1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah yolunu apaçık gösteren bu Kitab’a yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’an yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten o, bizim katımızdaki ana kitabda (Levh-i Mahfûz’da) şanı çok yücedir, hikmet doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Siz (ey Mekke halkı) haddi aşan bir kavim oldunuz diye, sizden o öğüdü kaldıracak mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Halbuki (seni bir peygamber olarak kavmine gönderdiğimiz gibi), evvelkiler içinde de nice peygamberler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlara her peygamber geldikçe, muhakkak onunla alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onun için biz onlardan (Mekke’lilerden) kuvvetçe daha şiddetlilerini helâk ettik ve o evvelkilerin (hallerine dair Kur’an’da ibret) örneği geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yemin olsun ki, onlara (Mekke kâfirlerine): "- Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorarsan, derler ki: "- Onları, Azîz= her şeye galib olan, Alîm= her şeyi bilen yarattı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O Allah ki, size yeri bir döşek yaptı. Onda, (seferlerinizde) doğru gidersiniz diye de yollar açtı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O Allah ki, gökten bir ölçü ile yağmur indirmektedir. İşte biz onunla ölü, (bitkileri kurumuş) bir beldeye hayat vermekteyiz. Siz de (ölmüşken kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O Allah ki, (erkek ve dişi) bütün çiftleri yarattı. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler yaptı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ki, sırtlarında kurulasınız, sonra da üzerlerine kurulunca Rabbinizin nimetini hatırlayıp şöyle diyesiniz: "- Bunları bizim hizmetimize bağlıyan Allah’ın şanı ne yücedir! O bütün noksanlıklardan münezzehtir. Yoksa biz, bunlara güç yetiremezdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve Muhakkak biz, dönüb Rabbimize varacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Rasûlüm o kâfirlere, gökleri ve yeri yaratan kimdir? diye sorsan, "Allah’dır" derler. Bununla beraber tuttular), O’na kullarından bir çocuk isnad ettiler (Melekler Allah’ın kızlarıdır, dediler). Gerçekten insan, küfrü aşikâr bir nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoksa O, yaratmakta olduğu varlıklardan kendisine kızlar edindi de (kızlardan üstün tuttuğunuz) oğulları size mi seçib ayırdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O Allah’a kız isnad edenlerden birine, Rahmân’a isnad ettiği bir benzerle (kızla) müjde verildiği zaman, kederinden yutkunur halde yüzü kapkara kesiliveriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Süs içinde yetiştirilib büyütülen ve iddiasını isbat edemiyen kimseyi (yaratılışça pek zayıf olan kızları) mı? (Allah’a çocuk isnad ediyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, Rahmân’ın kulları olan Melekleri de dişi yaptılar. Yaratılışlarına şahid mi idiler? Onların (bu yalan) şahidlikleri yazılacak ve (kıyamette) sorumlu tutulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de şöyle dediler: "- Rahmân dileseydi, biz o meleklere tapmazdık." Onların bu hususta hiç bir bilgisi yoktur; onlar ancak yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa biz, onlara, bundan (Kur’an’dan) önce bir kitab vermişiz de ona mı tutunub amel ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır (onların aklî ve naklî hiç bir delilleri yoktur, ancak) şöyle dediler: "- Biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerince giderek hidayet buluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yine böyle (senin kavmin dediği gibi), senden önce hangi memlekete bir peygamber gönderdikse, (o memleket halkının) ileri gelenleri şöyle demişti: "- Biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Her peygamber de ümmetine şöyle) demişti: "Atalarınızı, üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu size getirdimse de mi? (bunu kabul etmiyeceksiniz?)" Onlar da dediler ki: "- Biz, sizin peygamber olarak getirdiğiniz şeylere inanmıyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine biz de onlardan (azab neticesi köklerini kurutarak) intikam aldık. Şimdi bak, o (peygamberi ve kitabları) yalanlıyanların akıbeti nasıl oldu!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir vakit de İbrahîm babasına ve kavmine şöyle demişti: "- Bilin ki ben, sizin taptıklarınızdan berîyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak beni yaratana taparım; çünkü O, beni hidayete erdirecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İbrahîm, bu tevhid kelimesini, soyu içerisinde bakî kalan bir kelime yaptı. Gerek ki (küfürden) dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu şu (Mekke’li) kâfirleri ve atalarını, kendilerine kitab ve elçiliği (mucizelerle) aşikâr bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Fakat onlara hak (kitab ve peygamber) gelince: "- Bu bir sihirdir; biz buna inanmayız." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yine şöyle dediler: "- Şu Kur’an, iki memleketten (Mekke ve Taif’den) bir büyük adama (mal ve mevkii büyük bir kimseye) indirilseydi ya!..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüyorlar? Onların bu dünya hayatındaki geçim rızıklarını aralarında biz böldük. Bir kısmını da derecelerle diğerinin üstüne çıkardık ki, bir kısmı bir kısmını tutub çalıştırsın (işinde kullansın ve kaynaşsınlar). Rabbinin rahmeti ise, kâfirlerin (mal ve mülk olarak dünyada) toplayıb durduklarından daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Eğer insanlar (kâfirlerin dünyadaki refahına bakarak hırslanmasalar ve bu yüzden küfre rağbet etmeseler ve böylece) tek bir (kâfir) ümmet haline gelmiyecek olsalardı, biz O Rahmân’ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerinde çıkacakları merdivenler (yukarı çıkarma vasıtaları) yapardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Odalarına da (gümüşten) kapılar ve üzerlerine kurulub yaslanacakları koltuklar (yapardık)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların bu eşyalarını altın yaldızlı ve işlemeli kılardık. Bunların hepsi, ancak dünya hayatının geçici menfaatıdır. Ahiret (cennet) ise, Rabbinin katında, takva sahibleri içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Her kim, Rahmân’ın zikrinden göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu, ona arkadaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Muhakkak ki bu şeytanlar, onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nihayet (Allah’dan göz yuman kâfir, şeytanla bir arada Mahşerde) bize geldiği zaman, (arkadaşı şeytana) şöyle der: "- Keşke benimle senin aranda, doğu ile batı uzaklığı olaydı!... Sen ne kötü arkadaşmışsın!..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Allah Tealâ onlara şöyle buyurur): Bu özlediğiniz şey, bugün size asla fayda vermez; çünkü zulüm yaptınız. Hepiniz azabda ortaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde (Ey Rasûlüm), sen mi sağırlara işittireceksin, yahud körlere ve açık bir sapıklıkta olanlara hidayet vereceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Öyle ise, seni alır götürürsek (vefat ettirirsek), muhakkak ki onlardan intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahud onlara (azab olarak) vaad ettiğimizi, (hayatında) muhakkak sana göstereceğiz. Elbette onlara azab etmeğe kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onun için sen, hemen sana vahyedilen Kur’an’a yapış (onunla amel et). Şübhesiz ki sen, doğru bir yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Muhakkak ki o Kûr’an, hem senin için, hem kavmin için bir şereftir. İleride de (kıyamet günü, onun hakkını yerine getirib getirmemekten) sorumlu olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden (ümmetlerinin ileri gelen âlimlerinden) sor ki, biz Rahmân’dan başka ibadet olunacak ilâhlar yapmış mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Gerçekten Mûsa’yı da mucizelerimizle Firavun’a ve topluluğuna peygamber gönderdik. (Varıb da onlara) şöyle dedi: "- Doğrusu ben, bütün âlemlerin Rabbinin peygamberiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Fakat onlara böyle mucizelerimizle varınca, hemen onlar bunlara gülüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlara (Firavun ve kavmine) gösterdiğimiz her mucize, muhakkak diğerinden daha büyüktü. (İnkârlarından) dönerler diye, tuttuk onları azaba da çektik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Azabı gördükleri zaman, Mûsa’ya şöyle) dediler: "- Ey büyücü! (Duanı kabul edeceğine dair) sana olan vaadi hürmetine, bizim için Rabbine dua et; çünkü biz, artık yola geleceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bunun üzerine kendilerinden azabı kaldırdığımız vakit, (yola geleceğiz, iman edeceğiz sözlerinden) hemen caydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Firavun, kavminin içinde bağırıb şöyle dedi: "- Ey Kavmim! Mısır’ın mülk ve saltanatı ile şu altımdan (sarayımın altından) akan büyük nehir benim değil mi? Artık (azametimi) görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yoksa ben nerde ise meramını anlatamıyacak, hakîr ve zayıf durumda olan bu Mûsa’dan daha hayırlı değil miyim? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Mademki doğru söylüyor, peygamber olduğunu iddia ediyor; büyüklere takılan altın bilezik ve gerdanlıklar gibi Allah tarafından) onun üzerine de altın bilezikler atılıp takılsaydı ya!... Yahud beraberinde (kendisine yardım edecek ve onu tasdik edecek) melekler dizilip gelse ya!..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece (Firavun) kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar dinden çıkmış, fâsık bir kavim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Vakta ki, (isyan ederek) bizi gazablandırdılar, biz de kendilerinden intikam aldık; hepsini birden (denizde) boğduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Hz. Peygamber meleklere tapınan müşriklere): "-Siz ve Allah’dan başka tapındığınız şeyler cehennem odunusunuz" (âyetini okuyunca, kızmışlar ve bu hüküm yalnız bize ilâhlarımıza mı aittir, yoksa bütün ümmetlere mi? dediler. Hz. Peygamber: Size ve bütün ümmetlere şamildir, buyurdu. Onlar: O halde öğretmekte olduğun Meryem’in oğlu İsa’ya da hristiyanlar, Allah’ın oğludur diye ibadet ediyorlar. Biz ise Meleklere ibadet ediyoruz, onlar cehennemlik iseler biz de cehennemlik olmaya razıyız, dediler; ve gülüştüler. Hz. Peygamber sükût buyurdular ve sonra şu âyeti kerime nazil oldu): Meryem’in oğlu bir misal olarak ortaya atılınca, hemen kavmin ondan keyiflenip gülüyorlardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve şöyle demişlerdi: "- Bizim ilâhlarımız (olan melekler) mi daha hayırlı, yoksa o mu (Meryem’in oğlu İsa mı)?" (Ey Rasûlüm, hakikatı anlamak için değil) bunu sana sırf bir mücadele olarak (ve seni cevabsız bırakmak için) misal veriyorlar. Doğrusu onlar çok çekişgen adamlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O, Meryem’in oğlu İsa ilâh değil, ancak bir kuldur. Biz ona nimet verdik ve kendisini İsrailoğulları için (babasız yaratmakla) bir ibret kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer biz dileseydik, sizin yerinize, yeryüzünde melekler yaratırdık da (arkanızdan) yerinize geçerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gerçekten o (İsa’nın nüzûlü), kıyamet için (yaklaştığını bildiren) bir beyandır, alâmettir. Onun için sakın o kıyametin geleceğinde şübhe etmeyin de benim şeriatime tâbi olun. İşte bu biricik doğru yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sakın sizi Şeytan (şeriatime uymaktan) çevirmesin. Muhakkak ki o, size açık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İsâ da mucizelerle (ve İncil ayetleri ile) geldiği vakit şöyle demişti: "- Ben size ilâhi hükümlerle ve ayrılığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklayayım, diye geldim. Onun için Allah’dan korkun ve bana itaat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şübhe yok ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde hep O’na ibadet edin. İşte bu, biricik doğru yoldur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sonra o (hristiyanlardan ibaret) hizibler aralarında ayrılığa düştüler. Onun için, acıklı bir günün azabından vay o zulüm edenlerin haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar farkında değillerken ansızın başlarına gelsin diye, hep o kıyametin kopmasını bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (Küfürde birleşib sevişen) dostlar, o gün birbirlerine düşmandırlar; takva sahibleri ise müstesnadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ey benim (Allah için sevişen takva sahibi) kullarım! Bugün size hiç bir korku yoktur; ve siz mahzun da olmıyacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (Bunlar) o kimselerdir ki, ayetlerimize iman edib de (Allah’ın hükümlerine) boyun eğmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (Onlara şöyle denir): Sevinç ve neşeler içinde olduğunuz halde, siz ve zevceleriniz girin cennete... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onların etrafında, altından tabaklar ve bardaklarla (kendilerine cennette hizmet için) dolaşılır. Canların istiyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa, hepsi oradadır. Siz de orada devamlı olarak kalacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İşte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennetdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sizin için orada çok meyvalar vardır; onlardan yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Muhakkak ki kâfirler, cehennem azabında devamlı olarak kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kendilerinden o azab hafifletilmez. Onlar bunun içinden (kurtulmaktan) ümidi kesmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz, onlara zulüm etmedik; fakat kendileri zalim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. (Cehennemin bekçisi olan Malik isimli meleğe şöyle) çağrışırlar: " -Ey Malik! (İste de) Rabbin bizi öldürsün, (azabdan kurtulalım)." Malik de: "- Siz, (azab içinde) kalacaksınız." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (Allah da buyurur ki): And olsun, biz size hakkı gönderdik. Fakat çoğunuz hakdan hoşlanmıyanlarsınız, (Kur’an’ı ve peygamberi inkâr edenlersiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yoksa onlar, (Hz. Peygambere hile kurmakta) işi sağlama mı bağladılar? İşte biz, (onları helâk etmekle işi) sağlam tutanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yoksa biz, (Peygambere tuzak kurmak istiyen) o kâfirlerin kalblerinde gizlediklerini ve fısıltılarını işitmez miyiz sanıyorlar? Hayır işitiyoruz ve onların yanlarında (fısıltı ve niyetlerini tesbit eden melek) elçilerimiz vardır; yazıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. (Ey Rasûlüm) de ki: "- Rahmân’ın bir çocuğu olsa, ben ona, tapanların birincisi olurdum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Göklerin ve yerin Rabbi, Arş’ın da Rabbi, onların yaptıkları vasıflardan çok münezzehtir ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Şimdi bırak onları (bâtıl inançlarına) dalsınlar, oynaya dursunlar; tâ vaad edildikleri (kıyamet) günlerine kavuşuncaya kadar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Gökte İlâh olan O’dur; yerde de İlâh O’dur. O Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir, Alîm’dir= her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Göklerle yerin ve aralarındakilerin mülkiyet ve tasarrufu kendisine ait olan (Allah) ne yücedir... Kıyametin (kopmasının) ilmi, O’nun katındadır. Hepiniz de ancak O’na döndürülüb götürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. O’ndan başka ibadet edib durdukları şeyler (putlar), şefaat da edemezler; ancak Hak’ka şehadet eden (dili ve kalbi ile "Lâ ilâhe illAllah diyen") kimseler müstesna... onlar (Allah’ın Rableri olduğunu gerçek olarak) bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (Allah’dan başkasına ibadet eden) o müşriklere sorsan ki, kendilerini kim yarattı? Elbette, "Allah" derler. Öyle ise, (tevhidden) nasıl çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O’nun (Hz. Peygamber Aleyhisselâmın), "Ey Rabbim!" demesi hakkı için, muhakkak ki onlar, iman etmez bir kavimdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (Ey Rasûlüm), şimdilik onlardan yüz çevir, (kendilerini terk et) de "Selâm= anlaşma var" söyle. Artık yakında (başlarına gelecek felâketi) bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster