1. Kâf hâ yâ ’ayn sâd. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ’ya rahmetini anıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Rabbim, demişti, ben, bende kemik gevşedi; baş, ihtiyarlk aleviyle tutuştu. Rabbim, sana du’â ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her du’â ettikçe kabul buyurdun, beni istediğimden mahrum etmedin)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Doğrusu ben arkamdan, yerime geçecek yakınlar(ımın iyi hareket etmeyecekler)inden korktum; karım da kısır. (Ne olur) katından bana yerime geçecek bir veli lutfet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Ki, (o), bana ve Ya’kûb oğullarına mirâsçı olsun. Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allâh buyurdu): Ey Zekeriyyâ, biz sana bir oğul müjdeleriz, adı Yahyâ’dır. Daha önce ona hiç kimseyi adaş yapmadık (ondan önce kimseye bu adı vermedik.)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Zekeriyyâ): "Rabbim, dedi benim nasıl oğlum olur? Karım da kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dedi: "Öyledir, ama Rabbin: ’O bana kolaydır, daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım’ dedi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Rabbim, dedi, (öyle ise) bana bir işâret ver". "Senin işâretin, sapasağlam olduğun halde tam üç gece (ve gündüz) insanlarla konuşamamandır." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Zekeriyyâ), ma’bedden kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah akşam (Rabbinizi) tesbih edin!" diye işâret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ey Yahyâ, Kitabı kuvvetle tut (Onun emirlerini uygula)." (dedik) ve ona çocuk iken hikmet verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Katımızdan bir rahmet (bir acıma duygusu) ve temizlik de (verdik; o günâhlardan) korunan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kitapta Meryem’i de an. Bir zaman o âilesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlarla kendisi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu (Cebrâil’i) ona gönderdik. (O) ona düzgün bir insan şeklinde göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esirgeyen(Allâh)’a sığınırım. Eğer (Allah’tan) korkuyorsan (bana dokunma)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ruh): "Ben, dedi, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim diye (geldim)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Benim nasıl oğlum olur, dedi, bana bir insan dokunmadı ve ben bir kahpe de değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Ruh): "Öyledir, dedi, Rabbin: ’O bana kolaydır. Onu insanlara bir mu’cize ve bizden bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız)’ dedi" ve iş olup bitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Meryem), ona gebe kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğum sancısı onu, bir hurma dalı(nın altı)na getirdi. "Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Altından (Ruh) ona şöyle seslendi: "Üzülme Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hurma dalını sana doğru silkele, üzerine olmuş, taze hurma dökülsün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: "Ben Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım" de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Meryem) onu taşıyarak kavmine getirdi: "Ey Meryem, dediler, sen tuhaf bir iş yaptın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Hârûn’un kızkardeşi, baban kötü bir adam değildi, annen de fâhişe değildi (sen ne yaptın böyle)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Meryem), çocuğu gösterdi. Dediler ki: "Beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Çocuk): "Ben Allâh’ın kuluyum, dedi,(O) bana Kitabı verdi, beni peygamber yaptı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Beni bulunduğum her yerde yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekât vermeyi emretti!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "(Beni) anneme iyilik eder (kıldı), beni baş kaldıran bir zorba yapmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de bana esenlik verilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte Meryem oğlu Îsâ. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, "gerçek söz"e göre budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Çocuk edinmek, Allah’a yakışmaz. O’nun şânı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Şüphesiz, Allâh benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir, O’na kulluk edin." İşte doğru yol budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kendi aralarından hizipler, ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten ötürü vay kâfirlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bize geldikleri gün ne güzel işitir, ne güzel görürler. Ama o zâlimler, bugün apaçık sapıklık içindedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları şu hasret gününe karşı uyar ki, o zaman kendileri gaflet içinde inanmamakta ısrar ederlerken iş bitirilmiş olur (yaptıklarına pişman olup hasret çeker dururlar, ama iş işten geçmiştir artık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Dünyâya ve üzerinde bulunanlara biz vâris oluruz biz, ve bize döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kitapta İbrâhim’i de an; gerçekten o, çok doğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Babasına demişti ki: "Babacığım, işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Babacığım, bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi; bana uy, seni düzgün bir yola ileteyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Babacığım, şeytâna tapma, çünkü şeytân, Rahmân’a isyân etmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. "Babacığım, ben sana Rahmân’dan bir azâbın dokunmasından korkuyorum. O zaman, şeytânın dostu olursun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Babası): "Ey İbrâhim, dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (onlara dil uzatmaktan) vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl, git!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (İbrâhim): "Selâm sana, (esenlik içinde kal), dedi, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana çok lutufkârdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sizden de, Allah’tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam (istediklerimden mahrum bırakılmam)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşte onlardan ve onların Allah’tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Ya’kûb’u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlara rahmetimizden (mal ve çocuk) lutfettik ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kitapta Mûsâ’yı da an, çünkü o, içi temiz (bir insan)dı ve elçi bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ona Tûr’un sağ tarafından seslendik ve onu, özel konuşmak için (kendimize) yaklaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ona, acıdığımızdan dolayı kardeşi Hârûn’u da peygamber olarak armağan ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kitapta İsmâ’il’i de an. Çünkü o sözünde duran, elçi bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Halkına namaz kılmayı, zekât vermeyi emrederdi. Rabbi yanında beğenilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kitapta İdris’i de an: Çünkü o, çok doğru bir peygamberdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu yüce bir yere yükseltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bunlar; Allâh’ın ni’met verdiği peygamberlerden, Âdem neslinden, Nûh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrâhim ve İsrâil (Ya’kûb) neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi işler yapanlar, cennete girecekler ve hiç haksızlığa uğratılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Rahmân’ın kullarına gıyâben va’dettiği Adn cennetleri(ne gireceklerdir). Şüphesiz O’nun va’di yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Orada boş söz değil, yalnız selâm işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte kullarımızdan, korunanlara vereceğimiz cennet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan herşey O’na âittir. Rabbin, asla unutkan değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O’na kulluk et ve O’na kullukta sabret. Hiç O’nun adıyla anılan birini biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İnsan: "Ben öldükten sonra mı diri olarak çıkarılacağım?" diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbine andolsun ki, onları ve şeytânları mutlaka toplayacağız, sonra onları diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde bulunduracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her milletten Rahmân’a en çok karşı geleni ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sonra, elbette biz, kimlerin oraya girmeğe uygun olduğunu daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sonra korunanları kurtarırız ve zâlimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman, inkâr edenler, inananlar için "İki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi (mevkii) daha güzeldir?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce nice nesiller helâk ettik ki onlar eşyaca ve gösterişce daha güzeldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân ona süre versin (ne çıkar). Nihâyet va’dedildiklerini -azâbı veya (Duruşma) sâ’ati(ni)- gördükleri zaman, kimin yerce daha kötü ve adamca daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allâh, yola gelenlerin hidâyetini artırır. Kalıcı olan yararlı işler, Rabbinin yanında hem mükâfât bakımından daha iyidir, hem varılacak yer bakımından daha iyidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Âyetlerimizi inkâr edip: "Bana mal ve evlâd verilecek" diyen adamı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gaybe mi çık(ıp bak)tı, yoksa Rahmân’ın huzûrunda bir söz mü aldı (Allâh ile bir andlaşma mı yaptı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hayır (yanılıyor), biz onun dediğini yazacağız ve onun için azâbı uzattıkça uzatacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O dediği(malı ve evlâdı)na biz vâris olacağız (nesi varsa hepsi bize kalacak) ve o, bize tek başına gelecek (yanında ne malı, ne de evlâdı olmayacak). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendilerine destek olsunlar diye Allah’tan başka tanrılar edindiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Hayır, (yarın o taptıkları tanrılar), bunların tapmalarını inkâr edecekler ve bunlara zıd olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Görmedin mi biz kâfirlere şeytânları gönderdik, onları oynatıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlar hakkında acele etme, biz onlar(ın günlerini ve nefeslerini doldurmaları) için saydıkça sayıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Korunanları, binek üzerinde ikram ile Rahmân’a götürdüğümüz gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Suçluları da yaya ve susuz olarak cehenneme sürdüğümüz (gün), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Yalnız Rahmân’ın huzûrunda söz almış olanlardan başkaları şefâ’at edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. "Rahmân çocuk edindi" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Andolsun ki, "Siz pek kötü bir cür’ette bulundunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Neredeyse o(sözün dehşeti)nden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp dağılacaktır!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Rahmân için çocuk iddiâ ettiklerinden ötürü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Çocuk edinmek Rahmân’a yakışmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahmân’a kul olarak gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. O, onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onların hepsi, kıyâmet günü O’na tek başına gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahmân, (gönüllerde) bir sevgi yaratacak(onları herkese sevdirecek)tir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Biz o(Kur’â)n’ı senin diline kolaylaştırdık ki, onunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi onunla uyarasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Biz onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Şimdi onlardan hiçbirini duyuyor musun, yahut onların gizli bir sesini işitiyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster