1. Elif, Lam, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisinden başka ilah olmayan Allah; Hayy’dır, Kayyum’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, sana kitab’ı kendisinden öncekileri doğrulayıcı olmak üzere hak ile kısım kısım indirdi. Tevrat ve İncil’i ise topyekün indirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bundan önce insanlar için bir hidayet idiler. Furkan’ı da indirdi. Doğrusu Allah’ın ayetlerini inkar eden kimseler var ya, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Şüphesiz Allah Aziz’dir, intikam sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O ki sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirir. O Aziz ve Hakim olandan başka ilah yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O sana kitab’ı indirendir. Ondaki ayetlerin bir kısmı muhkemdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtirler. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onun tevlini aramak için müteşabih olanlarına tabi olurlar. Onun tevilini Allah’tan başka kimse bilmez. İlimde derinleşmiş olanlar da derler ki: "Biz, ona iman ettik; hepsi Rabbimizin katındandır. Akıl sahiplerinden başkası düşünmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme! Bize katından bir rahmet bahşet; şüphesiz Vehhab olan sensin, yalnız sen!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Rabbimiz! Muhakkak ki sen, kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Doğrusu Allah, vaadinden dönmez!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Doğrusu küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimseler var ya; onların malları da çocukları da Allah’tan olan hiçbir şeyi kendilerinden asla uzaklaştıramazlar! İşte onlar, ateşin yakıtıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin adeti gibi, bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Doğrusu Allah, azabı şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimselere de ki: "Yakında yenileceksiniz ve cehenneme toplanacaksınız. Ne kötü bir döşek!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki karşılaşan iki toplulukta sizin için bir ayet vardır. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi. Onları göz görüşüyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. Doğrusu Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kadınlar, oğullar, altın ve gümüşten yığın yığın biriktirilmiş mallar, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinlere duyulan şehvetlerin sevgisi insanlara süslü kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının metaıdır; varılacak güzel yer ise Allah katındadır… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rableri katında, altından nehirler akan, içlerinde sürekli kalıcı oldukları cennetler, tertemiz kılınmış eşler ve Allah’tan bir rıza vardır… Doğrusu Allah kullarını hakkıyla görendir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar ki: "Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sabredenler, sadık olanlar, gönülden itaat edici olanlar, infak edenler ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, kendisinden başka ilah olmadığına adaleti ayakta tutarak şahitlik etti melekler ve ilim sahipleri de... O’ndan başka ilah yoktur. O, Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu Allah katında din İslam’dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Artık seninle tartışırlarsa de ki: "Ben yüzümü Allah’a teslim ettim; bana uyanlar da…" Kitap verilen kimselere ve ümmilere de ki: "Teslim oldunuz mu:" Şayet teslim olurlarsa muhakkak hidayete ermiş olurlar. Yüz çevirirlerse artık sana düşen yalnızca tebliğdir. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Doğrusu Allah’ın ayetlerini inkar edenler, nebileri haksız yere öldürenler ve adaletle emreden kimseleri öldürenler var ya; onları çok acıklı bir azap ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir. Onların yardımcıları yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmedin mi? Aralarında hükmetmesi için Allah’ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra onlardan bir grup dönüyor; onlar yüz çeviricidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu onların: "Bize sayılı günlerden başka asla ateş dokunmayacaktır." demeleri sebebiyledir. Doğrusu uydurdukları şeyler onları dinleri hakkında aldatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onları kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir gün için topladığımız zaman nasıl olacak? Herkese kazandığı tastamam verilecek ve onlar zulme uğratılmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini aziz edersin; dilediğini de zelil kılarsın. Hayır ancak senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Geceyi gündüze eklersin, gündüzü de geceye eklersin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın, dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Mü’minler, mü’minleri bırakıp ta kafirleri veliler edinmesinler! Her kim bunu yaparsa Allah’tan hiçbir şey üzerinde değildir. Ancak onlardan sakınılabilecek bir şeyden sakınmanız müstesna. Buna rağmen Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Muhakkak ki dönüş yalnız Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Sinelerinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde her ne varsa bilir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Her bir nefis hayır olarak yaptıklarını bulacağı gün her ne kötülük işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını isteyecek. Böylece Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Doğrusu Allah kullarına karşı Rauf’tur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Muhakkak ki Allah Ğafur’dur, Rahim’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. De ki: "Allah’a da Rasul’e de itaat edin! Yüz çevirirlerse elbette ki Allah, kafirleri sevmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Doğrusu Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bazısı bazısından olan bir zürriyettir. Şüphesiz ki Allah Semi’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Hani İmran’ın karısı demişti ki: "Rabbim, doğrusu ben karnımdakini azad edilmiş olarak sana adadım; benden kabul et! Şüphesiz Semi’ ve Alîm olan sensin, yalnız sen!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onu doğurduğunda –Allah onun ne doğurduğunu elbette en iyi bilendir dedi ki: "Rabbim, elbette ben onu kız doğurdum." Erkek kız gibi değildir. "Ona Meryem adını verdim. Doğrusu ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya’yı da ona kefil kıldı. Zekeriyya onun yanına, mihraba her girdiğinde onun yanında bir rızık buluyordu. Dedi ki: "Ey Meryem! Bu sana nereden?" Dedi ki: "O Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Zekeriyya işte orada Rabbine dua etti. Dedi ki: "Rabbim, bana katından tertemiz bir zürriyet bağışla! Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O, mihrapta durup namaz kılarken melekler ona seslendi: "Şüphesiz Allah sana Allah’tan olan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olan Yahya’yı müjdeliyor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Dedi ki: "Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken eşim de kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki: "İşte böyledir, Allah dilediğini yapar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Rabbim bana bir alamet ver!" dedi. "Senin alametin insanlarla işaretleşmen dışında üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve sabah akşam tesbih et!" buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani Melekler demişlerdi ki: "Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı. Seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey Meryem Rabbine gönülden itaat et! Secde et ve rüku edenlerle beraber rüku et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte bunlar gayb haberlerindendir ki biz onu sana vahyediyoruz. Meryem’e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin, çekişirlerken de sen yanlarında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Hani melekler demişlerdi ki: "Ey Meryem! Allah seni kendinden bir kelime ile müjdeliyor. İsmi Meryem oğlu İsa Mesih’tir, dünyada da ahirette de şanı yücedir ve yakın kılınanlardandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşacaktır; salihlerdendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dedi ki: "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?" Buyurdu ki: "İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "Ol" der; o da hemen oluverir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ona kitap ile hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Doğrusu ben İsrailoğullarına bir rasul olmak üzere Rabbinizden bir ayet ile geldim. Muhakkak ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflerim, o da Allah’ın izni ile hemen bir kuş oluverir. Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı, alacalıyı iyileştirir ve ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer mü’min kimselerseniz muhakkak bunda sizin için bir ayet vardır..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için... Size Rabbinizden bir ayet getirdim. Artık Allah’tan korkun da bana itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde O’na ibadet edin. Dosdoğru yol işte budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İsa, onlardan küfrü sezince: "Allah’a yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler dediler ki: "Allah’ın yardımcıları biziz. Allah’a iman ettik. Sen de şahit ol ki şüphesiz biz müslümanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Rabbimiz, indirdiğine iman ettik ve Rasul’e tabi olduk, artık bizi şahit olanlarla beraber yaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Şüphesiz Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim ve seni kafirlerden temizleyeceğim. Sana tabi olanları da kıyamet gününe kadar kafirlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. İşte o zaman, ihtilafa düştüğünüz şeylerde aranızda hükmedeceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimseler var ya, onlara dünyada da ahirette de çok şiddetli bir azap ile azabedeceğim. Doğrusu onların hiç bir yardımcıları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara ecirlerini tastamam verecektir. Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte bu okuduğumuz hikmetli zikirden ve ayetlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz Allah katında İsa’nın durumu Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı; sonra ona "Ol!" dedi, o da hemen oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hak Rabbindendir. O halde kuşkuya kapılanlardan olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Artık sana gelen ilimden sonra kim seninle onun hakkında tartışırsa de ki: "Gelin çağıralım oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı; bizleri ve sizleri sonra dua edelim de Allah’ın lanetini yalancıların üzerine kılalım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte bu, o hak olarak anlatılandır. Allah’tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, elbette O Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Artık yüz çevirirlerse Allah elbette o fesatçıları hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye gelin! Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim, hiç bir şeyi O’na ortak koşmayalım, bir kısmımız bir kısmınızı Allah’tan başka rabler edinmesin! Yüz çevirirlerse: ‘Şahit olun ki şüphesiz biz müslümanlarız.’ deyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey kitap ehli! Niçin İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat ta, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir; hala akletmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İşte siz böylesiniz! Hadi bildiğiniz konuda tartıştınız; hiçbir bilginiz olmayan bir şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir; siz ise bilmezsiniz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İbrahim yahudi olmadı, hristiyan da değildi. Fakat hanif bir müslümandı; müşriklerden değildi!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Elbette ki insanların İbrahim’e en yakın olanları, ona uyanlar ve bu nebi ile iman edenlerdir. Allah ise mü’minlerin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa ancak kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey kitap ehli! Siz şahitlik ettiğiniz halde Allah’ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kitap ehlinden bir grup dedi ki: "İman eden kimselere indirilene günün başında iman edin, sonunda da inkar edin; belki dönerler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Sizin dininize uyanlardan başkasına inanmayın." De ki: "Şüphesiz hidayet Allah’ın hidayetidir." "Size verilenin benzeri bir kimseye veriliyor ya da Rabbiniz katında size karşı deliller getirirler diye." De ki: "Şüphesiz lütuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Şüphesiz Allah Vasi’dir, Alîm’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Rahmetini dilediğine has kılar. Doğrusu Allah çok büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana tamamen öder. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen, o kimse üzerinde ısrarla durmadıkça onu sana ödemez. Bu onların: "Ümmiler hakkında aleyhimize bir yol yoktur." demeleri sebebiyledir. Bildikleri halde Allah’a karşı yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Hayır! Her kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa, muhakkak Allah muttakileri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Doğrusu Allah’ın ahdine ve yeminlerine karşı az bir değer satın alanlar, işte onlar var ya; ahirette onlar için hiç bir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Muhakkak ki onlardan öyle bir grup vardır ki siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitap ile eğerler. Halbuki o kitaptan değildir. O, Allah katından olmadığı halde ‘Allah katındandır.’ derler. Onlar bile bile Allah’a karşı yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Hiçbir beşerin, Allah kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdikten sonra insanlara: "Allah’ın yanısıra bana kullar olun!?" demesi olmaz. Ancak "Öğrettiğiniz ve ders yaptığınız kitaba göre Rabbaniler olun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ayrıca size melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra size hiç küfrü emreder mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah: "Andolsun ki ben size kitap ile hikmeti verdim. Sonra size beraberinizde bulunanı tasdik edici bir rasul gelirse mutlaka ona iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardım edeceksiniz!" diye nebilerin kuvvetli sözünü aldığı zaman buyurdu ki: "Buna dair sözümü alıp kabul ettiniz mi?" "Kabul ettik!" dediler. "O halde şahitlik edin, ben de sizinle beraber şahitlik edenlerdenim." buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Artık kim bundan sonra yüz çevirirse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa ister istemez O’na teslim olmuştur ve ancak O’na döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Biz Allah’a; bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere; Musa’ya, İsa’ya ve nebilere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasını ayırmayız. Doğrusu biz yalnız O’na teslim olanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. Muhakkak ki o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Rasulün kesinlikle hak olduğuna şahitlik ettikleri halde üstelik kendilerine apaçık deliller de gelmişken imanlarından sonra küfre giren bir toplumu Allah nasıl hidayete erdirir? Doğrusu Allah zalimler toplumunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İşte onlar var ya, onların cezası muhakkak ki Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onlar üzerine olmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar ebedî olarak bu lânet ve azabın içinde kalacaklardır. Kendilerinden ne azap hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak bundan sonra tevbe edip düzeltenler müstesna. Şüphesiz Allah Ğafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Doğrusu imanlarından sonra küfre giren sonra da küfürlerini artıran kimselerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Şüphesiz küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edip kafir olarak ölenler fidye olarak yer dolusu altın verseler yine de onların hiçbirinden asla kabul edilmez. İşte onlar var ya, onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onların yardımcıları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar iyiliğe asla erişemezsiniz! Herhangi bir şeyden ne infak ederseniz elbette ki Allah onu hakkıyla bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İsrail’in kendisine haram kıldığı şey müstesna, Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki: "Doğru kimselerseniz o halde Tevrat’ı getirin de onu okuyun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık kim bundan sonra Allah’a yalanı iftira ederse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "Allah doğru söylemiştir. O halde hanif olarak İbrahim’in milletine uyun; ki o, müşriklerden olmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev (mabed), Bekke (Mekke)’de, çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan (Kâbe’)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Apaçık ayetlerin bulunduğu o yerde İbrahim’in makamı vardır. Her kim oraya girerse emin olur. Onun yoluna gücü yeten kimsenin evi haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim de kafir olursa elbette ki Allah alemlerden müstağnidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. De ki: "Ey kitap ehli! Allah’ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Doğrusu Allah yaptıklarınıza hakkıyla şahittir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. De ki: "Ey kitap ehli! Niçin şahit olduğunuz halde onda eğrilik arayarak iman edenleri Allah yolundan vazgeçirmeye çalışıyorsunuz? Elbette ki Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ey iman edenler! Kitap verilenlerden herhangi bir gruba itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi kafirler olarak döndürürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Size Allah’ın ayetleri okunuyorken üstelik Rasulü de aranızdayken nasıl küfre girersiniz? Her kim de Allah’a sımsıkı bağlanırsa elbette ki dosdoğru yola iletilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ey iman edenler, Allah’tan, ondan hakkıyla sakınmakla sakının ve yalnızca müslümanlar olarak ölün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın! Allah’ın üzerinizdeki nimetini de hatırlayın; hani siz düşmanlar idiniz de kalplerinizin arasını böylece birleştirdi. O’nun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız da sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini işte böyle iyice açıklıyor ki hidayete eresiniz!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötü lükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilafa düşerek ayrılan kimseler gibi olmayın! İşte onlar var ya, onlar için çok büyük bir azap vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin de kararacağı gün, yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfre mi girdiniz? O halde küfre girdiğiniz için azabı tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Yüzleri ağaranlar ise, Allah’ın rahmeti içindedirler; onlar orada sürekli kalıcıdırlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte bunlar Allah’ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Elbette Allah alemler için zulüm istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Göklerde ve yerde her ne varsa Allah’ındır ve işler ancak Allah’a döndürülür... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz, insanlar için çıkarılan hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de iman etseydi elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de vardır; onların pek çoğu ise fasıklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Size eziyetten başka asla bir zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa size arka çevirirler; sonra yardım olunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah’ın ipine veya insanların ipine (bağlanmaları) müstesna her nerede bulunsalar da onlara zillet vurulmuştur. Ayrıca Allah’tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine de yoksulluk vuruldu. İşte bu onların Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere nebilerini öldürmeleri nedeniyledir. İşte bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarından dolayı idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. (Hepsi) Bir değildirler. Kitap ehlinden dosdoğru olan bir topluluk vardır ki geceleri secde ederek Allah’ın ayetlerini okurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah’a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar ve hayırlarda koşarlar. İşte onlar salihlerdendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Hayırdan her ne yaparlarsa asla ondan inkar edilmeyecektir. Muhakkak ki Allah muttakileri hakkıyla bilendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Doğrusu küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimseler var ya onlardan malları ve evlatları Allah’tan hiç bir şeyi savamazlar. İşte onlar ateş halkıdır; onlar orada sürekli kalıcıdırlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Bu dünya hayatında sarfettikleri şeylerin misali; kendisinde şiddetli bir soğuk bulunan bir rüzgara benzer ki nefislerine zulmetmiş bir toplumun ekinine isabet ederek onu helak eder. Allah onlara zulmetmedi; ama kendilerine zulmediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin; ki sizi ifsat etmekten geri durmazlar ve sizin sıkıntıda olmanızı arzu ederler. Doğrusu ağızlarından kin taşmaktadır. Sinelerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Akleder iseniz sizin için elbette ki ayetleri iyice açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. İşte siz öyle kimselersiniz ki sizi sevmedikleri halde onları seversiniz ve kitabın hepsine inanırsınız. Sizinle karşılaştıkları zaman: "İman ettik." derler; başbaşa kaldıklarında ise size olan kinlerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: "Kininizle ölün! Şüphesiz ki Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Size bir iyilik gelirse onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet ederse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Doğrusu Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Hani savaşmak için mü’minleri mevzilerine yerleştirmek üzere sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Şüphesiz Allah Semi’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. O vakit içinizden iki grup zaaf göstermek üzereydi. Oysa Allah onların velisi idi. Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Andolsun ki sizler daha güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir’de size yardım etti. O halde Allah’tan sakının ki şükretmiş olasınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. O zaman mü’minlere diyordun ki: "Rabbinizin üç bin melek indirerek size yardım etmesi yetmez mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Doğrusu sabreder ve sakınırsanız sizin üzerinize ansızın gelseler de Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım edecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah bunu ancak size müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Doğrusu yardım ancak Aziz ve Hakim olan Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Böylece kafirlerin bir kısmını öldürsün veya onları hezimete uğratsın da bozguna uğrayarak dönsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Senin bu işte yapacak bir şeyin yoktur. Ya onların tevbelerini kabul eder veya onlara azap eder; çünkü onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır; dilediğini bağışlar, dilediğine de azabeder. Doğrusu Allah Ğafur’dur, Rahim’dir... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ey iman edenler, kat kat artırarak riba yemeyin ve Allah’tan sakının! Umulur ki kurtuluşa erersiniz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Öyle bir ateşten de sakının ki kafirler için hazırlanmıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ayrıca Allah’a da Rasulü’ne de itaat edin ki size merhamet edilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Bir de Rabbinizden mağfirete ve muttakiler için hazırlanan eni gökler ile yer kadar olan Cennete koşun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onlar, bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanlardan affederler. Doğrusu Allah ihsan edenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Onlar, çirkin bir iş yaptıklarında veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp günahları için bağışlanma dilerler. Günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ayrıca onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. İşte onlar var ya, onların mükafatı Rablerinden bağışlanma ve içinde kalıcı oldukları altından nehirler akan Cennetlerdir; amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Şüphesiz ki sizden önce sünnetler gelip geçmiştir. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların akibetlerinin nasıl olduğunu görün!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. İşte bu insanlar için bir açıklama ve muttakiler için de hidayet ve öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Gevşemeyin ve üzülmeyin; eğer mü’minler iseniz en üstün olan sizsiniz!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Eğer size bir yara dokunduysa muhakkak ki o kavme de benzeri bir yara dokunmuştur. İşte o günler var ya, onları insanlar arasında döndürüp dururuz. Allah’ın iman edenleri ayırması ve içinizden şehitler edinmesi içindir. Doğrusu Allah zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Böylece Allah iman edenleri arındırsın ve kafirleri helak etsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri bilmeden Cennete girebileceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Andolsun ki siz onunla karşılaşmadan önce ölümü arzuluyordunuz. İşte onu kesin olarak gördüğünüz halde bakıp duruyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Muhammed yalnızca bir rasuldür. Ondan önce de rasuller gelip geçmiştir. Eğer o ölür ya da öldürülürse ökçeleriniz üzerinde geri dönecek misiniz? Her kim de ökçeleri üzerinde dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez. Buna karşılık Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Belirlenmiş bir yazıya göre Allah’ın izni olmadan hiçbir nefis için ölmek yoktur. Her kim dünya menfaatini isterse ona ondan veririz, her kim de ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Elbette ki şükredenleri mükafatlandıracağız!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Nice nebi vardır ki pek çok Rabbani ile beraber savaştılar da Allah yolunda kendilerine isabet edenlerden dolayı gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Doğrusu Allah sabredenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Onların sözü: "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et!" demelerinden başka bir şey olmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Böylece Allah onlara dünya mükafatını, ahiret nimetinin de en güzelini verdi. Şüphesiz Allah ihsan edenleri sever! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey iman edenler, küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimselere itaat ederseniz sizi ökçeleriniz üzerinde çevirirler de hüsrana uğrayanlar olarak dönersiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Hayır, sizin mevlanız Allah’tır, doğrusu O yardım edenlerin en hayırlısıdır!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Yakında hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a şirk koştukları için kafirlerin kalplerine korku salacağız. Muhakkak onların varacağı yer ateştir, zalimlerin yeri ne kötüdür!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Andolsun ki Allah size olan vaadinde elbette sadık oldu. Size sevdiğiniz şeyi gösterdikten sonra emir konusunda çekişip isyan ederek yılgınlık gösterdiğiniz ana kadar O’nun izni ile onları öldürüyordunuz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu; içinizden ahireti isteyen de vardı. Sonra sizi sınamak için sizi onlardan geri çevirdi. Andolsun ki yine de sizden affetti; çünkü Allah mü’minlere karşı çok lütufkardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. O zaman ki Rasul arkanızdan sizi çağırdığı halde hiç kimseye dönüp bakmadan uzaklaşıyordunuz. Bunun üzerine Allah sizi gam üzerine gamla cezalandırdı. Böylece sizden gidene de size isabet edene de üzülmeyesiniz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sonra o gamın arkasından üzerinize indirdiği güvenle sizden bir grubu uyku bürüyordu. Doğrusu bir grubu da nefisleri derde düşürmüştü de Allah’a karşı doğru olmayan cahiliyye zannı ile diyorlardı ki: "Bu işten bize bir şey var mı?" De ki: "Muhakkak ki bütün işler tamamen Allah’a aittir." İçlerinde gizledikleri şeyi sana açıklamayıp da: "Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik." diyorlardı. De ki: "Evlerinizde de olsanız haklarında öldürülmeleri yazılmış olan kimseler yatacakları yerlere giderlerdi." Bu, Allah’ın sinelerinizdekini imtihan etmesi ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Elbette ki Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Doğrusu iki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri dönenleri şeytan kazandıkları bazı şeyler sebebiyle kaydırmak istedi. Andolsun ki buna rağmen Allah onlardan affetti. Şüphesiz Allah Ğafur’dur, Halim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ey iman edenler, yeryüzünde sefere veya gazaya çıktıkları zaman kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi." diyen kafirler gibi olmayın! Allah bunu kalplerinde bir hasret yapsın. Şüphesiz yaşatan da öldüren de Allah’tır. Doğrusu Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları şeylerden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de ancak Allah’a toplanacaksınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah’ın rahmeti sebebiyle onlara yumuşak davrandın; eğer kaba ve katı kalpli olsaydın elbette etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için bağışlanma dile. İş hususunda onlarla istişare et. Azmettiğin zaman da, artık Allah’a tevekkül et. Elbette Allah tevekkül edenleri sever... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez; sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler de ancak Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Hiçbir nebinin hıyanet etmesi mümkün değildir. Her kim hainlik ederse, kıyamet günü o hıyanet ettiği şeyle gelir. Sonra da her nefse kazandığı tamamen ödenir. Onlar zulmedilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabıyla dönen ve varacağı yer Cehennem olan kimse gibi olur mu? Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Onlar Allah katında derece derecedirler?! Şüphesiz Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Allah, müminlere, aralarından kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir minnette (taşınması ağır olan bir iyilikte) bulundu. Şüphesiz bundan önce açık bir sapıklık içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. İki katına uğrattığınız musibet size gelince mi: "Bu nereden?" dediniz. De ki: "O kendinizdendir." Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. İki ordunun karşılaştığı gün size isabet eden de ancak Allah’ın izniyle mü’minleri belirlemek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Bir de kendilerine: "Gelin Allah yolunda savaşın ya da savunun!" denildiği zaman: "Eğer biz savaş (olacağın)ı bilseydik elbette size uyardık!?" diyen münafıkları ortaya koymak içindir. Onlar o gün imandan çok küfre yakındırlar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler. Şüphesiz Allah gizlediklerini hakkıyla bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Onlar öyle kimselerdir ki oturdukları halde kardeşleri için: "Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi?!" dediler. De ki: "Doğru kimselerseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Allah yolunda öldürülen kimseleri sakın ölüler sanmayın! Aksine diridirler; Rableri katında rızıklanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Allah’ın fazlından kendilerine verdikleri ile ferah içindedirler, arkalarından kendilerine katılmamış olanlar için hiç bir korku olmadığını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Onlar, Allah’ın nimetini ve fazlını ayrıca Allah’ın mü’minlerin ecrini elbette zayi etmeyeceğini de müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlar ki kendilerine yara dokunduktan sonra, Allah’ın ve Rasul’ün davetine uydular. Bunlardan iyilik eden ve sakınan kimseler için çok büyük bir ecir vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine: "Muhakkak ki insanlar size karşı (ordu) topladı; onlardan korkun!" dediklerinde bu onların imanını artırdı da: "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bunun üzerine kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan Allah’ın nimeti ve lütfuyla döndüler; çünkü Allah’ın rızasına uydular. Şüphesiz Allah çok büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. İşte o şeytandır ki ancak kendi velilerini korkutur; eğer mü’min iseniz onlardan korkmayın, benden korkun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Küfürde koşanlar seni üzmesin; çünkü onlar Allah’a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah ahirette onlara hiçbir nasip vermemeyi diliyor. Doğrusu onlar için çok büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Elbette ki imana karşılık küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir şeyle zarar veremezler. Doğrusu onlar için çok acıklı bir azap vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için asla bir hayır zannetmesinler. Onlara ancak günahlarını artırmak için mühlet veriyoruz. Şüphesiz ki onlar için alçaltıcı bir azap vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Allah iyiyi kötüden ayırmaksızın mü’minleri üzerinde bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Doğrusu Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah rasullerinden dilediğini seçer. O halde Allah’a da rasullerine de iman edin! Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için çok büyük bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şey boyunlarına dolanacaktır. Şüphesiz göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Elbette ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. "Doğrusu Allah fakirdir, biz zenginiz!?" diyen kimseleri Allah işitmiştir. Elbette ki o dediklerini ve nebileri haksız yere öldürmelerini yazacağız da: "Tadın yakıcı azabı!" diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. İşte bu ellerinizle hazırladığınız şeyler sebebiyledir. Şüphesiz Allah kullarına asla zulmetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Onlar dediler ki: "Doğrusu hiçbir rasule ateşin yiyeceği bir kurban getirinceye kadar inanmamamız için Allah bizden söz aldı." De ki: "Elbette ki benden önce size rasuller apaçık delillerle ve söylediğiniz şeylerle gelmişlerdi. Doğru kimseler idiyseniz onları niçin öldürdünüz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Buna rağmen seni yalanlarsa elbette senden önce açık deliller, sahifeler ve aydınlatıcı kitap ile gelen rasuller de yalanlanmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Her nefis ölümü tadacaktır. Muhakkak kıyamet günü ecirleriniz tamamen ödenecektir. Her kim o ateşten uzaklaştırılır ve Cennete konulursa muhakkak kurtulmuştur! Elbette ki dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz ve kesinlikle sizden önce kitap verilen kimselerden ve müşriklerden çok eziyet duyacaksınız. Doğrusu sabreder ve sakınırsanız azmedilmesi gereken işlerdendir!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Hani Allah kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz!" diye kesin bir söz almıştı. Onlar ise onu sırtlarının arkasına attılar ve ona karşılık az bir değer satın aldılar. Satın aldıkları o şey ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Yaptıklarıyla sevinen, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananları sakın (kurtulmuş) sanma! Onların azaptan kurtulacaklarını zannetme! Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Göklerin de yerin de mülkü Allah’ındır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Andolsun ki göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün ardı ardına gelmesinde, akıl sahipleri için ayetler vardır... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Onlar ki, ayakta iken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah’ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışı hakkında düşünerek şöyle derler: "Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, artık bizi ateş azabından koru!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. "Rabbimiz, doğrusu sen kimi ateşe atarsan onu muhakkak hakir etmişsindir, elbette zalimlerin yardımcıları da yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. "Rabbimiz doğrusu biz: "Rabbinize iman edin." diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle beraber al!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. "Rabbimiz bize rasullerine vaad ettiğin şeyi bize ver ve bizi kıyamet günü rüsva etme, elbette ki sen vadinden dönmezsin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Rableri dualarına icabet etti: "Şüphesiz ben erkek olsun kadın olsun –ki bazınız bazınızdandır sizden hiçbir çalışanın amelini boşa çıkarmayacağım. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, yolumda eziyet edilen, savaşan ve öldürülen kimseler var ya; andolsun ki onların kötülüklerini örteceğim ve elbette onları altından nehirler akan Cennetlere koyacağım. Bu Allah’tan mükafattır. Doğrusu en güzel mükafat Allah katındandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Kafirlerin beldelerinde dönüp durmaları seni aldatmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. Az bir geçimlik sonrasında onların varacakları yer Cehennemdir. Doğrusu orası ne kötü bir yataktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Rablerinden sakınanlar için de altından nehirler akan ve içlerinde kalıcı oldukları Cennetler vardır ki bu, Allah katındandır. İyilik yapanlar için Allah katında olan şeyler daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Doğrusu kitap ehlinden, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene iman eden kimseler vardır. Allah’tan korktukları için Allah’ın ayetlerini az bir bedel ile değiştirmezler. İşte onlar var ya, onların ecirleri Rableri katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Ey iman edenler, sabredin, sabırda yarışın! Allah yolunda nöbet tutun ve Allah’tan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster