1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sana, onların ellerindeki (kitabları) tasdik eden kitabı (Kur’ânı) hak ile, kısım kısım (âyet âyet) indirdi. Ve, Tevrat ve İncil’i de indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Daha önce insanlar için , hidayete erdirici olarak (Tevrat’ı ve İncil’i indirdi) ve (sonra da) Furkan’ı (Hak ile bâtılı ayıran Kur’ân’ı) indirdi. Muhakkak ki onlar, Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Azîz’dir, intikam sahibidir (intikam alandır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki Allah’a yeryüzünde (hiç) bir şey gizli değildir ve gökte de… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O (Allah) ki, rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eder (şekil verir). O’ndan başka ilâh yoktur. O Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kitab’ı sana indiren O’dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab’ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te’vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te’vilini Allah’dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O’na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır" derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl’elbab (sır sahipleri) (tezekkur edebilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen, Vehhab’sın (vehbi olarak bağışlayansın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rabbimiz muhakkak ki insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen’sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki Allah’dan gelen bir şeye (azaba) karşı, kâfirlere, onların malları ve evlâtları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar, onlar ateşin yakıtıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Onların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Âyetlerimizi yalanladılar, bunun üzerine Allah, onları günahları sebebiyle yakaladı. Ve Allah ikâbı (azabı) şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kâfir olanlara de ki: "Yakında mağlup olacaksınız, cehennenemde toplanacaksınız. ve (o) ne kötü bir döşektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Bedir savaşında) çarpışan iki fırka, sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah’ın yolunda savaşıyor ve diğeri kâfir olan (fırka), onları (bizzat) gözleri ile kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini, kendi yardımı ile destekler. Muhakkak ki bunda, Ulûl ebsar (basîret sahipleri) için mutlaka ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O’nun katındaki en güzel sığınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için, Rabb’lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah’ın rızası vardır." Allah kullarını en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar (takva sahipleri): "Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mü’min olduk (îmân ettik), artık bizim günahlarımızı (sevaba çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Onlar), sabredenler, sâdıklar (ahdlerine vefa edenler), kânitîn olanlar (Allah’ın huzurunda saygı ile duranlar), infâk edenler (Allah için verenler) ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, şehâdet (şahitlikL) etti: muhakkak ki O’ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O’ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki Allah’ın indinde dîn, İslâm’dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah’ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: "Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah’a teslim ettik. O kitab verilenlere ve ümmîlere: "Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah’a) teslim ettiniz mi?" de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Muhakkak ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adalet ile emredenleri öldürenleri artık "elîm azap" ile müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte onların amelleri dünyada ve âhirette hebâ olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kendilerine Kitab’dan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah’ın Kitab’ına davet olunuyorlar, sonra onlardan bir grub geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu, onların "Ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak" demeleri sebebiyledir. Ve onların dînleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler, kendilerini aldattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde, hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse, kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulm olunmazlar (haksızlığa uğramazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve, dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. "Hayır" senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Mü’minler, mü’minlerden başkasını (yani) kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, o Allah’dan bir şeyin (rahmet ve fazlın) içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız (dost olmanız) hariç. Ve Allah, sizi kendisinden sakındırır (takva sahibi olmanızı ister). Ve dönüş Allah’adır (ruhun ulaşacağı makam, Allah’ın Zat’ıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: Sinelerinizde olanı, gizleseniz veya onu açıklasanız da, Allah onu bilir. Ve (Allah), göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah herşeye kadîrdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün her nefs, hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur (hayat filminde tüm yaptıklarını görür). Ve kötülükten ne yaptı ise, onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi, kendisinden sakındırır (Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce, ruhunuzu Allah’a ulaştırmanızı ister). Ve Allah kullarına karşı Raûf’tur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah "Gafur"dur, "Rahîm"dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. De ki: "Allah’a ve Resûl’e itaat ediniz." Bundan sonra eğer dönerlerse, o taktirde muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Muhakkak ki Allah, Hazreti Âdem’i, Hazreti Nuh’u, Hazreti İbrâhîm’in ailesini ve İmran ailesini, âlemlerin üstüne seçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah Semî ’dir (en iyi işitendir), Alîm’dir (en iyi bilendir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İmrân’ın eşi (Hanne): "Rabbim ben, karnımda olanı (doğacak çocuğumu), hür olarak senin için (yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye) nezrettim (adadım). Artık (onu) benden kabul buyur. Muhakkak ki Sen Semi’sin (en iyi işitensin), Alîm’sin (en iyi bilensin)." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Fakat onu doğurunca: "Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum" dedi. Ve Allah, onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. "Erkek, kız (çocuğu) gibi değildir. Ben onu, "Meryem" diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben, onu ve onun zurriyetini, taşlanmış şeytandan Sana sığındırırım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu, güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriyya (A.S)’ı, ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriyya (A.S), onun yanına mihraba her girişinde, onun yanında bir rızık bulurdu, "Yâ Meryem, bu sana nasıl, nereden (geldi)" deyince, o da: "O, Allah’ın katından" diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Zekeriyya (a.s), işte orada Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Senin katından temiz bir nesil bağışla, muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunun üzerine, o (Zekeriyya a.s) mihrabda kaim olarak namaz kılarken, melekler, "Allah’ın, onu, "Allah’dan bir kelimeyi (Hazreti İsa’yı) tasdik edici olarak, seyyid, nefsine hakim, ve Nebî olan, salihlerden "Yahya" ile müjdelediğini" nidâ ettiler (bildirdiler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Zekeriyâ a s) : "Rabbim benim oğlum nasıl olur, bana ihtiyarlık erişmişken. Ve benim kadınım da kısırdır." dedi. (Allah da ) : "İşte böyle, Allah dilediğini yapar. " buyurdu Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Zekeriyâ a.s): "Rabbim bana bir alâmet (işâret) kıl" dedi. (Allah): "Senin alâmetin üç gün insanlarla rumuzdan (işaretten) başka bir şekilde konuşamamandır. Ve Rabbini çok zikret ve O’nu, akşam ve sabah tesbih et" buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem muhakkak ki Allah, seni seçti ve tertemiz yarattı ve seni âlemlerin kadınları üzerine üstün kıldı". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey Meryem ! Rabbin için kânitîn ol (Rabb’inin huzurunda huşû ile dur) ve secde et ve rukû edenlerle birlikte rukû et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte bu, gayb haberlerindendir, onu sana vahyediyoruz. Ve, "Meryem’e, onlardan hangisi kefil (vekil) olacak" diye, onlar (kur’a çekmek için) kalemlerini attıkları zaman, sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de, sen onların yanlarında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Melekler şöyle demişlerdir: "Ey Meryem,! Muhakkak ki Allah, Kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi "Mesih, Meryem oğlu Îsâ’dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o sâlihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Hz Meryem): "Rabbim, benim çoçuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı" dedi. (Allah şöyle buyurdu): "İşte böyle, Allah dilediğini yaratır. Bir emrin (işin) olmasını takdir ettiği zaman, sadece ona "ol!" der, o hemen olur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve (Allah) ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve onu (Meryem oğlu Îsâ Mesih’i ), "Benî İsrâîl’e (İsrailoğulları’na)" resul olarak gönderecek.(Onlara şöyle diyecek):"Muhakkak ki ben size Rabbinizden âyet (mucizeler) getirdim.Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim.O zaman o, Allah’ın izniyle kuş olur.Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm .Ve, Allah’ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz mü’minler iseniz muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler (deliller) vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve önümde bulunan Tevrat’dan (olan âyetleri ) tasdik edici olarak, ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helâl kılmak için, Rabbinizden size âyet getirdim. Allah’a karşı takva sahibi olunuz. Ve bana itaat ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde O’na kul olun. (İşte) bu "Sırâtı Mustakîmdir (Allah’a ulaştıran yoldur)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Fakat İsa, onlardan inkâr hissedince "Allah’a (giden yolda) benim yardıcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler: "Biz Allah’ın yardımcılarıyız, Allah’a îman ettik (ruhumuzu ölmeden önce Allah’a ulaştırmayı diledik) ve bizim (Allah’a) teslim olduğumuza şahit ol." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Rabbimiz, Senin indirdiğin şeye inandık ve Resul’e tâbî olduk, artık bizi şahitlerle beraber yaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve onlar hile yaptılar, Allah da (onlara) hile yaptı. Ve Allah, (hileye karşı) hile yapanların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah, şöyle buyurmuştu: "Ey Îsâ! Muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni Kendime (katıma) yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan Benim. Sana tâbi olanları kıyamet gününe kadar, kâfirlerden üstün kılacak olan Benim. Sonra sizin merciiniz Benim (dönüşünüz Bana’dır). O zaman sizin ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Fakat inkâr edenlere ise, o taktirde dünyada ve ahirette şiddetli azabla azab edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Lakin, âmenu olan (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyen) ve amilus sâlihat (nefsi tezkiye edici amel) yapanlara ise ecirleri (mükafaatları) ödenir. Ve Allah, zâlimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bu sana tilavet ettiklerimiz (anlattıklarımız), ayetlerden ve Hakîm olan (hüküm ve hikmet içeren) Zikir’dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak ki Allah’ın indinde (nezdinde) Hz Îsâ’nın durumu, Hz Âdem’in durumu (yaratılışı) gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi ( ve o oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hak, senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Artık kim sana gelen ilimden sonra, onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki: "Gelin, sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım (bir araya toplanalım). Sonra dua edelim, böylece Allah’ın lanetini yalancıların üzerine kılalım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Muhakkak ki bu (Hz. Îsâ hakkında anlatılan), gerçekten "hak kısas"dır (gerçektir). Ve Allah’tan başka bir ilâh yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O Azîz’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Deki: "Ey Kitab Ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye (Tevhit sözüne) geliniz. "Allah’tan başkasına kul olmayalım ve O’na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayalım ve bir kısmımız, bazılarını, Allah’tan başka Rab’ler edinmesinler". Bundan sonra eğer dönerlerse, o zaman; "Bizim müslüman olduğumuza (teslim olduğumuza) şahit olun" deyiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey Kitab ehli! Hz. İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki; Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki (ondan sonra indirildi) Hâlâ akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hz. İbrâhîm , yahudi veya nasrani olmadı. Fakat hanif (Allah’ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun O’na ulaştırılmasının ve Allah’a teslim olmanın farz olduğuna inanan) , (Allah’a teslim olmuş) bir müslümandı . Ve o müşriklerden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Muhakkak ki Hz.İbrâhîm ’e insanların en yakın olanı elbette ona tâbî olanlar ve bu peygamber (Hz. Muhammed) ve âmenû olanlardır (Ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir). Ve Allah, mü’minlerin dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ehli Kitap’dan bir grup sizi dalâlete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalâlete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey Ehli Kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah’ın âyetlerini inkar ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kitap ehlinden bir grup (diğerlerine) : "Âmenu olanlara indirilmiş olana, gündüz iman edin, ve (günün) sonunda (akşamleyin) inkar edin. Umulur ki böylece onlar (dinlerinden) dönerler." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve (Ehli Kitap): "Sizin dininize tâbi olandan başkasına inanmayın." (dediler). (Habibim onlara) De ki: "Muhakkak ki hidayet (insan ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşması), (Allah’ın kendisine ulaştırması)s Allah’ın hidayetidir, size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.". Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: "Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.". Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîmdir (en iyi bilendir) . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah, "Büyük Fazl" sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki; ona kantar kantar (altın) emanet etsen onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki; eğer ona bir dinar emanet versen başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların: "Ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol (sorumluluk) yoktur." demelerindendir. Allah’a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Muhakkak ki onlar; Allah’ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve muhakkak ki onlardan (Ehli Kitap’tan) bir grup mutlaka, onu (okuduklarını) kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler oysa o kitaptan değildir. O, Allah’ın katından olmadığı halde: "O, Allah’ın katındandır" derler. Ve onlar Allah’a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Bir insan için, Allah’ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara; "Allah’tan başka bana kul olun" demesi olamaz (mümkün değildir).Fakat, sizin kitabı tedris etmiş (okuyup öğrenmiş) olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak: "Rabbâni (kendini Rabb’e adamış) kullar olunuz" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve size: "Melekleri ve peygamberleri Rab’ler edinin!" diye emretmez. Siz, müslüman olduktan (teslim olduktan) sonra size küfrü emreder mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve Allah, nebilerden, "Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah’ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz" diye misak aldığı zaman, "İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?" diye buyurdu. (Onlar da): "İkrar ettik (kabul ettik)" dediler. (Allahu Teâlâ): "Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim." buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Artık bundan sonra, kim yüz çevirirse (nebilerden sonra gelecek olan bu Resûl’ü inkâr ederse), işte onlar, onlar fâsıklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar, hâlâ Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tav’an ve kerhen (isteyerek ve istemeyerek) O’na teslim oldular ve onlar, O’na (Allah’a), geri döndürülecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Allah’a ve bize indirilene ve İbrâhîm (a.s)’a, İsmâil (a.s)’a, İshâk (a.s)’a, Yâkub (a.s)’a ve Yâkub oğulları’na indirilenlere, Hz. Mûsâ ’ya ve Hz.Îsâ’ya ve nebilere Rab’leri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini (diğerlerinden) ayırdetmeyiz. Ve biz O’na (Allah’a) teslim olanlarız." de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Ve kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa, o taktirde kendisinden asla kabul edilmez ve o, ahirette "hüsranda olanlar"dan olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resulün Hak olduğuna şahid oldular ve onlara beyyineler (açık deliller) geldi. Ve Allah, zâlimler kavmini hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İşte onların cezası, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lânetinin onların (fâsıkların) üzerlerine olmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar, onun (lânetin) içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azab hafifletilmez ve onlara bakılmaz,... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Bundan sonra tövbe edip, ıslâh olanlar (nefslerini tezkiye edenler) hariç. O taktirde muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Muhakkak ki, îmân ettikten sonra inkâr edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların (üçüncü defa fıska düşenlerin) tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar, dalâlette olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Muhakkak ki, inkar edip, kâfîr olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar, onlar için "elim azab " vardır. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe (Allah için vermedikçe), asla birre nail olamazsınız. (Allah’ın size verdiklerinden, Allah için) bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helâldi. De ki: "Eğer siz, (yeminlerinizde ve sözlerinizde) sadık iseniz, öyleyse Tevrat’ı getirin de okuyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık bundan sonra kim, Allah’a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar, onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "Allahû Teâla doğruyu söyledi. Öyle ise hanif olarak Hz. İbrâhim’in dinine tâbi olun. Ve o, müşriklerden olmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Muhakkak ki, mübarek ve âlemlere hidâyet vesilesi olan (beyt), elbetteki insanlar için Bekke’de (Mekke’de) yapılmış olan ilk beyt’tir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Orada (Beytullah’da) açık beyyineler, Hz.İbrâhîm’ in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin (emniyette) olur. Ona yol bulmaya (Hacca gitmeye) gücü yetenlere, Allah için o Beyt’in hac edilmesi, insanların üzerine (farz) dır. Ve kim inkar ederse, artık muhakkak ki Allah, alemlerden ganidir (hiçbir şeye muhtaç değildir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. De ki: "Ey kitap ehli! Niçin Allah’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah, yapmakta olduğunuz şeylere şâhit." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. De ki: "Ey kitap ehli! (gerçeklere) şahit olduğunuz halde, niçin îmân eden kimseleri, onun eğriliğini isteyerek, Allah’ın yolundan men ediyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ey âmenû olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba, itaat ederseniz, sizi îmânınızdan sonra kâfîrliğe döndürürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ve size, Allah’ın ayetleri okunurken ve aranızda O’nun (Allah’ın) resulu varken, siz nasıl inkâr edersiniz Ve kim Allah’a sımsıkı tutunursa, artık o Sıratı Mustakim’e (Allah’a ulaştıran yola) hidayet olunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ey âmenû olanlar, Allah’a karşı "O’nun hak takvası" ile (bi hakkın takva, en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz, (Allah’a) teslim olmadan ölmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece Allah’ın nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Sizin içinizden hayra davet eden (mürşidlerden) bir cemaat olsun ve mârufla emretsin, ve münkerden nehyetsin (men etsin). İşte onlar, onlar felâha erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ve kendilerine beyyineler (açık deliller) geldikten sonra, fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın! Ve işte onlar, onlar için "azîm azab" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. O gün (bazı) yüzler ağaracak ve (bazı) yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere: "Îmânınızdan sonra siz inkâr mı ettiniz? Öyleyse inkâr etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın" (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Amma, yüzleri ağarmış olanlar ise, artık Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar, onun (o rahmetin) içinde ebedî kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir, onları sana hak olarak tilavet ediyoruz (okuyup açıklıyoruz). Ve Allah, âlemlere zulum olmasını istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah’ındır. Ve emirler (bütün işler), Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz, insanlar için çıkarılmış (seçilmiş) olan, ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Mâruf ile emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz (men edersiniz). Ve siz, Allah’a îman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de îman etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mü’mindir ve onların çoğu da fâsıklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar.Sonra onlar, yardım da olunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Onların üzerlerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah’ın ipine (Sıratı Mustakîm’e) ve insanlardan bir ipe (Allah’a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar (ulaşanlar) hariç. (Onlar) Allah’dan bir gazabına uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah’ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların (Allah’a) isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah’ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Onlar, Allah’a ve yevmil âhire îman ederler, mâruf (irfan) ile emreder ve kötülükten nehyederler (men ederler) ve hayırlara koşarlar. İşte onlar, sâlihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Ve, hayır olarak bir şey yaparlarsa, o taktirde o (hayır), asla örtülmez (mutlaka mükâfâtı verilir). Ve Allah, takva sahiplerini en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları, Allah’dan bir şeye (azaba) karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir, onlar, orada devamlı kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onların (kâfirlerin), bu dünya hayatında (gösteriş ve övünmek için) infak etttikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden (Allah’ın emirlerine ve nehiylerine itaat etmeyerek, devamlı derecât kaybeden) bir kavmin, "kavurucu, dondurucu soğuk bir rüzgarın isabet ederek, böylece helâk ettiği" ekininin durumu gibidir. Allah, onlara zulmetmedi, fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ey âmenû olanlar ! Kendinizden (mü’minlerden) başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından (sözlerinden) belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey (kinleri) daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. İşte siz(müminler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îman edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca "biz iman ettik " dediler, yalnız kaldıkları zaman, size karşı öfkelerinden parmak uclarını ısırdılar. De ki: "Öfkenizden ölün." Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Şayet size bir hasenat (güzellik) dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat (kötülük) isabet ederse, onunla ferahlanırlar (ona sevinirler). Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını (ilmi ile) kuşatandır (bilendir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın, mü’minlerisavaş için (uygun) mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten , en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Sizden iki grup, korkaklık göstererek bozgunluğa meyl etmişti. Allah, o ikisinin de (iki grubun da) dostudur ve artık mü’minler Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Ve andolsun ki, Bedir (savaşında), siz (sayıca ve silahça) daha zayıf bir halde iken, Allah size yardım etti. Artık Allah’a karşı takvasahibi olun. Ve umulur ki böylece siz şükredersiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. O zaman mü’minlere (şöyle) diyordun: "Rabbinizin, indirilen meleklerden üç bini ile size yardım etmesi, size kâfi gelmiyor mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Bilâkis, eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse (saldırırlarsa), Rabbiniz bu nişaneli meleklerden beş bini ile size yardım eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Ve Allah, onu (bu yardım vaadini), size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak, Azîz ve Hakîm olan Allah’ın katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. (Ve bu yardım), kafirlerden bir kısmını kesmek (helâk etmek) veya onlarıperişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Senin için bir emir (yapacağın bir şey) yoktur. (Allah), ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar, gerçekten zâlimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Ve, göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine de azap eder. Ve Allah, Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ey âmenu olanlar! Faizi, kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz, felâha erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Ve, Allah’a ve Resul’e itaat edin, umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Ve, Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan, muttekîler için hazırlanmış olan cennete koşun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onlar (muttekiler), bollukta ve darlıkta (Allah için) infak ederler (verirler) ve onlar öfkelerini yutanlardır (tutanlardır) ve insanları affedenlerdir. Ve Allah, muhsinleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Ve onlar (takva sahipleri), bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah’ı zikrederler, hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve,Allah’tan başka kim günahları mağfiret eder. Ve onlar, yaptıkları şeylerde (hatalarda), bilerek ısrar etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. İşte onların mükâfatları, Rab’lerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. (Böyle) amel edenlerin mükâfatları ne güzel! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizlerden önce (bir çok kavimlerde) Allah’ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin (Allah’ın âyetlerini) böylece yalanlayanların âkıbeti nasıl olmuş bakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Bu (âyetler), insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Ve gevşemeyin, ve mahzun olmayın ! Eğer mü’min iseniz, üstün olan sizsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Eğer size bir yara dokunursa, o taktirde o kavme de, onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu (sevinçli ve kederli) günleri, Biz, insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah’ın, âmenu olanları (sınayıp) bilmesi (belli etmesi) ve sizden (içinizden) şahitler edinmesi içindir. Ve Allah, zâlimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ve (bu), Allah’ın âmenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yoksa siz, Allah sizden cihad edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Ve andolsun ki siz, ölümü (şehit olmayı), onunla karşılaşmadan (yüzyüze gelmeden) önce, temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve ,(oysa) siz ( şehit olarak ölmeyi) bekliyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Ve Muhammed sadece bir Resul’dür. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Şimdi O, öldü veya öldürüldü ise, siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah’a, asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah, şâkirleri (şükredenleri) yakında mükâfatlandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Ve bir kimsenin, Allah’ın izni olmadan ölmesi olmamıştır (olamaz) , o (ölüm), süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve, kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz, ve kim ahiret sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve şakirleri (şükredenleri) yakında mükâfatlandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ve peygamberlerden niceleri var ki; onlarla birlikte birçok rıbbıyyun (ilim, irfan sahibi mürşid) de savaştı. Allah yolunda, kendilerine isabet eden şeyler (elem ve sıkıntılar) sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun da eğmediler. Allah, sabredenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Ve onların sözleri: "Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı (aşırılığımızı) bağışla. Ve, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et." demekten başka birşey olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Böylece Allah, onlara dünya sevabını ve ahiret sevabınının en güzelini verdi. Ve Allah, muhsinleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey âmenû olanlar! Eğer kâfirlere itaat ederseniz , sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman "hüsrana uğramış olanların" haline dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Hayır! Sizin mevlânız(dostunuz) Allah’tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Allah’ın, hakkında bir sultan (delil) indirmediği bir şeyi, Allah’a ortak koşmaları sebebiyle, o kâfirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağı (gideceği yer), ateştir (cehennemdir). Ve zâlimlerin kalacağı yer ne kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Andolsun ki; Allah, size olan vaadine sadık kaldı. O’nun (Allah’ın) izni ile onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat, Allah size sevdiğiniz şeyi (galibiyeti) gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizâya(anlaşmazlığa) düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu (ganimete koştu), kiminiz ahireti istiyordu (onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı). Sonra sizi imtihan etmek için, sizi onlardan geri çevirdi (mağlup olup geri döndünüz) ve andolsun ki, (buna rağmen) sizi affetti. Ve Allah, mü’minlere karşı fazl sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Siz (dağa çıkarak) uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz, (Allah’ın) Resûl’ü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti, elinizden çıkan şeyler (zafer, ganimet) ve size isabet eden şeyler (musîbetler) için mahzun olmayın (üzülmeyin) diye. Ve Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sonra (Allah), bu gamın arkasından sizin üzerinize sukunet veren bir uyku indirdi, içinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup, canlarını önemsemişti(canlarının kaygısına düştüler). Allah’a karşı cahiliyye zannı ile haksız zanda bulunuyorlar: "Bu emirden bize bir şey (bir nasib) var mı?" diyorlar. (Onlara): "Muhakkak ki emirlerin hepsi Allah’ındır." de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. "Bu emirden bize bir şey (bir nasib) olsaydı, burada öldürülmezdik." diyorlar. Eğer siz, evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl (öldürülmeleri) yazılmış olanlar, yatacakları (ölüp düşecekleri) yere mutlaka çıkıp giderlerdi. (Bu) Allah’ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan (şüpheden), sizi temize çıkarmak (fitneden kurtarmak) içindir. Ve Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Muhakkak ki, iki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden bir kısmı yüz çevirdi, oysa şeytan, kazandıkları bazı şeylerden dolayı (Resûlün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi), onları zillete düşürmek istedi. Ve and olsun ki, Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah Gafûr’dur, Halîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ey âmenû olanlar! Siz, yeryüzünde sefere çıkmış veya gâzi olan(savaşa katılan) kardeşleri için "Eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi." diyen kâfirler gibi olmayın! Allah, bunu onların kalplerinde bir hasret (pişmanlık) kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Ve eğer siz, Allah’ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah’dan mağfiret ve rahmet vardır, onların topladıklarından (dünya malından) daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Ve elbette, ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah’a haşr olunacaksınız (Allah’ın huzurunda toplanacaksınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. O zaman, Allah’dan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen, kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile ve işler konusunda onlarla muşavere et (danış). Azmettiğin zaman, artık Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki Allah, tevekkül edenleri (Allah’a güvenenleri) sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yardımsız (yüz üstü) bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder. Öyleyse mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler (Allah’a güvensinler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Ve bir peygamber için "Ganimet malından gizlice alması" olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa (hıyanet ederse), kıyamet günü o, gizlice aldığı şey ile gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Artık, Allah’ın rızasına tâbî olan kimse, Allah’dan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve (o) ne kötü varış yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Onların (Allah’ın rızasına tâbî olanların) kazandıkları dereceler, Allah’ın katındadır. Ve Allah, onların yaptıklarını en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. And olsun ki Allah, müminleri, "Onların aralarında (kendi zamanlarında, kendi kavimleri içinde), kendilerinden bir resul beas ederek (başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere)" nimetlendirdi (lutufda bulundu). Onlara, O’nun (Allah’ın) ayetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder, onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel ise (resule tâbi olmadan evvel), onlar elbette apaçık dalâlet içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Ve, iki mislini (düşmanlarınıza) isabet ettirdiğiniz bir musibet, size isabet ettiği zaman: "Bu nasıl oldu?" dediniz. De ki:"O sizin kendi nefslerinizdendir". Muhakkak ki Allah, her şeye kaadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün, size isabet eden şey (musibet) ancak Allah’ın izniyleydi ve mü’minleri bilmesi (belirlenmesi) içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Ve (bu) nifak çıkaranları bilmesi (münafık olanların belirlenmesi) içindi. Ve onlara: "Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun (müdafaa edin)." denildiği zaman, "Biz harp (etmeyi) bilseydik, elbette size tâbî olurduk (sizinle gelirdik)." dediler. İzin günü onlar, îmândan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Onlar (munafıklar), kendileri oturdukları (savaşa gitmedikleri) halde, savaşa katılan kardeşleri için: "Eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi." dediler. (Onlara) de ki: "Eğer (sözünüzde) sâdık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Ve Allah’ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın.Hayır, (onlar) hayydırlar (canlıdırlar), Rab’lerinin katında rızıklandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Allah’ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan (henüz şehit olmayan) kimselere, "onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını" müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Onlar, Allah’dan olan ni’meti, fazlı ve "Allah’ın mü’minlerin mükâfatını zayi etmeyeceğini" müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlar (o mü’minler) ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah’ın ve Resul’un davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar (Allah’ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler) ve (azîm) takvaya ulaşanlar için "Azîm Ecir (en büyük mükafat)" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. O (ahsen) kimseler ki, insanlar onlara: "Muhakkak ki, insanlar, sizin için (size saldırmak için) toplandılar. Artık onlardan korkun." dedikleri zaman, (bu söz), onların îmânını artırdı. Ve "Allah bize kâfîdir ve O, ne güzel vekildir." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan, Allah’tan bir nimet ve fazl ile geri döndüler. Ve Allah’ın rızasına tâbi oldular. Ve Allah "Büyük Fazıl" sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Fakat şeytan, böylece ancak kendi dostlarını (onu dost edinenleri) korkutur. Artık onlardan korkmayın ve eğer sizler mümin iseniz, (sadece) Ben’den korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar, Allah’a hiçbir şey ile asla zarar veremezler. Allah, onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için "Büyük Azap" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Muhakkak ki îman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir şey ile asla zarar veremezler. Ve onlariçin "Elîm Azab" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Ve sakın o kâfirler, onlara mühlet vermemizi, kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için "Alçaltıcı Azab " vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Allah, habis olanı (kötüyü), temiz olandan (mü’min olanı, mü’min gözükenden) ayırıncaya kadar mü’minleri, sizin bulunduğunuz hâl üzere (mü’min olanla mü’min gözükenin bir arada olduğu bir durumda) terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek (gaybı bildirecek) değildir. Ve lâkin Allah, resullerinden dilediği kimseyi seçer (gaybı o resulüne bildirir). O halde, Allah’a ve O’nun resullerine îman edin. Ve eğer âmenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için "Büyük Ecir" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Ve Allah’ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, (Allah yolunda infak etmeyip) cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o, kendileri için hayırdır. Bilâkis o, onlar için bir şerdir.Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Andolsun ki : "Muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz" diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara : "yakıcı azabı tadın" diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. İşte bu (azab), Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz (yaptığınız) şeyler sebebiyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Onlar, "Muhakkak ki Allah, "bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirin-ceye kadar, hiçbir Resule " îman etmememiz için bize ahdetti" dediler. Onlara de ki: "Benden önce Resuller, beyyinelerle ve sizin söylediğiniz o şey ile size gelmişlerdi. Eğer siz sâdıklar (doğru söyleyenler) iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Artık seni yalanlarlarsa (üzülme), halbuki, senden önceki, açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren resuller de yalanlanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Her nefs, ölümü tadıcıdır ve lâkin ecirleriniz (amellerinizin karşılığı) kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici (sözler) duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak, işlerin "âzim" olanlarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Ve Allah, kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz." diye, misâk almıştı. Fakat onu (misâkı), arkalarına attılar (sözlerini tutmadılar ) Ve onu az bir değere sattılar.Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Sakın zannetme ki, (Kitab Ehli’ninden olup, Kitab’tandır diyerek) getirdikleri şey ile ( doğrusunu gizleyip, gerçeği açıklamıyarak yaptıkları ile) ferahlayan (sevinen) kimseler ve yapmadıkları ile övülmeyi seven kimseler ki,bundan sonra onların azaptan kurtulacak bir yerde olduğunu sanma Ve onlar için "Elîm Azap" vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Ve, göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Ve Allah her şeye kaadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde, ulûl elbab için elbette ayetler (deliller) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah’ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima ) Allah’ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): "Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna ) yaratmadın. Sen Subhan’sın, artık bizi ateşin azabından koru. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki Sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Rabbimiz! Muhakkak ki biz,"Rabbinize âmenu olun" diye îmana davet eden davetçiyi işittik , böylece îman ettik (davetçiye tâbi olarak âmenû olduk) Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan (Allah’a ulaşan ve veli olan cennetlik) kullarınla beraber vefat ettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Rabbimiz! Resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. O zaman Rab’leri, onların dualarına icabet etti. (Şöyle buyurdu): Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini, Ben kesinlikle zayietmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, Ben’im yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka, altlarından nehirlerakan cennetlere sokacağım, Allah’ın katından bir mükâfat olarak. Ve Allah, O’nun katında mükâfatların en güzelidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Kâfirlerin beldeler arasında (gezip) dolaşmaları, sakın seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. (Bu) Az bir metâdır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir.Ve o ne kötü bir döşektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Fakat Rab’lerine karşı takva sahibi olanlar...Onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır.Ve Allah’ın katında olan şeyler, ebrar kulla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah’a karşı huşû duyarlar. Allah’ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükâfatları, Rab’lerinin katındadır. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Ey âmenu olanlar (Ölmeden önce, ruhlarını Allah’a ulaştırmayı dileyenler)! Sabredin ve sabır sahibi olun ! Ve, râbıta kuranlar olun (râbıta kurun!) ve Allah’a karşı takva sahibi olun ! Umulur ki böylece siz felâha erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster