1. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbının, kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani o; Rabbına içinden yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve demişti ki: Rabbım; gerçekten kemiklerim yıprandı, baş yaşlılık alevi ile tutuştu. Rabbım; şimdiye kadar sana yalvarmakla bir şeyden mahrum olmadım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu ben; kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Bana katından bir oğul bağışla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ki bana ve Yakuboğullarına mirasçı olsun. Rabbım; onu razı olunan kıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey Zekeriyya; sana Yahya adında bir oğlan müjdeliyoruz. Daha önce bu adı hiç kimseye vermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbım; karım kısır ve ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olur ki? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyledir. Rabbım buyurdu ki: Bu, bana çok kolaydır. Daha önce sen yokken seni de yaratmıştım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse Rabbım bana bir nişan ver, dedi. Senin nişanın; birbiri ardı sıra üç gece insanlarla konuşmamandır, buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine ma’bedden çıkıp kavmine: Sabah akşam Allah’ı tesbih edin, diye işaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey Yahya, Kitab’a kuvvetle sarıl. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımızdan bir kalb yumuşaklığı ile safiyet verdik. O, takva sahibi biri idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Anasına ve babasına karşı iyi davranırdı. Baş kaldıran bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Selam olsun ona, doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitab’da Meryem’i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlardan gizlenmek için de bir perde germişti. Derken, Biz de ona ruhumuzu göndermiştik de tam bir insan olarak görünmüştü ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rahman’a sığınırım senden, dedi. Eğer takva sahibi isen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O da: Ben, Rabbının sana tertemiz bir oğul vermek için gönderdiği bir elçiden başka bir şey değilim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Meryem: Benim nasıl bir oğlum olabilir ki; bana hiç bir beşer dokunmamıştır. Ve ben, kötü kadın da değilim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bu böyledir, zira Rabbın; bu, Bana kolaydır, onu insanlar için bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız, buyuruyor, dedi. Ve iş, olup bitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Nihayet ona gebe kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Keşki, dedi; bundan evvel öleydim de unutulup gideydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Altından ona şu nida geldi: Üzülme sakın, Rabbın senin ayağının altında bir ırmak akıttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hurma dalını kendine doğru silkele; üstüne taze hurma dökülsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan; ben Rahman’ a oruç adadım. Onun için bugün hiç bir kimseyle konuşmayacağım, de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Derken çocuğu alıp kavmine getirdi. Ey Meryem; andolsun ki utanılacak bir şey yaptın, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Harun’un kızkardeşi; baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine o, çocuğu gösterdi: Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çocuk dedi ki: Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bir de anneme iyi davranmamı. Ve beni bedbaht bir zorba kılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Selam olsun bana; doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, hak söze göre budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Oğul edinmek Allah’a asla yakışmaz. O münezzehtir. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece; ol, der, o da oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphesiz ki Allah; benim de Rabbım, sizin de Rabbınızdır. O’na ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize geldikleri gün; neler görüp işitecekler. Ne var ki zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen, onları hasret günü ile korkut. O gün, onlar gaflet içinde inanmamakta iken, iş bitirilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphe yok ki bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara Biz, varis olacağız Ve onlar, Bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitab’da İbrahim’i de an. Muhakkak ki o, dosdoğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani babasına demişti ki: Babacığım; işitmeyen, görmeyen ve sana hiç bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Öyleyse bana uy da, seni dosdoğru bir yola ileteyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman’a başkaldırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Babacığım, sana Rahman’ın katından bir azabın gelmesinden korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olarak kalırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Dedi ki: Sen, benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Ey İbrahim, eğer bundan vazgeçmezsen; andolsun ki seni taşlarım, uzun bir müddet benden ayrıl, git. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İbrahim dedi ki: Selam olsun sana, senin için Rabbımdan mağfiret dileyeceğim. Zira O, bana karşı çok lütufkardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı bırakıp çekilirim, Rabbıma yalvarırım. Rabbıma yalvarışımdan ötürü mahrum kalmayacağımı umarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onları ve Allah’tan başka taptıklarını bırakıp çekilince; ona İshak’ı ve Yakub’u bahşettik. Ve her birini peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bunlara rahmetimizden lutfettik. Onlar için yüce bir doğruluk dili verdik Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitab’da Musa’yı da an. Muhakkak ki o, ihlasa erdirilmiş ve gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tur’un sağ yanından seslendik. Ve onu gizlice söyleşmek için yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve rahmetimizden ötürü ona; kardeşi Harun’u da bir peygamber olarak bağışladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitab’da İsmail’i de an. Muhakkak ki o, vaadine sadık idi ve katımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kavmine namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. Rabbının katında hoşnudluğu ermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitab’da İdris’i de an. Muhakkak ki o, dosdoğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir yere yükselttik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar; Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ile İsrail’in neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman’ın ayetleri onlara okunduğu zaman; ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ama onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe edip iman ederek salih amel işleyenler müstesnadır. Onlar, hiç bir haksızlığa uğratılmadan cennete girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahman’ın kullarına gıyaben vaad ettiği Adn cennetlerine. Şüphesiz O’nun sözü yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş sözler değil, sadece selam sözü işitirler ve sabah-akşam rızıklarını hazır bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte bu cennetlere; kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz, ancak Rabbının emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasındaki her şey, O’nundur. Ve Rabbın unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbıdır. O halde O’na ibadet et ve bu ibadetinde devamlı ol. Sen, hiç O’nun için bir adaş bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan der ki: Ben, öldüğümde mi diriltileceğim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan hiç düşünmez mi ki; kendisi önceden bir şey değilken, Biz yarattık onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbına andolsun ki; Biz, onları da, şeytanları da beraber mutlaka haşr edeceğiz. Sonra cehennemin yanında diz çöktürerek hazır bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her toplumdan Rahman’a karşı en çok başkaldıranları ortaya koyacağpız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Cehenneme en çok layık olanları elbette Biz, biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Sizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbının yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracağız. Zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman; küfreden o adamlar mü’minlere: Bu iki takım insanın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, varlıkça ve gösterişçe bunlardan çok daha üstündüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: Rahman; sapıklıkta olanın günlerinin uzunluğunu uzattıkça uzatır. Nihayet tehdit edildikleri azabı veya kıyamet gününü gördükleri zaman; kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha güçsüz olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah, hidayete erenlerin hidayetini artırır. Baki kalacak salih ameller Rabbının katında hem sevab olarak daha hayırlı, hem de netice olarak daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayetlerimizi inkar eden; bana elbette mal ve çocuk verilecektir, diyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O, görülmeyeni mi biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır, onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onun söylemekte olduğuna Biz, mirasçı olacağız. Kendisi Bize tek olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar; kendilerine güç kazandırsın diye, Allah’ı bırakarak ilahlar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, onlar kendilerinin ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine döneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bilmiyor musun ki; kafirlerin üzerine, onları kışkırtan şeytanlar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Şu halde sen, onlara karşı acele etme. Biz, onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O gün muttakileri Rahman’ın huzurunda, O’na gelmiş konuklar olarak toplarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Mücrimleri de suya götürür gibi cehenneme süreriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Rahman’ın katında, ahid almış olanlardan başkası asla şefaatta bulunamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bir kısım kimseler: Rahman çocuk edindi, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki; ortaya çok kötü bir şey attınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar göçecekti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahman’a çocuk isnad etmelerinden ötürü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Oysa Rahman’a çocuk edinmek yaraşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Çünkü göklerde ve yerlerde olan her şey, Rahman’a kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun ki; ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Hepsi kıyamet günü O’na tek olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. İşte Biz; bunu muttakilere müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi uyarasın diye senin dilinde indirerek kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi onlardan hiç bir varlık emaresi hissediyor veya bir ses işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster