1. Elif lâm râ. (Bu,) bir Kitaptır ki, hikmet sâhibi, herşeyden haberi olan (Allâh) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış ve güzelce açıklanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Tâ ki Allah’tan başkasına tapmayasınız. Ben de, O’ndan size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz, sonra O’na tevbe edesiniz ki, sizi belirtilmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ve her lutuf sâhibine lutfetsin. Ve eğer yüz çevirirseniz, ben sizin için büyük bir günün azâbından korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Dönüşünüz Allaha’dır. O, herşeyi yapacak güçtedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyi bilin ki, onlar O’ndan gizlenmek için göğüslerini bükerler. Yine iyi bilin ki onlar, örtülerine büründükleri zaman dahi (Allâh onların) içlerinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a âit olmasın. (Allâh) onun durduğu ve emânet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gökleri ve yeri altı günde yaradan O’dur. O zaman Arş’ı su üzerinde idi. (Bu kâinâtı yarattı) Ki, hanginizin daha güzel iş yaptığınızı denesin. Böyle iken yine sen: "Öldükten sonra diriltileceksiniz" desen, inkâr edenler, mutlaka: "Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Andolsun onlardan azâbı sayılı bir ümmete (belli bir süreye) ertelesek, "Onu tut(up bize gelmesine engel ol)an nedir?" derler. İyi bilin ki, o (azâb) başlarına geldiği gün, bir daha onlardan geri çevrilmez ve alay ettikleri şey, kendilerini kuşatmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer biz insana, bizden bir rahmet taddırsak da sonra onu kendisinden çekip alsak, hemen o, umutsuzluğa düşer, nankör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir ni’met taddırsak, mutlaka: "Kötülükler benden gitti" der, sevinir, övünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için mağfiret ve büyük mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Herhalde sen: "Ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi?" demelerinden ötürü, sana vahyolunanın bir kısmını bırakacaksın ve bununla göğsün sıkılacak; ama sen sadece bir uyarıcısın (böyle sözlere aldırma), her şeye vekil olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yoksa, "O’nu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse siz de onun benzeri on uydurulmuş sûre getirin; eğer doğru iseniz Allah’tan başka, çağırabildiklerinizi de (yardıma) çağırın (da bunu yapın)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer size cevap veremedilerse bilin ki (o) Allâh’ın bilgisiyle indirilmiştir ve O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl, artık müslüman oldunuz mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kimler dünyâ hayâtını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerin(in karşılığın)ı tam veririz ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama onlar öyle kimselerdir ki âhirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır, amelleri hep bâtıl olmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç böyleleri, şu kimse gibi olur mu ki, o Rabbinden bir delil üzerinde bulunur, ayrıca O’ndan bir şâhid de onu takib eder. O(Hak şâhidi Kur’a)n’dan önce de bir önder ve rahmet olarak Mûsâ’nın Kitabı var. İşte onlar O(Kur’â)n’a inanırlar. Topluluklardan kim onu inkâr ederse, onun yeri ateştir! O(Kur’â)n’dan hiç kuşkun olmasın. Muhakkak o, Rabbinden gelen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’a yalan uyduranlardan daha zâlim kim olabilir? Onlar Rablerine sunulacaklar. Şâhidler de: "İşte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır!" diyecekler. İyi bilin ki Allâh’ın la’neti zâlimlerin üzerinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar ki Allâh’ın yoluna engel olurlar ve onu eğriltmek isterler ve onlar, (evet) onlar, âhireti de tanımazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar dünyâda Allâh’ı âciz bırakacak değillerdir. Ve onların Allah’tan başka dostları da yoktur. Onlar için azâb kat kat yapılır. Çünkü (gerçeği) işitmeğe tahammül edemezlerdi ve (onu) görmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte onlar canlarını ziyana sokan kimselerdir. Ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Elbette âhirette en çok ziyana uğrayanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İnanıp iyi işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince; işte onlar da cennet halkıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar bir olur mu hiç? Hâlâ ibret almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Andolsun biz Nûh’u da kavmine gönderdik: "Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Allah’tan başkasına tapmayın. Gerçekten ben, sizin, acı bir günün azâbına uğramanızdan korkuyorum." (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Kavminden ileri gelen inkârcı grup dedi ki: "Biz seni de bizim gibi insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz; tersine sizi yalancı sanıyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dedi ki: "Ey kavmim, bakın, ya ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve (O), kendi katından bana bir rahmet vermiş de, o (rahmet) sizin gözlerinizden gizli bırakılmış ise? Şimdi siz onu istemezken, biz sizi o(Tanrı rahmeti)ne zorla mı sokacağız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey kavmim, buna karşı ben sizden bir mal istemiyorum, benim ücretim Allah’a âittir. Ve (siz istemiyor, hor görüyorsunuz diye) ben, inananları (yanımdan) kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerinin huzûruna gidecek(yaptıklarının hesabını verecek)lerdir. (Herkes kendi amelinden sorumludur. Onları niçin kovayım?) Fakat ben sizi, câhillik eden bir kavim görüyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Ey kavmim, ben onları kovarsam, Allah’a karşı beni kim savunur? Düşünmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ben size: "Allâh’ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum. Gaybı da bilmem. "Ben meleğim," de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için "Allâh onlara bir hayır vermeyecek" de demem. Allâh, onların içlerinde olanı daha iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde ben, mutlaka zâlimlerden olurum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Ey Nûh, bizimle mücâdele ettin. Hem bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen haydi bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi: "Onu, ancak Allâh dilerse size getirir; siz engel olamazsınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Eğer Allâh, sizi azdırmak diliyorsa, ben size öğüt de etmek istesem, öğütüm size yarar sağlamaz. Rabbiniz O’dur ve siz O’na döndürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa "O(Kur’â)n’ı uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer O’nu uydurmuşsam, suçum banadır. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nûh’a vahyolundu ki: "Kavminden, inanmış olanlardan başka kimse inanmayacak, onların yaptıklarından dolayı üzülme!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Gözlerimizin önünde ve vahyimiz gereğince gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana hitâbetme (onların kurtuluşu için bana yalvarma); onlar mutlaka boğulacaklardır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nûh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. "Siz bizimle alay ederseniz, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Yakında bileceksiniz: İnsanı rezil eden azâb kime geliyor, sürekli azâb kimin başına konuyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Nihâyet emrimiz gelip de tandır kaynayınca (iş ciddileşip sular kaynamağa başlayınca, Nûh’a) dedik ki: "Her şeyden ikişer çifti ve aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hâric olmak üzere âileni ve inananları gemiye yükle!" Zaten onunla beraber inanan pek azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Haydi, gemiye binin, dedi. Onun akıp gitmesi de durması da Allâh’ın adıyledir. Rabbim, elbette bağışlayandır, esirgeyendir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Gemi, onları dağlar gibi dalga(lar) arasından geçirirken Nûh, bir kenarda duran oğluna. "Yavrum, bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma!" diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Oğlu): "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. (Nûh): "Bugün, Allâh’ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur, ancak O’nun acıdığı (kurtulur)." dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Ey yer, suyunu yut ve ey gök tut!" denildi. Su azaldı, iş bitirildi. (Gemi) Cudi’ye oturdu. "Haksızlık yapan kavim yok olsun!" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nûh Rabbine seslendi: "Rabbim, dedi, oğlum benim âilemdendir. Senin sözün elbette haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Rabbi): "Ey Nûh, dedi, o senin âilenden değildir. O, yaramaz iş yaptı. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana câhillerden olmamanı öğütlerim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Nûh) dedi ki: "Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Ey Nûh, denildi, sana ve seninle beraber bulunan ümmetlerden bir bölüme bizden selâmet ve bolluklarla (gemiden) in. Ama öyle ümmetler de var ki, onları bir süre yaşatacağız, sonra onlara bizden acı bir azâb dokunacaktır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Ey Muhammed), bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen, ne de kavmin, daha önce bunları bilmiyordunuz. O halde sabret, sonuç korunanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Âd(kavmin)e de kardeşleri Hûd’u (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratana düşer. Aklınızı kullanmıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Ey kavmim, Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin (O’na yönelin) ki gökten üzerinize bol bol rahmet göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek (Allah’tan) yüz çevirmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Dediler ki: "Ey Hûd, bize bir mu’cize getirmedin. Biz senin sözünle tanrılarımızı terk edecek değiliz ve biz sana inanacak değiliz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. "(Senin hakkında)" seni tanrılarımızdan biri fena çarpmış!" demekten başka bir söz bulamıyoruz" Dedi ki: "Ben Allâh’ı şâhid tutuyorum, siz de şâhid olun ki, ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O(Allâh)’dan başka (taptığınız tanrılardan). Haydi hepiniz bana tuzak kurun, sonra bana hiç göz açtırmayın (elinizden ne gelirse yapın)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın (onu dilediği gibi yönetmesin). Gerçekten Rabbim, doğru bir yol üzerindedir (O âdildir, yanında kimse zulme uğramaz)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. "Eğer yüz çevirirseniz, artık ben size sunmakla görevlendirildiğim mesajı size duyurdum. Rabbim, sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Siz O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, herşeyi koruy(up gözet)endir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Emrimiz gelince Hûd’u ve onunla beraber inanmış olanları bizden bir rahmetle kurtardık; onları katı bir azâbdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Âd (kavmi), Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler, peygamberlerine karşı geldiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Böylece hem bu dünyâda, hem de kıyâmet gününde peşlerine la’net takıldı. İyi bilin, ’Âd (kavmi) Rablerini inkâr ettiler; iyi bilin Hûd’un kavmi ’Âd, (Allâh’ın rahmetinden) uzak olsun (yok olup gitsin)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Semûd(kavmin)e de kardeşleri Sâlih’i (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur! Sizi yerden inşâ eden ve orada yaşatan O’dur; O’ndan mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (du’âları) kabul edendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Dediler ki: "Ey Sâlih, sen bundan önce bizim aramızda ümit beslenen kişi idin. Şimdi atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Biz senin bizi çağırdığın şeyden şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. "Ey kavmim, dedi, bakın ya ben Rabbimden bir kanıt üzerinde isem ve O, bana kendinden bir rahmet vermişse? Peki bu durumda O’na karşı gelirsem beni Allah’tan kim kurtarır? Sizin bana, ziyanımı artırmaktan başka bir katkınız olamaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Ey kavmim, işte şu, Allâh’ın devesi, size bir mu’cizedir. Bırakın onu, Allâh’ın arzında yesin, ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azâb yakalar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Fakat onu kesip devirdiler. (Sâlih) dedi ki: "Yurdunuzda üç gün yaşayın, (sonra mahvolacaksınız); bu, yalan olmayan bir uyarıdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Nihâyet emrimiz gelince Sâlih’i ve onunla beraber inanmış olanları, bizden bir rahmetle kurtardık, (onları) o günün zilletinden (kurtardık). İşte Rabbin öyle güçlü, öyle gâliptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı, yurtlarında çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Orada hiç şenlik kurmamış gibi oldular. İyi bilin ki Semûd (kavmi), Rablerini inkâr ettiler ve iyi bilin ki Semûd (kavmi) def olup gittiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Elçilerimiz, İbrâhim’e müjde getirip "selâm!" demişlerdi. O da "selâm!" dedi; çok durmadan hemen (elçilere) kızarmış bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ellerinin buzağıya uzanmadığını görünce durumlarını beğenmedi ve onlardan ötürü içinde bir korku duydu. "Korkma, dediler, biz Lût kavmine gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ayakta durmakta olan karısı, güldü. Biz de ona İshak’ı müjdeledik. İshak’ın ardından da Ya’kûb’u. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Vay, dedi, ben bir kocakarı, bu kocam da bir pir iken doğuracak mıyım? Bu, cidden şaşılacak bir şey!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Dediler ki: "Allâh’ın işine mi şaşıyorsun? Allâh’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı! O, övülmeğe lâyıktır, iyiliği boldur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İbrâhim’den korku gidip kendisine sevinç gelince, Lût kavmi hakkında bizimle tartışmağa başladı (onlardan azâbı kaldırmamızı veya hafifletmemizi ricâ ediyordu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Çünkü İbrâhim, gerçekten halimdir, içlidir, (Allah’a) yüz tutup yalvarandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Melekler): "Ey İbrâhim, dediler, bundan vazgeç (boşuna uğraşma). Zira Rabbinin emri gelmiştir. Mutlaka onlara, geri çevrilmez azâb gelecektir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elçilerimiz Lût’a gelince onlar yüzünden kaygılandı. onlar için arşını daraldı (ne yapacağını şaşırdı): "Bu, çetin bir gündür!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Daha önce de kötü işler yapmakta olan kavmi koşarak ona geldiler. (Lût): "Ey kavmim, dedi, işte kızlarım, onlar sizin için daha (güzel, daha) temiz! Allah’tan korkun, konuklarımın içinde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dediler ki: "Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını bilmişsindir. Ve sen bizim ne istediğimizi de pekâlâ bilirsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (Lût): "Keşke sizi savacak gücüm olsaydı, yahut da çok sarp bir kaleye sığınabilseydim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Melekler) dediler ki: "Ey Lût, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Gecenin bir kısmında âileni yürüt; içinizden karından başka hiç kimse geri dönüp bakmasın. Çünkü ötekilerine erişen (azâb) ona da erişecektir. Başlarına gelecek azâb zamanı, sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (Azâb) emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik, üzerine de taş yağdırdık: Çamurdan pişmiş, (azâb için) hazırlanmış, istif edilmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Rabbinin katında işâretlenmiş (taşlar). O, zâlimlerden uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Medyen’e de kardeşleri Şu’ayb’i (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Alah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka tanrınız yoktur; ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve ben sizin için kuşatıcı bir günün azâbından korkuyorum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam dengeli yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülük etmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Eğer inanan insanlar iseniz, Allâh’ın bıraktığı (kâr), sizin için daha hayırlıdır. Fakat ben sizin üzerinize bekçi değilim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Ey Şu’ayb, dediler, senin namazın mı sana, babalarımızın taptığı şeylerden, yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor? Oysa sen, yumuşak huylu, akıllı(bir insan)sın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Ey kavmim, dedi, bakın, ya ben Rabbimden bir kanıt üzerinde isem ve (O), bana kendinden güzel bir rızık vermişse? Ben size menettiğim şeylerde size aykırı davranmak istemiyorum. Sadece gücümün yettiği kadar düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allâh(ın yardımı) iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na yönelirim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Ey kavmim, bana karşı gelmeniz, sakın sizi Nûh kavminin yahut Hûd kavminin veyahut Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi bir felâkete uğratmasın! Lût kavmi henüz sizden uzak değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. "Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin! Doğrusu Rabbim çok esirgeyen, çok sevendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Dediler ki: "Ey Şu’ayb, senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz, biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni mutlaka taşla(yarak öldürü)rdük! Senin bizim yanımızda hiçbir değerin yoktur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Ey kavmim, dedi, size göre kabilem Allah’tan daha mı değerli ki O’nu arkanıza at(ıp unut)tunuz? Şüphesiz Rabbim yaptıklarınızı kuşatıcıdır (herşeyinizi bilmektedir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Ey kavmim, olduğunuz yerde (yaptığınızı) yapın, ben de yapıyorum. Yakında kime azâbın gelip kendisini rezil edeceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle beraber gözetmekteyim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Emrimiz gelince, Şu’ayb’i ve onunla beraber inanmış olanları bizden bir acıma ile kurtardık; zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı, yurtlarında çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sanki orada hiç şenlik kurmamışlardı! İyi bilin ki, Semûd (kavmi) nasıl uzaklaşıp gittiyse Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Andolsun, Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Fir’avn’a ve adamlarına. (Ama o insanlar), Fir’avn’ın buyruğuna uydular. Oysa, Fir’avn’ın buyruğu, doğruya iletici değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. (Fir’avn), kıyâmet günü kavminin önünde gidiyor. İşte onları ateşe getirdi. O varılan yer de ne fenâ bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Bu dünyâda da (onların) ardına la’net takılmıştır, kıyâmet gününde de (burada da la’netle anılacaklardır, âhirette de)! Bu vergi, ne kötü bir vergidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. (Ey Muhammed), bu sana anlattıklarımız, o kentlerin haberlerinden(başlarına gelen olaylardan)dır. Onlardan kimi hâlâ ayakta, kimi de biçilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı. Rabbinin emri geldiği zaman, Allah’tan başka yalvardıkları tanrıları, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı ve onların ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte Rabbin zulmeden kentleri yakaladığı zaman böyle yakalar. Doğrusu O’nun yakalaması, çok acı ve çok çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Şüphesiz âhiret azâbından korkanlar için, bunda elbette ibret vardır. O, bütün insanların toplandığı bir gündür ve o, görülecek bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Biz onu, sadece sayılı bir süre için erteliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. O geldiği gün, hiç kimse O’nun izni olmadan konuşamaz. O(raya toplana)nlardan kimi şaki (bahtsız), kimi sa’id(mutlu)dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bahtsızlar ateştedirler. Onların orada (o bunaltıcı ateş içinde) bir soluk alıp verişleri vardır ki!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Gökler ve yer durdukça orada sürekli kalacaklardır. Meğer Rabbin, çıkmalarını dilemiş olsun. Çünkü Rabbin, istediğini yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Mutlu kılınanlar ise cennettedirler. Gökler ve yer durdukça orada sürekli kalacaklardır. Meğer Rabbin, çıkmalarını dilemiş olsun. Bu, kesintisiz bir vergidir!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Şunların taptıkları şeyler(in, yararsızlığın)dan hiç kuşkun olmasın. Onlar da önceden atalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların da paylarını eksiksiz vereceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı verdik, onda da ayrılığa düşüldü. Rabbin, (süre tanıyacağına) söz vermemiş olsaydı, derhal aralarında hüküm verilmiş, (hak eden, cezâsını bulmuş) olurdu. Onlar, bu(Kur’â)n’dan kuşkulu bir şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şüphesiz Rabbin, hepsinin işlerini(n karşılığını) tam verecektir. Çünkü Allâh, yaptıklarını bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Öyleyse emrolunduğun gibi doğru ol; seninle beraber tevbe edenler de (doğru olsunlar), aşırı gitmeyiniz! Zira O, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Sakın zulmedenlere dayanmayın, sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Gündüzün iki tarafında (sabah, akşam) ve geceye yakın sâ’atlerde namaz kıl; çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Sabret, çünkü Allâh güzel davrananların ecrini zayi etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men’etmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, ancak kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine düşüp şımardılar ve suç işleyenler olup çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabbin o kentleri, zulüm ile helâk edecek değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Ama ihtilâf edip durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Yalnız Rabbinin acıdıkları (bu ihtilâfın dışında kalmışlardır). Zaten (Allâh) onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin: "Andolsun, ben cehennemi hep cinlerden ve insanlardan bir kısmıyle dolduracağım!" sözü tam yerine gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda da sana hak ve inananlar için bir öğüt ve ibret gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İnanmayanlara de: "Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın, biz de yapıyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. "Bekleyin, biz de bekliyoruz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Göklerin ve yerin gaybı (görünmez bilgisi), Allah’a âittir. Bütün işler hep Allah’a döndürülüp götürülür. O’na kulluk et ve O’na dayan. Rabbin sizin yaptıklarınızdan gâfil değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster