1. Ta sin, bunlar Kur’an’ın, açık anlamlı kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu ayetler mü’minler için doğru yol kılavuzu ve müjde içeriklidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar namaz kılarlar, zekâtı verirler ve ahirete kesinlikle inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ahirete inanmayanlara gelince onlara yaptıkları kötü işleri güzel gösteririz de sapıklıkları içinde bilinçsizce debelenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar azapların en kötüsüne çarpılacaklardır ve yine onlar ahirette en ağır zarara uğrayanlar olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu Kur’an sana, her işi yerinde olan ve her şeyi bilen Allah katından indirilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani Musa ailesine: «Ben uzaklarda bir ateş gördüm gideyim de oradan size ya bir haber getiririm ya da bir kor parçası alıp gelirim de ısınırsınız» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Musa, ateş gördüğü yere geldiğinde şöyle bir ses duydu: Gerek ateşin yanındakiler ve gerekse çevresinde bulunanlar kutsanmıştır. Tüm varlıkların Rabb’ı olan Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ya Musa, kesin olarak bil ki, ben üstün iradeli ve her işi yerinde olan Allah’ım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. «Elindeki değneği yere at!» Musa yere düşen değneğin yılan gibi kıvrılıp yürüdüğünü görünce geriye döndü ve arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Bu sırada şöyle bir ses duydu «Ya Musa korkma! Çünkü Peygamberler benim huzurumdayken korkuya kapılmazlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalnız zalimlerin durumu başka. Fakat eğer böyleleri kötülük yaptıktan sonra tutumlarını değiştirip iyilik yapmaya koyulurlarsa, hiç kuşkusuz ben affedici ve merhametliyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Elini yenine sok: Dışarı çıkardığında, hiçbir hastalık belirtisi olmaksızın, ak bir parıltı saçacaktır. Bu olağanüstülükler, Firavun ile soydaşlarına göstereceğin dokuz mucizenin ikisidir. Onlar kesinlikle yoldan çıkmış bir toplumdur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince «Bu apaçık bir büyüdür» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Vicdanların kesinlikle doğru kabul ettiği bu mucizeleri gerçeği çiğneyerek ve küstahça burun kıvırarak inkâr ettiler. Gör bakalım, o bozguncuların sonu nice oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz Davud’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar da «Bizi birçok müslüman kulundan daha üstün kılan Allah’a hamd olsun» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Süleyman, Davud’un yerine geçince dedi ki: «Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve her şey bol bol verildi, kuşku yok ki, bu apaçık bir lütuftur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu toplanarak disiplinli bir halde biraraya gelerek, düzgün saflar halinde ve uygun adımlarla yürüyüşe geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ordu karınca vadisine vardığında ordudaki karıncalardan biri «Ey karıncalar yuvalarınıza giriniz ki, Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi çiğnemesin» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Süleyman, karıncanın dediklerini işitince gülümseyerek dedi ki; «Ya Rabbi gerek bana ve gerekse ana babama bağışladığın nimetlere olanca gücümle şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Süleyman, ordusunun kuşlardan oluşan birliğini denetleyince dedi ki «Hüdhüd’ü niçin göremiyorum, yoksa burada değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu ya ağır bir cezaya çarptıracağım, ya keseceğim ya da bana mazeretini belgeleyen açık bir kanıt getirecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hüdhüd çok geçmeden çıkagelerek dedi ki: «Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim, sana Saba’dan çok önemli bir haber getirdim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ben o yörenin halkını yöneten bir kadınla karşılaştım. Allah ona her şeyi vermiş, görkemli bir tahtı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun ve soydaşlarının Allah’ı bir yana bırakarak güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan, yaptıkları yanlış işleri onlara güzel göstererek kendilerine doğru saptırmış, bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şeytanın amacı, onları göklerdeki ve yeryüzündeki gizli şeyleri meydana çıkaran gerek saklı tuttukları ve gerekse açığa vurdukları tüm duygularını bilen Allah’a secde etmelerini engellemektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O Allah ki, kendisinden başka ilah yoktur ve yüce Arş’ın Rabb’idir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Süleyman, hüdhüd’e dedi ki; «Göreceğiz bakalım, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının biri misin?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şu mektubumu götürüp onlara at, sonra seni göremeyecekleri bir yere çekil de bak bakalım ne gibi bir sonuca varacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sebe’ melikesi dedi ki: "Ey ileri gelenler, gerçekten bana çok şerefli bir mektup bırakıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Mektup, Süleyman’dan geliyor, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İçinde «Bana karşı büyüklük taslamayınız, boyun eğerek huzuruma geliniz» diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kraliçe «Ey devletin ileri gelenleri, bu konuda ne yapmam gerektiğine ilişkin görüşlerinizi söyleyiniz, ben sizin görüşünüzü almadan hiçbir işi kesin sonuca bağlamam. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İleri gelen devlet adamları dediler ki; «Biz güçlüyüz, yaman savaşçılarız, ferman senindir, düşün de ne buyuracağına karar ver.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kraliçe dedi ki; «Hükümdarlar bir ülkeye ayak bastıklarında oranın düzenini alt üst ederler ve halkının seçkinlerini hor ve itibarsız duruma düşürürler. Onlar hep böyle yaparlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şimdi ben onlara bir hediye göndereceğim ve elçilerimin nasıl bir cevapla döneceklerini göreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kraliçenin elçisi gelince Süleyman ona dedi ki; «Beni mal ile mi kandıracaksınız? Allah’ın bana bağışladığı ayrıcalıklar size verdiklerinden daha üstündür. Siz bu hediyenizle övünebilirsiniz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şimdi efendilerine dön. Yemin ederim ki, karşı koyamayacakları kadar güçlü bir ordu ile üzerlerine yürürüz. Ve onurlarını çiğneyerek burunlarını yere sürte sürte onları yurtlarından çıkarırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Süleyman (yanındakilere dönerek) Ey devletin ileri gelenleri, bu adamlar boyun eğerek huzuruma gelmeden önce hanginiz kraliçenin o tahtını bana getirebilir? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Cinlerin ele başlarından biri «Sen şu oturduğun yerden kalkmadan önce o tahtı sana getiririm. Hem bu işi başaracak gücüm vardır ve hem de bu konuda güvenilir bir kişiyim» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kutsal Kitap kaynaklı bilgisi olan biri ise «Gözünü açıp kapamadan o tahtı sana getireyim» dedi. Süleyman tahtı önünde yere konmuş görünce, «Bu, şükür mü edeceğim yoksa, nankörce mi davranacağım diye beni sınavdan geçirmek isteyen Rabbimin bana yönelik bir lütfudur. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, yüce Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve bağışı karşılıksızdır.» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra yanındakilere dönerek «Tahtı kraliçenin tanımayacağı şekilde değiştirin! bakalım onu tanıyabilecek mi, yoksa tanımayacak mı?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kraliçe gelince kendisine: «Bu senin tahtın mıdır? diye soruldu. O da dedi ki; «Sanki odur. Zaten bu mucizeden önce bize bilgi verilmiş ve biz senin çağrına boyun eğmeye hazırlanmıştık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O’nu, Allah’ı bir yana bırakarak taptığı putlar doğru yola girmekten alıkoymuştu. Çünkü kafir toplumun bir üyesi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ona "Köşke gir" denildi. Salonu görünce onu derin bir su sandı. Ve iki ayağını açtı. Süleyman da "Doğrusu bu camdan yapılmış mücella bir salondur" dedi. Kadın "Rabbim şüphesiz ben kendime zulmetmiştim. Süleyman’la beraber alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Semudoğullarına da «Allah’a kulluk ediniz» çağrısını seslendirsin diye kardeşleri Salih’i peygamber olarak gönderdik. Fakat Semudoğulları, birbirleri ile çatışan iki karşı gruba ayrıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Salih onlara «Ey soydaşlarım, niye iyilikten önce kötülüğü istiyorsunuz, neden çarpılacağınız cezanın bir an önce başınıza gelmesini diliyorsunuz? Allah’tan af dilesenize, ; ola ki O’nun merhametinden pay alırsınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Semudoğulları, Salih’e «Sen ve yanındakiler bize uğursuzluk getirdiniz» dediler. Salih dedi ki; «Sizin kısmetiniz Allah katında belirlenmiştir. Aslında siz toplum olarak sınavdan geçiriliyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O şehirde, toplumda sürekli kargaşa çıkaran, hiç bir bozukluğu düzeltmeye yanaşmayan dokuz tane elebaşı vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bunlar «Bir gece Salih’in evini basarak kendisini ve ailesini öldürelim, sonra da güvenliğini üstlenen akrabasını ’Onun ailesinin öldürülme olayından haberimiz yok, kesinlikle doğru söylüyoruz’ diyelim» diye aralarında Allah adına and içtiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Böylece onlar bir tuzak kurdular. Fakat biz de onlara, farkında olmadıkları bir tuzak kurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şimdi bak bakalım, onların tuzaklarının sonu nice oldu? Biz onları ve soydaşlarını hep birlikte yok ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte enkaz yığınına dönüşmüş evleri! Sebep zalimlikleridir. Hiç kuşkusuz Allah’ın değişmez yasasını bilenlerin bu olaydan alacakları dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Buna karşılık mü’minleri ve Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakınanları yok olmaktan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Hani O, soydaşlarına şöyle demişti: «Sizler, normal cinsel ilişki düzenine ters düştüğünüze göre ve birbirlerinizin gözleri önünde o iğrenç işi yapıyorsunuz, öyle mi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz kadınları bırakıp erkeklerle cinsel ilişkide bulunuyorsunuz öyle mi? Aslında sizler her türlü bilgiden yoksun, beyinsiz bir toplumsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Soydaşlarının tek cevabı birbirlerine şöyle demeleri oldu: «Lut’un yakınlarını şehrinizden çıkarınız, çünkü onlar temizliğe pek meraklı kimselermiş!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Lût’u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşinin ise geride kalarak yok olmasını kararlaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onların başlarına müthiş bir yağmur yağdırdık. Uyarıları umursamayanların başlarına yağan yağmur ne fenadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey Muhammed de ki; «Allah’a hamd ve seçtiği kullarına da selâm olsun. Allah mı daha iyidir, yoksa onların Allah’a ortak koştukları düzmece ilahlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Bu düzmece ilahlar mı daha iyi) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren Allah mı? Biz o su sayesinde bir tek ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmeyeceği alımlı bahçeler bitirdik. Allah’ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Aslında onlar gerçekten sapan bir toplumdurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bu düzmece ilahlar mı daha iyi yoksa dünyayı dengeli bir yaşama alanı yapan, kara parçaları üzerindeki nehirler akıtan, yeryüzünde köklü dağlar yükselten ve farklı yoğunluktaki iki deniz arasına set koyan Allah mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Bu düzmece ilahlar mı daha iyi) yoksa sıkıntıya düşene, kendisine yalvardığı takdirde cevap vererek sıkıntısını gideren ve sizi ardarda gelen kuşaklar halinde yeryüzüne egemen kılan Allah mı? Allah’ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Ne kadar kıt düşüncelisiniz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (Bu düzmece ilâhlar mı daha iyi) yoksa karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran, rahmetinin önünden rüzgârları müjde habercisi olarak gönderen Allah mı? Allah’ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Allah, onların kendisine koştukları ortaklardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Bu düzmece ilahlar mı daha iyi) yoksa canlıları ilk kez yaratan ve ölüleri yeniden diriltecek olan, gökten ve yerden size besin kaynakları sağlayan Allah mı? Allah’ın yanı sıra başka bir ilah mı var? De ki; «Eğer doğru söylüyorsanız, açık delilinizi getiriniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki; «Bilinmezi, gaybı ne göktekiler bilir ne de yerdekiler. Onu sadece Allah bilir». Onlar ne zaman yeniden diriltileceklerini de bilemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onların bilgileri ahirete erememiş, o alemin berisinde kalmıştır. Aslında onlar ahiret konusunda kuşku içindedirler. Hatta ondan yana kördürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Kâfirler dediler ki; «Bizler ve atalarımız, toprak olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Bu tehdit gerek bize ve gerekse atalarımıza daha önce de yapılmıştı. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onlara de ki; «Yeryüzünü geziniz de ağır suçluların sonunun nice olduğunu görünüz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey Muhammed, onlar için üzülme ve sana kurdukları tuzaklarda canını sıkmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer doğru söylüyorsanız bize yönelttiğiniz tehdit ne zaman gerçekleşecek? diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara de ki; «Bir an önce gerçekleşsin diye sabırsızlandığınız azabın bir bölümü belki de yanı başınızdadır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kuşku yok ki senin Rabb’in insanlara karşı lütufkârdır, ama onların çoğunluğu O’na şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Kuşku yok ki, senin Rabb’in onların gerek içlerinde sakladıkları ve gerekse açığa vurdukları tüm duyguları bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün bilinmezler, tüm sırlar mutlaka apaçık kitapta yer alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Kuşku yok ki, Bu Kur’an, İsrailoğulları’na anlaşmazlığa düştükleri konuların çoğunu açık açık anlatmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve yine kuşku yok ki, Kur’an, mü’minler için doğru yol kılavuzu ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Hiç kuşkusuz Rabb’in İsrailoğulları hakkında kesin hükmünü verecektir. O üstün iradelidir ve her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ey Muhammed, öyleyse sen Allah’a dayan. Çünkü apaçık gerçeği savunuyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sen ölülere söz işittiremezsin. Arkalarını dönüp yanından kaçan sağırlara da çağrını duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inanan ve Rab’lerine boyun eğmiş müslümanlara söz dinletebilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. insanlara yönelttiğimiz o tehdidin gerçekleşme günü yaklaşınca karşılarına yerden bitme bir hayvan çıkarırız. Bu hayvan dile gelerek insanların ayetlerimize inanmadıklarını açıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. O gün her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları grup grup bir yere topladıktan sonra saf düzeninde yürüyüşe geçiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hesaplaşma yerine geldiklerinde Allah, onlara der ki; «Ayetlerimi anlamadığınız halde yalanladınız, değil mi? Yoksa yaptığınız, başka neydi ki?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zalimliklerinden ötürü haklarındaki hüküm kesinleşmiştir. Bu yüzden artık konuşamaz olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yarattığımızı onlar görmüyorlar mı? Bu olgulardan mü’minlerin alacakları birçok dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sur’a üflendiği gün, Allah’ın diledikleri dışında kalan göklerdeki ve yeryüzündeki herkes dehşete kapılır. Herkes boyun eğerek O’nun huzuruna gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Sen dağları görünce onların yerlerinden hiç kımıldamadıkları sanırsın. Oysa onlar bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi özenerek yaratan Allah’ın ustalığıdır. Hiç kuşkusuz O, yaptığınız her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kimler iyilikle gelirse karşılığında daha iyisini alırlar. Böyleleri o gün hiç korkuya kapılmazlar, gönülleri rahat olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kimler kötülükle gelirse yüzükoyun cehenneme atılırlar. Kendilerine «Bu sadece vaktiyle işledikleriniz (kötülükler)in cezası değil midir» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ey Muhammed de ki; «Bana sırf bu şehrin Rabb’ine kulluk etmem emredildi. O bu şehri dokunulmaz kıldı. Her şey O’nundur. Bana O’nun buyruğuna boyun eğenlerin ilki olmam emredildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bana bir de Kur’an okumam emredildi. Kim doğru yola gelirse kendi iyiliği için doğru yola gelmiş olur. Kim eğri yola saparsa de ki; ben sadece bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki; Hamd Allah’a mahsustur. O ilerde size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabb’in onların yaptıkları işlerden kesinlikle habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster