1. Elif, Lâm, Mim, Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sana indirilen Kitap, mü’minler için bir zikirdir (öğüttür) ve O’nunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı, göğsünde artık bir darlık (sıkıntı) olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinizden size indirilene tâbî olun. Ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ülkelerden nicesini (kaç tanesini) helâk ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları (yalvarmaları): "Muhakkak ki; biz zalimler olduk." demekten başka bir şey olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O zaman kendilerine resûller gönderilen kimselere ve gönderilen resûllere muhakkak soracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Öyleyse onlara, mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaibler (onların yaptıklarından habersiz) değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İzin günü (hesaplaşma günü) tartı (ölçü) haktır (gerçektir). Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar, onlar felâha erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve kimin (sevap) tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki, sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve andolsun ki; sizi Biz yarattık. Sonra size suret (şekil) verdik. Sonra meleklere: "Âdem (A.S)’a secde edin." dedik. İblis hariç, secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: "Sana (secde etmeyi) emrettiğim zaman, seni secde etmekten men eden nedir?" İblis: "Ben ondan hayırlıyım,beni ateşten ve onu nemli topraktan (balçıktan) yarattın." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Allahû Tealâ): "Öyleyse oradan in! Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki, sen alçaklardansın." buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Şeytan): "Beas gününe (dirileceğimiz güne, kıyâmet gününe) kadar bana izin (mühlet) ver." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Allahû Tealâ): "Muhakkak ki sen izin (mühlet) verilenlerdensin." buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (İblis): "Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle, mutlaka Senin Sıratı Mustakîmin’e onlara karşı (mani olmak için) oturacağım." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra, elbette onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Allahû Tealâ): "Kınanmış (hor görülmüş) ve kovulmuş olarak oradan çık!" dedi. "Elbette onlardan kim sana tâbî olursa, mutlaka sizin hepinizden cehennemi (tamamen) dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve ey Âdem! Sen ve zevcen cennette yerleşin (oturun) sonra da, dilediğiniz yerden yeyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman (yaklaşırsanız ikiniz) zalimlerden olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şeytan, onların (o ikisinin) görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş (gizlenmiş) yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi: "Rabbiniz (ikinizin Rabbi) sadece iki melek olursunuz veya (orada) ebedî kalanlardan olursunuz, diye bu ağaçtan sizin ikinizi menetti (nehyetti)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve ikisine yemin etti: "Muhakkak ki ben, sizin ikinize nasihat edenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böylece o ikisini aldatarak öncülük (önderlik) etti. Ağaçtan tadınca (meyvesini yeyince) ayıp yerleri kendilerine göründü (açığa çıktı). Ve Rab’leri (ikisinin Rabbi), ikisine şöyle seslendi: "Sizin ikinizi bu ağaçta nehyetmedim mi (yasaklamadım mı)? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır." demedim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İkisi şöyle dedi: "Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik, şâyet Sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allahû Tealâ): "Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalma (yerleşme) ve geçinme vardır (size takdir edildi)." buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allahû Tealâ: "Orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız." buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ey Âdemoğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler (elbise) ve takva elbisesini indirdik. Bu daha hayırlıdır. İşte bu Allah’ın âyetlerindendir. Böylece onlar tezekkür ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey Âdemoğulları! Şeytan, sizin ebeveyninizi (anne ve babanızı), onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak, cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki; o ve onun kabilesi (topluluğu), sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki; Biz şeytanları mü’min olmayanlara dost kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kötü (çirkin) bir şey yaptıkları zaman: "Babalarımızı onun üzerinde bulduk (onlardan böyle gördük) ve Allah onu bize emretti." dediler. (Onlara şöyle) de: "Muhakkak ki; Allah, fahşayı (kötülüğü, çirkinliği) emretmez. Allah’a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O’na (Allah’a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O’na) dönersiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerine dalâlet hak oldu. Muhakkak ki; onlar, Allah’tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar (hesap ediyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey Âdemoğulları! Bütün mescidlerde ziynetlerinizi alınız. Yeyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki O, müsrifleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. De ki: "Kulları için çıkardığı Allah’ın ziynetini ve rızıktan temiz (helâl) olanını kim haram etti. O, dünya hayatında âmenû olanlar içindir. Ve kıyâmet gününde de özellikle âmenû olanlara aittir." Böylece bilen bir kavim için âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. De ki: "Rabbim size, sadece fuhuşu (kötülüğü); açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil (sultan) indirilmemişken, Allah’a şirkkoşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah’a söylemenizi (maletmenizi) haram kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bütün ümmetler için bir ecel (süre, zaman dilimi, müddet) vardır. Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri, ne bir saat geri alınmaz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey Âdemoğulları! Sizin içinizden, size âyetlerimi anlatan (kıssa eden) resûller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse (nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve âyetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar, orada devamlı kalanlardır (kalacaklardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah’a karşı yalanla iftira edenden veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim (var)dır? Kitab’tan (Kur’ân-ı Kerim’den) kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara resûllerimiz (elçi melekler, ölüm melekleri) geldiği zaman, onları vefat ettirirler(ken) (onlara) şöyle dediler: "Allah’tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede?" (Onlar da): "Bizden saptılar (gittiler)." dediler. Ve kendilerinin (nefslerinin) üzerine kâfir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Allahû Tealâ) buyurdu: "Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğuna girin. Her ümmet, her girişte (dahil olduğu zaman) hepsi orada ard arda toplanınca (sapmalarına sebep olan) kardeşlerine lânet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için: "Rabbimiz, bizi dalâlette bırakanlar işte bunlar, artık onlara ateşten iki kat azap ver." dediler.Allahû Tealâ: "Hepiniz için iki kat (azap vardır). Fakat siz bilmezsiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve onların evvelkileri, sonrakilere: "Sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler; onlara gök kapıları açılmaz (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştıramazlar). Deve (veya urgan) iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri (suçluları) işte böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar için cehennemde (ateşten) bir döşek ve üzerlerinde(ateşten) örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Âmenû olanlar (hayatta iken Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel işleyenler (nefs tezkiyesi yapanlar), kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler, onlar orada ebedî kalanlardır (kalacaklardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onların göğüslerinde, (nefsin kalbindeki) afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. "Bizi buna hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah’ın, bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin resûlleri hak ile gelmiştir." dediler. "Yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur." diye nida olunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve cennet ehli, ateş (cehennem) ehline seslendi. "Biz, Rabbimizin bize vaadettiğini hak olarak bulduk. Siz de, Rabbimizin size vaadettiğini hak olarak buldunuz mu?" "Evet" dediler. O zaman onların arasından bir müezzin (münadi, seslenme görevi olan kişi) seslendi: "Allah’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlar, Allah’ın yolundan alıkoyarlar. Ve onun (o yolun) eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti (ruhun ölümden evvel Allah’a ulaşmasını) inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve onların aralarında bir perde ve A’rafın (tepelerin) üstünde onların hepsini simalarından (yüzlerinden) tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya (cennete) dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline: "Selâmlanmak (selâm) sizin üzerinize olsun!" diye nida ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onların bakışları ateş (cehennem) ehlinin tarafına çevrilince: "Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve onları yüzlerinden tanıyan A’raf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: "Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler, size fayda vermedi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Cehennemliklere şöyle denir): "Allah’ın onlara rahmetle ulaşmayacağına yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?" (Cennetliklere de şöyle denir): "Cennete girin! Size korku yoktur ve mahzun da olmayacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve ateş (cehennem) ehli cennet ehline nida etti (seslendi): "Sudan veya Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın." (Cennetlikler) şöyle dedi: "Muhakkak ki; Allah ikisini de kâfirlere haram etti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlar, onların dînini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugünlerine ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl âyetlerimizi bile bile inkâr ettilerse, bugün de Biz onları unuturuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve andolsun; onlara bir kitap getirdik ve âmenû olan bir kavim için onu rahmet ve hidayet(e erdiren) olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar sadece onun tevîline (yorumuna) mı bakıyorlar. Onun tevîlinin geldiği gün, daha önce onu unutmuş olanlar: "Rabbimizin resûlleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki; bize şefaat etsinler. Veya (dünyaya) döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık." derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Semaları ve arzı altı günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah’tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz, onu süratle talep eden (takip eden) gece ile örtülür. Ve güneş ve ay ve yıldızlar O’nun emrine musahhardır (boyun eğmişlerdir). Yaratma ve emir O’nun değil mi? Âlemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgârları gönderen O’dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevkettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Böylece tezekkür edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve güzel belde (toprağı verimli ülke), Rabbinin izniyle nebatı çıkarır. Ve kötü (verimsiz, çorak) olan ise, faydasız, kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavme âyetlerimizi açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Andolsun, Nuh’u kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah’a kul olun! Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Muhakkak ki; ben, o büyük günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kavminin ileri gelenleri: "Muhakkak ki; biz seni apaçık bir dalâlet içinde görüyoruz." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ey kavmim, ben dalâlette değilim! Ve fakat ben, âlemlerin Rabbinden bir resûlüm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Size Rabbimin risalelerini (gönderdiklerini) tebliğ ediyorum (ulaştırıyorum). Ve size nasihat ediyorum (öğüt veriyorum). Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah’tan öğreniyorum (biliyorum). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için, içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve böylece rahmet olunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Fakat onu yalanladılar, bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve âyetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki; onlar âmâ (kör) bir kavim oldu(lar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ve Ad (kavmine)’a onların kardeşi Hud (A.S) şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah’a kul olun! Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Hâlâ takva sahibi olmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onun kavminden, ileri gelenlerden inkâr edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki; biz seni bir sefihliğin (aptallığın) içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz, seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (Hz. Hud) şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız (sefih) değilim! Ve fakat ben âlemlerin Rabbinden bir resûlüm." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbimin risalelerini (gönderdiklerini) size tebliğ ediyorum (ulaştırıyorum). Ve ben, emin (inanılır, güvenilir) bir nasihat ediciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ve sizi uyarması için sizden (içinizden) bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını (onların yerine sizi getirdiğini) ve yaratılışta sizin gücünüzü arttırdığını (bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını) hatırlayın. Artık Allah’ın üzerinizdekilerini (ni’metlerini) zikredin ki; böylece kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dediler ki: "Tek bir Allah’a kul olmamız için ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri terketmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaadettiğin şeyi (azabı) artık bize getir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Hud A.S) şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur (gelmiştir). Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücâdele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin! Muhakkak ki; ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Bundan sonra (o vak’adan sonra) onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve âyetlerimizi yalanlayan ve mü’min olmayan kimselerin kökünü kestik (neslini bitirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Semud (kavmine)’a, onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Rabbinizden size bir mucize (delil, ispat vasıtası) gelmiştir. Bu Allah’ın dişi devesidir. Sizin için bir âyettir (mucizedir). Artık onu, Allah’ın arzında (serbest) bırakın yesin, ona kötülükle (kötü niyetle) dokunmayın, yoksa sizi elim bir azap alır (yakalar)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve Ad (kavmin)den sonra, sizi halifeler kıldığını (onların yerine sizleri getirdiğini) hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah’ın ni’metlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsidler (fesat çıkaranlar) olarak bozgunculuk yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan îmân edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler: "Salih’in şüphesiz onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?" (Onlar): "Muhakkak ki; biz onunla gönderilen şeye inananlarız." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Kibirlenenler şöyle dedi: "Muhakkak biz, sizin inandığınız şeyi inkâr edenleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sonra (dişi) deveyi kestiler ve Rab’lerinin emrine isyan ettiler (haddi aştılar). Ve şöyle dediler: "Ya Salih, şâyet sen gönderilen resûllerden isen bize vaadettiğin (tehdit ettiğin) şeyi getir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı (yakaladı) ve kendi yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. O zaman (Salih A.S) onlardan yüz çevirdi (döndü) ve şöyle dedi: "Ey kavmim, andolsun ki; Rabbimin risaletini sizlere tebliğ ettim! Ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve Lut (A.S) kavmine şöyle demişti: "Sizden önce geçmiş olan âlemlerden (hiç) birinin yapmadığı fuhşu (kötülüğü) mü getiriyorsunuz (yapıyorsunuz)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Gerçekten siz, kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif (haddi aşan) bir kavimsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve kavminin cevabı: "Onları ülkemizden çıkarın, çünkü onlar çok temiz insanlar." demekten başka (bir şey) olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Böylece Biz, onun eşi (hanımı) hariç, onu ve ailesini kurtardık. O, geride kalanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ve onların üzerine (taş) yağmuru yağdırdık. Bak, mücrimlerin (suçluların) akıbeti nasıl oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kardeşleri Şuayb; Medyen (kavmine)’e şöyle dedi: "Ey kavmim Allah’a kul olun! O’ndan başka sizin ilâhınız yoktur. Rabbinizden size beyyine (bir mucize) gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin (tam ve doğru ödeyin). İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde, O’nun ıslâhından sonra fesat (bozgunculuk) çıkarmayın. Şâyet mü’minler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Tehdit (vaad ederek) ederek her yola (üstüne) oturmayın. Ve O’na (Allah’a) âmenû olan kimseleri Allah’ın yolundan men etmeyin. Ve onda (Allah’ın yolunda) bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın! Siz az idiniz, sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve eğer içinizden bir kısmınız (bir grup), onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız (diğer bir grup) inanmazsa, o taktirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dedi(ler): "Ya Şuayb, seni ve seninle beraber âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) mutlaka ülkemizden çıkaracağız! Ya da siz mutlaka bizim milletimize (dînimize) dönersiniz." (Şuayb A.S): "Şâyet biz kerih görüyorsak da mı?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Allah’ın, bizi ondan kurtarmasından sonra, sizin milletinize dönersek Allah’a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimizin dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle herşeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). Sen fethedenlerin (fatihlerin) en hayırlısısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kavminden kâfir olanların ileri gelenleri şöyle dedi(ler): "Eğer, gerçekten Şuayb’a tâbî olursanız, o taktirde siz mutlaka hüsranda olanlardan (nefslerini hüsrana düşürenlerden) olursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Şuayb (A.S)’ı tekzib edenler (yalanlayanlar), sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb (A.S)’ı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular (nefslerini hüsrana düşürdüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (Şuayb A.S) böylece onlardan yüz çevirdi (döndü) ve şöyle dedi: "Andolsun ki; Rabbimin risalelerini (gönderdiklerini) size tebliğ ettim (ulaştırdım). Ve size nasihat ettim. Artık kâfir bir kavme nasıl (niçin) üzüleyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur ki; böylece onlar yalvarıp, yakarırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. "Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. (Allah’tan bilmediler, ders almadılar). Bunun üzerine onları farkına varmadan (şuurunda değilken) aniden aldık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O ülkenin halkı eğer âmenû olsalardı ve takva sahibi olsalardı elbette onlara semadan ve yerden bereketler (bolluk) açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazandıklarından dolayı onları aldık (cezalandırdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurken gelmesinden (gelmemesinden) emin miydiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken (oyalanırlarken) kuşluk vakti gelmesinden (gelmeyeceğinden) emin miydiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Allah’ın hilesinden emin miydiler? Hüsranda olan kavim, ancak onlar, Allah’ın hilesinden (Allah’ın kendilerine azap vermeyeceğinden) emin olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ve de onun (o ülkenin) halkından sonra, yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik günahları sebebiyle onlara (musibetler) isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tabederdik (açılamaz damga vururduk) de artık onlar işitmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sana haberlerini anlattığımız (durumlarından bahsettiğimiz) ülkeler işte bunlar. Andolsun ki; onlara, onların resûlleri beyyineler (ispat vesikaları ve mucizelerle) geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri (yalanladıkları) şeyden dolayı îmân etmediler. Böylece Allah kâfirlerin kalplerini tabeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Onların çoğunu ahdlerini yerine getirir (ahdlerine vefa eder) bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Bir zaman sonra da, onlardan sonra (onların arkasından), firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine Musa (A.S)’ı âyetlerimizle, (mucizelerimizle) gönderdik (görevlendirdik). Fakat ona zulmettiler. Bak fesat çıkaranların akibeti nasıl oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ve Musa (A.S): "Ey firavun! Muhakkak ki; ben bir resûlüm, âlemlerin Rabbinden (O’nun tarafından görevlendirilmiş)." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Hak olan (doğru olan) Allah’a karşı Hakk’tan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine (açık delil, mucize) ile geldim (gelmiştim). Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. (Firavun şöyle) dedi: "Eğer bir âyet (mucize) getirdinse, sadıklardan (doğru söyleyenlerden) isen onu getir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bunun üzerine (Musa A.S) asasını atınca o (asa) açıkça bir yılan (ejderha) oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Ve elini (göğsünden) çekip çıkardığı zaman bakanlar, onun (elinin) beyaz olduğunu (gördüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Firavun kavminden ileri gelenler: "Bu gerçekten âlim (çok iyi bilen) bir sihirbazdır." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. (Firavun, Musa (A.S) hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu:) "Sizi topraklarınızdan (arzınızdan) çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz (ne yapılmasını istersiniz)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Onu ve kardeşini geri bırak (beklet)! Ve şehirlere toplayıcılar yolla." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ve sihirbazlar firavuna geldiler. "Eğer gâlip gelenler biz olursak muhakkak bize bir ecir (mükâfat) vardır." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. (Firavun) şöyle dedi: "Evet ve siz mutlaka en yakın olanlardan (olacaksınız)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Ya Musa, sen mi (önce) atacaksın (ve de) yoksa biz mi atacağız (atanlar olacağız)?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. (Musa A.S): "Atın!" dedi. (Sihirbazlar) attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Ve Musa (A.S)’ya asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, (onların) uydurdukları (sihirle yaptıkları) şeyleri yuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Böylece hak (gerçek) vuku buldu (ortaya çıktı). Ve onların yapmış oldukları şeyler bâtıl oldu (yok oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler (edenler oldular). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. "Âlemlerin Rabbine biz îmân ettik." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Musa (A.S)’ın ve Harun (A.S)’ın Rabbine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Firavun şöyle dedi: "Benim size izin vermemden önce ona îmân (mı) ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir (tuzaktır). Artık yakında bileceksiniz (öğreneceksiniz)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı (çapraz) keseceğim. Sonra mutlaka (hepsini) hepinizi asacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. "Muhakkak biz, Rabbimize dönmüş kimseleriz (dönenleriz)." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Rabbimizin âyetleri bize geldiği zaman, O’na îmân ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbim, bize sabır yağdır ve bizi teslim olmuş (ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz) olarak öldür (vefat ettir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Ve firavunun kavminden ileri gelenler şöyle dedi: "Musa (A.S)’ı ve onun kavmini, yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilâhlarını terketsinler diye bırakacak mısın?" (Firavun): "Onların oğullarını keseceğiz (öldüreceğiz) ve kadınlarını sağ (canlı) bırakacağız." Ve muhakkak ki; biz onların üstünde kahharız (onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz)." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Musa (A.S) kavmine şöyle dedi: "Allah’tan yardım isteyin ve sabredin! Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Ve sonuç (zafer) takva sahiplerinindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Şöyle dediler: "Sen, bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi, (Hz. Musa da) dedi ki: "Umulur ki; Rabbiniz sizin düşmanınızı helâk eder (yok eder) ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar (onların yerine hakim kılar). Böylece nasıl amel edeceğinize (davranacağınıza) bakar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ve andolsun ki; firavunun ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler (diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Artık onlara bir hasene geldiği zaman: "Bu bizim(hakkımız)dır." dediler. Ve onlara bir kötülük isabet edince (onu) Musa (A.S) ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah tarafından değil mi? Ve lâkin onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ve şöyle dediler: "Onunla bizi büyülemek için bize âyetlerden (mucizelerden) ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Bundan sonra, onların üzerine ayrı ayrı (zaman zaman) mucizeler, tufan, çekirge (afeti), bit (afeti), kurbağa (afeti) ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim (günahkâr ve suçlu) bir kavim oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Ve azap üzerlerine geldiği (vuku bulduğu) zaman: "Ya Musa (Allah’ın) seni sahip kıldığı ahd (nübüvvet ahdi) sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Böylece onlar, o ecele (sona) ulaşana kadar onlardan azabı kaldırdığımız (açtığımız) zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar (sözlerinden dönüyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyle, böylece onlardan intikam aldık ve onları denizde boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavunun ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları (köşkleri, binaları) harap ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik kendilerinin olan (yalnız onlara ait) putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: "Ey Musa! Onların ilâhları gibi bize de ilâh yap." Musa (A.S): "Muhakkak ki siz, cahillik eden bir kavimsiniz." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Muhakkak ki; bunlar onların içinde bulundukları şey (dîn sebebiyle) helâk olmuştur. Ve yapmış oldukları şey bâtıldır (boştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. "O, sizi âlemlere üstün kılmışken, size Allah’tan başka bir ilâh mı isteyeyim?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlar. Ve bunda Rabbinizden büyük bir imtihan var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Musa (A.S)’a otuz gece vaad ettik ve onu on ile tamamladık. Böylece onun Rabbinin kararlaştırdığı zaman, kırk geceye tamamlandı. Ve Musa (A.S), kardeşi Harun’a şöyle dedi: "Kavmimde bana halef ol (benim yerime geç) ve ıslâh et ve müfsidlerin (fesat çıkaranların) yoluna tâbî olma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Musa (A.S), tayin ettiğimiz (belirlediğimiz) zamanda gelince, Rabbi onunla konuştu. (Musa A.S) şöyle dedi: "Rabbim, bana (Kendini) göster, Sana bakayım." (Allahû Tealâ): "Beni asla göremezsin. Ve fakat dağa bak! O, mekânını kararlı tutabilirse (yerinde durabilirse); o zaman sen, Beni görürsün." buyurdu. Rabbi, dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa (A.S), bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman: "Sen Sübhan’sın (Seni tenzih ederim). Sana tövbe ederim. Ben, mü’minlerin ilkiyim." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: "Ey Musa! Muhakkak ki; Ben, risaletimle ve kelâmımla seni insanların üzerine seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al. Ve şükredenlerden ol." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Ve Biz, ona (Hz. Musa’ya) levhalarda herşeyden vaaz ederek (öğüt vererek) ve herşeyi tafsil ederek (kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak) yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu, en güzel şekilde alsınlar (uygulasınlar). Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Ve âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr eden kimselerin amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır (karşılık verilir)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Musa (A.S)’nın kavmi, ondan sonra (Musa A.S’ın Tur dağına gitmesinden sonra) ziynet eşyalarından, böğüren (ses çıkaran) bir buzağı heykeli (yapıp) onu (ilâh) edindiler. Onun, onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini (hidayete erdirmediğini) görmüyorlar mı? Onu (ilâh) edindiler ve zalimler oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ve ellerinin arasına düşürülünce (akılları başlarına gelince pişman oldular) dalâlete düşmüş olduklarını gördüler: "Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Ve Musa (A.S), (Allahû Tealâ’nın huzurundan) üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman (Allahû Tealâ, ona kavminin saptığını söylemişti: Taha-85). Onlara şöyle dedi: "Benden sonra (benim yokluğumda) bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz (beklemediniz)?" Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyor(ken), (Harun A.S) şöyle dedi: "Ey annem oğlu! Muhakkak ki; (bu) kavim, beni zayıf (güçsüz) buldu. Neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle (bana böyle yaparak), düşmanlarımın yüzlerini güldürme (sevindirme) ve beni, zalim kavim ile beraber kılma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. (Musa A.S) şöyle dedi: "Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al (dahil et).Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Muhakkak ki; buzağıyı (ilâh) edinen kimseler, Rab’lerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle, iftira edenleri cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Ve seyyiat (derecat kaybettiren ameller) işleyenler, sonra da ondan (o seyyiatten) sonra (mürşid önünde) tövbe ettiler ve âmenû oldular (ise) muhakkak ki; senin Rabbin, ondan (âmenû olduktan) sonra elbette Gafur (günahları sevaba çeviren)dur ve Rahîm (rahmet gönderen)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Ve Musa (A.S)’nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun (levhaların bir) nüshasında hidayet (Hakk’a hidayet, Allah’a ulaşma) vardır. Ve o, Rab’lerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Ve Musa (A.S), Bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden yetmiş adam seçti. Onları, şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: "Rabbim, şâyet dileseydin daha önce onları ve beni helâk ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı, bizi helâk mı edeceksin? O ancak Senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalâlette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen, bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet (merhamet) et. Sen, mağfiret edenlerin en hayırlısısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Bize bu dünyada ve ahirette (yevm’il âhirde, kıyâmet gününde, hayat gününde) haseneler (güzel ameller, derecat kazandıran ameller) yaz (pozitif derecelerimizi, negatif derecelerimizden daha çok kazandır). Gerçekten biz tövbe edip, Sana döndük. Allahû Tealâ, şöyle buyurdu: "Azabımı dilediğime isabet ettiririm. Ve rahmetim herşeyi kuşattı. Böylece onu (haseneyi) takva sahiplerine ve zekâtı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki; onlar, âyetlerimize îmân ederler (mü’minlerdir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma’ruf ile (irfanla) emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanları (temiz ve güzel olan şeyleri), helâl kılar. Habis olanları (kötü ve pis şeyleri), onlara haram kılar. Ve onların, ağırlıklarını (günahlarını sevaba çevirip, günahlarının ağırlığını) kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zincir) kaldırır. Artık onlar, O’na îmân ettiler ve O’na saygı gösterdiler ve O’na yardım ettiler ve O’nunla beraber indirilen Nur’a (Kur’ân-ı Kerim’e) tâbî oldular. İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. De ki: "Ey insanlar! Muhakkak ki; ben, sizin hepinize (gönderilen) Allah’ın resûlüyüm. O ki; semaların ve arzın mülkü, O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, hayat verir (yaşatır) ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve O’nun ümmî, nebî, resûlüne îmân edin ki; O, Allah’a ve O’nun kelimelerine (sözlerine) inanır (îmân eder). Ve O’na tâbî olun ki; böylece siz, hidayete eresiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Ve Musa (A.S)’ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk’a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Ve onları ümmet olarak on iki sıbt’a ayırdık. Kavmi ondan su istediği zaman, Musa (A.S)’a asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan on iki pınar fışkırdı. Her grup insan, içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara, kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helâl şeylerden yeyin! Ve (onlar), bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Ve onlara: "Bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yeyin, af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin." denilmişti. "Sizin hatalarınızı mağfiret edelim ve muhsinlere daha da arttıralım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Böylece onlardan zulmedenler, sözü; onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine, yapmış oldukları zulümler sebebiyle, semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Ve onlara (bir zamanlar) deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde (cumartesi günü) akın akın geldiği zaman, (o gün) cumartesi gününde haddi aşıyorlar (yasağı uygulamıyorlar). Ve yasak uygulamama günü onlara (balıklar) gelmiyorlar. İşte böyle, fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Ve onlardan bir ümmet: "Allah’ın helâk edeceği (yok edeceği) veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz?" dedikleri zaman şöyle dediler: "Rabbinize bir özür olsun ve böylece (bu öğütle) takva sahibi olurlar." diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman, kötülükten men (nehy) edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri, fıska düşmüş olduklarından dolayı kötü bir azapla aldık (yakaladık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Böylece onlar, ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca, onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Ve senin Rabbin kıyâmet gününe kadar, onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin ikabı (cezası) çabuk olandır. Ve gerçekten O, elbette Gafur ve Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Ve yeryüzünde onları ümmetlere (topluluklara) ayırdık. Onlardan bir kısmı salihler ve bir kısmı bunlardan başkaları (salih olmayanlar)dır. Ve onları, hasenat (pozitif derece kazandıran ameller) ve seyyiat (negatif derece kazandıran ameller) ile imtihan ettik ki; böylece dönsünler (Allah’a). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Artık onlardan sonra, sonraki nesil halef oldu (onların yerine geçti). Kitab’a varis oldular. Ve: "Yakında bize mağfiret edilecek (günahlarımız sevaba çevrilecek)." diyerek, bu değersiz dünya malını alırlar (aldılar). Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse, onu da alırlar. Allah’a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan Kitab’ın misaki alınmadı mı? Ve O’nun içindekileri, onlar okudular (öğrendiler). Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Onlar ki; Kitab’a sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki Biz, salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ve dağı, bir gölge gibi onların üzerine çekip kaldırdığımız zaman onu, üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi, kuvvetle tutun ve onun içinde olanı (emir ve yasakları), hatırlayın (uygulayın). Böylece siz, takva sahibi olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): "Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Veya fakat daha önce babalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyle iken bâtılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helâk edeceksin?" dersiniz diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Ve işte böyle âyetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki; böylece onlar, (Allah’a) dönsünler diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onlara, âyetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku (anlat). Sonra o, ondan (âyetlerden) ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tâbî kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden (azgınlardan) oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Ve şâyet dileseydik onu, onunla (âyetlerimizle) elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına (nefsinin afetlerine) tâbî oldu. Artık onun hali, köpeğin hali gibidir ki; onunla ilgilensen de solur, onu terketsen de (kendi haline bıraksan da) solur. Âyetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat, böylece onlar tefekkür ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Âyetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve (onlar) nefslerine zulmetmiş oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Allah kimi hidayete erdirirse (kendisine ulaştırırsa), artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalâlette bırakılırsa, işte onlar, onlar artık hüsrana uğrayanlardır (nefslerini hüsrana düşürenlerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Ve andolsun ki; cehennemi, insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık). Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. En güzel isimler Allah’ındır, artık O’na onunla (esmaları ile) dua ediniz! Allah’ın isimlerini (mânâsını) saptıranları terket! Yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk’a (Allah’a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Âyetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini, bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız (böylece yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Ve onlara mühlet veririm, benim tuzağım (hilem) metindir (çetindir, katlanması zordur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Ve onların sahibinde cinnetten (delilikten) yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Onlar yerlerin, göklerin hükümranlığına (sünnetullaha, idaresine) ve Allah’ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Ondan sonra artık hangi söze inanırlar (mü’min olurlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi (hidayete erdiren) yoktur. Ve onları azgınlıkları (isyanları) içinde şaşkın (bir halde) terkeder (bırakır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Sana saati (kıyâmet) ne zaman olacağını (karar kılındığını) soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi, o size ansızın gelir (ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez). Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. "Onun ilmi yalnızca Allah’ın katındadır." de. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. De ki: "Allah’ın dilemesi hariç, ben kendime fayda veya zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım, bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mü’min olan kavim için bir nezir (uyaran) ve müjdeleyiciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükûn bulmanız için, ondan onun eşini yaratan O’dur. Böylece, onu (sarılıp) örtünce, hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı). Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah’a (ikisi) dua ettiler: "Eğer bize bir salih (evlât) verirsen mutlaka şükredenlerden oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. O ikisine salih bir (evlât) verdiğimiz zaman o ikisine (insanlardan bir çifte) verdiği şeylerle (hakkında) ona ortaklar kıldılar. Oysa Allahû Tealâ onların şirk koştuklarından yücedir (Âlî’dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Onlar kendileri yaratılıyorken, bir şey yaratamayan şeyleri şirk mi koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Ve onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine (de) yardım edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Ve eğer onları hidayete (Allah’a ulaşmaya) çağırırsanız size tâbî olmazlar. Onları davet mi ettiniz yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir (sizin durumunuz aynıdır, farketmez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Muhakkak ki; Allah’tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz böylece size (sizin duanıza) icabet etsinler (duanızı yerine getirsinler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Onların, onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle (onlara) ortaklarını çağırsınlar, sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın (fırsat vermeyin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Muhakkak ki; Kitab’ı (Kur’ân-ı Kerim’i) indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velîlik yapar (dosttur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. O’ndan başka dua ettiğiniz şeyler (çağırdıklarınız) size yardım etmeye muktedir değillerdir (güç yettiremezler) ve kendilerine de yardım edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Ve onları eğer hidayete (Allah’a ulaşmaya) çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Affı ahzet (affı kendine usül edin) ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah’a sığın. Muhakkak ki O; işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Muhakkak ki; takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman (Allah’ı) tezekkür ederler (Allah’la tezekkür ederler). İşte o zaman onlar, basar edenlerdir (kalp gözlerinin basar hassası ile görürler: Casiye-23). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. Ve onların (şeytanların) kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra (bundan) vazgeçmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. Ve onlara bir âyet getirmediğin zaman "Onu derleyip toplasaydın (bir âyet düzseydin) olmaz mıydı?" dediler. De ki: "Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tâbî olurum." Bu, Rabbinizden basiretler (kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlar)dır. Ve hidayete erdiren (Allah’a ulaştıran)dır. Ve mü’min olan (kalbine îmân yazılan) bir kavim için rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Kur’ân okunduğu zaman artık onu dinleyin! Ve susun ki; böylece rahmete kavuşturulursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine, korkarak ve yalvararak, sözün sesli olmayanı ile zikret. Ve gâfillerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Muhakkak ki Allah’ın katında olanlar (huzur namazı kılanlar), O’na ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve O’nu tesbih ederler. Ve O’na secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster