendi aralarında (daha başından) hüküm verilip iş bitirilirdi. Çünkü (tıpkı Mekkeliler gibi) onlar da onun hakkında önce şüpheye düştüler, nihayet (şüphelerinden de) kuşku duydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Emin ol ki Rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığı tastamam ödeyecektir. Unutma ki O, yaptıkları her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Şu halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Ve seninle birlikte yürümek için sana uyanlar da (aynı yolu tutsunlar)! Asla sınırı aşmayın! Unutmayın ki O yaptığınız her şeyin farkındadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Zulmedenlere en ufak bir eğilim dahi göstermeyin! Sonra ateş size de dokunur. Sizin Allah`tan başka yardımcınız da olmadığına göre, sonra büsbütün yardımsız kalırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Gündüzün iki eteğinde ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı ikame et! Unutma ki iyilikler kötülükleri giderir: işte bu, öğüt alacaklara bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ve diren: unutma ki Allah iyilerin hak ettiği karşılığı azla zayi etmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Keşke çıksaydı, ama ne yazık ki sizden önceki nesiller arasından, kendilerini kurtardığımız bir azınlık dışında, yeryüzünde toplumsal çürümeye karşı direnen akıllı ve erdemli kimseler çıkmadı. Zulme eğilimli çoğunluksa, ayartıcı dünyevi zevklerin peşine takıldılar ve günaha gömülüp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Değilse, senin Rabbin halkı (birbirlerine karşı) doğru dürüst davrandığı sürece, (sadece) sapık inançları yüzünden uygarlıkları helak etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Hem Rabbin dileseydi, bütün insanlığı Allah`a inanan tek bir ümmet yapardı. Fakat O, doğru yolu göstererek insanları seçecekleri yollarda özgür bıraktı. Ve böylece insanlar farklı görüşlerin peşinde koşmaya devam edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Tabii ki Rabbinin rahmetiyle (yol gösterdiği) kimseler hariç. Oysa ki O, (tüm insanları) bu (rahmete nail olmak) için yarattı. Ne ki, (rahmete ısrarla sırt çevirenler için de) Rabbinin, "Andolsun ki Ben Cehennemi bütünüyle görünmeyen ve görünen tüm iradeli varlıkların (kötüleriyle) tıka basa dolduracağım" sözü, elbet gerçekleşmiş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Bak, elçilerin haberlerinden senin gönlünü takviye edecek olan kısmını sana aktarmış bulunuyoruz. Bu haberlerin içerisinde, hem sana hakikat hem de mü`minlere bir öğüt ve uyarı ulaşmış olmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İnanmamakta ısrar edenlere ise de ki: "Siz, kendinize yakışanı yapınız, unutmayın ki biz bize yakışanı yapmaktayız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. ve bekleyiniz, iyi bilin ki biz zaten beklemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Göklerin ve yerin gizli gerçekleri Allah`a aittir; ve sonunda her iş döner dolaşır Allah`ın (dediğine) varır: şu halde yalnız O`na kul ol ve O`na güvenip dayan; zira senin Rabbin yaptıklarınız karşısında asla duyarsız kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster