1. Kâf, Hâ, yâ, Ayn, Sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Bu) Rabbin rahmetiyle kulu Zekeriya’yı anmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O vakit ki, Rabbine gizlice bir dua ile duada (niyazda) bulunmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Demişti ki: «Yarabbi! Muhakkak benim kemiklerim zayıflaştı, başımın tüyü de tutuştu ve Rabbim! Sana ne dua ettim ise mahrum kalmadım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. «Ve ben arkamdan beni takibedecek akrabam (olmayışından)dan korkmaktayım, zevcem de kısırdır. Artık bana sen kendi tarafından bir oğul bağışla.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Hem bana vâris olsun hem de Yakub hânedanına vâris olsun ve Rabbim, O’nu indinde rızaya mazhar buyur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah buyurdu ki:) «Ey Zekeriya! Seni bir oğul ile müjdeleriz ki, adı Yahya’dır. Onun için evvelce (kimseyi) bir adaş kılmadık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dedi ki: «Yarabbi! Bana nereden bir oğul olabilir? Zevcem ise kısır olmuştur. Ben de ihtiyarlıktan son yaşa yetişmiş oldum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Buyurdu ki: «Öyledir. Rabbin buyurdu ki, o Bana kolaydır ve muhakkak ki, Ben seni bundan evvel yaratmıştım, halbuki sen hiçbir şey değildin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedi ki: «Yarabbi! Benim için bir alâmet kıl.» Buyurdu ki: «Senin alâmetin, sen sapasağlam olduğun halde nâs ile üç gece konuşmaya muktedir olamamandır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra mescitten kavmine karşı çıktı da, «Gündüzlerin evvellerinde ve sonunda tesbihte bulununuz,» diye onlara işaret eyledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey Yahya! Kitabı kuvetle tut. Ve O’na daha çocuk iken hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve O’na tarafımızdan bir rahmet, bir nezahet (verdik) ve çok muttakî oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve anasıyla babasına itaatkâr idi ve bir zorba, isyankâr değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve O’na selâm olsun, doğduğu günde ve öleceği günde ve diri olarak (kabrinden) kaldırılacağı günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitapta Meryem’i de yâd et. O vakit ki, ailesinden ayrılarak şark tarafında bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onların öte yanlarında (kendisine) bir perde edinmişti. Artık Biz de ona ruhumuzu (Cibrîl-i Emîn) gönderdik de onun için tam bir beşer sûretinde görünüvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Meryem) Dedi ki: «Muhakkak ben senden Rahmân’a sığınırım. Eğer sen bihakkın muttakî isen (yanımdan çekil).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Cibril) Dedi ki: «Ben sana bir tertemiz oğul bağışlamak için Rabbinin ancak bir elçisiyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Meryem) Dedi ki: «Bana bir oğul nasıl olabilir ki, bana bir beşer (nikah ile) dokunmamıştır ve ben bir iffetsiz de değilim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cibril de dedi ki: «Öyledir. Rabbin buyurdu ki, o Bana göre pek kolaydır ve onu nâsa bir alâmet ve Bizden bir rahmet kılacağız. Ve (O) hükme mukterin bir emirden ibaret olmuştur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Artık (Meryem nefh-i rûh ile) O’na hamile kaldı. Onunla hemen uzakça bir mahalle çekilip gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken ona doğum hareketi gelerek kendisini bir hurma ağacının altına gitmeğe muztar kıldı, dedi ki: «Ne olurdu bana, bundan evvel ölmüş olsaydım ve unutulup terkedilmiş bulunsa idim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Derken ona aşağısından nidâ etti ki: «Sakın mahzun olma. Muhakkak ki, Rabbin senin alt yanından bir su cetveli vücuda getirdi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine taze hurma dökülüversin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. «Artık ye ve iç, ve gözün aydın olsun, imdi insanlardan bir kimseyi görürsen, ’Ben Rahmân için oruca nezrettim. Artık bugün hiçbir insan ile asla konuşmayacağım,’ de.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Artık onu yüklenerek kavminin yanına getirdi. Dediler ki: «Ey Meryem! Doğrusu pek büyük, çirkin bir şey ile gelmiş oldun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Ey Harun’un kızkardeşi! Senin baban kötü bir şahıs değildi ve anan da iffetten mahrum bulunmuş değildi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine ona (çocuğa) işaret etti. Dediler ki: «Biz daha beşikte bir çocuk bulunan ile nasıl konuşabiliriz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (O çocuk) Dedi ki: «Ben şüphe yok Allah’ın kuluyum, bana kitap verdi ve beni bir peygamber kıldı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Ve beni nerede olsam mübarek kıldı ve bana berhayat olduğum müddetçe namaz ile ve zekât ile emretti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. «Ve beni valideme itaatkar kıldı ve beni bir zorba, isyankâr kılmadı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. «Ve selâm benim üzerimedir, doğduğum günde ve öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem’in oğlu İsâ’dır. Allah için asla tasavvur olunamaz ki, kendisi için bir çocuk edinmiş olsun. O münezzehtir, hangi bir şeyi (vücûda getirmek) dileyince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem’in oğlu İsâ’dır. Allah için asla tasavvur olunamaz ki, kendisi için bir çocuk edinmiş olsun. O münezzehtir, hangi bir şeyi (vücûda getirmek) dileyince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. «Ve şüphe yok ki, Allah benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Artık yalnız O’na ibadet ediniz. Bu, dosdoğru bir yoldur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Sonra fırkalar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. Artık görülecek günün en şiddetli azabı, kâfir olan kimseler içindir. Bize gelecekleri gün neler işitecekler ve neler göreceklerdir. Fakat o zalimler bugün pek zahir bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) Sonra fırkalar kendi aralarında ihtilâfa düştüler. Artık görülecek günün en şiddetli azabı, kâfir olan kimseler içindir. Bize gelecekleri gün neler işitecekler ve neler göreceklerdir. Fakat o zalimler bugün pek zahir bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve onları hasret günü ile, her emrin bitirilmiş olduğu vakit ile korkut. Onlar ise gaflettedirler ve onlar imân etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz, şüphe yok ki Biz, yeryüzüne ve onun üzerinde bulunanlara varis olacağız, ve Bize döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta İbrahim’i de zikret. Şüphe yok ki, o pek sâdık bir peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir vakit ki, babasına demişti: «Ey babacığım! Ne için işitmez, görmez ve seni hiçbir ihtiyaçtan kurtaramaz bir şeye taparsın?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey atacığım! Muhakkak ki, ilimden sana gelmeyen, bana gelmiştir. Artık bana tâbi ol, seni bir doğru yola eriştireyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. «Ey babacığım! Şeytana ibadet etme, şüphe yok ki şeytan, Rahmân’a isyan eder olmuştur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. «Ey pederim! Ben muhakkak korkarım ki, sana Rahmân tarafından bir azap isabet eder de artık şeytana bir yar olmuş olursun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Azer) Dedi ki: «Ey İbrahim! Yoksa sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki, eğer buna nihâyet vermez isen elbette seni taşlarım ve benden uzun bir müddet uzaklaş.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Hazret-i İbrahim de) Dedi ki: «Sana selâm olsun. Senin için Rabbime elbette ki istiğfarda bulunacağım, şüphe yok ki, O benim için çok ikram etmektedir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. «Ve sizi ve Allah’tan başka tapındıklarınızı bırakıp çekiliyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua ile bedbaht olmam.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Vaktâ ki onlardan ve Allah’tan başka ibadet ettikleri şeylerden çekilip gitti. O’na İshak’ı ve Yakub’u ihsan ettik ve hepsini birer peygamber kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve onlara rahmetimizden ihsan ettik ve onlar için dillerde yüksek, doğru bir sena nâsip kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve kitapta Mûsa’yı da yâd et. Şüphe yok ki, o ihlâs ile muttasıf idi ve bir resûl, bir nebi olmuş idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve o’na Tûr’un sağ tarafından nidâ ettik ve onu münacaat eder bir halde yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve ona rahmetimizden olarak kardeşi Harûn’u bir nebi olmak üzere ihsan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve kitapta İsmail’i de an, şüphe yok ki, o vaadinde sâdık idi ve bir resûl, bir nebi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ve hanedanına namaz ile ve zekât ile emrederdi ve Rabbinin indinde rızaya nâil olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve kitapta İdris’i de zikret. Şüphe yok ki o, bir sıddık, bir peygamber idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve onu yüksek bir makama kaldırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar ki, Allah Teâlâ’nın kendilerine in’am buyurmuş olduğu peygamberlerdendir. Âdem’in zürriyetinden ve Nûh ile beraber gemiye yüklemiş olduklarımızdandır ve İbrahim ile İsrail’in zürriyetindendir ve hidâyete erdirdiğimiz ve ihtiyar eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman secde eder ve ağlar oldukları halde yere kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sonra arkalarından bir tâife onlara halef oldu ki, namazı zâyi ettiler ve şehvetlere tâbi oldular. Artık yakında cehennem deresine yetişeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tövbekar olan ve imân eden ve sâlih amelde bulunan kimseler müstesna. Çünkü onlar cennete girerler ve birşey ile zulme uğratılmış olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Âdn cennetleri ki, Rahmân, kullarına gayb olarak vaad buyurmuştur. Şüphe yok ki, O’nun vaadi vücuda getirilmekte bulunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada faidesiz lakırdı işitmezler, ancak selâm (işitirler) ve onlar için orada sabah ve akşam rızıkları da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O, o cennettir ki, ona kullarımızdan muttakî olanları varis kılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ve (Cibril-i Emîn demiştir ki:) «Biz inemeyiz, ancak Rabbin emri ile ineriz. Ve önümüzde ve ardımızda ve bunların arasında ne varsa (hepsi) O’nun içindir ve Rabbin unutkan değildir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Göklerin ve yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Binaenaleyh O’na ibadet et. O’nun ibadeti için sabr (ve sebat) eyle. Sen O’nun için hiçbir nazir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ve insan der ki: «Öldüğüm zaman mı ileride diri olarak mı çıkarılacağım?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O insan hiç düşünmez mi ki, Biz onu evvelce yarattık, halbuki o hiçbir şey değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Evet. Rabbine andolsun ki onları ve şeytanları elbette haşredeceğiz. Sonra da onları muhakkak ki, cehennemin etrafında dizüstü hazırlamış olacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonradan her fırkadan Rahmân’a karşı ziyâdece mütekebbir (serkeş) olanı muhakkak ki, şiddetle ahzedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra elbette ki Biz, cehenneme girip yanmağa evlâ olanı da şüphe yok, daha ziyâde biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ve sizden bir kimse yoktur ki, illâ oraya uğrayacaktır. Bu, Rabbin tarafından hükm ve kaza buyurulmuş bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra ittikada bulunmuş olanları necâta erdiririz. Zalimleri de orada dizleri üstüne çökmüş bir halde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlara âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman kâfir olanlar, imân etmiş olanlara dedi ki: «İki fırkadan hangisi makamca daha hayırlıdır, meclisce daha güzeldir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Halbuki, Biz onlardan evvel nice asırlar (ahalisini) helâk ettik ki, onlar eşyaca ve manzara itibariyle daha güzel idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: «Her kim sapıklık içinde ise onun için Rahmân uzattıkça uzatsın (onlara dilediklerini versin) ne ehemmiyeti var! Vaktâ ki, vaadolunduklarını, ya azabı veya Kıyamet gününü görürler, artık mekanca daha şerli ve yardımcılarca daha zayıf kim olduğunu bilmiş olacaklardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah Teâlâ ihtida edenlere hidâyeti arttırır ve bâki olan sâlih ameller ise Rabbin nezdinde sevapça da hayırlıdır. Akibetçe de hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Gördün mü o kimseyi ki, Bizim âyetlerimizi inkâr etti ve dedi ki: «Elbette bana mal ve veled verilecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gayba vakıf mı olmuş, yoksa Rahmân’ın nezdinde bir ahd mi edinmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır öyle değil, ne diyeceğini elbette yazacağız ve onun için azabı arttırdıkça arttıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve onun dediklerine Biz varis olacağız ve o Bize tek başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve onlar Allah’tan başka tanrılar edindiler, kendileri için bir izzet olsun diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Asla öyle değil, onların tapındıklarını atiyyen inkâr edecekler ve onların üzerine düşman kesileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi, Biz şeytanları kâfirler üzerine musallat kıldık, onları vesveseleriyle tehyic edip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Artık onların üzerine acelede bulunma. Muhakkak ki, Biz onlar için bir sayı sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Yâd et o günü ki, müttakileri Rahmân’a bir elçi cemaatı halinde göndereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ve günahkârları da cehenneme susamış olarak sevkedeceğizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Şefaate mâlik olamayacaklardır, ancak Rahmân’ın nezdinde bir ahd alan müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Ve dediler ki, Rahmân kendisine veled ittihaz ediverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki, pek çirkin bir şey olarak (meydana) gelmiş oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Az daha ondan dolayı gökler çatlayacak ve yer yarılacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahmân’a veled isnat etmelerinden dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Halbuki, veled ittihaz etmek, Rahmân için layık olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi de Rahmân’a kul olarak vücûda gelmiş şeylerden başka değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kasem olsun ki, onları kuşatmıştır ve onları saymakla saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ve hepsi de Kıyamet günü O’nun huzuruna tek olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, muhakkak ki Rahmân, onlar için (kalplerde) bir sevgi vücuda getirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. İşte onu, (Kur’an’ı) senin lisanın ile kolayca kıldık ki, onunla muttakîleri müjdeleyesin ve inat eden bir kavmi de korkutasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ve onlardan evvel nice kavimleri helâk ettik. Hiç onlardan bir şahsı görüyor musun? Veya onlar için bir gizli ses işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster