1. Elif, Lâm, Râ. (Bu,) Hakîm (her işi hikmetli olan), Habîr (herşeyden haberdâr olan Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir Kitab`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Tâ ki Allah`dan başkasına ibâdet etmeyesiniz! (Ey Resûlüm! De ki:) `Şübhesiz ki ben, size O`nun tarafından (gönderilmiş) bir korkutucu ve bir müjdeleyiciyim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. `Ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz, sonra O`na tevbe edesiniz ki, sizi (dünyada)belirli bir vakte kadar güzel bir ni`metle faydalandırsın ve (âhirette) her fazîlet sâhibine mükâfâtını versin! Eğer yüz çevirirseniz, artık şübhesiz ki ben, sizin üzerinize (dehşeti)büyük bir günün azâbından korkarım!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. `Dönüşünüz ancak Allah`adır. O ise, herşeye hakkıyla gücü yetendir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dikkat edin! Şübhesiz ki onlar, ondan (o peygamberden kendilerini) gizlemek için göğüslerini bükerler. Bilesiniz, (onlar) elbiselerine bürünecekleri zaman dahi (Allah), onlar neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa bilir. Çünki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünde kımıldanan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah`a âid olmasın! (Allah)onun kaldığı yeri ve emânet bırakıldığı yeri bilir. Hepsi, apaçık bir kitabda (Levh-i Mahfûz`da yazılı)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için, gökleri ve yeri altı günde yaratan O`dur; arşı ise (daha önce) su üstünde idi. (Ey Resûlüm!) Celâlim hakkı için, `Muhakkak siz öldükten sonra diriltilecek olan kimselersiniz!` desen, inkâr edenlermutlaka: `Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve and olsun ki onlardan azâbı sayılı bir müddete kadar ertelesek, mutlaka: `Ona (o azâbın gelmesine) mâni` olan nedir?` derler. Dikkat edin! (O azab) onlara geleceği gün, kendilerinden geri çevrilecek değildir ve kendisiyle alay etmekte oldukları (azab), onları kuşatmış olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Şübhesiz ki, insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak da, sonra bunu ondan çekip alsak; doğrusu o, gerçekten çok ümidsiz, çok nankör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hem muhakkak ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra ona (o insana) bir ni`met tattırsak, mutlaka: `Kötülükler benden gitti` der. Çünki o gerçekten çok şımarık, çok böbürlenen kimsedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak sabredip, sâlih ameller işleyenler müstesnâ. İşte onlar için bir bağışlanma ve(pek) büyük bir mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Habîbim, yâ Muhammed!) Şimdi sen (müşriklerin): `Ona bir hazîne indirilmeli veya berâberinde bir melek gelmeli değil miydi?` demeleri yüzünden, olur ki, sana vahyolunanın bir kısmını (kabûl etmezler diye anlatmayı) terk edici olursun. Hem bundan dolayı göğsün daralacak olur. Sen ancak bir korkutucusun. Allah ise, herşeye vekîldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yoksa: `Onu (o Kur`ân`ı, kendisi) uydurdu` mu diyorlar? (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: `Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, o takdirde onun benzeriuydurulmuş on sûre getirin! (Yardım için) Allah`dan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Ve, de ki:) `Buna rağmen (o yardıma çağırdıklarınız da) size cevab vermedilerse(ki veremeyecekler), o hâlde bilin ki, (o Kur`ân) ancak Allah`ın ilmiyle indirilmiştir ve O`ndan başka ilâh yoktur. Artık siz Müslüman kimseler (oluyor) musunuz?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim dünya hayâtını ve ziynetini isterse, onlara orada (dünyada) amellerinin karşılığını tam olarak veririz ve onlara orada bir eksiklik yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte onlar öyle kimselerdir ki, âhirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur.(Dünyada özene bezene) yaptıkları şeyler, orada (âhirette) boşa gitmiştir ve yapmakta oldukları şeyler bâtıldır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şimdi (dünya hayâtını isteyen bir kimse, hiç Resûlümüz olan) şu kimse (gibi) olur mu ki(o), Rab binden apaçık bir delil (olan Kur`ân) üzere bulunur. Ki kendisine (o Kur`ân`ı)O`ndan (Rab binden) bir şâhid (olan Cebrâîl) okuyor. Ondan (o Kur`ân` dan) önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ`nın Kitâb`ı (olan Tevrât) vardır.İşte bunlar, ona (Kur`ân`a) îmân e der ler. (Muhtelif) topluluklardan kim onu inkâr ederse, artık ateş onun va`d edilen yeridir. Öyle ise ondan (Kur` ân dan) bir şübhe içinde olma! Şübhesiz ki o, Rabbin den (gelen) haktır; fakat insanların çoğu îmân etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hem Allah`a yalan söyleyerek iftirâ edenden daha zâlim kim olabilir? İşte onlar(kıyâmet günü) Rablerine arz olunacaklar ve (kendileri aleyhine) şâhidler (olarak melekler, peygamberler ve kendi uzuvları da): `İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır!` diyecek. Dikkat edin! Allah`ın lâ`neti o zâlimlerin üzerinedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar ki, (insanları) Allah yolundan men` ederler ve ona (o yola) eğrilik (bulmak)isterler. Ve onlar, âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar yeryüzünde (Allah`ı) âciz bırakıcı kimseler değillerdir ve onların Allah`dan başka, (kendilerini kurtarabilecek) hiçbir dostları yoktur. (Âhirette) onlara azab kat kat artırılır. Çünki (kendilerine anlatılan hakikatleri) ne (tahammül ederek) dinleyebiliyorlardı, ne de görebiliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte onlar kendilerini hüsrâna uğratanlardır ve uydurmakta oldukları şeyler (o hesab günü) kendilerinden uzaklaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hiç şübhesiz, doğrusu onlar, âhirette en fazla hüsrâna uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak îmân edip sâlih ameller işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar Cennet ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu iki zümrenin (mü`minlerle kâfirlerin) hâli, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Hiç bunlar misâlce birbirine eşit olurlar mı? Artık ibret almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) And olsun ki (biz), Nûh`u kavmine (peygamber olarak) gönderdik. (Onlaradedi ki:) `Şübhesiz ben, sizin için Allah`dan başkasına ibâdet etmeyesiniz diye(gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum. Doğrusu ben, sizin üzerinize (pek) elemli bir günün azâbından korkuyorum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) And olsun ki (biz), Nûh`u kavmine (peygamber olarak) gönderdik. (Onlaradedi ki:) `Şübhesiz ben, sizin için Allah`dan başkasına ibâdet etmeyesiniz diye(gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum. Doğrusu ben, sizin üzerinize (pek) elemli bir günün azâbından korkuyorum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunun üzerine kavminden inkâr edenlerin ileri gelenleri dediler ki: `(Biz) seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz ve sana basit görüşlü aşağı (tabakada)olanlarımızdan başkasının tâbi` olduğunu görmüyoruz. Bize karşı bir üstünlüğünüzü degörmüyoruz; bil`akis sizi yalancı kimseler zannediyoruz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Nûh) dedi ki: `Ey kavmim! Söyleyin bakalım; ya (ben) Rabbimden apaçık bir delîl üzerinde isem ve (O), bana kendi katından bir rahmet vermiş de, (o rahmet) size gizli bırakılmış ise? Siz onu istemeyen kimseler olduğunuz hâlde, (biz) sizi ona zorlayacak mıyız?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. `Ey kavmim! Buna (bu yaptığım teblîğe) karşı sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah`a âiddir ve ben îmân edenleri kovucu da değilim. Şübhesiz ki onlar, Rablerine kavuşacak kimselerdir; fakat ben, sizi câhillik etmekte olan bir kavim olarak görüyorum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. `Ey kavmim! Eğer onları kovarsam, Allah`(dan gelecek azâb)a karşı bana kim yardım eder? Artık hiç ibret almaz mısınız?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. `Ve (ben) size: `Allah`ın hazîneleri yanımdadır` demiyorum; hem gaybı (ben de)bilmem; `Ben şübhesiz bir meleğim` de demiyorum; sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için: `Allah onlara aslâ bir hayır vermeyecek` de demem! Allah, onların içlerinde olanı en iyibilendir. (Eğer o mü`minleri kovar ve böyle dersem) o takdirde doğrusu ben mutlaka zâlimlerden olurum!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: `Ey Nûh! Gerçekten bizimle mücâdele ettin, öyle ki bizimle mücâdelede çok ileri gittin; eğer (iddiânda) doğru kimselerden isen, haydi tehdîd etmekte olduğun (azâb)ı bize getir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Nûh) dedi ki: `Onu size, eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah`ı) âciz bırakıcı kimseler değilsiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. `Eğer Allah sizi dalâlete atmayı diliyorsa, (ben) size nasîhat etmek istesem de nasîhatim size fayda vermez. Rabbiniz O`dur ve ancak O`na döndürüleceksiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Habîbim, yâ Muhammed!) Yoksa: `Onu (o Kur`ân`ı, kendisi) uydurdu` mu diyorlar? De ki: `Eğer onu uydurduysam, artık günâhım banadır; fakat ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nûh`a da şübhesiz şöyle vahyolundu: `Kavminden, gerçekten îmân etmiş olanlardan başka kimse aslâ îmân etmeyecek; öyle ise onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. `Bizim nezâretimiz altında ve vahyimiz ile gemiyi yap ve zulmedenler(inbağışlanmaları) hakkında bana (bir şey) söyleme (onlar için yalvarma)! Çünki onlar (pek yakında) suda boğulmuş (olacak) kimselerdir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Nûh) gemiyi yapıyor; kavminden bir gürûh da yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. (Nûh) dedi ki: `Eğer (siz) bizimle eğleniyorsanız, sonunda şübhesiz biz de(Allah`ın azâbı geldiği vakit) sizinle, bu alay etmekte olduğunuz gibi alay edeceğiz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. `Artık kendisini (dünyada) rezîl edecek azâbın kime geleceğini ve (âhirette)devamlı bir azâbın kimin başına ineceğini ileride bileceksiniz!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nihayet emrimiz gelip de iş ciddileşip, sular kaynamaya başlayınca, Nuh`a dedik ki: “Her cins hayvandan birer çift ve haklarında hüküm verilmiş olanlar değil, yalnız aileni ve iman edenleri gemiye bindir.” Ancak ona inananlar küçük bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Nûh) dedi ki: `Ona binin; onun akıp gitmesi de durması da Allah`ın ismiyledir. Şübhesiz ki Rabbim, elbette Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve o (gemi, sular her tarafı istîlâ ettiğinde) onlarla birlikte dağlar gibi dalga(lar)içinde akıp gidiyordu. Nûh, (kendilerinden) ayrı bir yerde bulunan oğluna (îmân eder ümîdiyle): `Ey oğulcuğum! Bizimle berâber (sen de) bin, kâfirlerle berâber olma!` diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Oğlu yine de îmân etmekten kaçınarak:) `Beni sudan muhâfaza edecek bir dağa sığınacağım` dedi. (Nûh:) `Bugün (Allah`ın) merhamet ettiği kimse müstesnâ, Allah`ın emrinden (azâbından) koruyucu kimse yoktur!` dedi. Ve aralarına dalga girdi de (artık o)boğulanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Nihâyet (vakti geldiğinde): `Ey yer! Suyunu yut! Ve ey gök! (Sen de yağmurunu) tut!` denildi. Su çekildi, iş bitirildi, (gemi) Cûdî (dağının) üzerine oturdu ve: `(Allah`ın rahmetinden uzak olan) zâlimler topluluğu helâk olsun!` denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nûh ise, Rabbine nidâ (duâ) edip dedi ki: `Rabbim! Şübhesiz ki oğlum benim âilemdendir (sen bana âilemin kurtulacağını va`d etmiştin); muhakkak ki senin va`din haktır ve sen hükmedenlerin en hâkimisin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Allah) buyurdu ki: `Ey Nûh! Şübhesiz o, senin âilenden değildir! Çünki o(nun yaptığı), sâlih olmayan bir ameldir. Öyleyse hakkında bilgi sâhibi olmadığın bir şeyi benden isteme! Muhakkak ki ben seni câhillerden olmaktan sakındırırım!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Nûh) dedi ki: `Rabbim! Doğrusu ben, hakkında bilgi sâhibi olmadığım bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer bana mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen, hüsrâna uğrayanlardan olurum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Tarafımızdan) buyuruldu ki: `Ey Nûh! Sana ve berâberindekilerden (çoğalarak tüm dünyaya yayılacak) olan ümmetlere bizden selâm ve bereketlerle (gemiden) in!(Onlardan ileride) öyle ümmetler de olacaktır ki, kendilerini yakında (dünyada)faydalandıracağız, sonra (inkâr etmelerinden dolayı) bizden onlara (yine pek) elemli bir azab dokunacaktır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Habîbim, yâ Muhammed!) Bunlar gayb haberlerindendir ki, onları sana vahyediyoruz. Bundan önce onları ne sen biliyordun, ne de kavmin! Öyle ise sabret! Şübhesiz ki âkıbet (sonunda asıl kazanç) takvâ sâhiblerinindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Âd (kavmin)e de kardeşleri Hûd`u (gönderdik). Dedi ki: `Ey kavmim! Allah`a ibâdet edin; sizin için O`ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Siz ancak (Allah`a) iftirâ edenlersiniz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. `Ey kavmim! Buna (bu yaptığım teblîğe) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana âiddir. Hiç mi akıl erdirmezsiniz?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. `Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O`na tevbe edin ki, üzerinize semâyı bol bol (yağmur olarak) göndersin ve gücünüze güç katsın! Günahkârlar olarak(haktan) yüz çevirmeyin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Dediler ki: `Ey Hûd! Bize apaçık bir delil (bir mu`cize) getirmedin; biz de senin sözünle ilâhlarımızı terk ediciler değiliz, biz sana îmân edecek kimseler de değiliz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Biz “tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış” demekten başka bir söz söyleyemeyiz! Hûd dedi ki: “Ben, Allah`ı şâhit tutuyorum; siz de şahit olunuz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (54-55) `(Biz senin hakkında) ancak: `İlâhlarımızdan bazısı seni fenâ çarpmış` diyoruz.` (Hûd) dedi ki: `Şübhesiz ben (ise) Allah`ı şâhid tutuyorum; (siz de) şâhid olun ki doğrusu ben, sizin O`nu (Allah`ı) bırakıp da şirk koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım! Artık (isterseniz) hep berâber bana tuzak kurun; sonra (da) bana hiç mühlet vermeyin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. `Şübhesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah`a tevekkül ettim.(Yeryüzünde) hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, O (Allah) onun perçeminden (alnından)tutmuş (da tasarrufu altına almış) olmasın! Muhakkak ki Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. `Eğer şimdi yüz çevirirseniz, artık size kendisi ile gönderilmiş olduğum şeyi (emir ve yasakları) size gerçekten teblîğ ettim. Hem Rabbim (isterse), sizden başka bir kavmi yerinize getirir. O`na hiçbir zarar da veremezsiniz. Şübhe yok ki Rabbim, herşeyi hakkıyla gözetendir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Nihâyet emrimiz gelince, Hûd`u ve berâberindeki îmân edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtuluşa erdirdik ve onları şiddetli bir azabdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Âd (kavmi) Rablerinin âyetlerini bilerek inkâr ettiler, O`nun peygamberlerine âsî oldular ve her inadcı zorbanın emrine uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Böylece hem bu dünyada, hem de kıyâmet gününde lâ`nete tâbi` tutuldular. Haberiniz olsun! Şübhesiz ki Âd (kavmi) Rablerini inkâr ettiler. Dikkat edin! (İsyanları yüzünden Allah`ın rahmetinden uzaklaşan) Hûd`un kavmi olan Âd, helâk olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Semûd (kavmin)e de kardeşleri Sâlih`i (gönderdik). Dedi ki: `Ey kavmim! Allah`a ibâdet edin; sizin için O`ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, sizi yerden (topraktan) yarattı ve sizin orayı i`mâr etmenizi (ve orada ömür sürmenizi) istedi; öyle ise O`ndan mağfiret dileyin, sonra O`na tevbe edin! Şübhesiz ki Rabbim, Karîb (kullarına pek yakın)dır, Mücîb(duâlarına mutlaka cevab veren)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dediler ki: `Ey Sâlih! (Sen) bundan önce aramızda gerçekten ümid beslenen bir kimse idin; (şimdi) atalarımızın tapageldiği şeylere kulluk etmekten bizi men` mi ediyorsun? Doğrusu biz ise, senin bizi kendisine da`vet etmekte olduğun şeyden kuşku veren ciddî bir şübhe içindeyiz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (Sâlih) dedi ki: `Ey kavmim! Söyleyin bakalım, ya Rabbimden apaçık bir delîl üzerinde isem ve (O) bana tarafından bir rahmet vermişse? O`na isyân edersem, bu takdirde Allah`(dan gelecek azâb)a karşı bana kim yardım eder? O zaman bana zarar vermekten başka bir şey artırmazsınız.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. `Ey kavmim! İşte bu, size bir mu`cize olarak Allah`ın dişi devesidir; artık onu(serbest) bırakın, Allah`ın arzında yesin (içsin)! Ona bir kötülükle dokunmayın! Yoksa sizi yakın bir azab yakalar.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Fakat (Semûd kavmi bu îkazı dinlemeyerek) onu kestiler; bunun üzerine (Sâlih): `Yurdunuzda üç gün daha yaşayın! Bu, yalan olmayan bir tehdiddir!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Nihâyet emrimiz gelince, Sâlih`i ve berâberindeki îmân edenleri tarafımızdan bir rahmetle (hem o azabdan), hem de o günün zilletinden kurtardık. Şübhesiz ki, Kaviyy (pek kuvvetli olan), Azîz (kudreti herşeye galib gelen) ancak Rabbindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Zulmedenleri ise, o korkunç ses yakaladı da bulundukları yerde çöküp kalan kimseler oldular! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Sanki orada hiç oturmamışlardı! Dikkat edin! Şübhesiz Semûd (kavmi) Rablerini inkâr ettiler. (Ve yine) dikkat edin! (Peygamberlerine isyanları yüzünden Allah`ın rahmetinden uzaklaşan) Semûd (kavmi) helâk olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. And olsun ki elçilerimiz (melekler) İbrâhîm`e müjde ile geldiler: `Selâm (senin üzerine olsun)!` dediler. Bunun üzerine (O da:) `Selâm (sizin üzerinize de olsun)!` dedi; beklemeden (onlara) kızartılmış bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Fakat ellerinin ona uzanmadığını görünce, onlar(ın durumların)ı yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir çeşit korku düştü. (Onlar ise:) `Korkma! Şübhesiz ki biz (Allah`ın melekleriyiz ve) Lût kavmine (azab vazîfesi ile) gönderildik!` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bu sırada (İbrâhîm`in) zevcesi (Sâre) ayakta idi; (bu zâlim kavmin helâk edileceği müjdesini duyunca) bundan dolayı güldü; (biz) de ona İshâk`ı müjdeledik; İshâk`ın ardından da (bir torun olarak) Ya`kub`u! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (İbrâhîm`in hanımı Sâre:) `Vay bana! Ben ihtiyar bir kadın, bu kocam da yaşlı bir kimse iken mi doğuracağım? Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şey!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Melekler) dediler ki: `Allah`ın işine mi şaşıyorsun? Allah`ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir ey ev halkı! Şübhesiz ki O, Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık olan)dır, Mecîd (ihsânı bol olan)dır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Nihâyet İbrâhîm`den korku gidip kendisine müjde gelince, Lût kavmi hakkında(acabâ îmâna gelmezler mi, diye) bizimle (azab melekleriyle) mücâdeleye başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Çünki İbrâhîm gerçekten yumuşak huylu, çok içli (çok âh eden, inleyen), kendisini tamâmen Allah`a vermiş bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Melekler dediler ki:) `Ey İbrâhîm! Bundan vazgeç! Şu muhakkak ki, gerçekten Rabbinin emri gelmiştir. Çünki onlara aslâ geri çevrilmez bir azab gelecektir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve elçilerimiz (olan melekler, insan sûretinde) Lût`a gelince, onlar(a, sapık kavminin musallat olmasın)dan dolayı endişeye düştü, onlar yüzünden göğsü daraldı ve: `Bu, zor bir gündür!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (Elçilerimizin geldiğini haber alan) kavmi ise koşarak ona geldiler ki (onlar) daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. (Lût) dedi ki: `Ey kavmim! İşte bunlar (kavmimin kadınları, ki benim de) kızlarım (sayılırlar, onlarla evlenin); onlar sizin için daha temizdir; artık Allah`dan sakının ve beni misâfirlerim hakkında rezîl etmeyin! İçinizden aklı başında bir adam yok mu?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dediler ki: `Yemîn olsun (sen de) bilirsin ki, senin kızlarında bizim için hiçbir hak yoktur. (Kadınlara karşı bir meyil duymuyoruz.) Doğrusu sen bizim ne istediğimizi hâlbuki çok iyi bilirsin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Lût:) `Keşke size karşı bir kuvvetim olsaydı, yâhut sağlam bir kaleye sığınabilseydim!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Melekler) dediler ki: `Ey Lût! Şübhesiz ki biz, Rabbinin elçileriyiz; (onlar) sana aslâ dokunamazlar; artık gecenin bir kısmında, âileni yola çıkar ve içinizden hiçkimse geri dönüp bakmasın! Karın müstesnâ! Çünki onlara gelen (azab) ona da isâbet edicidir. Muhakkak ki onlara va`d olunan azab zamânı, sabah vaktidir. Sabah (zâten) yakın değil mi?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Nihâyet (azâb) emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine(balçıktan) pişirilmiş, arka arkaya dizilmiş taşlar yağdırdık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (Ki bu taşlar) Rabbinin katında (her taşın kime isâbet edeceği dahi belli olarak)damgalanmıştır. Hem o (taşlar), zâlimlerden uzak değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Medyen (kavmin)e de kardeşleri Şuayb`ı (gönderdik). Dedi ki: `Ey kavmim! Allah`a ibâdet edin; sizin için O`ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; şübhesiz ki ben, sizi bir hayır (bolca ni`metler) içinde görüyorum ve doğrusu ben, sizin üzerinize (gelmesi pek muhtemel ve sizi) çepeçevre kuşatıcı (helâk edici)bir günün azâbından korkuyorum.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. `Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adâletle tutun! İnsanlara eşyâlarını eksik vermeyin ve yeryüzünde ifsâd edici kimseler olarak bozgunculuk yapmayın!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. `Eğer mü`min kimseler iseniz, Allah`ın bıraktığı (meşrû` olan kâr) sizin içinhayırlıdır. Ben de sizin üzerinize (her fesâdınıza mâni` olacak) muhâfız değilim. (Vazîfem ancak tebliğdir!)` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Dediler ki: `Ey Şuayb! Atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden, yâhutmallarımız hakkında ne diliyorsak yapmaktan vazgeçmemizi, sana namazın mı emrediyor?Şübhesiz ki sen, hakikaten yumuşak huylu, aklı başında bir kimsesin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Şuayb) dedi ki: `Ey kavmim! Söyleyin bakalım; ya Rabbimden apaçık bir delîl üzerinde isem ve beni tarafından güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa? Sizi kendisinden men` ettiğim şeyler husûsunda (siz onlardan sakınırken) size muhâlefet etmeyi (onları kendim yapmayı) istiyor da değilim. (Ben) ancak gücümün yettiği kadar ıslâh etmek istiyorum.Muvaffakiyetim ise ancak Allah(`ın yardımı) iledir. (Ben) yalnız O`na tevekkül ettim ve ancak O`na yönelirim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (Şuayb dedi ki:) `Ey kavmim! Bana olan ayrılık (bu düşmanlığınız), sakın sizi Nûh kavminin veya Hûd kavminin veya Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi bir musîbete uğratmasın! Hâlbuki (helâk edilen) Lût kavmi, sizden uzak değildir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. O hâlde `Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O`na tevbe edin! Şübhesiz ki Rabbim, Rahîm (çok merhamet eden)dir, Vedûd (kullarını çok seven)dir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Dediler ki: `Ey Şuayb! Senin söylemekte olduğun şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve doğrusu biz, seni içimizde gerçekten zayıf olarak görüyoruz. Eğer kabîlen olmasaydı, elbette seni taşla(yarak öldürü)rdük. Senin bizim üzerimize bir üstünlüğün de yoktur!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (Şuayb) dedi ki: `Ey kavmim! Benim kabîlem sizin üzerinize Allah`dan daha mı i`tibarlı ki, O`nu (ve emirlerini unutup), sırt dönmekle (hesâba almayarak) arkanızda bıraktınız. Muhakkak ki Rabbim, yapmakta olduklarınızı (ilim ve kudretiyle) tamâmen kuşatıcıdır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. `Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; şübhesiz ben de (yılmadan vazîfemi)yapıcıyım! Kendisini rezîl edecek azâbın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride bileceksiniz! Bekleyin, doğrusu ben de sizinle berâber (onu) bekleyiciyim!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Nihâyet (azab) emrimiz gelince, Şuayb`ı ve berâberindeki îmân edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık; zulmedenleri ise o korkunç ses yakaladı da bulundukları yerde çöküp kalmış kimseler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sanki orada hiç oturmamışlardı! Dikkat edin! Semûd (kavmi rahmetimizden uzak kalmakla) helâk olduğu gibi, Medyen (halkı) da öyle helâk olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (96-97) And olsun ki Mûsâ`yı da mu`cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir`avun`a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir`avun`un emrine uydular. Hâlbuki Fir`avun`un emri doğru değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. (96-97) And olsun ki Mûsâ`yı da mu`cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir`avun`a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir`avun`un emrine uydular. Hâlbuki Fir`avun`un emri doğru değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. (Fir`avun kavmini dünyada denize sokup boğduğu gibi) kıyâmet gününde (de)kavminin önüne geçer de onları (suya götürür gibi) ateşe götürür. (Güyâ rehberlik ettiği) o vardıkları yer, ne kötü yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. (Onlar) hem burada (dünyada), hem de kıyâmet gününde lâ`nete tâbi` tutuldular.(Onlara) yapılan bu ikram, ne kötü ikramdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. (Habîbim, yâ Muhammed!) Bunlar (helâk edilen) şehirlerin haberlerindendir ki, onu sana anlatıyoruz; onlardan (hâlâ) ayakta olan da vardır, biçilmiş (ekin gibi yok) olan da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Hâlbuki (biz) onlara (hak ettiklerinin dışında cezâ vererek) zulmetmedik, velâkin(onlar küfür ve isyanlarıyla) kendilerine zulmettiler; artık Rabbinin emri gelince, Allah`dan başka (kendisine) yalvarmakta oldukları ilâhları kendilerine hiçbir fayda vermedi. Onlara zarar vermekten başka bir şey de artırmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte, (halkı) zâlim bir hâlde bulunan şehirleri (azâbıyla) yakaladığı zaman, Rabbinin yakalaması böyledir. Şübhesiz ki O`nun yakalaması, pek elemlidir, pek şiddetlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Doğrusu bunda (bu kıssada), âhiret azâbından korkanlar için elbette bir ibret vardır. Bu (kıyâmet vakti), insanların onda toplanmış olacağı bir gündür ve bu, (herkes tarafından) görülecek bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Fakat onu (o günü), ancak sayılı bir müddet için te`hîr ediyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Gelecek olan o gün, O`nun izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz! Artık onlardan kimi şakidir (bedbahttır), kimi de saîddir (bahtiyârdır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İşte şaki olanlara gelince, artık (o gün) ateştedirler; onlar için orada ızdırablı (ve çirkin bir sesle) nefes alma ve (çirkin bir hıçkırıkla) nefes verme vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Gökler ve yer durdukça orada ebedî olarak kalıcıdırlar; ancak Rabbinin dilediği müstesnâ. Çünki Rabbin, ne dilerse hakkıyla yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve saîd (bahtiyâr) olanlara gelince, artık (onlar ise) Cennettedirler; gökler ve yer durdukça orada ebedî olarak kalıcıdırlar; ancak Rabbinin dilediği müstesnâ! (Bu) aslâ kesilmeyip devâm eden bir lütuftur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. (Ey Habîbim!) O hâlde şunların tapmakta oldukları şeylerden (dolayı kendilerine azâb edileceği husûsunda) hiçbir şübhe içinde olma! (Onlar da) ancak daha önce atalarının tapageldiği gibi tapıyorlar. Şübhesiz biz de onlara, (azabdan) nasiblerini elbette eksiksiz vericiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. And olsun ki Mûsâ`ya Kitâb`ı (Tevrât`ı) verdik; fakat onda ihtilâfa düşüldü(bazısı îmân etti, bazısı etmedi). Fakat Rabbin tarafından (azâbın te`hîrine dâir) önceden söylenmiş bir söz olmasaydı, elbette aralarında hüküm (çoktan) verilmiş olurdu. Çünki doğrusu onlar (kavmindeki kâfirler), bundan (Kur`ân`dan), (kendilerine) kuşku veren ciddî bir şübhe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Muhakkak ki Rabbin, onların herbirine amellerinin karşılığını kesinlikle tam olarak verecektir. Çünki O, (onlar) ne yaparlarsa hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. O hâlde, emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Berâberindeki tevbe edenler de! Ve(Allah`ın koyduğu) hudûdu aşmayın! Çünki O, ne yaparsanız hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Zulmedenlere de meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur! Hem sizin, Allah`dan başka hiçbir dostunuz yoktur; sonra size yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindi vakitlerinde) ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde (akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde) ise namazı hakkıyla edâ et! Muhakkak ki iyilikler, (büyük günahlardan kaçınmak şartıyla) kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir nasîhattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık sabret! Zîrâ şübhesiz ki Allah, iyilik edenlerin mükâfâtını zâyi` etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Hâlbuki sizden önceki (helâk ettiğimiz) nesiller içinde, yeryüzünde fesad çıkarmaktan (insanları) men` eden fazîletli kimseler bulunmalı değil miydi? Onlardan, kurtardığımız pek az kimse müstesnâ (içlerinde fazîletli insanlar yoktu). Zulmedenler ise, içinde şımartıldıklarının (o sayısız ni`metlerin) peşine düştü ve günahkâr kimseler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Rabbin o şehirleri, ahâlisi (kendi hâllerini ve diğer insanları) ıslâh eden kimseler iken, zulümle helâk edecek değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette (İslâm üzere) bir tek ümmet yapardı; fakat (onlar) ihtilâf eden kimseler olarak, (böyle) devâm edip duracaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Ancak Rabbinin merhamet buyurduğu kimseler müstesnâ. Zâten onları bunun için (rahmete ehil olanları rahmet, ihtilâfa ehil olanları ihtilâf için) yarattı. Böylece Rabbinin, `Celâlim hakkı için, Cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım!` sözü tamâm oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. (Ey Resûlüm!) Peygamberlerin haberlerinden, kendisi ile senin kalbini takviye edeceğimiz herşeyi sana anlatıyoruz. Bunda (bu sûrede) de sana hak ve mü`minlere bir nasîhat ve bir ihtar geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. O hâlde, îmân etmeyenlere de ki: `Elinizden geleni yapın! Şübhesiz biz de (öyle)yapanlarız.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. `Ve (siz bizim âkıbetimizi) bekleyin; doğrusu biz de (sizin âkıbetinizi)bekleyenleriz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Hâlbuki göklerin ve yerin gaybı Allah`a âiddir ve bütün işler hep O`na döndürülür; öyle ise O`na ibâdet et ve O`na tevekkül et! Çünki Rabbin, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster